Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: LÝ THUYẾT HÃNG

10 639 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 01:03

Vi mô – AAA Class LÝ THUYẾT HÃNG I LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT Hàm sản xuất hiệu suất theo quy mô 1.1 Hàm sản xuất Q = f (K,L) Q: sản lượng K: vốn L: lao động dạng hàm sản xuất: Q = aK + bL  Đầu vào thay hàng hóa Q = (aK, bL)  Đầu vào bổ sung hàng hóa α β Q = aK L  Hàm Cobb Douglass 1.2 Hiệu suất theo quy mô Cho biết thay đổi đầu yếu tố đầu vào tăng giảm theo tỉ lệ - Hiệu suất tăng theo quy mô: đầu vào tăng 1% => đầu tăng lớn 1% - Hiệu suất không đổi theo quy mô: đầu vào tăng 1% => đầu tăng 1% - Hiệu suất giảm theo quy mô: đầu vào tăng 1% => đầu tăng nhỏ 1% 1.3 Hàm sản xuất hiệu suất theo quy mô Q = aK + bL  Hiệu suất không đổi theo quy mô Q = (aK, bL)  Hiệu suất không đổi theo quy mô Q = aKα Lβ α+β>1  Hiệu suất tăng theo quy mô α+β=1  Hiệu suất không đổi theo quy mô α+β APL APL’ > APL tăng Khi MPL = APL APL’ = APL lớn Khi MPL < APL APL’ < APL giảm Sản xuất ngắn hạn 3.1 Đường đồng lượng - Khái niệm: cho biết kết hợp đầu vào khác tạo mức sản lượng - Tính chất: dạng tổng quát, đường đồng lượng đường hình chữ U, có độ dốc dương âm xét đến đường đồng lượng có độ dốc âm + dốc xuống từ trái sang phải Vi mô – AAA Class + đường đồng lượng thể mức sản lượng khác nhau, đường đồng lượng xa gốc tọa dộ, mức sản lượng sản xuất lớn + đường đồng lượng không cắt + độ dốc đường đồng lượng (MRTS) có giá trị giảm dần tăng dần L MRTS = = K Mô hình L Một số đường đồng lượng đặc biệt: APL max MPL APL max MPL APL Mô hình Q = aK + bL MRTS = const đầu vào thay hoàn hảo APL Mô hình Q = (K,L) MRTS không tồn đầu vào bổ sung hoàn hảo 3.2 Đường đồng phí - Cho biết kết hợp đầu vào khác thuê, mua từ lượng chi phí sẵn có Vi mô – AAA Class TC = rK + wL TC: chi phí K: vốn L: lao động r: chi phí cho 1K w: chi phi cho 1L K A B L Mô hình  K = - L ( ~ độ dốc đường đồng phí) - Tính chất: + đường dốc xuống từ trái sang phải + thay đổi: di chuyển (quay) r, w thay đổi; dịch chuyển TC thay đổi K K K C α Mô hình Mô hình r thay đổi 0Mô hình C w thay đổi L C TC thay Lđổi L Kết hợp sản xuất tối ưu - Sản xuất tối ưu: + mức chi phí, ta sản xuất lượng hàng hóa lớn + lượng hàng hóa, ta sản xuất với mức chi phí thấp - Điểm kết hợp sản xuất tối ưu tiếp điểm đường đồng phí & đường đồng lượng Hay điểm có độ dốc đường đồng phí độ dốc đường đồng lượng (điểm C) =  = K P Q3 C B Q2 Q1 IC L Vi mô – AAA Class Mô hình Ví dụ: Doanh nghiệm A có hàm sản xuất Q = 100KL, w = 30$, r = 120$ a Chi phí tối thiểu để sản xuất Q = 10,000 đơn vị b Với TC = 72, 000$ số lượng sản phẩm sản xuất tối đa bao nhiêu? Vi mô – AAA Class LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ Chi phí ngắn hạn Chi phí cố định FC Chi phí biến đổi VC Tổng chi phí TC = FC + VC Chi phí bình quân Chi phí cố định bình quân AFC = FC/Q Chi phí biển đổi bình quân AVC = FC/Q Tổng chi phí bình quân TC/Q = AVC + AFC Chi phí cận biên MC = VC’ = TC’ Chi phí dài hạn Vi mô – AAA Class Là tổng chi phí tất đầu vào thay đổi Đường mở rộng: Đường nối tất điểm có kết hợp sản xuất tối ưu Sán xuất ngắn hạn dài hạn Ban đầu, doanh nghiệp sản xuất tối ưu mức sản lượng Q1 điểm (K1, L1) Muốn tăng sản lượng từ Q1 lên Q2 Vi mô – AAA Class Trong ngắn hạn, K1 không đổi, tăng L1 lên L3 Trong dài hạn, K L thay đổi, K1 tăng lên K2, L1 tăng lên L2 Điểm sản xuất (K2,L2) thuộc đường đồng phí gần gốc tọa độ (K1, L3) nên sản xuất hiệu hơn, chi phí  Sản xuất dài hạn hiệu ngắn hạn ? Chứng minh sản xuất dài hạn hiệu ngắn hạn? Chi phí bình quân dài hạn LATC (LAC) Tổng chi phí dài hạn tính đơn vị sản phẩm: LATC = LTC/Q Hiệu suất tăng theo quy mô Hs không đổi theo quy mô Hs giảm theo quy mô Trong dài hạn, hãng phải trải qua nhiều giai đoạn hiệu suất tăng, giảm, không đổi theo quy mô nên LAC có dạng hình chữ U Chi phí cận biên dài hạn LMC Sự thay đổi tổng chi phí dài hạn có thay đổi đơn vị sản lượng LMC = LTC’ Mối quan hệ Chi phí cận biên dài hạn LMC chi phí trung bình dài hạn LAC LTC = LAC.Q  LTC’ = (LAC.Q)’  LMC = LAC + LAC’.Q với Q > - Nếu LMC < LAC, tức LAC’ < => LAC giảm Nếu LMC > LAC, LAC’ >0, LAC tăng Nếu LMC = LAC, LAC’ = (tức LAC không đổi), LMC cắt LAC điểm cực tiểu LAC Vi mô – AAA Class Hiệu suất tăng theo quy mô LMC < LAC LAC giảm Q tăng Hiệu suất giảm theo quy mô LMC > LAC LAC tăng Q tăng Dạng tổng quát Hiệu suất không đổi theo quy mô Khi LMC < LAC, LAC giảm LMC = LAC Khi LMC > LAC, LAC tăng LATC không đổi Q tăng ? Khi hiệu suất tăng theo quy mô, chi phí cận biên dài hạn có xu hướng giảm? Tính kinh tế quy mô: Sự gia tăng đầu lớn gia tăng chi phí đầu vào Hệ số co giãn chi phí theo sản lượng Ec = MC/AC Ec MC < AC Ec = => MC = AC Ec > => MC > AC Tính kinh tế theo quy mô Chi phí tỉ lệ thuận với sản lượng Tính phi kinh tế theo quy mô Hiệu suất tăng theo quy mô Hiệu suất không đổi theo quy mô Hiệu suất giảm theo quy mô Phân biệt Tính kinh kế theo quy mô Hiệu suất tăng theo quy mô Hiệu suất theo quy mô: Đầu vào tăng n lần, đầu tăng nhiều n lần Tính kinh tế theo quy mô: Chi phí tăng n lần, đầu tăng nhiều n lần Quy mô tối ưu hãng phụ thuộc vào chi phí đầu vào sử dụng Vi mô – AAA Class Bài tập: Tối đa hóa doanh thu với lợi nhuận ràng buộc Doanh nghiệp có đường cung P = 12 – 0,4Q Đường tổng chi phí: TC = 0,6Q2 + 4Q +5 Tính mức sản lượng mà doanh nghiệp lựa chọn để sản xuất cho doanh thu tối đa với lợi nhuận ràng buộc 10 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: LÝ THUYẾT HÃNG, Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: LÝ THUYẾT HÃNG, Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: LÝ THUYẾT HÃNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay