bản tường trình số 4 LUU HUỲNH, HIDRO SULFUA

10 604 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 05:20

Khi cho tinh thể SO2 Na2SO3 vào các ống nghiệm thì ta quan sát được các hiện tượng sau:ống 1: chứa dd KMnO4 và H2SO4: dd mất màu, trong suốtống 2: chứa nước brom: dd Br¬2 mất màu, trong suốtống 3: chứa K¬2Cr2O7 và H2SO4: dd từ màu cam chuyển sang màu xanh nhạtống 4: chứa FeCl3 dd từ màu vàng chuyển sang màu cam, có kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí nhẹ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC BẢN TƯỜNG TRÌNH HÓA HỌC KHOA HÓA HỌC Bản tường trình số 3: LƯU HUỲNH-HIDRO SUNFUA Thứ hai, ngày 11, tháng 11, năm 2013 Họ tên sv: Mai Quang Hoàng 1.TÊN THÍ HIỆN TƯỢNG QUAN SÁT 4.GIẢI THÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM HÓA HỌC Lúc đầu lưu huỳng dạng rắn, màu S có trạng thái oxi hóa là: -2,0,2,4,6 mức Thí nghiệm vàng, không tan dd acid HNO3 oxi hóa trung gian S0 thể tính khử 1: đậm đặc, đun nóng phần lưu mạnh, môi trường HNO3 đặc Hóa tính huỳnh tan ra, tạo khí thoát nhiều, có nóng( tính oxi hóa mạnh) S khử N5 lưu huỳnh màu vàng nhạt, N4/NO2, Cách tiến Khi thêm dd BaCl2 vào dd pha loãng S - 6e → SO42- hành: xuất kết tủa trắng lắng xuống N+5 +e →NO2 Tài liệu: đáy ống nghiệm Khí thoát khí NO2 có màu vàng nâu đặc giảng thực trưng tập hóa vô S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 +2H2O – trang Trong dd lúc có tạo acid H2SO4 nên 37-1.3.2 thêm BaCl2 vào xảy phản ứng trao đổi, ion SO42- kết hợp với ion Ba2+ tạo thành kết tủa trắng BaSO4 BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl Ba2+ + SO42-→ BaSO4 1.TÊN THÍ NGHIỆM 4.GIẢI THÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TƯỢNG QUAN SÁT HÓA HỌC Khi đun ống nghiệm chứa bột lưu Tương tự thí nghiệm trên, môi Thí nghiệm huỳnh acid H2SO4 đậm đặc trường acid H2SO4 đặ nóng( tính oxi hóa 2: có khí sinh ra, khí làm mạnh) S thể tính khử mạnh, nên xảy Hóa tính màu dd fuchsin, đồng thời lưu phản ứng oxi hóa-khử lưu huỳnh huỳnh từ màu vàng dd S0 – 4e→ S+4O2 Cách tiến chuyển sang màu cam lắng xuống S+6 + 2e→S+4O2 hành: đáy ống nghiệm Dựa điện cực tiêu chuẩn ta có Tài liệu: SO42- + 4H+ + 2e→ SO2+ 2H2O E10=0,17V giảng thực S + 2H2O→SO2 + 4H+ + 4e tập hóa vô Ta thấy E10> E20 nên phản ứng xảy theo – trang chiều: SO42-+ S → SO2 +H2O 37-1.3.3 H2SO4 + S →SO2 + 2H2O E20=0,5V Khí SO2 sinh có tính khử mạnh nên làm màu dd fuchsin Qua thí nghiệm cho thấy lưu huỳnh nguyên tố hoạt động hóa học , vừa thể tính khử mạnh, vừa thể tính oxi hóa mạnh 1.TÊN THÍ HIỆN TƯỢNG QUAN SÁT 4.GIẢI THÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM HÓA HỌC Thí nghiệm 3: Khi mở khóa buret cho acid HCl Ta có: tích số tan muối sắt(II) sunfua Điều Chế đậm đặc chảy xuống bình chứa T=3,7.1O-19 ,Hằng số acid H2S là:Ka(S2-) HIDRO FeS đun nóng đáy bình có =10-14, Ta thấy T Ka > 10-21 tan FeS + 2HCl →FeCl2 + H2S MnS +2HCl →MnCl2+ H2S ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S 1.TÊN THÍ NGHIỆM 4.GIẢI THÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TƯỢNG QUAN SÁT HÓA HỌC Thí nghiệm Khi sục khí H2S vào ống nghiệm Khi sục khí H2S vào dd khí H2S 7: chứa dd chứa ion kim loại tan nước tạo thành dd acid H2S Các ta thu kết sau Vì Ka(S2-)=10-14 > T(M2Sn) nên lúc đầu tạo SUNFUA ống 1: chứa Fe2+: kết tủa nâu thành kết tủa sunfua kim loại đục, gần đen Các phản ứng có tạo thành acid HCl nên làm Cách tiến ống 2: chứa Fe3+ dd có màu vàng giảm Ka =10-21 Lúc kết tủa có hành: ống 3: chứa Mn2+ dd có màu T(M2Sn)>Ka thí tan Tài liệu vàng nhạt ống 1: FeCl2 + H2S →← FeS + HCl thực tập hóa ống 4: chứa Zn2+ dd đục trình tạo kết tủa thuận nghịch nên kết vô trang ống 5: chứa Pb2+ xuất kết tủa quan sát màu gần đen( dd H2S 38-3.4 tủa trắng kết tủa FeS) ống 6: chứa Cu2+ xuất kết ống 2: 2FeCl3 + H2S→2FeCl2 + 2HCl +S tủa xanh đậm màu vàng dd màu FeCl2 S ống 3: MnCl2 + H2S →← MnS + 2HCl Vì trình thuận nghịch ( có dd H2S) nên dd có màu vàng nhạt ống 4: ZnCl2 + H2S → ← ZnS + 2HCl trình thuận nghịch( có dd H2S kết tủa trắng ZnS nên dd đục) ống 5: PbCl2 + H2S →PbS + 2HCl kết tủa trắng PbS không tan lại acid HCl ống 6: CuCl2 + H2S → CuS + 2HCl kết tủa đen CuS không tan lại HCl  Từ hai thí nghiệm sunfua kim loại phân loại theo độ tan sau Nhóm tan nước: sunfua kim loại kiềm kiềm thổ, Al Nhóm không tan nước tan acid: sunfua kim loại Fe, Mn,Zn Nhóm không tan acid không tan nước: PbS, CuS 1.TÊN THÍ NGHIỆM 4.GIẢI THÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TƯỢNG QUAN SÁT HÓA HỌC Lúc đầu cho dd Na2S bão Do S bị hòa tan dd natri sulfua tạo thành Thí nghiệm 8: hòa dd S tan cồn hỗn hợp natripolisulfua Na2Sn NATRI thấy dd tách thành lớp , lớp Na2S + (n-1)S →Na2Sn POLISULFUA vàng nhạt, lớp suốt Có màu biến thiên từ vàng đến da cam phụ Cách tiến đun nóng lớp dd có thay thuộc vào giá trị n, ống nghiệm tách hành: đổi màu, lớp màu đỏ, lớp thành lớp tạo hỗn hợp Na2Sn Tài liệu thực màu trắng tập hóa vô Lọc tách lưu huỳnh chưa phản trang 27-3.2 ứng , cho dd thu vào ống nghiệm ống 1: thêm từ từ HCl vào có kết tủa trắng ống 2: cho từ từ dd vào HCl 10
- Xem thêm -

Xem thêm: bản tường trình số 4 LUU HUỲNH, HIDRO SULFUA, bản tường trình số 4 LUU HUỲNH, HIDRO SULFUA, bản tường trình số 4 LUU HUỲNH, HIDRO SULFUA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay