Nghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng các phương pháp thăm dò điện tim không xâm nhập ở bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng fallot

162 265 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:41

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC ĐOÀN CHÍ THẮNG NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN TIM KHÔNG XÂM NHẬP Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT SỬA CHỮA HOÀN TOÀN TỨ CHỨNG FALLOT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HUẾ - 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC ĐOÀN CHÍ THẮNG NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN TIM KHÔNG XÂM NHẬP Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT SỬA CHỮA HOÀN TOÀN TỨ CHỨNG FALLOT Chuyên ngành: NỘI - TIM MẠCH Mã sô: 62 72 01 41 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CỬU LONG TS NGUYỄN TÁ ĐÔNG HUẾ - 2014 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết Ý nghĩa khoa học Ý nghĩa thực tiễn Mục tiêu đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan tứ chứng Fallot 1.2 Điều trị tứ chứng Fallot 1.3 Sinh lý bệnh bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot 1.4 Diễn tiến bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot 12 1.5 Rối loạn nhịp tim sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn 12 1.6 Các phương pháp điện tim không xâm nhập 16 1.7 Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 33 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Đối tượng nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 59 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 62 3.2 Rối loạn nhịp tim phương pháp điện tim, điện muộn, trắc nghiệm gắng sức, biến thiên nhịp tim/ Holter điện tim 24 68 3.3 Giá trị dự báo rối loạn nhịp tim phương pháp điện tim không xâm nhập 85 Chƣơng BÀN LUẬN 92 4.1 Một số đặc điểm bệnh nhân tứ chứng Fallot 92 4.2 Rối loạn nhịp tim thông số phương pháp điện tim, trắc nghiệm gắng sức, biến thiên nhịp tim/ Holter điện tim 24 98 4.3 Giá trị dự báo rối loạn nhịp tim phương pháp điện tim không xâm nhập 115 KẾT LUẬN 122 KIẾN NGHỊ 124 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACC: (American College of Cardiology): Trường môn tim mạch Hoa Kỳ AHA (American Heart Association): Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ BMI (Body Mass Index): số khối thể BSA (Body surface area): Diện tích da bề mặt thể BTNT: Biến thiên nhịp tim ĐTM: Điện muộn EDVRV (End diastolic volume of the right ventricular): Thể tích thất phải cuối tâm trương ESC (European Society of Cardiology): Hiệp hội tim mạch Châu Âu HF (High frequency): Tần số cao HFQRSd (The QRS duration based on the filtered high frequency signal): Thời gian phức QRS tần số cao lọc (tính ms) LAHFd (Low amplitude portion at the end of QRS cycle): Thời gian phần cuối QRS tần số cao mà biên độ < 40µV (tính ms) L hở phổi: chiều dài dòng hở phổi LF (Low frequency): tần số thấp NTTN: Ngoại tâm thu nhĩ NTTT: Ngoại tâm thu thất PT NP: Phẫu thuật đường nhĩ phải PT TP-ĐMP: Phẫu thuật đường thất phải – động mạch phổi RLNT: Rối loạn nhịp tim RLNThất: Rối loạn nhịp thất RMS (40ms) (Root mean square voltage of the last 40msec of the QRS complex): Giá trị trung bình 40ms sau phức QRS (µV) rMSSD (The square root of the mean sum of the squares of differences between adjacent NN intervals): Căn bậc hai trung bình tổng bình phương khác biệt khoảng NN SAECG (Signal-averaged electrocardiography): Điện tim trung bình dấu hiệu SDANN (Standard deviation of the average of NN intervals): Độ lệch chuẩn trung bình thời khoảng NN phút toàn Holter điện tim 24 SDNN (Standard deviation of all NN intervals): độ lệch chuẩn tất khoảng NN phức hợp QRS bình thường toàn Holter điện tim 24 TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion): Chức tâm thu vùng vận động vòng van ba M mode Tei2m: chức thất trái tính phương pháp Tei mô Tei3m: chức thất phải tính phương pháp Tei mô TNGS: Trắc nghiệm gắng sức DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Đặc điểm khác điện tim tiêu chuẩn điện tim có độ phân giải cao 21 Bảng 1.2 Các thông số biến thiên nhịp tim phổ thời gian 25 Bảng 2.1.Các thông số cài đặt cho máy điện tim có độ phân giải cao BVTW Huế 43 Bảng 2.2 Các thông số điện muộn 45 Bảng 2.3 Quy ước vị trí chuyển đạo Holter theo AHA 47 Bảng 2.4 Phân độ ngoại tâm thu thất theo Lown 48 Bảng 2.5 Giá trị bất thường số biến thiên nhịp tim theo phổ tần số phân tích theo thời gian 50 Bảng 2.6 Kết chẩn đoán 60 Bảng 3.1: Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 62 Bảng 3.2: Tỷ lệ theo phương pháp phẫu thuật 62 Bảng 3.3: Đặc điểm triệu chứng lâm sàng 63 Bảng 3.4: Mức độ hở van ba 64 Bảng 3.5: Mức độ hở van động mạch phổi 64 Bảng 3.6: Kết thông số hình thái thất phải 65 Bảng 3.7: So sánh chức thất phải theo phương pháp phẫu thuật, thời gian sau phẫu thuật 65 Bảng 3.8: Tỷ lệ suy chức thất phải theo số Tei doppler mô 66 Bảng 3.9: Tương quan chức thất phải, thất trái L hở phổi 66 Bảng 3.10: Tỷ lệ rối loạn nhịp tim 68 Bảng 3.11: Tỷ lệ rối loạn nhịp tim theo phương pháp phẫu thuật 69 Bảng 3.12: Rối loạn nhịp tim bệnh nhân có thời gian phẫu thuật trước sau năm 69 Bảng 3.13: Phân loại rối loạn nhịp tim 70 Bảng 3.14: So sánh tỷ lệ RLNT, RLNThất nhóm hở van động mạch phổi .70 Bảng 3.15: Tỷ lệ suy chức thất phải bệnh nhân rối loạn nhịp tim 71 Bảng 3.16: So sánh chức tâm thu thất phải số Tei mô nhóm có rối loạn nhịp tim 71 Bảng 3.17: So sánh chức tâm thu thất phải số Tei mô nhóm có rối loạn nhịp thất 72 Bảng 3.18: Đặc điểm điện tim bề mặt 73 Bảng 3.19: Giá trị trung bình thời gian phức QRS theo phương pháp phẫu thuật, thời gian phẫu thuật 74 Bảng 3.20 : Giá trị trung bình thời gian phức QRS bệnh nhân rối loạn nhịp tim, rối loạn nhịp thất 75 Bảng 3.21: Tỷ lệ điện muộn dương tính 75 Bảng 3.22: Các thông số điện muộn 76 Bảng 3.23: Các thông số điện muộn bệnh nhân rối loạn nhịp tim, rối loạn nhịp thất 76 Bảng 3.24: Rối loạn nhịp tim trắc nghiệm gắng sức 77 Bảng 3.25: Giá trị trung bình công gắng sức tối đa 77 Bảng 3.26: Giá trị trung bình thời gian gắng sức 78 Bảng 3.27: Giá trị trung bình thông số BTNT phổ thời gian theo phương pháp phẫu thuật 79 Bảng 3.28: Giá trị trung bình thông số BTNT phổ thời gian theo thời gian phẫu thuật 79 Bảng 3.29: Giá trị trung bình thông số BTNT phổ tần số theo phương pháp phẫu thuật 80 Bảng 3.30: Giá trị trung bình thông số BTNT phổ tần số theo thời gian phẫu thuật 80 Bảng 3.31: Giá trị trung bình thông số BTNT phổ thời gian bệnh nhân rối loạn nhịp tim 81 Bảng 3.32: Giá trị trung bình thông số BTNT phổ thời gian bệnh nhân rối loạn nhịp thất 81 Bảng 3.33: Giá trị trung bình thông số BTNT phổ tần số bệnh nhân có rối loạn nhịp tim 82 Bảng 3.34 : Giá trị trung bình thông số BTNT phổ tần số bệnh nhân có rối loạn nhịp thất 82 Bảng 3.35: Mối tương quan phức QRS với EDVRV, L phổi, Tei3m 83 Bảng 3.36: Tương quan công gắng sức tối đa, thời gian gắng sức với chức thất phải (Tei3m) 84 Bảng 3.37: Tương quan thông số điện muộn với thể tích thất phải cuối tâm trương (EDVRV),chức thất phải(Tei3m), chiều dài dòng hở phổi (L hở phổi) 84 Bảng 3.38: Dự báo nguy rối loạn nhịp tim dựa vào điện muộn 86 Bảng 3.39: Dự báo nguy rối loạn nhịp thất dựa vào điện muộn 86 Bảng 3.40: Dự báo nguy rối loạn nhịp tim trắc nghiệm gắng sức 88 Bảng 3.41: Dự báo nguy rối loạn nhịp thất trắc nghiệm gắng sức 88 Bảng 3.42: Dự báo nguy rối loạn nhịp tim biến thiên nhịp tim 88 Bảng 3.43: Dự báo nguy rối loạn nhịp thất biến thiên nhịp tim 89 Bảng 3.44: Dự báo nguy rối loạn nhịp tim dựa vào điện muộn biến thiên nhịp tim/ điện tim 24 89 Bảng 3.45: Dự báo nguy rối loạn nhịp tim dựa vào điện muộn trắc nghiệm gắng sức 90 Bảng 3.46: Dự báo nguy rối loạn nhịp tim dựa vào trắc nghiệm gắng sức biến thiên nhịp tim / Holter điện tim 24 90 Bảng 3.47: Dự báo nguy rối loạn nhịp tim dựa vào biến thiên nhịp tim / Holter điện tim 24 giờ, điện muộn, trắc nghiệm gắng sức 91 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1: Phân độ suy tim theo NYHA 63 Biểu đồ 3.2: Tương quan chức thất phải thất trái 67 Biểu đồ 3.3: Tương quan chiều dài dòng hở phổi chức thất phải 67 Biểu đồ 3.4: Phân loại rối loạn nhịp thất theo Lown 68 Biểu đồ 3.5: So sánh chức thất phải nhóm rối loạn nhịp tim 72 Biểu đồ 3.6: So sánh chức thất phải nhóm rối loạn nhịp thất 73 Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ bloc nhánh phải 74 Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ bệnh nhân giảm biến thiên nhịp tim 83 Biểu đồ 3.9: Tương quan thời gian QRS chiều dài dòng hở phổi 83 Biểu đồ 3.10:Tương quan thời gian QRS thể tích thất phải cuối tâm trương 84 Biểu đồ 3.11: Đường cong ROC thời gian phức QRS tiên lượng rối loạn nhịp tim 85 Biểu đồ 3.12: Đường cong ROC thời gian phức QRS tiên lượng rối loạn nhịp thất 85 Biểu đồ 3.13: Đường cong ROC thông số điện muộn tiên lượng rối loạn nhịp thất 87 111 Steeds RP, Oakley D (2004), “Predicting late sudden death from ventricular arrhythmia in adults following surgical repair of tetralogy of Fallot”, QJM, 97(1), pp 7-13 112 Stephens Jr P , McBride MG, Paridon SM (2010), “Cardiopulmonary Stress Testing”, Paediatric Cardiology (Third Edition), pp 415-436 Beckerman J, Wu T, Jones S, Froelicher VF(2005), “Exercise TestInduced Arrhythmias”, Prog Cardiovasc Dis, 47(4), pp 285-305 113 Sztajzel J (2004), “Heart rate variability: a noninvasive electrocardiographic method to measure the autonomic nervous system”, Swiss Med Wkly, 134(35-36), pp 514-522 114 Thayer JF (2009), “Heart Rate Variability: A Neurovisceral Integration Model”, Encyclopedia of Neuroscience, pp 1041-1047 115 Valente AM, Gauvreau K, Assenza GE (2014), “Contemporary predictors of death and sustained ventricular tachycardia in patients with repaired tetralogy of Fallot enrolled in the INDICATOR cohort”, Heart, 100(3), pp 247-253 116 Vaksmann G, el Kohen M, Lacroix D (1993), “Influence of clinical and hemodynamic characteristics on signal-averaged electrocardiogram in postoperative tetralogy of Fallot”, Am J Cardiol, 71(4), pp 317-321 117 Van den Berg J, Strengers JL, Wielopolski PA et al (2009), “Assessment of biventricular functional reserve and NT-proBNP levels in patients with RV volume overload after repair of tetralogy of Fallot at young age”, Int J Cardiol, 133(3), pp 364-370 118 Villafañe J, Feinstein JA, Jenkins KJ (2013), “Hot topics in tetralogy of Fallot”, J Am Coll Cardiol, 62(23), pp 2155-2166 119 Vogel M, Sponring J, Cullen S et al (2001), “Regional wall motion and abnormalities of electrical depolarization and repolarization in patients after surgical repair of tetralogy of Fallot”, Circulation, 103(12), pp 1669-1673 120 Uebing A, Fischer G, Schlangen J et al (2011), “Can we use the end systolic volume index to monitor intrinsic right ventricular function after repair of tetralogy of Fallot?”, Int J Cardiol, 147(1), pp 52-57 121 Waien SA, Liu PP, Ross BL (1992), “Serial follow-up of adults with repaired tetralogy of Fallot”, J Am Coll Cardiol, 20(2), pp 295-300 122 Wald RM, Haber I, Wald R (2009), “Effects of regional dysfunction and late gadolinium enhancement on global right ventricular function and exercise capacity in patients with repaired tetralogy of Fallot”, Circulation, 119(10), pp 1370-1377 123 Warnes CA, Williams RG, Bashore TM (2008), “ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults with Congenital Heart Disease: Executive Summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines”, Circulation, 118(23), pp 2395-2451 124 Wessel HU, Paul MH (1999), “Exercise studies in tetralogy of Fallot: a review”, Pediatr Cardiol, 20(1), pp 39-47 125 Wyller VB, Saul JP, Barbieri R et al (2008), “Autonomic heart rate control at rest and during unloading of the right ventricle in repaired tetralogy of Fallot in adolescents”, Am J Cardiol, 102(8), pp 1085-1089 126 Xhyheri B, Manfrini O, Mazzolini M, Pizzi C, Bugiardini R (2012), “Heart rate variability today”, Prog Cardiovasc Dis, 55(3), pp 321-331 127 Yu HK, Li SJ, Ip JJ et al (2014), “Right ventricular mechanics in adults after surgical repair of tetralogy of fallot: insights from three-dimensional speckle-tracking echocardiography”, J Am Soc Echocardiogr, 27(4), pp 423-429 128 Zimmermann M, Friedli B, Adamec R, Oberhänsli I (1991), “Ventricular late potentials and induced ventricular arrhythmias after surgical repair of tetralogy of Fallot”, Am J Cardiol, 67(9), pp 873-878 129 Zheng DW, Shao GF, Feng Q, Ni YM (2013), “Long-term outcome of correction of tetralogy of Fallot in 56 adult patients”, Chin Med J (Engl), 126(19), pp 3675-3679 130 Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M et al (2006), “ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death) developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society”, J Am Coll Cardiol, 48(5), pp 247-346 Bệnh nhân Cao Thị Hồng C, giới tính :nữ, 32 tuổi, số ID: 1022597, phẫu thuật tứ chứng Fallot phương pháp thất phải - động mạch phổi, bệnh nhân có thời gian sau phẫu thuật năm Bệnh nhân tái khám khó thở làm phương pháp điện tim sau Điện tâm đồ Điện muộn Điện muộn dương tính HFQRSd= 220 ms, HFLA = 108 ms, RMS 40 =2 µV Điện muộn dương tính Biến thiên nhịp tim Bệnh nhân có giảm hai thông số biến thiên nhịp tim rMSSD pNN50 Holter điện tim 24 Trên Holter ECG, bệnh nhân có ngoại tâm thu thất nhịp đôi số lượng nhiều, có ý nghĩa bệnh lý Trắc nghiệm gắng sức Trong trình thực gắng sức, bệnh nhân có xuất ngoại tâm thu thất số lượng nhiều Xử trí Cordaron 200mg x viên/ ngày uống ngày Sau ngày bệnh nhân hết ngoại tâm thu thất nhịp đôi Bệnh nhân Nguyễn Thị Kiều M, giới tính: nữ, 21 tuổi, số ID: 1142386, phẫu thuật sữa chữa tứ chứng Fallot phương pháp thất phải – động mạch phổi, bệnh nhân có thời gian sau phẫu thuật năm Bệnh nhân tái khám lý khó thở làm phương pháp điện tim sau Điện tim Điện muộn Điện muộn dương tính HFQRSd = 161 ms, HFLA = 108 ms, RMS 40 = 20 µV Điện muộn dương tính Biến thiên nhịp tim Bệnh nhân có giảm hai thông số biến thiên nhịp tim rMSSD pNN50 Holter điện tim 24 Holter điện tim 24giờ có ngoại tâm thu thất nhịp đôi cặp đôi số lượng nhiều Trắc nghiệm gắng sức Trong trình gắng sức, xuất ngoại tâm thu thất dày, nhịp đôi Xử trí Cordaron 200mg x viên/ ngày uống ngày Sau ngày bệnh nhân hết ngoại tâm thu thất nhịp đôi PHIẾU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu rối loạn nhịp tim phƣơng pháp thăm dò điện tim không xâm nhập bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot I HÀNH CHÍNH Họ tên : Tuổi : Giới : Nam  Nữ  Nghề nghiệp : Địa : Số điện thoại liên lạc: Cố định Di động: II TIỀN SỬ BẢN THÂN Phẫu thuật tạm thời lúc tuổi Phẫu thuật triệt để lúc tuổi Tiền sử khác : III SAU PHẪU THUẬT Ngày tái khám : Số ID : - chiều cao:………(m) = (cm) - cân nặng:…….…….(kg) - BMI:……………(kg/m2) - BSA:…………… (m2) 3.1 KHÁM LÂM SÀNG 3.1.1 Cơ Khó thở : thường xuyên  gắng sức  không  Cơn tím thiếu oxy cấp: có  không  Ngồi xổm: có  không  NYHA: 3.1.2 Thực thể Tím da niêm mạc: có không  Ngón tay, chân hình dùi trống có  không  Âm thổi tâm thu có  không  Khác: 3.2 CẬN LÂM SÀNG 3.2.1 ECG Nhịp Trục Tần số Block nhánh phải : □ hoàn toàn □ Không hoàn toàn PR ms QRS ms QT……ms QTc…………ms Rối loạn nhịp Khác:………………………………………………………… 3.2.2 Điện muộn Điện muộn : dương tính □ RMS : ……… μv âm tính □ HFLA: ……… ms HFQRSd: …….ms QRSd: ……… ms 3.2.3 Trắc nghiệm gắng sức Rối loạn nhịp tim có  không  trình gắng sức Công tối đa đạt được:… thời gian gắng sức là:…… Khác: 3.2.3 Xquang tim-phổi thẳng Chỉ số tim lồng ngực:………………… 3.2.4.Các thông số siêu âm- Doppler tim Phần I: CÁC THÔNG SỐ SIÊU ÂM THƢỜNG QUY (M Mode, 2D) - AO:………(mm) - LA:………(mm) - LVIDd:……….(mm) - LVIDs:…….…(mm) - IVSd:…… (mm) - IVSs:…… (mm) - LVPWs:…… (mm) - LVPWd:….….(mm) - EF:……….(%) - FS:……….(%) Hở van mức độ : 1/4 - RVDd: …………(mm) 2/4 3/4 4/4 Diện tích dòng hở(cm2): Độ lan dòng hở: Hở van ĐMP mức độ : 1/4 2/4 3/4 4/4 Diện tích dòng hở(cm2): Độ lan dòng hở: Có lỗ thông liên thất tồn dư có  không  Đkvan ĐMP (mm) ……………… ĐKthân ĐMP…………(mm) ĐKĐMP(trái) ……………… (mm) ĐK ĐMP(phải).…………(mm) Áp lực thất phải(mmHg):…………… Chênh áp thất phải- ĐMP ( mmHg): ……………… Thể tích thất phải cuối tâm trương:…… thể tích nhĩ phải:……… - Bề dày thành thất phải tâm trương:…….(mm) - Đường kính đáy thất:……….(mm) - Đường kính thất:……….(mm) - Đường kính đáy mỏm:……….(mm) - Phân suất diện tích thất phải:……… (%) - TAPSE:……… (mm) Phần II: CÁC THÔNG SỐ DOPPLER XUNG THẤT TRÁI VE2 (cm/s): VA2 (cm/s): VE2/VA2: DTE2(ms): Phần III: CÁC THÔNG SỐ DOPPLER MÔ THẤT TRÁI E2M (cm/s): A2M (cm/s): S2M (cm/s): IRT2m (ms)= ICT2M(ms)= ET2m= Tei2m=(IRT2m+ICT2m)/ET2m= E2/E2m= Phần IV CÁC THÔNG SỐ DOPPLER XUNG THẤT PHẢI VE3 (cm/s): VA3 (cm/s): VE3/VA3: DTE3(ms): Phần V CÁC THÔNG SỐ DOPPLER MÔ THẤT PHẢI E3M (cm/s): A3M (cm/s): S3M (cm/s): IRT3m (ms)= ICT3M(ms)= ET3m(ms)= Tei3m=(IRT3m+ICT3m)/ET3m= E3/E3m= 3.2.5 Công thức máu HC: Hb : Hct: 3.2.6 Điện giải đồ Natri : Kali: Canxi: Magie: (mmol/l) Khác:……………………………… 3.2.7 Holter ECG 24 - Rối loạn nhịp Số NTT nhĩ Số NTT thất Phân độ NTTT theo Lown Số NNKPT Số NNKPTT Nhịp chậm xoang…………… Nhịp nhanh xoang……… Block A-v cấp ……………………………………… Khác:…………………………………………………… -Biến thiên nhịp tim: SDNN: SDANN: rMSSd: ASDNN: pNN 50: VLF: LF: HF WF: LF/HF:…… 3.2.8 Diễn tiến : Điều trị: Huế, ngày tháng năm 201 Ngƣời thực DANH SÁCH BỆNH NHÂN NHÓM NGHIÊN CỨU Stt Họ Tên Tuổi Giới Số BA Ngày tái khám Phan Dương Th 16 Đỗ Thị H 17 Ngô Viết Q 19 Nguyễn Thị M 48 Lê Văn Y 21 Tống thị yến Nh 19 Nguyễn Văn Th 20 Huỳnh thị Minh Th 23 Nữ 917977 16/11/11 Chu Văn Tr 16 Nữ 980837 28/02/12 10 Trần Lê Vũ Th 34 Nam 923153 23/11/11 11 Ngô Văn M 34 Nam 923155 23/11/11 12 Phạm Văn Nh 16 Nam 923721 24/11/11 13 Võ Tạ Ngọc Th 16 14 Nguyễn Văn L 16 15 Trần Thị Ng 18 16 Nguyễn Văn Nh Nam 910514 Nữ 04/11/11 912272 09/11/11 Nam 915982 14/11/11 Nữ 919485 18/11/11 Nam 975133 21/02/12 Nữ 975560 21/02/12 Nam 971981 15/02/12 Nữ 924119 24/11/11 Nam 927204 29/11/11 Nữ 928066 30/11/11 21 Nam 926865 29/11/11 17 Võ Thanh Tr 17 Nam 928181 30/11/11 18 Lê Văn B 18 Nam 928184 30/11/11 19 Hoàng Sỹ Th 17 Nam 932020 06/12/11 20 Lê Văn B 16 Nam 933089 08/12/11 21 Phạm Thị Ngọc O 22 22 Lý Xuân Ph 15 23 Nguyễn Thị H 23 Nữ 940221 20/12/11 24 Hồ thị Diệu Ch 19 Nữ 941987 22/11/11 25 Đỗ Trọng L 16 Nam 943937 26/12/11 26 Trịnh Thị Tr 16 Nữ 937879 15/12/11 Nam 939011 19/12/11 Nữ 944569 27/12/11 27 Võ xuân V 18 Nam 944988 27/12/11 28 Phạm Thanh Th 22 Nam 949383 04/01/12 29 Võ Thị Mỹ Ph 17 30 Lê Văn L Nữ 105239 07/1/12 16 Nam 955218 16/01/12 31 Trần Văn V 25 Nam 956812 18/01/12 32 Trần Thị Kim H 35 33 La Duy T Nữ 964949 07/02/12 16 Nam 963728 06/02/12 34 Nguyễn Ngọc L 16 Nam 971641 15/02/12 35 Trần thị Th 31 36 Nguyễn Ngọc V 16 37 Hồ Thị L 16 38 Trần Vân A Nữ 982247 01/03/12 Nam 990247 13/3/12 Nữ 997293 21/03/12 16 Nam 1006055 03/4/12 39 Trần Quang Tr 19 Nam 1008500 05/4/12 40 Bùi Lê Minh H 15 Nam 1007258 04/4/12 41 Nguyễn Thị Thu S 19 Nữ 1009065 06/04/12 42 Trần Thanh Th 17 Nam 1010389 09/4/12 43 Trương Đình T 25 Nam 1010654 09/4/12 44 Lê Văn Th 16 Nam 1018139 17/4/12 45 Trần Thị Mộng Ph 24 Nữ 1020609 20/4/12 46 Trần Thanh T 16 Nam 1022054 23/4/12 47 Phạm Thị Lan H 27 Nữ 1022957 24/4/12 48 Cao Thị Hồng C 32 Nữ 1022597 24/4/12 49 Nguyễn Tấn Đ 16 Nam 1023797 25/4/12 50 Dương Thị Bích L 20 Nữ 1033039 09/5/12 51 Nguyễn Thị Thanh B 46 Nữ 1059439 12/06/12 52 Phan Văn V 29 Nam 1060905 14/6/12 53 Lê Thị S 16 Nữ 1063318 18/6/12 54 Nguyễn Văn H 16 Nam 1074209 02/7/12 55 Nguyễn Thị A 18 Nữ 1078756 06/07/12 56 Đặng Văn T 19 Nam 1099693 31/7/12 57 Phạm Thị Quế Ph 34 Nữ 1100437 01/08/12 58 Phạm Văn H 21 Nam 1111410 14/08/12 59 Trần Quang V 33 Nam 1158266 11/10/12 60 Nguyễn Thị Kiều M 21 Nữ 1142386 24/09/12 61 Đoàn Công M 18 Nam 1178963 05/11/12 62 Lê Thị S 55 Nữ 176667* 20/10/12 63 Nguyễn Thị Mỹ D 21 Nữ 1188078 14/11/12 64 Phạm Thị Diệu N 18 Nữ 1193455 20/11/12 65 Ngô Văn Q 19 Nam 1194000 21/11/12 66 Lư Thị Ngọc S 24 Nữ 037172 26/02/13 67 Cao Thị My S 16 Nữ 061952 26/03/12 68 Mai Văn N 20 Nam 048549 12/03/13 69 Phan Thị Như Q 20 70 Nguyễn Đức Ph 33 71 Nguyễn Thị D 33 72 Trịnh Huy L 22 73 Nguyễn Thị Y 27 Nữ 203923 04/9/13 74 Phan Thị Hồng Th 21 Nữ 1006047 03/04/12 *: Nhập viện khoa Nội Tim Mạch Xác nhận khoa CĐHA-TDCN TM Mạch Nữ 045345 07/03/13 Nam 106967 20/05/13 Nữ 116648 30/05/13 Nam 169599 29/7/13 Xác nhận khoa Nội Tim Xác nhận phòng Kế hoạch tổng hợp- Bệnh viện trung ƣơng Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng các phương pháp thăm dò điện tim không xâm nhập ở bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng fallot, Nghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng các phương pháp thăm dò điện tim không xâm nhập ở bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng fallot, Nghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng các phương pháp thăm dò điện tim không xâm nhập ở bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng fallot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay