Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: LÝ THUYẾT CẦU

11 651 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 01:02

Vi mô - AAA Class Chương 1: LÝ THUYẾT CẦU Lý thuyết lợi ích Lý thuyết sở thích lộ Lý thuyết cầu đặc tính sản phẩm Lý thuyết thông tin hạn chế Lý thuyết bàng quan – ngân sách Đường bàng quan Khái niệm: Đường bàng quan tập hợp kết hợp lượng hai hàng hóa khác mang lại mức ích lợi cho người tiêu dùng Tính chất - Là đường cong lồi so với gốc tọa độ Các đường bàng quan không cắt Đường bàng quan xa gốc tọa độ thể mức ích lợi cao Tỉ lệ thay cận biên MRSxy thể độ dốc đường bàng quan MRSxy có xu hướng giảm dần dọc theo chiều dương trục hoành MRSxy = MUx/MUy ? Tại MRSxy lại có xu hướng giảm dần? Trường hợp đặc biệt đường bàng quan Hai hàng hóa thay hoàn hảo hoàn hảo MRSxy = const Hai hàng hóa bổ sung MRSxy Vi mô - AAA Class (?1) Đường bàng quan lồi so với gốc tọa độ thể thay đổi cận biên số lượng hàng hóa biểu thị trục tung có giá trị tăng dần so với thay đổi cận biên số lượng hàng hóa biểu thị trục hoành? Đúng hay sai? (?2) Đường bàng quan có độ dốc giảm dần Đúng hay sai? Đường ngân sách Khái niệm Là đường thể cách kết hợp tiêu dùng hai loại hàng hóa X,Y với mức thu nhập định Phương trình đường ngân sách: XPx + YPy = I Tính chất - Là đường thẳng dốc xuống từ trái sang phải Đường ngân sách quay dịch chuyển bị ảnh hưởng o Px, Py thay đổi o Thu nhập I thay đổi X X BL BL Y Y Px, Py thay đổi I thay đổi BL quay BL dịch chuyển 3, Kết hợp tiêu dùng tối ưu Người tiêu dùng tiêu dùng rổ hàng hóa cho ích lợi thu cao ứng với mức thu nhập cho trước Điểm tối ưu điểm tiếp xúc đường bàng quan ngân sách Vi mô - AAA Class Ích lợi cận biên đồng chi cho X = tích lợi cân biên đồng chi cho Y Nếu đẳng thức không xảy tức là: - Nếu MUx/Px > MUy/Py ta tiêu dùng hết thu nhập cho hàng hóa X Nếu MUy/Py > MUx/Px ta tiêu dùng hết thu nhập cho hàng hóa Y ? Hai hàng hóa thay hoàn hảo có điểm kết hợp tiêu dùng tối ưu? Bài tập: Tìm phương trình đường cầu phương pháp nhân tử Lagrange U(X,Y)max với ràng buộc ngân sách X.Px+Y.Py – I = Cách làm: Lập hàm Lagrange: L = f(X,Y) + λg(X,Y)  max Giải hệ phương trình: Rút λ theo X, Y  phương trình X y VD: Cho hàm lợi ích U = XY2, Chi tiêu I, viết phương trình tiêu dùng X, Y  Thay vào phương trình theo giá (đường cầu X,Y) phương pháp Lagrange • • Chữa • • L = XY2 + λ (XPx+Ypy-I)  max Giải hệ phương trình:   ? Đây hàng hóa thông thường hay thứ cấp? Phụ thuộc vào mối quan hệ thu nhập I sản lượng Q I tăng, Q tăng (mối quan hệ chiều) => thông thường I tăng, Q giảm (mối quan hệ ngược chiều) => thứ cấp Không dựa vào giá 4, Ảnh hưởng thay thế, ảnh hưởng thu nhập • Tác động thu nhập (IE) => có IE, SE Vi mô - AAA Class Giả định: Khi thu nhập tăng lên, giá hàng hóa không đổi  Thứ cấp : Q giảm Thông thường: Q tăng  Đường ngân sách dịch chuyển sang phải ? Khi I tăng dùng nhiều hàng hóa hơn? • Tác động thay đổi giá (IE + SE) Ảnh hưởng thay Thay tiêu dùng thay đổi giá gây ra, giữ nguyên thu nhập thực tế Ảnh hưởng thu Thay đổi tiêu dùng thu nhập thực tế gây nhập Có trường hợp: - SE, IE chiều: hàng hóa thông thường SE, IE ngược chiều: hàng hóa không thông thường + Thay lấn át thu nhập (|SE|>|IE|): thứ cấp + Thu nhập lấn át thay (|SE| cầu thoải ? SE, IE chiều hàng hóa thông thường? Đúng, giả sử trường hợp giá Px giảm, vẽ hình Vi mô - AAA Class Thứ cấp Giffen Khi Px giảm => SE khiến lượng X tăng lên từ X1 lên X2, IE khiến X giảm từ X2 xuống X3 SE lấn át IE => Px giảm lượng X tăng từ X1 lên X3 Cầu dốc xuống Khi Px giảm => SE khiến lượng X tăng lên từ X1 lên X2, IE khiến X giảm từ X2 xuống X3 IE lấn át SE => Px giảm lượng X giảm từ X1 xuống X3 Cầu dốc lên P P Q Q ? Hàng hóa có SE, IE ngược chiều có đường cầu dốc lên dốc xuống ? Hàng hóa có SE, IE ngược chiều hàng hóa giffen? Vi mô - AAA Class Vi mô - AAA Class Chương 2: LỰA CHỌN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO 1, Một số khái niệm - Chắc chắn: 100% xảy ra, xác suất = Rủi ro: biết xác suất Không chắn: xác suất Bài toán: Cho khả thu nhập: I1 với xác suất p1, I2 với xs p2, p1 + p2 = - Kỳ vọng: EV = I1 p1 + I2 p2 Phương sai: Độ lệch tiêu chuẩn: Hệ số biến thiên: CV= ~ rủi ro / đồng thu nhập kỳ vọng 2, Thái độ với rủi ro a, Người ghét rủi ro: U(EI)>EU U U=f(I) VD: U= I1 = xs 0,3 I2 = 27 xs 0,7 U2 U3= U(EI) U4 U1 I3 = EI = I1P1 + I2P2 E C B D A U3= U(I3) U4 = EU = U1P1 + U2P2 I EI = I1P1 + I2P2 = 8.0,3+27.0,7 = 21,3 I1 U(EI) = = 2,77 I4 I3=E(I) I2 EU = U1P1 + U2P2 = 0,3 + = 2,7 Là người ghét rủi ro nên U3 > U4  C nằm phía D, nằm dây cung AB  Đồ thị U theo I đường cong lõm so với trục hoành (lồi so với trục tung)  U” < (f”(I)) => I tăng theo lợi ích cận biên giảm dần Vi mô - AAA Class ? Người ghét rủi ro: thu nhập tăng làm ích lợi giảm dần? ? Người ghét rủi ro có đường ích lợi tiêu dùng cong lồi so với trục hoành? Bài toán phần bù rủi ro: Phần thu nhập người ghét rủi ro sẵn sàng từ bỏ để tránh rủi ro U Phần bù rủi ro = I3 - I4 U2 U3 U4 I3=E(I) U(I4)=EU U1 VD: người có hàm lợi ích U= E C B D A I1 = xs 0,3 I2 = 27 xs 0,7 I a, Chứng minh người người ghét rủi ro I1 I4 I3 I2 b, Tính phần bù rủi ro người Chữa: EI = I1P1 + I2P2 = 8.0,3+27.0,7 = 21,3 a, U’ = (I1/3)’ = 1/3 I-2/3 = U”= I-5/3 <  Đây người ghét rủi ro b, Phần bù rủi ro I3=E(I)= 8.0,3+27.0,7 = 21,3 E(U) = 0,3 + = 2,7 U(I4) = E(U)  2,7 => I4 = 19,683 Phần bù rủi ro: I3-I4 = 21,3 - 19,683 = 1,617 b, Người trung lập với rủi ro U I Vi mô - AAA Class U(EI)=E(U) • • Đồ thị:đường thẳng dốc lên từ trái sang phải U”=0 Lợi ích cận biên theo thu nhập không đổi c, Người thích rủi ro U(EI) < EU • • • U(EI) = U3 (C) EU=U4 (D) U(EI) < EU  U > U3 U B U2 C nằm phía D U4 C nằm phía dây cung AB U3 D C  Đồ thị đường cong lõm so với trục hoành  U”>0 U1 ? Công việc U1>U2 người ghét rủi ro chọn gì? A I I1 I3 I2 3, Giảm rủi ro (giảm σ 2) • • • - Đa dạng hóa sản phẩm Giá trị thông tin hoàn hảo Bảo hiểm Không rủi ro: I2, xs P1 Rủi ro I1 xs P2 I > I2  Không mua bảo hiểm σ2 = (I1-EI)2P1 +(I2-EI)2P2  Mua bảo hiểm giá a - Không rủi ro: I2 – a Rủi ro: I1 – a + I2 –I1 = I2 - a I1: số tiền rủi ro mang lại a: tiền mua bảo hiểm I2 –I1: bảo hiểm chi trả  Dù gặp rủi ro hay không, mua bảo hiểm thu nhập I2 – a  σ2 = Vi mô - AAA Class  Rủi ro bị triệt tiêu hoàn toàn Bài toán: Tìm mức phí bảo hiểm công Phần bù rủi ro ED - U U2 U3 U4 Mức phí bảo hiểm: Điều kiện: * a ≥ I2 – I3 (đảm bảo giá bảo hiểm đền U1 bù tổn thất kỳ vọng => bảo vệ quyền lợi bên bán bảo hiểm) E C D A * a ≤ I2 – I4 (đảm bảo giá bảo hiểm không lớn mức tổn thất kỳ vọng + phần bù rủi ro => bảo vệ quyền lợi người mua bảo hiểm) I I1 I4 I3  I2 – I3 ≤ a ≤ I – I4 - Mức phí bảo hiểm công bằng: a = I – I3 - Mức phí bảo hiểm cao a = I – I4 Bài 29/124 U=M1/2 M1 = 10000 p1=0,75 M2=9000 p2=0,25 a, Tính lợi ích kỳ vọng EU = U1P1 + U2P2 = 100001/2 0,75 + 9000 1/2 0,25 = 98,72 b, Lan mua bảo hiểm U = (10000-250)1/2 = 98,74 > 98,72  Lợi ích tăng thêm mua bảo hiểm c, BHCB = I2 – I3 = 10000 – (10000.0,7 + 9000.0,3) = 300 Ích lợi Lan mua bảo hiểm 10 B I2 Vi mô - AAA Class U = (10000-300)1/2 = 98,47 < 98,72  Lan không mua bảo hiểm Chú ý: Khi Lan không mua bảo hiểm, Lan cẩn thận hơn, xác suất gặp rủi ro 0,25 Khi Lan mua bảo hiểm, Lan cẩn thận hơn, xác suất gặp rủi ro 0,3 Vì cần so sánh U phần c với EU phần a 11 [...].. .Vi mô 2 - AAA Class U = (10000-300)1/2 = 98,47 < 98,72  Lan không mua bảo hiểm Chú ý: Khi Lan không mua bảo hiểm, Lan sẽ cẩn thận hơn, xác suất gặp rủi ro là 0,25 Khi Lan mua bảo hiểm, Lan ít cẩn thận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: LÝ THUYẾT CẦU, Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: LÝ THUYẾT CẦU, Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: LÝ THUYẾT CẦU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay