Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành Hà Nội

130 216 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN TUYẾT XƯƠNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NGHE KÉM Ở TRẺ EM TỪ ĐẾN TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO NỘI THÀNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Dịch tễ học Mã số: 62.72.01.17 LUẬN ÁN TIẾN SỸ DỊCH TỄ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.Ts Nguyễn Anh Dũng PGS.Ts Khu Thị Khánh Dung HÀ NỘI – 2014 MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ viii ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu, sinh lý quan thính giác 1.1.1 Sơ lược giải phẫu tai [90] 1.1.2 Sinh lý nghe [24] 1.2 Các nghiệm pháp thăm dò thính giác 1.2.1 Thăm khám tai 1.2.2 Các xét nghiệm thính học 1.2.3 Các nghiệm pháp thăm dò thính giác sử dụng Việt Nam 13 1.3 Phân loại mức độ nghe 15 1.3.1 Phân loại nghe 15 1.3.2 Mức độ nghe 16 1.4.Tình hình nghe 18 1.4.1 Tình hình nghe giới 18 1.4.2 Tình hình nghe Việt Nam 21 1.5 Các yếu tố nguy nghe trẻ 23 1.5.1 Các yếu tố bẩm sinh 23 1.5.2 Các nguyên nhân mắc phải 27 1.6 Các ảnh hưởng nghe 30 1.7 Các biện pháp can thiệp nghe 31 1.7.1 Thiết bị trợ thính 31 1.7.2 Các phương pháp phục hồi ngôn ngữ 32 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng nghiên cứu 33 2.2 Địa điểm nghiên cứu 33 2.3 Thời gian nghiên cứu 34 2.4 Thiết kế nghiên cứu 34 2.5 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 34 2.6 Phương pháp thu thập số liệu 36 2.7 Công cụ thu thập số liệu 38 2.8 Các số biến số nghiên cứu 40 2.9 Khắc phục sai số 44 2.10 Quản lý xử lý số liệu 44 2.11 Đạo đức nghiên cứu 45 2.12 Một số hạn chế khu trú nghiên cứu 45 CHƯƠNG KẾT QUẢ 47 3.1 Đặc điểm nghe trẻ mẫu giáo từ tuổi đến tuổi 47 3.1.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 47 3.1.2 Kết đo âm ốc tai (OAE) lần cộng đồng 48 3.1.3 Đặc điểm nghe trẻ mẫu giáo nội thành Hà Nội qua đo ABR đơn âm 51 3.2 Phân tích yếu tố nguy nghe trẻ từ tuổi đến tuổi 62 3.2.1 Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu 62 3.2.2 Xác định yếu tố nguy nghe 63 CHƯƠNG BÀN LUẬN 70 4.1.Đặc điểm nghe trẻ mẫu giáo nội thành Hà Nội 70 4.1.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 70 4.1.2 Tỷ lệ nghe qua sàng lọc phương pháp OAE 71 4.1.3 Tỷ lệ nghe qua đo OAE theo tuổi 75 4.1.4 Tỷ lệ nghe qua đo OAE theo giới tính 76 4.1.5 Nghe theo vị trí tai 77 4.1.6 Mức độ nghe trẻ mẫu giáo nội thành Hà Nội 77 4.1.7 Hình thức nghe trẻ mẫu giáo nội thành Hà Nội 79 4.2 Các yếu tố nguy nghe trẻ mẫu giáo từ 2-5 tuổi nội thành Hà Nội 80 4.2.1 Các yếu tố trước sinh 80 4.2.2 Các yếu tố sinh 82 4.2.3 Các yếu tố sau sinh 87 KẾT LUẬN 91 Đặc điểm nghe trẻ mẫu giáo trường mẫu giáo công lập nội thành Hà Nội năm 2011 – 2012 91 Một số yếu tố nguy nghe trẻ em từ tuổi đến tuổi khu vực nội thành Hà Nội 91 KHUYẾN NGHỊ 92 CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABR Auditory Brainstem Response Điện thính giác thân não ASL American Sign Language – Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ ASHA American Speech - Language-Hearing Association Hiệp hội Phát âm - Ngôn ngữ - Thính học Mỹ CI Cochlear implantation - Cấy điện cực ốc tai Hib Haemophilus influenzae type b OAE Otoacoustic Emission - Âm ốc tai kích thích OAE(-) Âm ốc tai kích thích âm tính OAE(+) Âm ốc tai kích thích dương tính OR Odd Ratio - Tỷ suất chênh TCYTTG Tổ chức Y tế giới TMH Tai Mũi Họng TCMR Tiêm chủng mở rộng VTG Viêm tai VTGM Viêm tai mạn VTTD Viêm tai dịch VXC Viêm xương chũm VMN Viêm màng não VMNM Viêm màng não mủ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Mức độ nghe theo ASHA [60] 16 Bảng 1.2: Mức độ nghe theo Tổ chức Y tế giới [62] 16 Bảng 1.3: Phân loại nghe trẻ sơ sinh số nghiên cứu Việt Nam[12] 17 Bảng 1.4: Phân loại mức độ nghe sử dụng bệnh viện Nhi TƯ 17 Bảng 2.1 : Danh sách trường số trẻ em từ đến tuổi tham gia sàng lọc nghe 36 Bảng 2.2: Phân loại mức độ nghe 40 Bảng 2.3: Định nghĩa biến số nghiên cứu 41 Bảng 3.1: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo quận (n=7.191) 47 Bảng 3.2: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo độ tuổi (n=7.191) 48 Bảng 3.3: Tỷ lệ OAE (-) theo quận (n=7.191) 48 Bảng 3.4: Kết đo OAE lần trẻ OAE (-) lần (n=337) 50 Bảng 3.5: Tỷ lệ nghe theo quận (n=7191) 51 Bảng 3.6: Đặc điểm nghe theo tuổi giới (n=314) 53 Bảng 3.7: Đặc điểm trẻ nghe theo vị trí tai giới (n=314) 53 Bảng 3.8: Kết khám nhĩ lượng cho trẻ nghe 54 Bảng 3.9: Kết phản xạ bàn đạp trẻ nghe 55 Bảng 3.10: Mức độ nghe trẻ theo giới (n=314) 56 Bảng 3.11 Mức độ nghe trẻ theo lứa tuổi 56 Bảng 3.12 : Hình thức nghe theo giới ( n = 314 ) 57 Bảng 3.13: Hình thức nghe theo tuổi ( n = 314 ) 58 Bảng 3.14: Đặc điểm tiền sử mẹ bị bệnh trình mang thai trẻ nghe (n = 314) 59 Bảng 3.15: Đặc điểm tiền sử sinh trẻ nghe (n=314) 60 Bảng 3.16: Đặc điểm tiền sử bị bệnh trẻ nghe (n=314) 61 Bảng 3.17: Phân bố tuổi đối tượng nghiên cứu (n=942) 62 Bảng 3.18: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu theo giới tính (n=942) 62 Bảng 3.19: Mối liên quan tiền sử mẹ bị bệnh mang thai nguy nghe trẻ 63 Bảng 3.20: Mối liên quan tiền sử sinh nguy nghe trẻ 65 Bảng 3.21: Mối liên quan yếu tố sau sinh nguy nghe trẻ 67 Bảng 3.22: Mối liên quan yếu tố trước sinh, sinh sau sinh tới nghe trẻ - mô hình phân tích hồi quy đa biến, Mô hình 68 Bảng 3.23: Mối liên quan yếu tố trước sinh, sinh sau sinh tới nghe trẻ - mô hình phân tích hồi quy đa biến, Mô hình 69 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ OAE (-) theo nhóm tuổi (n=7.191) 49 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ OAE (-) theo giới tính 50 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ nghe theo lứa tuổi (n=7.191) 52 Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ trẻ nghe theo giới tính (n=7.191) 52 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1: Sơ đồ cắt ngang tai……………………………………………….… Hình 2: Thính lực đồ điếc dẫn truyền qua đơn âm………………………… Hình 3: Kết đo OAE (âm tính)……………………………………….… Hình 4: Phản xạ bàn đạp Nhĩ lượng………………………………… 10 Hình 5: Kết đo ABR……………………………………………… … 12 Hình : Đo OAE trường mầm non………………………………… ….37 Hình : Máy đo OAE loại Audx……………………………………… ….39 Hình : Máy đo ABR đơn âm loại GSI Mỹ…………………………….39 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ nghiên cứu………………………………………… … 43 ĐẶT VẤN ĐỀ Nghe tượng giảm phần hay toàn khả cảm nhận âm [8], [24] Nghe gặp lứa tuổi nhiều nguyên nhân gây Theo ước tính Tổ chức Y tế giới (TCYTTG), có khoảng 5% dân số, tương đương với 360 triệu người toàn giới bị nghe kém, có 32 triệu trẻ em bị vấn đề Phần lớn số người sống nước có thu nhập thấp trung bình [128] Ảnh hưởng nghe phụ thuộc lớn vào lứa tuổi mắc bệnh [24] Nếu không phát điều trị kịp thời, trẻ bị nghe không giao tiếp được, không học từ âm xung quanh, kết trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trí tuệ gặp khó khăn sống Trầm trọng hơn, trẻ trở thành tàn tật vĩnh viễn [8], [19], [128] Do đó, việc phát can thiệp kịp thời mang lại cho trẻ hội lớn việc hồi phục khả nghe, phát triển kỹ ngôn ngữ, giúp trẻ học tập, hòa nhập cộng đồng giảm gánh nặng cho thân trẻ, gia đình xã hội [86], [128] Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật, thiết bị hỗ trợ khám điều trị nghe không ngừng phát triển, sàng lọc nghe triển khai chương trình can thiệp nhiều quốc gia giới quan tâm trở thành chương trình y tế quốc gia nhiều nước, đặc biệt nước phát triển [52], [78] Ở Việt Nam, theo ước tính Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tính đến năm 2003 nước có khoảng 662.000 trẻ từ 0-18 tuổi bị khuyết tật Trong đó, rối loạn thần kinh khiếm thính loại khuyết tật phổ biến thứ hai, chiếm 17.0%, sau khuyết tật vận động (29.0%) Qua cho thấy khuyết tật liên quan đến nghe kém, điếc vấn đề sức khỏe cần quan tâm nghiên cứu hỗ trợ [7] Ở nước ta có số nghiên cứu tình hình nghe trẻ em Tỷ lệ trẻ em bị nghe học sinh tiểu học ước tính 1,13% [39] Số trẻ bị khiếm thính tăng lên chịu ảnh hưởng nhiều nguyên nhân khác [15], [19] Trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo từ tuổi đến tuổi nhóm đối tượng cần quan tâm nghiên cứu, lứa tuổi trẻ bắt đầu phát triển mạnh mẽ kỹ giao tiếp cộng đồng thông qua việc học tập lớp học tiếp xúc với giới xung quanh Lứa tuổi lứa tuổi chuẩn bị học nên việc phát sớm trẻ nghe kết hợp với biện pháp can thiệp giúp trẻ có khả trở lại cộng đồng, hòa nhập với xã hội Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 840 trường mầm non, 85,0% công lập chiếm 90,0% tổng số học sinh mầm non [29] Cũng địa phương khác, việc nghiên cứu đặc điểm yếu tố nguy nghe trẻ độ tuổi nói cần thiết thành phố Hà Nội để xây dựng giải pháp nhằm nâng cao khả nghe phát triển thể chất tinh thần cho trẻ Từ lý trên, thực đề tài “Một số đặc điểm yếu tố nguy nghe trẻ em từ đến tuổi trường mẫu giáo nội thành Hà Nội” với hai mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm nghe trẻ em từ tuổi đến tuổi trường mẫu giáo nội thành Hà Nội, 2011 - 2012 Xác định số yếu tố nguy nghe trẻ em từ đến tuổi khu vực nội thành Hà Nội PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH ĐO ĐƠN ÂM Chuẩn bị bệnh nhân  Giải thích cho người nhà hiểu rõ phải đo đơn âm, ý nghĩa đo đơn âm  Giải thích cho trẻ hiểu cách phản ứng với âm nghe để hợp tác Chuẩn bị phòng đo máy đo Tiến hành đo  Kỹ thuật đo âm đơn  Bằng cách phát âm âm, tần số thời điểm, bắt đầu phát âm cường độ để người bệnh nghe dễ dàng  Kỹ thuật giảm dần mức âm: giảm bước 10 dB người bệnh không nghe âm, ngưỡng nghe  Kỹ thuật tăng dần mức âm: tăng bước dB nghe trở lại, ngưỡng nghe mức thấp để người bệnh nghe âm 50% thời gian phát âm  Cách tìm mức âm thấp nghe 50% thời gian phát âm In, lưu đánh giá kết PHỤ LỤC THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC (Phỏng vấn tất mẹ trẻ tham gia sàng lọc) Mã số trẻ:………………………… Tuổi (tháng):……………………… Giới: Nam Nữ Trường mẫu giáo học: Phường……………… Quận…………… Kết đo OAE: OAE (-) Kết đo ABR Kết đo đơn âm OAE (+) PHỤ LỤC Mã số:……………… /Ngày…… tháng…….năm……… BỆNH ÁN MẪU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI NGHE KÉM CỦA TRẺ (Nghiên cứu bệnh – chứng) STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ I THÔNG TIN CHUNG Họ tên trẻ: ……………… Tuổi ………… tháng Nam Nữ Giới Họ tên mẹ: Tuổi: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Họ tên bố: 10 Tuổi: 11 Nghề nghiệp 12 Địa chỉ: 13 Điện thoại: ……… ……… II THÔNG TIN TIỀN SỬ THÍNH GIÁC GIA ĐÌNH 14 Trong gia đình nội, ngoại có người câm, điếc không Có Không Trong thời kỳ mang thai cháu này, chị có mắc bệnh sau không: 15 16 19 Không Có Không Có Không Có Không Có Không Rubella 17 18 Có Cúm Sởi Sốt phát ban Nhiễm độc thai nghén 20 Bệnh khác …………… III TIỀN SỬ KHI SINH VÀ NGAY SAU SINH CỦA TRẺ 21 22 23 24 25 ≥ 37 tuần < 37 tuần Sinh thường Can thiệp ≥ 2500g < 2500g Có Không Có Không Tuổi thai trẻ sinh sinh Cháu sinh thường hay can thiệp (mổ, Foceps)? Cân nặng trẻ sinh? Trẻ có phải thở Oxy sau sinh không? Trẻ có bị vàng da bất thường sau sinh phải điều trị không? IV TIỀN SỬ MẮC BỆNH SAU KHI SINH Trẻ có bị bệnh sau không: 26 Sởi 27 Ho gà 28 Bạch hầu 29 Quai bị 30 Sốt phát ban 31 Viêm não 32 33 Viêm màng não Bệnh khác (ghi rõ)…………… Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không V KẾT QUẢ KHÁM TAI 34 Có bệnh tai không 35 Bệnh:……………………………………………………………… VI KẾT QUẢ KHÁM THÍNH GIÁC Ở TRẺ 36 37 Nhĩ lượng phải Nhĩ lượng trái Bình thường Viêm tai dịch Viêm tắc vòi nhĩ Bình thường Viêm tai dịch 38 39 Viêm tắc vòi nhĩ Âm tính Dương tính Âm tính Dương tính OAE (-) OAE (+) OAE (-) OAE (+) Nhẹ (21 - ≤40 dB) Vừa (41- 70 dB) Nặng đến sâu (≥70dB) Dẫn truyền Tiếp nhận Hỗn hợp Phản xạ bàn đạp trái Phản xạ bàn đạp phải VII KẾT QUẢ ĐO THÍNH GIÁC Tai phải 40 OAE lần Tai trái Mức độ nghe 41 ABR đơn âm Hình thức nghe Người vấn Người đo (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU Chào chị, là……………………………………là cán Bệnh viện Nhi Trung ương, phối hợp với Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội tiến hành sàng lọc nghe cho trẻ mẫu giáo từ đến tuổi số trường mẫu giáo công lập nội thành Hà Nội Con chị đối tượng lứa tuổi sàng lọc, muốn tiến hành sàng lọc cho cháu cụ thể sau: Cháu đo mức độ nghe phương pháp đo âm ốc tai sàng lọc (OAE) vấn chị số câu hỏi tuổi, giới, địa cháu Phương pháp đo kéo dài khoảng phút không gây đau đớn hay khó chịu cho cháu Nếu cháu không bị nghi ngờ nghe sàng lọc kết thúc Có thể vấn chị số câu hỏi yếu tố liên quan đến trước, sau sinh cháu Nếu cháu bị nghi ngờ nghe mời cháu Trung tâm thính học bệnh viện Nhi Trung ương để tiến hành đo OAE lại làm xét nghiệm thính học chuyên sâu cần thiết Các phương pháp đo kéo dài khoảng 20 phút không gây khó chịu cho cháu Nếu cháu thực có nghe vấn chị số câu hỏi liên quan đến yếu tố tiền sử cháu Cuộc vấn kéo dài khoảng 10 phút Chị có đồng ý tham gia vào nghiên cứu không? Có  Tiến hành đo Không  Dừng PHỤ LỤC DANH SÁCH TRẺ NGHE KÉM QUA ĐO SÀNG LỌC Mã 11725 11726 11727 11735 11736 11737 11738 11750 11744 11745 11746 11747 11748 11749 11751 11752 11753 11754 11755 11757 11758 11759 h532 h533 h534 h535 h536 h537 h538 h539 h540 h541 h542 h543 h544 h545 h546 h547 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Họ tên nguyen xxx xxx ngo xxx le xxx nguyen xxx nguyen xxx le xxx xxx le xxx phan xxx phi xxx pham xxx nguyen xxx pham xxx xxx ton xxx minh xxx ngoc xxx nam xxx nguyen xxx nguyen xxx hien xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx ngo xxx nguyen xxx tran xxx pham xxx nguyen xxx vu xxx ngo xxx nguyen xxx le xxx nguyen xxx le xxx bui xxx Giới 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 Tuổi 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 Mã h548 h553 h554 h555 h556 h557 h558 h559 h560 h561 h562 h563 h564 h565 h566 h567 h568 h569 h570 h571 h572 h573 h574 h575 h576 h577 h578 h579 h580 h581 h582 h583 h584 h585 h586 h587 h588 h589 h590 h591 h592 STT 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Họ tên truong xxx nguyen xxx hoang xxx xxx hoang xxx pham xxx nguyen xxx kim xxx nguyen xxx le xxx nguyen xxx le xxx bui xxx le xxx dinh xxx vui xxx luong xxx le xxx pham xxx pham xxx nguyen xxx dang xxx ho xxx bui xxx nguyen xxx xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx xxx ngo xxx nguyen xxx xxx nguyen xxx nguyen xxx le xxx hoang xxx vu xxx hoang xxx nguyen xxx nguyen xxx Giới 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 Tuổi 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mã h593 h594 h595 h596 h597 h598 h599 h600 h601 h602 h603 h604 h605 h606 h607 h608 h609 h610 h611 h612 h613 h614 h615 h616 h617 h618 h619 h620 h621 h622 h623 h624 h625 h626 h627 h628 h629 t1730 t1731 t1732 t1733 STT 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Họ tên nguyen xxx nguyen xxx pham xxx hoang xxx nguyen xxx hai xxx nguyen xxx le xxx dang xxx cong xxx minh xxx doan xxx pham xxx nguyen xxx vu xxx pham xxx nguyen xxx nguyen xxx tran xxx duong xxx nguyen xxx ngo xxx pham xxx le xxx van xxx bui xxx nguyen xxx nguyen xxx pham xxx nguyen xxx bui xxx nguyen xxx nguyen xxx dao xxx nguyen xxx bui xxx phan xxx trang xxx quang xxx le xxx kim xxx Giới 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 Tuổi 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 Mã t1734 t1375 t1736 t1737 t1738 t1739 t1740 t1742 t1743 t1744 t1745 t1746 t1747 t1748 t1749 t1750 t1751 t1752 t1753 t1754 t1755 t1756 t1757 t1758 t1759 t1760 t1761 t1762 t1763 t1764 t1765 t1766 t1767 t1768 t1769 t1770 t1771 t1772 t1773 t1774 t1775 STT 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Họ tên tran xxx tuong xxx le xxx tat xxx nguyen xxx nguyen xxx han xxx chu xxx cao xxx cao xxx dang xxx vu xxx tran xxx nguyen xxx chu xxx bui xxx vu xxx pham xxx xxx tuan xxx nguyen xxx nguyen xxx chu xxx xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx le xxx dinh xxx bui xxx hoang xxx nguyen xxx bui xxx vu xxx le xxx khuat xxx tran xxx kieu xxx nguyen xxx Giới 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Tuổi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Mã t1776 t1777 t1778 t1779 h889 h890 h891 h892 h893 h894 h895 h899 h900 h901 h902 h904 h905 h906 h907 h908 h909 h910 h911 h913 h914 h916 h917 h918 h919 h920 h921 h922 h923 h924 h925 h926 h927 h928 h929 h930 h931 STT 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Họ tên nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx tuan xxx khanh xxx phi xxx minh d xxx duc xxx quynh xxx hai xxx anh xxx phong xxx nguyen xxx vu xxx nghiem xxx nguyen xxx can xxx vu xxx nguyen xxx pham xxx trinh xxx nguyen xxx nguyen xxx le xxx dinh xxx nguyen xxx chu xxx kieu xxx vu xxx dinh xxx khuat xxx hoang xxx ho xxx bui xxx vu xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx ngo xxx Giới 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 Tuổi 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Mã h932 h933 h934 h935 h936 h937 h938 h939 h940 h941 h942 h943 h944 h945 h946 h947 h948 h949 h950 h951 h952 h953 h954 h955 h956 h957 h958 h959 h960 h961 h962 h963 h964 h965 h966 h967 h968 h969 h970 h971 h972 STT 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 Họ tên ngo xxx nguyen xxx nguyen xxx pham xxx tran xxx phung xxx bui xxx nguyen xxx duong xxx nguyen xxx luong xxx van xxx le xxx tran xxx le xxx lam xxx doan xxx vu xxx nguyen xxx nguyen xxx dang xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx tran xxx tran xxx nguyen xxx chu xxx nguyen xxx gia xxx nhat xxx xxx vu xxx xxx nguyen xxx nguyen xxx dang xxx doan xxx hoang xxx nguyen xxx Giới 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 Tuổi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 Mã h973 h974 h975 h976 h977 h978 h979 h981 h982 h983 h984 h985 h986 h987 h988 h989 h990 h991 h992 h993 h994 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 STT 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 Họ tên vu xxx nguyen xxx phung xxx nguyen xxx chu xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx nguyen xxx luong xxx tran xxx nguyen xxx nguyen xxx dinh xxx nguyen xxx nguyen xxx kieu xxx kieu xxx le xxx tran xxx nguyen xxx pham xxx pham xxx xxx giang xxx hoang xxx phan xxx xxx khanh xxx trang t xxx danh xxx nam xxx linh xxx minh xxx the xxx tuan xxx phu xxx nam xxx phuong xxx lan xxx le xxx Giới 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 Tuổi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Mã m21 m22 m24 m25 m26 m27 m29 m30 m31 m32 m33 m34 m36 m37 m38 m39 m40 m41 m42 m43 m44 m45 m46 m47 m48 m49 m50 m51 m52 m53 STT 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 Họ tên le xxx le xxx nguyen xxx duong xxx le xxx vu xxx nguyen xxx nguyen xxx vu xxx kieu xxx nguyen xxx nguyen xxx ngo xxx ngo xxx ngo xxx ngo xxx doan xxx ngo xxx duogn xxx le xxx nguyen xxx xxx le xxx gia xxx gia xxx lan xxx thuy xxx nguyen xxx ngo xxx van xxx Xác nhận bệnh viện Nhi trung ương Giới 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 Tuổi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Xác nhận CCDS KHHGD HN
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành Hà Nội, Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành Hà Nội, Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành Hà Nội, 8 Các chỉ số và các biến số nghiên cứu, 2.12 Một số hạn chế và khu trú của nghiên cứu, 3.2 Phân tích các yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ từ 2 tuổi đến 5 tuổi, Một số yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 tuổi đến 5 tuổi khu vực nội thành Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay