Thực trạng mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội II Hà Nội và đánh giá hiệu quả can thiệp

188 238 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:44

1 B GIO DC V O TO Vin V sinh Dch t Trung ng B Y T NGUYN MINH QUANG THC TRNG MC CC BNH NHIM TRNG NG SINH DC DI PH N BN DM TI TRUNG TMCHA BNH - GIO DC - LAO NG X HI S II H NI V NH GI HIU QU CAN THIP Chuyờn ngnh: V sinh hc xú hi v T chc y t Mó s: 62.72.01.64 LUN N TIN S Y HC người hướng dẫn khoa học: PGS TS Ngụ Vn Ton TS Hũa Bỡnh H NI - 2013 DANH MC CH VIT TT Ch vit tt Ting Vit BCS Bao cao su BKT Bm kim tiờm BMTE B m tr em CBYT Cn b y t CSHQ Ch s hiu qu CTC C t cung BSCL ng bng sụng Cu Long DS/KHHG Dõn s/K hoch húa gia ỡnh GST Giỏm sỏt trng im HIV/AIDS Vi rỳt lm suy gim dch/Hi chng suy gim dch mc phi LTQTD Lõy truyn qua ng tỡnh dc LTCTC L tuyn c t cung NCMT Nghin chớch ma ty NTSDD Nhim trựng ng sinh dc di PNBD Ph n bỏn dõm PTTH Ph thụng trung hc QHTD Quan h tỡnh dc SKSS Sc khe sinh sn STI Nhim trựng ng sinh dc THV Trỡnh hc THCS Trung hc c s TTCBGDLXH II Trung tõm Cha bnh-Giỏo dc-Lao ng xó hi s II UNAIDS T chc Phũng chng HIV/AIDS Liờn hp quc UNFPA Qu Dõn s Liờn Hip quc TCYTTG T chc Y t Th gii MC LC Trang Li cam oan Li cm n Danh mc ch vit tt Mc lc Danh mc bng Danh mc biu T VN Chng TNG QUAN 1.1 Mt s khỏi nim chung v nhim trựng ng sinh dc di 1.1 T l hin mc nhim trựng ng sinh dc di v mt s hnh vi nguy c 1.1.1 T l hin mc nhim trựng ng sinh dc di 1.1.2 Mt s yu t nh hng v hnh vi nguy c n bnh nhim trựng ng sinh dc di ph n bỏn dõm 13 1.3 Cỏc mụ hỡnh can thip d phũng lõy nhim bnh nhim trựng ng sinh dc di cho ph n bỏn dõm 25 1.3.1 Chng trỡnh truyn thụng thay i hnh vi 25 1.3.2 Chng trỡnh khuyn khớch s dng 100% bao cao su 26 1.3.3 Chng trỡnh qun lý bnh nhim trựng ng sinh dc 27 di 28 1.3.4 Chng trỡnh giỏo dc ng ng 1.3.5 Cỏc chng trỡnh phũng v chng cỏc nhim trựng ng 28 sinh sn ti Vit Nam Chng I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 38 2.1 i tng, a im v thi gian nghiờn cu 38 2.1.1 i tng nghiờn cu 38 2.1.2 a im nghiờn cu 38 2.1.3 Thi gian nghiờn cu v thu thp s liu 39 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 39 2.2.1 Thit k nghiờn cu 39 2.2.2 Mu nghiờn cu v chn mu 40 2.2.3 K thut v cụng c thu thp s liu 41 2.2.4 K thut xột nghim 43 2.2.5 Bin s nghiờn cu 48 2.2.6 Ni dung v qui trỡnh can thip 51 2.2.7 Phõn tớch s liu 53 2.2.8 o c nghiờn cu 55 Chng KT QU NGHIấN CU 56 3.1 Mt s c trng cỏ nhõn ca ph n bỏn dõm v cỏn b y t 56 3.1.1 Mt s c trng cỏ nhõn ca ph n bỏn dõm 56 3.1.2 Mt s c trng cỏ nhõn ca cn b y t 59 3.2 T l hin mc bnh, yu t nh hng v hnh vi nguy c ca NTSDD ph n bỏn dõm 62 3.2.1 Cỏc triu chng lõm sng nhim trựng ng sinh dc di 62 3.2.2 T l hin mc nhim trựng ng sinh dc di ph n bỏn dõm 63 3.2.3 Phõn tớch mt s yu t nh hng v tỏc nhõn gõy bnh vi nhim trựng ng sinh dc di ph n bỏn dõm 65 3.3 Hiu qu can thip hiu qu ca cỏc bin phỏp can thip phũng chng nhim trựng ng sinh dc di 79 3.3.1 V kin thc 79 3.3.2 V thỏi 80 3.3.3 Gim triu chng v nhim trựng ng sinh dc di 82 3.4 Thay i kin thc v nhim trựng ng sinh dc di ca cn b y t trc v sau lp hun 85 3.4.1 Thay i v kin thc chung v cỏc nhim trựng ng sinh dc di trc v sau can thip 85 3.4.2 Thay i v kin thc v mt s bnh nhim trựng ng sinh dc di trc v sau can thip 88 Chng BN LUN 93 4.1 Mt s c trng cỏ nhõn ca ph n bỏn dõm 93 4.2 T l mc v mt s hnh vi nguy c ca nhim trựng ng sinh dc di ca ph n bỏn dõm 4.2.1 T l hin mc nhim trựng ng sinh dc di ph n 94 94 bỏn dõm 4.2.2 Mt s yu t nh hng v tỏc nhõn gõy bnh vi nhim trựng ng sinh dc di ph n bỏn dõm 102 4.3 Hiu qu can thip thay i kin thc v thỏi phũng chng lõy nhim bnh ng sinh dc di 4.3.1 V kin thc v thỏi 4.3.2 Gim triu chng v bnh nhim trựng ng sinh dc di 110 110 113 4.4 Hiu qu can thip nõng cao kin thc v khỏm cha bnh ca cỏn b y t 115 4.5 Bn lun v phng phỏp nghiờn cu 119 KT LUN 122 KIN NGH 124 Cỏc cụng trỡnh khoa hc ú cụng b Ti liu tham kho Ph lc DANH MC BNG Tờn bng Ni dung Trang 1.1 Cn nguyờn ca cỏc bnh NTSDD 2.1 Cỏc bin s nghiờn cu cho PNBD 48 2.2 Cỏc bin s nghiờn cu cho cỏn b y t 50 3.1 Phõn b theo nhúm tui ca ph n bỏn dõm 56 3.2 Phõn b theo ngh nghip ca ph n trc bỏn dõm 57 3.3 Phõn b theo tỡnh trng hụn nhõn ca PNBD 58 3.4 Phõn b nhúm tui CBYT 59 3.5 Phõn b trỡnh chuyờn mụn ca cỏc CBYT 60 3.6 Phõn b thi gian cụng tỏc ca cỏc CBYT 60 3.7 Phõn b thi gian o to ban u ca cỏc CBYT 61 3.8 T l cỏc triu chng lõm sng ph n bỏn dõm 63 3.9 Mi lin quan gia tui v NTSDD 65 3.10 Mi lin quan gia dừn tc v NTSDD 66 3.11 Mi liờn quan gia ngh nghip trc bỏn dõm v bnh NTSDD 66 3.12 Mi liờn quan gia ni trc bỏn dõm v bnh NTSDD 67 3.13 Mi liờn quan gia tỡnh trng hụn nhõn v bnh NTSDD 67 3.14 Mi liờn quan gia trỡnh hc v bnh NTSDD 68 3.15 Mi liờn quan gia ni bỏn dõm v bnh NTSDD 69 3.16 Liờn quan gia tui quan h tỡnh dc ln u tiờn v NTSDD 70 3.17 Mi liờn quan gia thi gian bỏn dõm v NTSDD 71 3.18 Mi liờn quan gia s lng khỏch hng trung bỡnh v NTSDD 71 3.19 Mi liờn quan gia hnh vi s dng bao cao su v NTSDD 73 3.20 Hnh vi khỏm cha bnh t nguyn v NTSDD 74 3.21 Hiu bit QHTD chung thy, s dng BCS v NTSDD 75 3.22 Mi liờn quan gia t ỏnh giỏ nguy c v NTSDD 76 10 3.23 Mi liờn quan mt s yu t c trng cỏ nhõn v NTSDD trờn mụ hỡnh hi qui a bin 76 3.24 Mi liờn quan mt s hnh vi nguy c v NTSDD trờn mụ hinh hi qui a bin 77 3.25 Mi liờn quan mt s c trng cỏ nhõn, hnh vi nguy c v NTSDD trờn mụ hỡnh hi qui a bin 78 3.26 Hiu qu nõng cao kin thc v triu chng ca NTSDD 79 3.27 Hiu qu nõng cao thỏi d phũng NTSDD 80 3.28 Hiu qu nõng cao thỏi t ỏnh giỏ nguy c mc NTSDD 81 3.29 Hiu qu gim cỏc triu chng lõm sng NTSDD 82 3.30 Hiu qu gim bnh NTSDD trờn lõm sng 83 3.31 Hiu qu gim bnh NTSDD trờn xột nghim 84 3.32 Thay i kin thc v cỏc triu chng lõm sng ca nhim trựng ng sinh dc di trc v sau can thip 85 3.33 Thay i v kin thc xột nghim chn oỏn nhim trựng ng sinh dc di trc v sau can thip 87 3.34 Thay i kin thc v hng x trớ nhim trựng ng sinh dc di trc v sau can thip 88 3.35 Thay i kin thc CBYT v giang mai trc v sau can thip 88 3.36 Thay i kin thc ca cỏn b y t v bnh Herpes sinh dc trc 89 v sau can thip 3.37 Thay i kin thc ca cỏn b y t v bnh h cam mm trc v 91 san can thip 4.1 Tng hp cỏc kt qu nghiờn cu v nhim trựng ng sinh dc di t nm 2003-2009 99 11 DANH MC BIU Tờn biu Ni dung Trang 2.1 Thit k nghiờn cu can thip cng ng 40 3.1 Phõn b theo dõn tc ca ph n bỏn dõm 56 3.2 Phõn b theo ni ca ph n trc bỏn dõm 57 3.3 Phõn b theo trỡnh hc ca PNBD 58 3.4 Phõn b gii ca CBYT 59 3.5 Phõn b bc o to ca cỏc CBYT ti Phũng Y t 61 3.6 o to ban u v iu tr cỏc bnh NTSDD ca CBYT 62 3.7 T l PNBD cú triu chng lõm sng 62 3.8 T l hin mc NTSDD trờn lõm sng PNBD 63 3.9 Cỏc hỡnh thc tn thng ca nhim trựng ng sinh dc di 64 3.10 Phõn b tỏc nhõn gõy nhim trựng ng sinh dc di 65 12 T VN Nhim trựng ng sinh dc di (NTSDD) l mt bnh rt ph bin, rt khú c lng chớnh xỏc v t l mc bnh gia cỏc vựng mt quc gia cng nh gia cỏc quc gia vi nhau, c bit l trờn ph n bỏn dõm (PNBD) Theo nh ngha ca T chc Y t Th gii (TCYTTG) nhim trựng ng sinh dc di l cỏc viờm nhim ti c quan sinh dc bao gm c viờm nhim bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc v viờm nhim khỏc khụng lõy qua quan h tỡnh dc Các bnh NTSDD khụng l mt bnh cp cu v gõy t vong cho ngi ph n nhng li nh hng n sc kho, nh hng n cht lng sng v tn kộm v kinh phớ khỏm cha bnh cho PNBD v gia ỡnh [15] Tỷ lệ NTĐSDD gia cỏc quc gia khỏ cao khác nhau, dao ng từ 41% đến 78% [17], [22], [58], [65], [77] Kt qu nghiờn cu ti cỏc vựng sinh thỏi Vit Nam nm 2005 cho thy cú ti 81,3% cú biu hin bt thng ti b phn sinh dc, ú t l NTSDD l 66,6% v ch yu l viờm õm o, viờm c t cung (CTC), t l c bit cao trờn PNBD [55] iu ú cho thy tỡnh trng NTSDD l mt thc trng rt ỏng quan tõm Cỏc bnh NTSDD núi chung cng nh bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc núi riờng cú liờn quan mt thit vi lõy nhim HIV, c bit l trờn PNBD Cỏc yu t nguy c ca NTSDD trờn PNBD cng ó c mt s ớt nghiờn cu cp n nh thiu kin thc v thc hnh phũng chng lõy nhim, quan h tỡnh dc khụng an ton, s dng bao cao su khụng cho tt c cỏc ln quan h tỡnh dc (QHTD), quan h vi nhiu loi khỏch hng, tiờm chớch ma tuý, ung ru, s dng cỏc bin phỏp trỏnh thai khụng hp lý, sau cỏc s kin sinh sn nh sau , no hỳt thai khụng an ton [1], [24], [27] 13 Vic nghiờn cu hiu qu ca cỏc bin phỏp d phũng lõy nhim NTSDD v HIV ti cỏc nc trờn th gii ó c nghiờn cu v mt nhng bin phỏp cú hiu qu nht l s dng bao cao su cho tt c cỏc ln QHTD [13], [18], [23], [29], [58], [73], [131] Ti Vit Nam ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu v hiu qu ca cỏc bin phỏp phũng, chng HIV [13], [18] Tuy vy, cũn ớt cỏc cụng trỡnh nghiờn cu mt cỏch cú h thng v tỡnh trng NTSDD, cỏc yu t nguy c v hiu qu ca cỏc bin phỏp can thip nhm nõng cao kin thc v k nng cho ph n bỏn dõm ang c trung hc v nõng cao nng lc qun lý, khỏm cha bnh cho cỏn b y t ca Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng xó hi II H Ni (TTCBGDLXH II) Do vy, nghiờn cu Thc trng mc cỏc bnh nhim trựng ng sinh dc di ph n bỏn dõm ti Trung tõm Cha bnh-Giỏo dc-Lao ng Xó hi II H Ni v ỏnh giỏ hiu qu can thip c tin hnh nhm cỏc mc tiờu sau: Mụ t t l mc v mt s hnh vi nguy c ca mt s bnh nhim trựng ng sinh dc di trờn ph n bỏn dõm hc ti Trung tõm Cha bnh-Giỏo dc-Lao ng xó hi s II H Ni nm 2011 ỏnh giỏ hiu qu ca cỏc bin phỏp can thip phũng chng nhim trựng ng sinh dc di i vi ph n bỏn dõm v nõng cao kin thc ca cỏn b y t v mt s bnh nhim trựng ng sinh dc di ti Trung tõm Cha bnh-Giỏo dc-Lao ng xó hi s II H Ni giai on 2011-2012 177 Trong thỏng va qua, ch cú nhn c nhng C1212 thụng tin, ti liu v tỡnh dc, tiờm chớch an ton khụng? Nu cú, ch nhn c bao nhiờu ln C1212a thỏng qua? Ch nhn c nhng thụng tin ny t ngun C1212b no? Hi tng ý mt, khoanh nhng cõu tr li thớch hp Cú Khụng 1213 S ln | | ] ng ng viờn, TT viờn Cỏn b y t Mỏ mỡ, qun lý Ch cựng hnh ngh Trung tõm t xột nghim Cõu lc b, im giỏo dc Bn tỡnh T ri Truyn thụng i chỳng Khỏc 10 (ghi rừ). Xin chõn thnh cm n ch 178 Ph ụ lục PHIU KH M BNH CHO PH N BN DM (Nghiờn cu can thip phũng chng NTSDD ti Trung tõm Cha bnh Giỏo dc - Lao ng Xó hi s II H Ni) 001 Mó s i tng: [ _| _| _| _| _| _| 002 Ngy khỏm bnh: 003 Ln khỏm bnh: 004 Tờn bỏc s khỏm bnh: 005 Triu chng lõm sng: au bng di: Chy m /huyt trng/khớ h bt thng i tiu but au rỏt b phn sinh dc Loột sựi b phn sinh dc Nga b phn sinh dc Khỏc(Ghi rừ) 006 Chn oỏn lõm sng: Viêm âm hộ đơn Viêm âm đạo đơn Viêm lộ tuyến cổ tử cung đơn Viêm âm hộ - âm đạo Viêm âm đạo- viêm LTCTC Viêm âm hộ - âm đạo - viêm LTCTC Khỏc 179 007 Chn oỏn xột nghim: Bacterial vaginosis Chlamydia trachomatis Candida âm đạo Trichomonas vagginalis Lậu Giang mai Bỏc s khỏm bnh 180 Ph lc PH IU PHNG V N V QUAN S T CN B Y T (Nghiờn cu can thip phũng chng NTSDD ti Trung tõm Cha bnh Giỏo dc - Lao ng xó hi s II H Ni) Phiu kho sỏt trỡnh chuyờn mụn ca cỏn b y t v chn oỏn v x trớ mt s NTSDD trc- sau can thip Thụng tin cỏ nhõn: - Thi im: Trc can thip Sau can thip - Mó i tng nghiờn cu: - H v tờn: - Gii: Nam - Tui: N Dõn tc: - Trỡnh chuyờn mụn: Bỏc s Y s Y tỏ K thut viờn Khỏc - Thi gian cụng tỏc ti Trung tõm 02: nm - Loi hỡnh o to: i hc Cao ng Trung cp - Thi gian o to ban u:.nm - o to ban u v iu tr cỏc bnh NTSDD: Cú Khụng Trỡnh chuyờn mụn ca cỏn b y t v chn oỏn v x trớ mt s bnh STT Trc can thip c im Loột sinh dc Anh/ch cú hiu v loột sinh dc khụng? Cú Khụng 181 Anh/ch hóy k Giang mai (Treponema pallidum) tờn cỏc tỏc nhõn Herpes simplex virus gõy loột sinh dc Chlamydia trachomatis thng gp Haemophilus ducreyi (cú th chn Calymmatobacterium granulomatis nhiu ỏp ỏn) Tỏc nhõn khỏc: Trt Anh/ch hóy mụ Loột t cỏc c im Sng lõm sng ca Mn nc loột sinh dc Mn m (cú th chn Sn nhiu ỏp ỏn) Chy mỏu/chy m Triu chng khỏc: Anh/ch hóy nờu cỏc xột nghim giỳp chn oỏn loột sinh dc (cú th chn nhiu ỏp ỏn) Soi trc tip Cy t bo Huyt hc T bo hc Khỏc: Loột sinh dc + Khụng mn nc + Khụng au Anh/ch hóy trỡnh by hng x trớ loột sinh dc tuyn c s (cú th chn nhiu ỏp ỏn) iu tr giang mai Loột sinh dc + Mn nc iu tr Herpes Loột sinh dc + Khụng mn nc + Cú au iu tr h cam mm iu tr khụng Chuyn tuyn chuyờn khoa Cỏc bin phỏp phi hp vi iu tr c hiu: 182 a Giỏo dc sc khe, t v bnh b Phỏt bao cao su c iu tr cho bn tỡnh (nu cú) b Theo dừi iu tr ln/tun n lnh vt loột Hng x trớ khỏc: Phỏc iu tr h cam mm a Ceftriaxone 250mg, tiờm bp (liu nht) b Azithromycin 1g, ung (liu nht) c Ciprofloxacin 500mg x ln/ngy x ngy, ung d Erythromycin 500mg x ln/ngy x ngy, ung e Thuc khỏc: Anh/ch hóy trỡnh by hng x trớ loột sinh dc tuyn cú thy thuc s b chuyờn khoa (cú th la chn nhiu ỏp ỏn) Phỏc iu tr sng giang mai k I a Benzathine Penicillin 2,4 triu UI, tiờm bp liu nht (test) b Tetracyline 500mg x ln/ngy x 15 ngy,ung c Erythromycin 500mg x ln/ngy x 15 ngy, ung d Thuc khỏc: Herpes a Ln 1: Acyclovir 200mg x ln/ngy x ngy, ung - Tỏi phỏt:Acyclovir 200mg x ln/ngy x ngy, ung b Thuc khỏc: Ht xoi: a Doxycycline 100mg x ln/ngy x 21 ngy, ung b Erythromycin 500mg x ln/ngy x 21 ngy, ung c Sulfisoxazole 500mg x ln/ngy x 21 ngy, ung 183 d Thuc khỏc: U ht bn (Donovanosis) a Tetracyline 500mg x ln/ngy, tun, ung b Erythromycin 500mg x ln/ngy, tun, ung c Chloramphenicol 500mg x ln/ngy, tun, ung (cho n lnh hn vt loột) d Thuc khỏc: Cỏc bin phỏp phi hp vi iu tr c hiu: a Giỏo dc sc khe, t v bnh b Phỏt bao cao su c iu tr cho bn tỡnh (nu cú) b Theo dừi iu tr ln/tun n lnh vt loột Anh/ch cú bit hng x trớ Khụng loột sinh dc tuyn chuyờn khoa Cú Nu cú (xin anh/ch hóy trỡnh by): Trong lõm sng, anh/ch ó s dng phỏc no iu tr loột sinh dc? Giang mai Anh/ch cú bit v giang mai khụng? Anh/ch bit v Cú Khụng Giang mai k I 184 phõn loi giang Giang mai k II mai no di Giang mai tim n sm õy? Giang mai tim n mun (cú th chn Giang mai thi gian khụng bit nhiu ỏp ỏn) Giang mai k III Giang mai bm sinh Phõn loi khỏc: Giang mai k I Giang mai k II Sng giang mai Ban o Anh/ch hóy Hch bn xut hin sau Ban giang mai sn trỡnh by c v cựng bờn vi sng Ban giang mai khụng im lõm sng Triu chng khỏc: in hỡnh ca giang mai k Tn thng niờm mc I v II ming, hu mụn, sinh dc (cú th chn Tn thng nang lụng nhiu ỏp ỏn) Tn thng ni tng Triu chng khỏc: Anh/ch hóy Giang mai k I Giang mai k II trỡnh by c Tỡm xon khun giang Phn ng huyt im cn lõm mai ti sng TPHA v VDRL sng ca giang Huyt chn oỏn: Tỡm xon khun giang mai k I v II FTA, TPHA, VDRL mai dch tit ca tn (cú th chn Triu chng khỏc: thng trt nhiu ỏp ỏn) Khỏc: Anh/ch cú bit Cú 185 v cỏc bin Khụng chng ca giang mai khụng? Nu cú, anh/ch Giang mai k I Giang mai k II hóy trỡnh by cỏc Hp da quy u bin chng c Sng nghn bao da quy th ca giang u mai Bi nhim vi khun (cú th chn Bin chng khỏc: nhiu ỏp ỏn) Anh/ch hóy trỡnh by phỏc iu tr giang mai sm (k I v II) (cú th chn nhiu ỏp ỏn) Benzathine Penicillin G liu 2,4 triu UI, tiờm bp liu nht Tetracycline 500mg x ln/ngy x 15 ngy, ung Erythromycin 500mg x ln/ngy x 15 ngy, ung Thuc khỏc: Trong lõm sng, anh/ch ó iu tr bnh giang mai giai on sm nh th no? Herpes sinh dc Anh/ch cú bit v Herpes sinh dc? Anh/ch hóy nờu Cú Khụng 186 tỏc nhõn gõy bnh Herpes sinh dc Anh/ch hóy mụ t cỏc c im lõm sng ca Herpes sinh dc (cú th chn nhiu ỏp ỏn) * n gii: * nam gii: Hng ban õm h, õm Chựm mn nc bao o dng vt hoc rónh qui Mn nc mc thnh u chựm õm h, õm o Vt trt bao dng vt Nga, rỏt hay d cm hoc rónh qui u õm h, õm o Búp dng vt au Vt trt trũn õm h õm Triu chng khỏc: o C t cung sng , tit dch Triu chng khỏc: Anh/ch hóy trỡnh by cỏc xột Xột nghim t bo Tzanck nghim chn Xột nghim phõn lp virus oỏn Herpes sinh Huyt chn oỏn dc Anh/ch hóy nờu cỏc tiờu chun chn oỏn xỏc nh Herpes sinh Chựm mn nc trờn nn hng ban Hay tỏi phỏt Xột nghim dc Anh/ch hóy iu tr ti ch 187 trỡnh by phỏc a Chng bi nhim: thuc tớm pha loóng ra/bụi iu tr dung dch mu Herpes sinh dc b Thuc khỏng virus ti ch: Acyclovir (cú th chn c Khụng dựng corticicoide ti ch nhiu ỏp ỏn) d iu tr khỏc: iu tr ton thõn a Nõng cao sc khỏng: Vitamin C liu cao b Thuc khỏng sinh ton thõn nu cú bi nhim c Thuc khỏng virus: Acyclovir d Thuc khỏc: Trong lõm sng, anh/ch ó iu tr cho bnh nhõn Herpes sinh dc nh th no? H cam mm Anh/ch cú bit v bnh h cam mm khụng? Anh/ch hóy nờu tờn tỏc nhõn gõy bnh h cam mm Cú Khụng Anh/ch hóy Hng ban b phn sinh dc trỡnh by c Sn mm b phn sinh dc im lõm sng Sn mn m b phn sinh dc ca bnh h cam Vt loột cú m b phn sinh dc 188 mm Sng trờn vựng da phự n, búp mm b phn sinh dc Hch bn xut hin sau sng Hch bn nung m to l dũ cú m Trờn l dũ to sng mi Triu chng khỏc: H cam mm khng l Anh/ch hóy nờu H cam mm thoỏng qua cỏc dng lõm H cam mm nang lụng sng ca bnh h H cam mm sn cam mm H cam mm sn loột sõu (cú th chn H cam mm hn hp nhiu ỏp ỏn) H cam mm dng Herpes Hch n thun Anh/ch hóy Tỡm tỏc nhõn gõy bnh tn thng trỡnh by cỏc xột Cy nghim chn Phn ng ni bỡ Ito-Reenstierna oỏn h cam T tiờm nhim mm PCR Anh/ch hóy nờu cỏc bnh cn chn oỏn phõn bit vi bnh h cam mm (cú th chn nhiu ỏp ỏn) Anh/ch hóy Sng giang mai Sng gh Herpes sinh dc U ht bn (Donovanosis) Hi xoi Bnh khỏc: iu tr cho bnh nhõn v bn tỡnh 189 trỡnh by nguyờn Bnh nhõn ngh ngi, trỏnh lm vic nng hn ch tc iu tr bnh bin chng h cam mm Th huyt chn oỏn giang mai v HIV (cú th chn thỏng/ln (nu phn ng ny õm tớnh) nhiu ỏp ỏn) iu tr song song ton thõn v ti ch Nguyờn tc khỏc: iu tr ti ch: dung dch mu (Milian, Eosin 2%, Anh/ch hóy trỡnh by phỏc iu tr bnh h cam mm (cú th chn nhiu ỏp ỏn) thuc tớm pha loóng) Thuc iu tr: a Ceftriaxone 250mg tiờm bp liu nht b Azithromycin 1g, ung liu nht c Ciprofloxacin 500mg x ln/ngy x ngy, ung d Erythromycin 500mg x ln/ngy x ngy, ung e Thuc khỏc: Theo dừi sau iu tr Trong lõm sng, anh/ch ó iu tr cho bnh nhõn mc bnh h cam mm nh th no? Xin chõn thnh cm n anh/ch 190 MT S HèNH NH MINH HA TRONG NGHIấN CU Trung tõm Cha bnh-Giỏo dc- Hc viờn sau mt bui truyn thụng thay Lao ng xó hi s II H Ni H i hnh vi phũng chng bnh nhim Ni trờn a bn xó Yờn Bi, Ba trựng ng sinh dc Vỡ, H Ni Cỏn b nghiờn cu ang phng Cỏn b nghiờn cu ang khỏm cha hc viờn thu thp s liu bnh cho hc viờn 191 MT S HèNH NH MINH HA TRONG NGHIấN CU Tp hun v chn oỏn v iu tr bnh NTSDD Ti liu hun cho cỏn b y t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội II Hà Nội và đánh giá hiệu quả can thiệp, Thực trạng mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội II Hà Nội và đánh giá hiệu quả can thiệp, Thực trạng mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội II Hà Nội và đánh giá hiệu quả can thiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay