Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên

20 720 0
 • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:15

su tm B THI TUYN SINH VO LP 10 CC TRNG CHUYấN (KHTN, S PHM, AMS, ) {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} MC LC THI CHUYấN S PHM Chuyờn Toỏn (vũng 2) nm 2013 - 2014 Chuyờn Ng nm 2014 Chuyờn Ng nm 2013 Chuyờn Vt lớ nm 2014 13 Chuyờn Vt lớ nm 2013 24 Chuyờn Húa hc nm 2014 33 Chuyờn Húa hc nm 2011 39 Chuyờn Húa hc nm 2010 41 Chuyờn Húa hc nm 2009 42 CHUYấN QUC GIA, KHOA HC T NHIấN 43 Chuyờn Toỏn (vũng 1) nm 2014 43 Chuyờn Toỏn (vũng 2) nm 2014 47 Chuyờn Toỏn (vũng 1) d b nm 2014 51 Chuyờn Toỏn (vũng 2) d b nm 2014 55 Chuyờn Toỏn (vũng 1) nm 2013 - 2014 59 Chuyờn Toỏn (vũng 2) nm 2013 - 2014 62 Chuyờn Ng nm 2014 66 Chuyờn Ng nm 2013 68 Chuyờn Ng nm 2013 ( thi th ln 3) 70 kim tra kin thc ln nm 2011 74 kim tra kin thc ln nm 2011 78 Chuyờn Vt lớ nm 2014 86 Chuyờn Vt lớ nm 2011 92 Chuyờn Húa hc nm 2014 96 Chuyờn Húa hc nm 2013 102 Chuyờn Húa hc nm 2011 107 Chuyờn Húa hc nm 2010 111 Chuyờn Húa hc nm 2008 112 Chuyờn Sinh hc nm 2014 113 kim tra kin thc Sinh hc ln 127 thi th ln 133 kim tra kin thc lp (ln 4) 2014 141 kim tra kin thc lp (ln 5) 2014 146 kim tra kin thc mụn Sinh hc nm 2013 152 Chuyờn Sinh 2010 162 Chuyờn Sinh 2009 167 thi thc hnh tuyn sinh THPT 2014 mụn Ting Anh 173 thi thc hnh tuyn sinh THPT 2013 mụn Ting Anh 180 CHUYấN AMSTERDAM 186 thi th chuyờn Vt lớ t nm 2015 186 Chuyờn Vt lớ nm 2013 189 thi th chuyờn Ting Anh t nm 2015 193 thi th chuyờn Sinh hc t nm 2015 201 thi th chuyờn Vn t nm 2015 207 thi th chuyờn t nm 2014 209 thi th chuyờn lch s t nm 2015 214 thi th chuyờn Húa hc t nm 2015 221 thi th chuyờn a lớ t nm 2015 227 CHUYấN NGOI NG 230 Chuyờn Ng nm 2014 - 2015 230 TNG HP CC TRNG CHUYấN KHC H NI 232 THPT Chu Vn An mụn Toỏn nm 2013 - 2014 232 THPT chuyờn Nguyn Hu mụn Ng 235 Tuyn sinh lp 10 Chuyờn Húa 2014 (S giỏo dc v o to H Ni) 240 Tuyn sinh lp 10 Chuyờn Húa 2013 (S giỏo dc v o to H Ni) 248 TNG HP CC TRNG CHUYấN KHC H CH MINH 253 Trng PTNK HQG TP H Chớ Minh mụn Toỏn nm 2013 - 2014 253 THPT chuyờn Lờ Hng Phong mụn Toỏn nm 2013 - 2014 258 THPT Nguyn Thng Hin mụn Toỏn nm 2013 - 2014 263 THPT chuyờn TP H Chớ Minh mụn Toỏn nm 2010 - 2011 266 THPT chuyờn TP H Chớ Minh mụn Ng nm 2010 - 2011 270 THPT chuyờn TP H Chớ Minh mụn Vt lớ nm 2010 - 2011 274 THPT chuyờn TP H Chớ Minh mụn Sinh hc nm 2010 - 2011 277 S GIO DC V O TO TRNG HSP H NI K THI TUYN SINH VO LP 10 TRNG THPT CHUYấN I HC S PHM H NI NM HC 2013 - 2014 CHNH THC VềNG Mụn: Toỏn Thi gian lm bi: 150 phỳt Khụng k thi gian giao Cõu 1: (2,5 im) Cỏc s thc a, b, c tha ng thi hai ng thc: i) (a + b)(b + c)(c + a) = abc ii) (a3 + b3)(b3 + c3)(c3 + a3) = a3b3c3 Chng minh: abc = Cỏc s thc dng a, b tha ab > 2013a + 2014b Chng minh ng thc: ab! 2013 2014 Cõu 2: (2,0 im) Tỡm tt c cỏc cp s hu t (x; y) tha h phng trỡnh: x 2y3 x 4y đ 2 6x 19xy 15y Cõu 3: (1,0 im) Vi mi s nguyờn dng n, ký hiu Sn l tng ca n s nguyờn t u tiờn S1 = 2, S2 = + 3, S3 = + + 5, ) Chng minh rng dóy s S1, S2, S3, khụng tn ti hai s hng liờn tip u l s chớnh phng Cõu 4: (2,5 im) Cho tam giỏc ABC khụng cõn, ni tip ng trũn (O), BD l ng phõn giỏc ca gúc ABC ng thng BD ct ng trũn (O) ti im th hai l E ng trũn (O1) ng kớnh DE ct ng trũn (O) ti im th hai l F Chng minh rng ng thng i xng vi ng thng BF qua ng thng BD i qua trung im ca cnh AC n 600 v bỏn kớnh ca ng trũn (O) bng R Hóy Bit tam giỏc ABC vuụng ti B, BAC tớnh bỏn kớnh ca ng trũn (O1) theo R Cõu 5: (1,0 im) di ba cnh ca tam giỏc ABC l ba s nguyờn t Chng minh minh rng din tớch ca tam giỏc ABC khụng th l s nguyờn Cõu 6: (1,0 im) Gi s a1, a2, , a11 l cỏc s nguyờn dng ln hn hay bng 2, ụi mt khỏc v tha món: a1 + a2 + + a11 = 407 Tn ti hay khụng s nguyờn dng n cho tng cỏc s d ca cỏc phộp chia n cho 22 s a1, a2 , , a11, 4a1, 4a2, , 4a11 bng 2012 Ht H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Ghi chỳ: Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm! {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} P N MễN TON (vũng 2) THI VO LP 10 TRNG THPT CHUYấN HSP H NI NM HC 2013 - 2014 Cõu 1: T ii) suy ra: (a + b)(b + c)(c + a)(a2 - ab + b2)(b2 - bc + c2)(c2 - ca + a2) = a3b3c3 Kt hp vi i) suy ra: abc(a2 - ab + b2)(b2 - bc + c2)(c2 - ca + a2) = a3b3c3 êabc ô 2 2 2 3 ôơ a ab b b bc c c ca a a b c 1 ưa ab b t ab Nu abc thỡ t cỏc bt ng thc đb bc c2 t bc 2 c ca a t ca Suy ra: (a2 - ab + b2)(b2 - bc + c2)(c2 - ca + a2) a2b2c2, kt hp vi (1) suy ra: a = b = c Do ú: 8a3 = a = abc = (mu thun) Vy abc = T gi thit suy ra: 2013 2014 1! b a 2014 2013 ab! a b a b b a 2013a 2014 2013a 2014b 2013  2014 t 2013  2014 2013 2014 b a b a Cõu 2: ư2y3 4y Nu x = thay vo h ta c: đ h ny vụ nghim 15y 3 3 ư x 2t x x 4tx x 1 2t 4t Nu x 0, t y = tx, h tr thnh đ đ 2 2 6x 19tx 15t x x 15t 19t 1 4t 62t 61t 5t Suy ra: 2t z 0;15t 19t z v 2t 15t 19t 2t 31t 15t 2t 1 t Do t Q Suy ra: x x r2 y r1 ỏp s: (2; 1), (-2, -1) Cõu 3: Ký hiu pn l s nguyờn t th n Gi s tn ti m m Sm-1 = k2; Sm = l2 ; k, l N* Vỡ S2 = 5, S3 = 10, S4 = 17 m > Ta cú: pm = Sm - Sm-1 = (l - k)(l + k) ưl k Vỡ pm l s nguyờn t v k + l > nờn đ l k p m Suy ra: p m Đ pm ã ă â 2l Sm Sm (1) Do m > nờn Sm d 1   p m  2 êĐ p ã Đ p m ã Đ pm ã Đ pm ã 12 02 22 12 32 22  ôă m 8   ă ằ ă ă â â ôơâ â ằẳ (mõu thun vi (1)) G Cõu 4: B Gi M l trung im ca cnh AC Do E l im chớnh gia ca cung AC nờn EM A AC Suy ra: EM i qua tõm ca ng trũn (O) Di G l giao im ca DF vi (O) n 900 Suy ra: GE l ng kớnh ca (O) Do DFE O Suy ra: G, M, E thng hng D M n 900 , m GMD n 900 Suy t giỏc A Suy ra: GBE BDMG l t giỏc ni tip ng trũn ng kớnh GD n FBE n MBD Suy ra: BF v BM i xng vi qua BD F E T gi thit suy M l tõm ng trũn ngoi tip tam giỏc ABC v AB =R, BC = R R DA DC 3DA Theo tớnh cht ng phõn giỏc: DC R 3 Kt hp vi DA = DC = 2R Suy ra: DA 1 R DM Vy bỏn kớnh ng trũn (O1) bng R DA R DE ME MD2 C 2 3R 3R Cõu 5: Gi s a; b; c l cỏc s nguyờn t v l di cỏc cnh ca tam giỏc ABC t: P = a + b + c, ký hiu S l din tớch ca tam giỏc ABC (1) Ta cú: 16S2 = P(P - 2a)(P - 2b)(P - 2c) Gi s S l s t nhiờn T (1) suy ra: P = a + b + c chn Trng hp 1: Nu a; b; c cựng chn thỡ a = b = c, suy ra: S = (loi) Trng hp 2: Nu a; b; c cú mt s chn v hai s l, gi s a chn thỡ a = Nu b c |b - c| = a, vụ lý Nu b = c thỡ S2 = b2 - (b - S)(b + S) = (2) ng thc (2) khụng xy vỡ b; S l cỏc s t nhin Vy din tớch ca tam giỏc ABC khụng th l s nguyờn Cõu 6: Ta chng minh khụng tn ti n tha bi Gi s ngc li, tn ti n, ta luụn cú: Tng cỏc s d phộp chia n cho a1, a2, , a11 khụng th vt quỏ 407 - 11 = 396 Tng cỏc s d phộp chia n cho cỏc s 4a1, 4a2, , 4a11 khụng vt quỏ 4.407 - 11 = 1617 Suy ra: Tng cỏc s d phộp chia n cho cỏc s a1, a2, , a11, 4a1, 4a2, , 4a11 khụng th vt quỏ 396 + 1617 = 2013 Kt hp vi gi thit tng cỏc s d bng 2012 Suy chia n cho 22 s trờn thỡ cú 21 phộp chia cú s d ln nht v mt phộp chia cú s d nh hn s chia n v Suy ra: Tn ti k cho ak, 4ak tha iu kin trờn Khi ú mt hai s n + 1; n + chia ht cho ak, s cũn li chia ht cho 4ak Suy ra: (n + 1; n + 2) ak 2, iu ny khụng ỳng Vy khụng tn ti n tha - HT - thi vo 10 nm 2014 mụn Ng (Chuyờn), trng THPT chuyờn - i hc S phm H Ni Cõu 1: (4.0 im) Nh cỏc bui chiu, ụng lóo Cherokee ngi k chuyn cho l tr xúm Cõu chuyn hụm cựa ụng k v hai súi: "Mt súi xu tớnh ỳng nh bn cht ca chỳng: d, hiu chin hiu thng, k Nú tham lam, ngo mn v t k, di trỏ nhng thc s rt t ti Con súi thỡ trỏi ngc hn Nú luụn luụn vui vố, ho thun, bit yờu thng, hi vng, sng rt khiờm tn Nú bit chia s, tt bng v bit cm thụng ú l súi rt ho phúng nhng ỏng tin cy vỡ luụn chõn tht Hai súi cú quỏ nhiu mõu thun v xung t, gia chỳng ó xy nhng trn chin tht quyt lit - ễng lóo núi - ú chớnh l nhng trn chin lũng ụng, hai súi nh nhng bn cht i lp, luụn cú ụng v mi ngi" ễng lóo k n õy thỡ ngng li v quan sỏt L tr ngi th lng nghe Khụng i c, mt a hi : "Vy thỡ no s thng ?" " ú l súi m ụng cho n v nuụi dng !" - ễng lóo k chuyn t tn ỏp. (Ngun: Ca s tõm hn NXB Tui tr, 2008, tr.310) Hóy vit mt bi khong ba trang giy thi by t suy ngh ca em v bi hc cuc sng t cõu chuyn trờn Cõu 2: (6.0 im) Qua vic phõn tớch nhõn vt V Nng, hóy lm sỏng t mi quan h gia bi kch v khỏt vng ca ngi tỏc phm Chuyn ngi gỏi Nam Xng (trớch Truyn kỡ mn lc) ca Nguyn D B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc CHNH THC THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2013 Mụn thi: Vn - Ting Vit (Dựng cho mi thớ sinh thi vo trng Chuyờn) Thi gian lm hi: 120 phỳt Cõu (2,0 im) Ta lm chim hút Ta lm mt cnh hoa Ta nhp vo hũa ca Mt nt trm xao xuyn. a on th trờn c trớch t tỏc phm no? Ca tỏc gi no ? b Hỡnh nh th on th ny cú nhng nột gỡ chung ? Chỳng th hin c nguyn gỡ ca tỏc gi ? Cõu (2,0 im) ng bao gi t b khỏt vng l mt thụng ip y ý ngha i vi cuc sng ca mi chỳng ta Dựng cõu trờn lm cõu ch , em hóy vit tip thnh mt on hon chnh (khong 10 n 12 cõu) theo kiu lp lun tng hp - phõn tớch - tng hp Cõu (6,0 im) Tỏc phm Lng l Sa Pa ca Nguyn Thnh Long ó sỏng to c mt tỡnh truyn c sc lm ni bt v p c ỏo ca cỏc nhõn vt a Hóy ch tỡnh truyn cựa tỏc phm b Phõn tớch hỡnh tng nhõn vt anh niờn ỏp ỏn mụn Vn S Phm 2013 Ngy thi 07/06/2013 Cõu 1: (2,0 im): a) (0.5 im) -Tỏc phm: Mựa xuõn nho nh (0.25 ) -Tỏc gi: Thanh Hi ( 0.25) b) (1.5 im) + Hỡnh nh th cú nhng nột chung: Li bc bch ca tỏc gi.(0.5) + c nguyn: hũa nhp vo cuc sng ca t nc, cng hin phn tt p, dự nh ca mỡnh cho cuc i chung, cho t nc.(l 0) Cõu 2: (2,0 im): a) (0.25im) Nờu khỏi quỏt ni dung (Tng hp): ng bao gi t b khỏt vng l mt thụng ip y ý ngha i vi cuc sng ca mi chỳng ta b) (1.5im) Phõn tớch : + í ngha thụng ip: (0.75 im) Khỏt vng sng l gỡ? Ti li khụng nờn t b? (Khỏt vng l c m, mong mun, ớch n ca cuc i mi ngi ) + Dn chng: (0.75 im) - Nick Vujicic l mt hỡnh nh tiờu biu, - Nhng mnh i bt hnh, y ngh lc lờn, - Phờ phỏn nhng ngi cú iu kin thun li nhng khụng bit phn u lờn c) (0.25im) Kt lun (Tng hp): - Khng nh li ý ngha ca thụng ip - Li khuyờn vi mi ngi Cõu 3: (6 im) a) (1 im) Tỡnh truyn: cuc gp g tỡnh c ca my ngi khỏch trờn chuyn xe vi ngi niờn lm cụng tỏc khớ tng trờn nh Yờn Sn Sa Pa b) (5 im) Phõn tớch nhõn võt anh niờn: - Xut thõn v hon cnh sng v lm vic: + Khụng xut hin t u tỏc phm m hin cuc gp g tỡnh c vi ụng ho s v cụ k s qua gii thiu ca bỏc lỏi xe + 27 tui, sng v lm vic mt mỡnh trờn nỳi cao quanh nm sut thỏng, l ngi cụ c nht th gian (theo li bỏc lỏi xe) + Cụng vic: o giú, o ma, o nng, tớnh mõy, o chn ng mt t, d vo vic bỏo trc thi tit hng ngy, phc v sn xut, phc v chin u + Cụng vic khú khn thi tit khc nghit> th thỏch tui tr Phm cht tt p: + Suy ngh p v lớ tng p: Yờu cụng vic, yờu t nc, suy ngh ỳng n v cụng vic: Khi ta lm vic, ta vi cụng vic l ụi, gi l mt mỡnh c? Hung chi cụng vic ca chỏu gn lin vi bao anh em ng di kia, cụng vic ca chỏu gian kh th y ch ct nú i, chỏu bun n cht mt, (nờu mt s dn chng cụng vic ca anh) + Hnh ng p: vt qua mi khú khn, t nguyn t giỏc, cha tng xy s xut, gii ngh (ban ờm, khụng nhỡn mỏy, chỏu nhỡn giú lay lỏ hay nhỡn tri, thy no khut, no sỏng, cú th núi c mõy, tớnh c giú), lm vic hiu qu (phỏt hin ỏm mõy khụ ), khụng ngng hc hi (thớch c sỏch) + Phong cỏch p: Vi bn thõn: nghiờm tỳc, ngn np, ỳng gi, lm ch mỡnh, trng cỏi p (ni anh sng cú hoa rc r anh trng v ho phúng tng mi ngi), nuụi g t cung cp thc n Khiờm tn cao ngi khỏc Quan h vi mi ngi: ci m chõn thnh, quớ trng tỡnh cm, khao khỏt gp g trũ chuyn vi mi ngi v rt chu ỏo (anh gi biu tam tht cho v bỏc lỏi xe b m Hiu khỏch: mi khỏch ung tr, tng hoa v qu, ún tip nng nhit ) Anh niờn l hỡnh nh tiờu biu ca nhng ngui Sa Pa, l chõn dung ngi lao ng mi {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc CHNH THC THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2014 Mụn thi: Vt lớ (dựng riờng cho thớ sinh thi vo lp chuyờn lớ) Thi gian lm bi: 150 phỳt thi gm 02 trang Cõu (l,5) Mt cng, mnh AB cú chiu di l = 2m dng ng sỏt bc tng thng ng (hỡnh 1) u A ca cú mt kin Khi u A ca bt u chuyn ng trờn sn ngang v bờn phi theo phng vuụng gúc vi bc tng thỡ kin cng bt u bũ dc theo u A chuyn ng thng u vi tc V1 = 0,5cm/s so vi sn k t v trớ tip xỳc vi bc tng Con kin bũ thng u vi tc V2 = 0,2cm/s so vi k t u A Tỡm cao cc i ca kin i vi sn ngang Bit rng u B ca luụn tip xỳc vi tng thng ng B A Hỡnh Cõu (2) a) Mt cc nc ỏ úng bng cú cha mt mu chỡ nh bờn Phn nc úng bng cú lng M = 0,1 kg, mu chỡ cú lng m = 5g Cc nc ỏ úng bng ny c th ni trờn mt nc mt bỡnh y kớn Nhit nc bỡnh v cc nc ỏ c gi khụng i bng 0C Phi cung cp mt nhit lng l bao nhiờu cho cc nc ỏ nú bt u chỡm xung nc? Cho bit lng riờng ca chỡ, nc ỏ v nc tng ng l ll,3g/cm3; 0,9g/cm3 v l g/cm3; nhit núng chy ca nc ỏ l 3,3.105 J / kg b) Mt bỡnh cú ỏy l mt phng ngang c t trờn mt phng ngang Trong bỡnh ny cú cha hai cht lng khụng trn ln vo c Khi lng riờng ca cỏc cht lng l P1 v P2, b dy ca cỏc lp cht lng tng ng l h1 v h2 T mt thoỏng ca cht lng bỡnh, ngi ta th khụng tc ban u mt vt nh, vt ny chm ti ỏy bỡnh ỳng vo lỳc tc ca vt bng khụng Tỡm lng riờng ca cht lm vt núi trờn Bit rng vt ri theo phng thng ng B qua lc cn ca cht lng Cõu (2,5) Cho mch in nh hỡnh 2, ú R1 =R4 = 1; R2 = R3 = R5 = ; vụn k cú in tr rt ln Khi t lờn hai u on mch MN mt hiu in th UMN = U khụng i thỡ thy: K m vụn k ch 1,2V; K úng vụn k ch 0,75V Bit rng cỏc dõy ni v khúa K cú in tr khụng ỏng k Coi cỏc in tr khụng thay i theo nhit a) Tỡm U v R6 b) K úng, thay vụn k bng ampe k cú in tr khụng ỏng k Tỡm s ch ca ampe k ny M A + R R5 N _ C R3 B V R4 R2 R6 D K Hỡnh Cõu (2) a) Cho mch in nh hỡnh 3: cỏc in tr cú giỏ tr R1 =R4 = 2, R2 = 4, R3 =6, R5 l mt bin tr cú giỏ tr xỏc nh khỏc khụng Khi t lờn hai u on mch AB mt hiu in th khụng i (UAB > 0) thỡ cng dũng in qua in tr R2 l 1A Bit rng cỏc dõy ni cú in tr khụng ỏng k Coi cỏc in tr khụng thay i theo nhit Tỡm cng dũng in qua in tr R3 b) Cho mt nam chõm ch U v mt búng ốn dõy túc ang c thp sỏng Bit rng dũng in qua búng ốn cú cng ln, dõy túc búng ốn bn Nờu cỏch xỏc nh dũng in qua búng ốn trờn l dũng mt chiu hay dũng xoay chiu? Gii thớch cỏch xỏc nh ú R1 R2 M A B R5 R4 R3 N Hỡnh Cõu (2) Mt ngun sỏng im S t ti tiờu im ca mt thu kớnh hi t cú tiờu c f = 12cm Trờn mn nh t sau thu kớnh, vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh, cỏch thu kớnh mt khong l = 5f ngi ta thu c mt hỡnh trũn sỏng cú bỏn kớnh r Phi dch ngun S dc theo trc chớnh ca thu kớnh mt on bng bao nhiờu v theo chiu no trờn mn thu c hỡnh trũn sỏng cú bỏn kớnh R = 3r? B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc CHNH THC P N THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN 2014 Mụn thi: Vt lớ (chuyờn) Cõu 1: Gi s sau thi gian t u A ca i c quóng ng S1 = v1t, ú kin bũ c on trờn l S2 = v2t, cao ca kin so vi sn nm ngang l: h = S2sin M cos = = = 12 cao ca kin so vi sn nm ngang l 12 12 2 12 = = = 12 = iu kin biu thc cn cú ngha 12 (iu ny luụn ỳng vỡ ta ch xột thi gian u B ca cha chm mt ngang), t = = 12 (1) Nhn xột: hmax (-12 + ) t giỏ tr ln nht Xột hm y = -12 + ymax = 2.12 thay vo (1) ta cú hmax = 2.2 12 4.4 = 1 4 2.2 4.2 = 1 x 21 = 21 p dng bng s: l = 2m; v1 = 0,5cm/s; v2 = 0,2 cm/s hmax= 0,2 2 0,5 = 0,4 () B B K A A H Cõu 2: cho cc chỡ bt u chỡm, khụng cn phi ton b cc nc ỏ tan ht Ch cn lng riờng trung bỡnh ca nc ỏ v cc chỡ bng lng riờng ca nc l Nu kớ hiu lng cũn li ú ca cc nc ỏ l M1, thỡ iu kin cc chỡ bt u chỡm l: + = Vi pn l lng riờng ca nc Nhng th tớch V ca nc ỏ v cc chỡ bng tng cỏc th tớch ca chỳng: = + Do ú + = ( + ) T ú = ( ) = 8,2 ( ) Khi lng nc ỏ phi tan l = = 100 8,2.5 = 59 Lng nhit cn thit bng = = 3,3 105 59 103 = 19,5 103 Do vt c th khụng tc ban u v chm ỏy cng cú tc bng khụng nờn cụng ca trng lc ca vt sinh ó hon ton bin i thnh nng lng thng cụng ca lc cn l lc y Acsimet ca cht lng Vy: pVg(h1 + h2) = (p1h1 +p2h2)Vg p = 1 + 2 + Cõu 3: a Khi khúa K m ta cú R1 + R3 = = R2 + R4 Suy I1 = I2 nờn UCD = UCA + UAD = - UAC + UAD = - I1R1 + I2R2 = -I1 + 3I2 = 2I2 > Vy UV = UCD = 1,2V ú I1 = I2 = 0,6A Ta cú: = 13 24 = = + = 13 + 24 Ta li cú I = I1 + I2 = 1,2A nờn UMN = I.RMN = 1,2.5 = 6V Khi khúa K úng: Tng t ta cú = = 0,75 = 0,375 Theo nh lut ễm ta cú I6 = = (1 +3 ) = 0,375.4 = 1,5 Mt khỏc ta li cú = 21 + = 0,75 + = 1,5 () 26 56 + = + = + + p dng nh lut ễm ta li cú = 6(2 + ) = () + 56 Kt hp (a) v (b) suy R6 = b in tr tng ng ca on mch MN l = dũng in mch chớnh = on mch AB: UAB = 4/3V = 14 27 , suy cng , ú hiu in th hai u Cng dũng in qua R6 l I6 = UAB/R6 = 2/3A, nờn cng dũng in qua on mch gm ACBD: I = Ic I6 = 8/9A p dng nh lut ụm ta cú UAC = UCB = I.R12 = 2/3V, suy cng dũng in qua cỏc in tr: R1 l I1 = UAC/R1 = 2/3A R3 l I3 = UCB/R3 = 2/9A Vy s ch ca ampe k l IA = I1 I2 = 4/9A Cõu 4: a p dng nh lut ễm ta cú UMB = I2.R2 = 4V, nờn nu chn in th ti B bng thỡ in th ti M l VM = 4V Ta cú{ = + 5 +1 = Gii h phng trỡnh trờn ta cú 35 + 16 65 + 17 ; = 2(5 + 2) + = Suy UMN = 35 +16 2(5 +2) = 55 2(5 +2) Nờn theo nh lut ễm ta cú = = 2(5 + 2) V = 35 + 16 4(5 + 2) Vy cng dũng in qua R3 l = = 35 + 16 = = 0,75 4(5 + 2) 2(5 + 2) b Nu dũng in qua ốn l dũng xoay chiu thỡ a nam chõm li gn s lm cho si dõy túc ốn dao ng vỡ t trng tỏc dng lc t lờn dõy túc i chiu theo chiu ca dũng in, ú ta nhỡn thy hỡnh dỏng ca si dõy túc b nhũe i Nu dũng in qua búng ốn l dũng mt chiu thỡ lc t tỏc dng lờn dõy túc ch lm nú lch i m khụng doa ng ú ta nhỡn thy si dõy túc búng ốn rừ nột [...]... {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc CHNH THC THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2014 Mụn thi: Vt lớ (dựng riờng cho thớ sinh thi vo lp chuyờn lớ) Thi gian lm bi: 150 phỳt thi gm 02 trang Cõu 1 (l,5) Mt thanh cng, mnh AB cú chiu di l = 2m dng ng sỏt bc tng thng ng (hỡnh 1) u A ca thanh cú mt con kin... tng cỏc th tớch ca chỳng: = 1 + Do ú 1 1 + = ( + ) T ú 1 = ( ) = 8,2 ( ) Khi lng nc ỏ phi tan l = 1 = 100 8,2.5 = 59 Lng nhit cn thit bng = = 3,3 105 59 103 = 19,5 103 2 Do vt c th ra khụng vn tc ban u v khi chm ỏy cng cú vn tc bng khụng nờn cụng ca trng lc ca vt sinh ra ó hon ton bin i thnh nng lng thng cụng ca lc cn l lc y Acsimet ca cht lng Vy: pVg(h1 + h2) = (p1h1 +p2h2)Vg... 2008, tr. 310) Hóy vit mt bi vn khong ba trang giy thi by t suy ngh ca em v bi hc cuc sng t cõu chuyn trờn Cõu 2: (6.0 im) Qua vic phõn tớch nhõn vt V Nng, hóy lm sỏng t mi quan h gia bi kch v khỏt vng ca con ngi trong tỏc phm Chuyn ngi con gỏi Nam Xng (trớch Truyn kỡ mn lc) ca Nguyn D B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc CHNH THC THI TUYN SINH VO... no trờn mn thu c hỡnh trũn sỏng cú bỏn kớnh R = 3r? B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc CHNH THC P N THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN 2014 Mụn thi: Vt lớ (chuyờn) Cõu 1: Gi s sau thi gian t u A ca thanh i c quóng ng S1 = v1t, khi ú con kin bũ c on trờn thanh l S2 = v2t, cao ca con kin so vi sn nm ngang l: h = S2sin M cos = 1 = 1... ca Nguyn D B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc CHNH THC THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2013 Mụn thi: Vn - Ting Vit (Dựng cho mi thớ sinh thi vo trng Chuyờn) Thi gian lm hi: 120 phỳt Cõu 1 (2,0 im) Ta lm con chim hút Ta lm mt cnh hoa Ta nhp vo hũa ca Mt nt trm xao xuyn. a on th trờn c trớch t tỏc phm no? Ca tỏc gi no ? b Hỡnh... tỏc phm m hin ra trong cuc gp g tỡnh c vi ụng ho s v cụ k s qua gii thiu ca bỏc lỏi xe + 27 tui, sng v lm vic mt mỡnh trờn nỳi cao quanh nm sut thỏng, l ngi cụ c nht th gian (theo li bỏc lỏi xe) + Cụng vic: o giú, o ma, o nng, tớnh mõy, o chn ng mt t, d vo vic bỏo trc thi tit hng ngy, phc v sn xut, phc v chin u + Cụng vic khú khn thi tit khc nghit> th thỏch tui tr Phm cht tt p: + Suy ngh p v lớ tng... 1617 = 2013 Kt hp vi gi thit tng cỏc s d bng 2012 Suy ra khi chia n cho 22 s trờn thỡ cú 21 phộp chia cú s d ln nht v mt phộp chia cú s d nh hn s chia 2 n v Suy ra: Tn ti k sao cho ak, 4ak tha món iu kin trờn Khi ú mt trong hai s n + 1; n + 2 chia ht cho ak, s cũn li chia ht cho 4ak Suy ra: (n + 1; n + 2) ak 2, iu ny khụng ỳng Vy khụng tn ti n tha món ra - HT - thi vo 10 nm 2014 mụn Ng vn (Chuyờn),... cõu ch , em hóy vit tip thnh mt on vn hon chnh (khong 10 n 12 cõu) theo kiu lp lun tng hp - phõn tớch - tng hp Cõu 3 (6,0 im) Tỏc phm Lng l Sa Pa ca Nguyn Thnh Long ó sỏng to c mt tỡnh hung truyn c sc lm ni bt v p c ỏo ca cỏc nhõn vt a Hóy ch ra tỡnh hung truyn cựa tỏc phm b Phõn tớch hỡnh tng nhõn vt anh thanh niờn ỏp ỏn mụn Vn S Phm 2013 Ngy thi 07/06/2013 Cõu 1: (2,0 im): a) (0.5 im) -Tỏc phm:... kớnh ca (O) Do DFE O Suy ra: G, M, E thng hng D M n 900 , m GMD n 900 Suy ra t giỏc A Suy ra: GBE BDMG l t giỏc ni tip ng trũn ng kớnh GD n FBE n MBD Suy ra: BF v BM i xng vi nhau qua BD 2 F E T gi thit suy ra M l tõm ng trũn ngoi tip tam giỏc ABC v AB =R, BC = R 3 R 1 DA DC 3DA Theo tớnh cht ng phõn giỏc: DC R 3 3 Kt hp vi DA = DC = 2R Suy ra: DA 3 1 R DM Vy bỏn kớnh ng trũn (O1) bng R ... ỏ c gi khụng i bng 0C Phi cung cp mt nhit lng l bao nhiờu cho cc nc ỏ nú bt u chỡm xung nc? Cho bit khi lng riờng ca chỡ, nc ỏ v nc tng ng l ll,3g/cm3; 0,9g/cm3 v l g/cm3; nhit núng chy ca nc ỏ l 3,3 .105 J / kg b) Mt bỡnh cú ỏy l mt phng ngang c t trờn mt phng ngang Trong bỡnh ny cú cha hai cht lng khụng trn ln vo nhau c Khi lng riờng ca cỏc cht lng l P1 v P2, b dy ca cỏc lp cht lng tng ng l h1 v
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên, Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên, Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay