Hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh bà rịa vũng tàu đến năm 2020

106 180 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VŨ THỊ T HAN H T HÚY HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN DIỆU HƢƠNG HÀ NỘI – 2016 - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “ Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu” công trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn cô TS Phan Diệu Hƣơng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016 Tác giả Vũ Thị Thanh Thúy - 2020 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn Cô TS Phan Diệu Hƣơng ngƣời tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Viện Kinh tế Quản lý, Viện Đào tạo Sau đại học Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội trang bị cho kiến thức bản, kỹ nghiên cứu để áp dụng trình làm luận văn công tác thực tế đơn vị Xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, anh chị lãnh đạo phòng ban, anh chị đồng nghiệp công tác Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam-Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ tài liệu, số liệu, đóng góp ý kiến động viên giúp đỡ hoàn thành luận văn Dù cố gắng nhƣng với trình độ hiểu biết thời gian nghiên cứu thực tế có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót Tôi chân thành mong muốn nhận đƣợc lời dẫn, góp ý Quý Thầy Cô bạn đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2016 Tác giả Vũ Thị Thanh Thúy - 2020 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Giải thích Agribank BR-VT BIDV FTP Hệ thống mua bán vốn nội DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc STT VCB Vietinbank 10 Vietinbank BR-VT thôn - Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việ - Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt NamChi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu - 2020 DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Bảng 1.2 33 Bảng 1.3 34 Bảng 1.4 36 Khung phân tích hình thành chiến lƣợc 31 Số lƣợng tỷ lệ cán công nhân viên theo trình Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 46 độ đào tạo Số lƣợng tỷ lệ cán công nhân viên theo độ tuổi 46 - 51 2013-2015 Bảng 2.4 Diễn biến nguồn vốn huy động củ 2013-2015 Bảng 2.5 Diễn biến 2013-2015 10 Bảng 2.6 - Viet - Cơ cấu nguồn thu dịch vụ củ - 54 55 56 2013-2015 11 Bảng 2.7 Thị phần huy động Vietinbank từ 2013-2016 12 Bảng 2.8 Thị phầ 13 Bảng 2.9 Cơ cấu lợi nhuận ngân hàng địa bàn từ 2013-2015 58 14 Bảng 2.10 Tốc độ tăng trƣởng GDP Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016 63 15 Bảng 3.1 Vietinbank từ 2013-2016 năm 2020 57 58 74 - 16 Bảng 3.2 17 Biểu 3.3 2020 -VT 75 79 - 2020 DANH MỤC HÌNH VẼ STT 01 Sơ đồ Nội dung Trang -VT 2.1 51 (2014-2015)/2013 02 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Vietinbank BR-VT 49 - 2020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC B ẢNG, BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 01 Tính cấp thiết luận văn 01 Mục tiêu luận văn 03 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 03 03 04 CHƢƠNG 04 04 1.1 05 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 05 07 1.1.3 Vai trò 08 10 11 1.2 1.2.1 Khái niệm 11 11 1.2.2 12 1.2.3 13 13 20 1.2.5.1 21 1.2.5.2 25 - 2020 27 29 1.3 30 1.3.1 32 1.3.2 33 1.3.3 35 1.4 36 CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 39 PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 39 2.1 39 2.2 Chiến lƣợc phát triển Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Vi ệt Nam 42 2.2.1 42 2.2.2 42 2.2.3 43 2.2.4 43 2.2.5 Slogan 43 2020 44 2.3 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Vi ệ - 45 2.3.1 45 2.3.2 -VT 45 2.3.3 Vietinbank BR-VT 46 -VT 49 - 2.3.5.1 2013-2015 51 2013-2015 51 - 2020 - -VT 56 - 2.4 59 61 61 65 2.5 69 72 CHƢƠNG 73 ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢ - 2020 73 doanh 73 73 2020 73 74 74 79 83 83 87 90 90 - 91 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 - Nhƣ vây, để đạt đƣợc lƣợc khác biệt 2020 mục tiêu chiến lƣợc đƣợc đề ra, giải pháp chiến chiến lƣợc chủ đạo hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Vietinbank BR-VT đến năm 2020 Chiến lƣợc khác biệt h a liên quan đến việc g cần tạo lợi th cạnh tranh phát huy chất lƣợng dịch vụ, phong cách phục vụ nhân viên ngân h g, văn h Chiến lƣợc khác biệt hóa Vietinbank BR-VT đƣợc xây dựng với số nội dung sau: - Khác biệt h a không gian giao dịch: tạo không gian giao dịch thân thiện - an - Khác biệt h a phong cách phục vụ: nhân viên giao dịch thân thiện, vui vẻ, luôn thƣờng trực nụ cƣời Mọi kiến g đƣợc - Khác biệt cung cấp sản phẩm, dịch vụ: mẫu biểu đẹp mắt, dễ hiểu; quy đơn giản; thời gian xử giao dịch nhanh, giảm tối đa thời gian chờ đợi khách hàng - Khác biệt h a phƣơng pháp bán : nhân viên ngân hàng tƣ vấn , giúp khách hàng sử dụng đồng tiền hiệu Tạo cho khách hàng cảm thấy ngạc nhiên mức mong đợi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Tạo cho khách hàng cảm giác muốn mua hàng bị ép buộc mua hàng sách chăm sóc khách hàng: luôn quan tâm chăm - sóc khách hàng thật tốt, tăng cƣờng tiếp xúc giao lƣu với khách hàng, đồng hành chia sẻ với khách hàng chu kỳ thăng trầm kinh t Điều giúp ngân hàng gia tăng đƣợc lòng trung thành khách hàng Thực tốt chiến lƣợc khác biệt hóa g p phần phát triển văn lên tầm cao Khi đ văn hóa tổ chức nhân tố chủ đạo tạo gi trị gia tăng vƣợt trội cho Vietinbank BR-VT tƣơng lai 3.3 3.3.1 – – i Trang 82 - 2020 Thiết kế Triển khai toàn diện nhận diện thƣơng hiệu năm 2015, hành , tên chi nhánh, m ban quy định tên ng sắc nhân diện, phông chữ chuẩn, quy chuẩn thiết k hoạt động c liên quan Xây dựng trụ sở khang trang, giao dịch cho xứng với quy phòng giao dịch, điểm thƣơng hiệu Vietinbank định hƣớng cho tƣơng lai lâu d i Tạo điểm đặc th hoạt động phòng giao dịch để gây ấn tƣợng kh quên tâm tr khách hag, từ đ tạo lan toả nhanh tới cộng đồng doanh nghiệp Xây dựng phòng giao dịch đặc th để thông qua đ tập trung , đồng thời tạo khách biệt nhân chuyên môn diện thƣơng hiệu Luôn thực cam kết với khách g, đồng h g chu kỳ thăng trầm kinh t để tạo gắn khách hũng với Vietinbank BR-VT Quảng nh thƣơng hiệu Vietinbank địa b n tỉnh khiêm tốt tâm - khách h ng Vietinbank BR-VT cần phải đẩy mạnh tác truyền thông, dƣới l số chiến lƣợc quảng cáo với chi ph nhƣng c thể mang lại hiệu cao việc thu hút khách hàng ,t , in cho tất nhân viên v ch họ đƣa cho m họ gặp Ngƣời cầm danh thiếp nhân viên ngân hàng đƣợc xem nhƣ khách hàng l giao dịch sớm Sử dụng g quan trọng v đƣợc ƣu tiên xử l , slogan, tên chi nhánh, địa điểm giao dịch để quảng cảo tất phƣơng tiện cũ khả quảng cáo nhƣ: quảng cáo phong , nhãn mác, , ngày đặc biệt (ngày lễ, ngày thành lập ngành, ngày hội thao): t – m hiểu, dự đoán, tr chơi với – i Trang 83 - 2020 quy mô vừa phải dành cho khách hàng đ lập câu lạc bô khách hàng: ngân hàng l nơi c T ng lĩnh vực khác nhau, lãnh đạo doanh nghiệp c nhiều ngƣời miền t quốc Ngân hàng n cầu nối kết nối khách hàng ngành nghề, quê hƣơng đ thành lập câu lạc bô mang dấu ấn đ ngân hàng trung gian - ch khách hàng đ trao đối thông tin, gặp gỡ từ đ họ cảm nhân đƣợc Vietinbank BR-VT Câu lạc bô thành công v thu hút đƣợc nhiều khách hàng tham gia ngân hàng đƣa phần thƣởng nhƣ giảm lãi suất, ƣu , giao dịch… Thành lập nh m nhân viên c , sản phẩm mới… Vietinbank BR-VT, khách hàng Vietinbank BR-VT để c viết, gửi tạp ch chuyên ngành, báo địa phƣơng Thành lập hòm thƣ g p câu hỏi vấn gửi tới khách hàng v thông báo cho khách hàng biết khách hàng c hoạt động BIDV , khách hàng cũ hội nhân đƣợc phần thƣởng v đƣợc ngân hàng gửi thƣ cảm ơn Khi nhân đƣợc h g phải kiến đ ng g p khách h g, lãnh đạo ngân i lời cảm ơn c văn cảm ơn gửi khách h Gửi bƣu thiếp, thƣ chúc mừng qu cho khách h g khách h g vừa đƣợc đề bạt, nhân kỷ niệm ng y cƣới, tốt nghiệp, ng y sinh nhật, ng y th nh lập doanh nghiệp hay kiện đặc biệt khác Việc n y cần thực thƣờng xuyên khách h g hữu v mở rộng khách h g tiềm chƣa c quan hệ với Vietinbank BR-VT Trƣờng hợp tặng khách h qu tặng yêu cầu qu tặng phải c in logo Vietinbank Tạo lập quỹ từ thiện định để tham gia đũng g p cho lợi nhuận, nhân tổ chức phi kiện đặc biệt để tham gia đ ng g p C thể đ ng tiền, mua qu vật c in dụng g ảnh Vietinbank, p việc sử g định Nghiên cứu loạt dịch vụ cũ khả miễn kết hợp cho khách h g doanh số bán – – i Trang 84 - 2020 -VT cần tham gia t i trợ đồng t kiện quan trọng đƣợc tổ chức địa b trợ cho số Định kỳ tổ chức giao lƣu thể thao cán Vietinbank BR-VT v khách h g nhƣ giải tenis, beng đá, cầu lông nhằm tăng cƣờng mối quan hệ ngân h g Tham gia đầy đủ thi nghiệp vụ, thi t m hiểu ng nh, đảng uỷ khối doanh nghiệp, tỉnh uỷ, uỷ ban, đo n khối doanh nghiệp địa b n tổ chức v cố g h giải cao thi n y Đối với khách hũng c quan hệ với nhiều ngân h ng, Vietinbank cần l ngƣời nh hỗ trợ khách h ng Vietinbank BR-VT cần đƣợc Tỉnh uỷ, uỷ ban, ngân h ng kêu gọi tham gia Tiếp thị khách hàng Thiết kế g i sản phẩm ƣu đãi lớn để thu hút khách h ng nhân ng y lễ lớn nhƣ ng y th nh lập ng nh, i sản phẩm, dịch vụ n y đ Những ƣu đãi , miễn p công bố rộng rãi báo, đ i, suất : nh , sử dụng dịch vụ,… ƣu đãi ƣu đãi cho khách h ng g đ n giao dịch với Vietinbank BR-VT Khác biệt giao dịch với khách hàng – – i Trang 85 - 2020 xuyên Thƣờng xuyên tham chi nhánh, ch khách h ng điều Thông qua thăm gợi , ngân để phục vụ khách hàng kiến cần c văn cảm ơn, thông tin cho khách Khi khách hàng tham hàng biết biện pháp m ngân hàng đ sửa đổi, làm tốt nhờ ách hàng chăm sóc Tiếp tục sách chăm s c khách hàng định kỳ hữu nhƣ chiến lƣợc kinh doanh Vietinbank BR-VT cần bổ sung thêm sách chăm s c khách hàng nhƣ sau: Lựa chọn nh m khách hàng tốt mang lại nhiều lợi cho Vietinbank để thiết kế khả đáp ứng BR-VT: t nh sách chăm s c khách hàng lớn c : khách hàng, cán công nhân viên doanh , gia nghiệp, thiết ke cho khách hàng đƣợc gặp gỡ doanh nhân, lãnh đạo tỉnh… Tạo dựng v đào tạo nh m cán ngân hàng c kỹ giao lƣu tốt để thực giao lƣu với khách hàng tạo đƣợc ấn tƣợng tốt với khách hàng 3.3.2 Đào tạo kiến thức vũ kỹ cho nguồn nhân lực Cần phải tạo khác biệt so với việc phát triển nguồn nhân lực để đƣa nguồn nhân lực trở thành công cụ, lợi th cạnh tranh Vietinbank BRVT: tạo cán tác nghiệp kỹ tác nghiệp nhanh chuyên môn, nhiệm vụ kinh doanh – – hiểu r công việc i Trang 86 - 2020 Tạo thiện cảm cho khách hàng: thông qua việc tác nghiệp nhanh, thái độ nhiệt khách hàng, bố cán cũ , đẹp, động giao tiếp với khách hàng, cán nắm vững nghiệp vụ, hiểu biết môi trƣờng kinh doanh c khả tƣ vấn tốt cho khách hàng Tập trung giải pháp tăng cƣờng kỹ chuyên môn cán công nhân viên, tăng cƣờng động lực việc Phát triển văn h học tập tổ chức, văn cung cấp dịch vụ Thực đ o tạo cán thƣờng xuyên nghiệp vụ, kỹ năng, quy tắc ứng xử, để tăng suất lao động, tin, nghiệp vụ, tăng tự tin, khả giải vấn đề t năm tổ chức thi nội chi quy nghiệp vụ, khả giao tiếp để tổ chức đ o tạo lại Luân chuyển cán Đ g ngừa rủi ro hoạt động ngân cán nhân viên hoạt động, Vietinbank c chuyển cán định kỳ năm Tuy nhiên, Vietinbank BR-VT, việc luân chuyển cán phải cứng nhắc theo quy định việc luân 20/80, thực luân chuyển m phải lựa chọn 20% số cán nhân viên mang lại hiệu suất lao động cao, đƣợc số , đạo đức nghề nghiệp kéo d i thời gian luân chuyển so với quy định Đ hi luân chuyển số cán n y ảnh hƣởng đ n việc chăm c Quy hoạch, bổ nhiệm cán quản l Thực quy hoạch khai minh bạch, quy hoạch bổ nhiệm cần lấy Vietinbank BR-VT, lấy phiếu t n nhiệm kiến tham gia thêm kiến số khách h quan trọng biết cán vụ nội ch, động viên nhân viên thƣờng xuyên c sáng kiến, nghiệp vụ để đảm bảo thời gian xử l c – – i Trang 87 - 2020 vừa lòng khác h h ng, tạo lan toả Đ n , Vietinbank BR-VT cần: Đ liên quan Đ o tạo thƣờng xuyên nhân viên kỹ năng: tác m m việc nhanh giúp cán nâng cao suất lao động, giảm thời gian xử Cần xem tại, tất nhân viên tham gia Xây dựng hình ảnh v chuẩn mực văn ho ngân hàng: cần phải xây dựng c phong Không gian bên cách riêng để khách hàng c thể cảm nhân đƣợc bƣớc qua ngƣỡng cửa Cách nhân viên ứng xử với khách hàng: yêu cầu nhân viên từ bảo vệ đ n lãnh đạo cần chào đ n khách hàng nụ cƣời thân thiện v sẵn lòng giúp đỡ phục vụ khách hàng Cách lãnh đạo đối xử với nhân viên v kỹ đào tạo nhân viên để họ việc hiệu với khách hàng: nhân viên thể phong thái ngân hàng đ lãnh đạo nên đối xử với nhân viên nhƣ đối xử với nhân vật quan trọng Đồng phục: thực nghiêm túc đồng phục quan, làm việc ngân hàng v lúc công tác Đồng phục bao gồm: trang phục theo nhân diện thƣơng hiệu Vietinbank, thẻ tên nhân viên ngân hàng Cách trả lời điện thoại với khách hàng: Cần đào tạo nhân viên cách trả lời điện thoại với khách hàng cho làm vừa lòng khách hàng gọi điện đ n v nhân viên gọi điện trao đổi nghiệp vụ với khách hàng Thƣờng xuyên đào tạo cho nhân viên mới, đào tạo lại cho nhân viên ngân hàng phong cách ứng xử v phong cách làm việc Vietinbank Định kỳ tổ chức thi vui nhộn liên quan đ n hiểu biết v , phong cách làm việc Vietinbank – – i Trang 88 - 2020 Xây dựng văn Cần phải xây dựng văn hoá thũng tin ngân h g, văn hoá thông tin bao gồm tiểu văn hoá sau: văn hoá báo cáo, văn hoá bằng, văn hoá linh hoạt, văn hoá học tập Môi trƣờng Thiết nghĩ khách h đ n giao dịch với ngân h g họ cần đ n nơi c , ấm cúng Nhân viên ngân h g cần c môi trƣờng nhƣ kh , cống hiến Trong sống v công việc ng y nay, tinh thần l nhân tố quan trọng ngƣời l m việc, đam mê tạo Nhân viên muốn nhân đƣợc nhiều ng nhân lao thân , họ v tiền lƣơng Họ muốn đƣợc ghi nỗ lực lớn mạnh chung ngân Những ngƣời lãnh đạo ngân h ng phải cấp cao Ban Giám đốc v quản l cấp trung l lãnh đạo phòng Nh lãnh đạo cần phải bỏ cách quản lũ theo mệnh lệnh với tƣ tƣởng l ngƣời c , lãnh đạo thể l ngƣời cũ quyền lực tuyệt đối l m cho nhân viên thụ động không dám l m điều g Lãnh đạo cần nhân viên cách b i bản, v tạo ng muốn tiếp tục tồn Cách điều đ l tạo dựng đội ngũ nhân viên suy nghĩ v thể l m đƣợc ng chia sẻ suy nghĩ Lãnh đạo cần tin tƣởng v o khả giải vấn đề nhân viên để trao quyền cho nhân viê n Việc trao quyền ch phát huy điểm mạnh nhân viên, tạo niềm tin nhân viên b ng việc đối xử với họ cách trung thực, cởi mở v chân th nh Lãnh đạo cần trao cho nhân viên quyền tự chủ việc, nhƣ quyền vân dụng khả đánh g tốt để thực công việc Việc trao quyền l m cho nhân viên c trách nhiệm c nh, họ tự tin giao tiếp khách h ng, chấp nhận rủi ro v định m khũng c đe dọa từ ban lãnh đạo Lãnh đạo cần cho nhân viên biết thái độ – – nh giải i Trang 89 - 2020 vấn đề, thông tin cho nhân viên b i học kinh nghiệm đ qua, chiến lƣợc kinh doanh ngân h ng, đ o tạo nh tạo họ tự tin cho nhân viên Khi nhâ giải vấn đề v l m việc, đ m phán với khách h ng , họ muốn đƣợc biết câu trả lời từ dịp trao đổi, l m việc với nhân viên 3.4 3.4.1 3.4.2 - – – i Trang 90 - 2020 - , – – i Trang 91 - 2020 : - -VT -VT - ietinbank - – – i Trang 92 - 2020 “Hoạch n định chiến lƣợc kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Vi ệt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020” - - - - , - – – i Trang 93 - 2020 2020 - – – i Trang 94 - 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Michael E Porter, Phan Thủy Chi dịch (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [2] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2013), Chiến lược Chính sách kinh doanh, NXB Hồng Đức, Hà Nội [3] Nguyễn Văn Đáng (2008), Quản trị doanh nghiệp đại, NXB Lao động [4] Bobby R Bizzel et al Danny R Arold, Garry D Smith, Bùi Văn Đông dịch (1994), Chiến lược sách lược kinh doanh, NXB Thống kê TP Hồ Chí Minh [5] Tinh hoa quản trị Druc ker- Nguyễn Dƣơng Hiếu dịch, NXB Trẻ [6] Đào Duy Huân (2010), Quản trị chiến lược toàn cầu hoá kinh tế, NXB Thống kê [7] Đào Duy Huân (2013), Lý thuyết mô hình quản trị chiến lược, Trƣờng Đại Học Tài chính-Marketing [8] Fred R.David, Trƣơng Công Minh dịch (2013), Concepts of Strategic Management - Khái niệm Quản Trị Chiến Lược, NXB Lao động [9] Lê Thị Bích Ngọc (Quantri.vn biên tập hệ thống hóa) -VT (2015), 2010-1015, - [11 [12] Vietinbank (2015), 2016-2020, – – i Trang 95 - 2020 [13] Vietinbank BR-VT (2015), - 2016-2020, - [14] Micheal E Porter, Nguyễn Ngọc Toàn dịch (2012), Competitive Strategy Chiến lược cạnh tranh, NXB trẻ TÀI LIỆU TIẾNG ANH [15] James B.Quinn (1980); Managing strategic change [16] Alfred D Chander (1962), Strategy and Structure: Chapters in the history of industrial enterprise, Doubleday, New York [17] William J Glueck (1980), Business Policy and Strategic Management TRANG WEB [18] Một số trang web https:// gso.gov.vn https://vietinbank.vn – – i Trang 96 [...]... TMCP Công Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Chƣơng 3: Hoạch định chi n lƣợc kinh doanh cho ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020 – – i Trang 4 - 2020 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHI N LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Chi n lƣợc kinh doanh 1.1.1 Khái niệm về chi n lƣợc kinh doanh Chi n lƣợc” là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Strategos”... và hoạch định chi n lƣợc kinh doanh cho doanh nghiệp Phân tích các căn cứ hình thành chi n lƣợc kinh doanh của Vietinbank BR-VT – – i Trang 2 - 2020 Hoạch định chi n lƣợc kinh doanh cho Vietinbank BR-VT đến năm 2020 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề lý luận về hoạt động chi n lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp và thực tế hoạt động chi n. .. Vietinbank, Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cấu trúc của đề tài: Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung chính của luận văn dự kiến đƣợc cấu trúc thành 3 (ba) chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chi n lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp Chƣơng 2: Phân tích căn cứ hoạch định chi n lƣợc cho Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. .. mới của nền kinh tế Đặc biệt đối với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, một trong bốn ngân hàng thƣơng mại quốc doanh mạnh về vốn, lớn về quy mô tại Việt Nam, hoạt động trên thị trƣờng tài chính ngân hàng đầy tiềm năng nhƣng cũng nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt thì điều này lại càng mang tính c ấp bách Mà ngân hàng – – i Trang 1 - 2020 TMCP Công Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu là một... doanh cho Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Vi ệt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020 làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2 Mục tiêu của luận văn Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm giúp xây dựng một chi n lƣợc kinh doanh cụ thể cho Vietinbank BR-VT đến năm 2020 Để đạt đƣợc mục đích này, luận văn đƣa ra những mục tiêu cụ thể sau: Tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chi n. .. trách nhiệm ở cấp cao nhất trong doanh nghiệp nhƣ hội đồng quản trị,ban giám đốc,các nhà quản trị chi n lƣợc cấp cao… b- Chi n lƣợc cạnh tranh /chi n lƣợc kinh doanh – – i Trang 7 - 2020 Đây là chi n lƣợc cấp thấp hơn so với chi n lƣợc công ty Còn đƣợc gọi là chi n lƣợc cấp đơn vị kinh doanh hay chi n lƣợc kinh doanh Mục đích chủ yếu của chi n lƣợc cạnh tranh là xem xét doanh nghiệp có nên tham gia hay... tiêu chi n lƣợc kinh doanh - Phân tích các môi trƣờng vi mô, vĩ mô và nội bộ của doanh nghiệp để từ đó xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp - Sử dụng và phối hợp các công cụ hỗ trợ hoạch định chi n lƣợc kinh doanh (IFE, EFE, SWOT, CPM, QSPM ) để xây dựng các chi n lƣợc kinh doanh khả thi và lựa chọn chi n lƣợc kinh doanh tối ƣu 1.2.5.1Xác định sứ ục tiêu chi n lƣợc kinh. .. nhà hoạch định chi n lƣợc và cả những nhà nghiên cứu Xác định sứ ủa doanh nghiệp Ngƣời ta có thể quan niệm rằng sứ ủa doanh nghiệp có thể coi nhƣ là lý do cho sự tồn tại của doanh nghiệp đó Chính vì thế, cách tiếp cận của các nhà hoạch định chi n lƣợc với vấn đề sứ ủa doanh nghiệp sẽ tạo ra t định hƣớng cho quá trình hình thành chi n lƣợc và tác động tới nội dung của chi n lƣợc – – i Trang 21 - Sứ m 2020. .. sản xuất kinh doanh sẽ rất cao Vai trò thứ tƣ của chi n lƣợc kinh doanh là chi n lƣợc kinh doanh tạo ra cơ sở để tăng lòng tin, sự liên kết gắn bó của nhân viên công ty trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp Bởi một doanh nghiệp khi xây dựng đƣợc một chi n lƣợc kinh doanh cụ thể chi tiết thì điều đó chứng minh doanh nghiệp đang có những kế hoạch đầu tƣ rõ ràng,có tiềm lực tài chính ổn định, điều... mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó Hoạch định chi n lƣợc nhằm đƣa ra các phân tích định hƣớng có xu hƣớng dài hạn Quá trình hoạch định chi n lƣợc sẽ đƣợc xem xét trên tổng thể doanh nghiệp hoặc trên mỗi bộ phận quan trọng bên trong doanh nghiệp 1.2.2 Việc hoạch định chi n lƣợc kinh doanh đã từ lâu đƣợc xem là bƣớc khởi đầu của một quá trình kinh doanh Trong giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh bà rịa vũng tàu đến năm 2020 , Hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh bà rịa vũng tàu đến năm 2020 , Hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh bà rịa vũng tàu đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay