Tin học đại cương Đề thi Excel

7 693 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 01:00

Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Bạn vay chấp để kinh doanh với số tiền 1,5 tỉ VNĐ Cuối tháng bạn phải trả số tiền cố định 100 triệu đồng với lãi suất 1,15% tháng Sử dụng hàm Nper cho biết thời hạn bạn toán hết nợ năm? Câu 2: Cho CSDL quản lý Danh sách nhân viên ủng hộ bão lụt sau: DANH SÁCH ỦNG HỘ TRẺ EM NGHÈO STT Mã NV Họ tên Chức vụ Tiền ủng hộ Nguyễn Thu Hà M001L2T W002L3F Trăn Văn Thắng M003L2T Nguyễn Mai Trang W004L2T Nguyễn Thị Hồng M005L1T Mai Anh Thơ W006L3F Trần Trung Hiếu W007L2F Nguyễn Thu Thuỷ Lê Xuân Thuỷ W008L2F CSDL cho biết chi tiết thông tin Chức vụ: DANH MỤC CHỨC VỤ Mã Chức vụ L1 L1 Chức vụ BGĐ LĐ gián tiếp L3 LĐ trực tiếp Yêu cầu: a) Sử dụng hàm, dựa vào ký tự sát cuối Mã nhân viên miền CSDL điền Chức vụ vào miền CSDL b) Sử dụng hàm IF tính Tiền ủng hộ phải đóng theo công thức: 300.000 chức vụ: BGĐ 200.000 chức vụ: LĐ gián tiếp 100.000 chức vụ: LĐ trực tiếp Tiền ủng hộ = Chuyển kiểu liệu thành định dạng VND (200.000 VND) c) Lọc danh sách toàn cán Nhân viên lao động gián tiếp đơn vị Kết in theo mẫu sau: STT … DANH SÁCH NHÂN VIÊN ỦNG HỘ TRẺ EM NGHÈO Mã NV Họ tên Chức vụ Tiền ủng hộ … … … … Thi Microsoft Excel Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) … Tổng: d) Cho biết thông tin nhân viên với mã nhân viên cho trước: Mã NV Họ tên Chức vụ Tiền ủng hộ … W007NF … … Thi Microsoft Excel Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Năm 2006 Công ty ABC dự kiến vay ngân hàng 700 triệu đồng với lãi suất 10% năm để mở rộng nhà máy lợi nhuận tăng thêm hàng năm so với dự kiến sau: Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Số tiền thu/năm 105 125 150 175 225 230 Dùng hàm IRR cho biết có nên đầu tư vào dự án không? (Đơn vị: Triệu đồng) Câu 2: (3đ) Cho miền CSDL Bảng quản lý lương nhân viên sau: BẢNG LƯƠNG THÁNG 05/2012 Lương bản: 300.000 STT Mã nhân viên Họ tên Ngày công Đơn vị PX1001 Nguyễn Thu Hà 28 PX1001 Trăn Văn Thắng 30 BGD001 Nguyễn Mai Trang 27 PX2002 Nguyễn Thị Hồng 25 PX1002 Mai Anh Thơ 22 PX1001 Trần Trung Hiếu 29 PX2002 Nguyễn Thu Thuỷ 24 PX2003 Lê Xuân Thuỷ 25 Tiền lương Tổng lương CSDL cho biết chi tiết thông tin Đơn vị: THÔNG TIN ĐƠN VỊ Mã Đơn vị PX1 PX2 BGĐ Tên Đơn vị Phân xưởng Phân xưởng Ban Giám Đốc Phụ cấp 100.000 80.000 200.000 Yêu cầu: a) Sử dụng hàm dựa vào ký tự đầu mã nhân viên miền CSDL điền Đơn vị vào miền CSDL b) Tính Tiền lương theo công thức: Tiền lương = Lương * Ngày công Tổng lương = Tiền lương + Phụ cấp c) Tổng hợp bảng lương theo đơn vị Kết in theo mẫu: Tổng lương Tỷ lệ STT Đơn vị … … … … … Tổng: d) In danh sách bảng lương cho đơn vị Kết in theo mẫu: STT Mã nhân viên Họ tên Ngày công Đơn vị Tiền lương Tổng lương … … … … … … … … … Tổng: Thi Microsoft Excel Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Bạn có kế hoạch đầu tư vào dự án với số tiền 300 triệu VNĐ Thời hạn đầu tư năm Sử dụng hàm Pmt tính tháng bạn phải nhận số tiền biết lãi suất 1% tháng? Câu 2: (3đ) Cho CSDL quản lý TÊN HÀNG sau: BẢNG TÊN HÀNG Mã hàng Đơn giá loại Đơn giá loại B 45000 50000 C 30000 35000 M 27000 30000 T 42000 45000 CSDL báo cáo tình hình bán hàng quý I năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN HÀNG QUÍ I NĂM 2012 STT Mã hóa đơn Ngày bán Số lượng Tiền bán T01loai1 02/01/2012 261 C02loai2 02/01/2012 24 M03loai1 02/01/2012 202 M04loai1 31/03/2012 111 B05loai2 31/03/2012 281 M06loai2 02/01/2012 203 T07loai1 05/01/2012 141 C08loai2 05/01/2012 16 Yêu cầu: a) Sử dụng hàm dựa vào miền CSDL 1, tính tiền theo công thức: Tiền bán = Số lượng * Đơn giá với đơn giá loại khác (Loại 1, Loại 2) b) Sử dụng hàng xác định thứ tự giá trị Tiền bán hóa đơn báo cáo bán hàng c) Cho biết thông tin chi tiết mặt hàng với Mã hóa đơn nhập từ bàn phím: Mã hóa đơn Ngày bán Số lượng B05loai2 … … d) Tổng hợp Tiền bán theo Loại hàng đưa hình: BẢNG TỔNG HỢP TIỀN BÁN CỦA CÁC MẶT HÀNG STT Mã hàng TỔNG Thi Microsoft Excel Tên hàng Tiền bán Tiền bán … Tỷ lệ Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Bạn cân nhắc khoản đầu tư 100 triệu VND, khoản đầu tư dự kiến đem lại cho bạn cuối năm 20 triệu VND kéo dài năm Giả sử lãi suất 10%/năm Sử dụng hàm RATE xác định mức lãi thực khoản đầu tư Câu 2: Cho miền CSDL: BẢNG PHỤ CẤP LƯƠNG THÁNG 12/2012 Lương 1050000 STT Mã nhân viên HỌ VÀ TÊN GV001F Nguyễn Thu Hà HT001T Trăn Văn Thắng GV002T Nguyễn Mai Trang GV003T Nguyễn Thị Hồng HP001T Mai Anh Thơ CB001T Trần Trung Hiếu GV004F Nguyễn Thu Thuỷ GV005T Lê Xuân Thuỷ CB002F Hoàng Thị Oanh 10 GV006T Trần Công Thành Yêu cầu: a) Dùng hàm điền thông tin vào cột Phụ cấp: CHỨC VỤ HỆ SỐ PHỤ CẤP LƯƠNG Giáo viên 2,34 Hiệu trưởng 6,0 Giáo viên 1,99 Giáo viên 2,67 Hiệu Phó 5,0 Cán 2,34 Giáo viên 3,0 Giáo viên 3,3 Cán 2,67 Giáo viên 2,67 1.000.000 mã nhân viên “HT” 700.000 mã nhân viên “HP” 500.000 mã nhân viên “GV” 200.000 trường hợp lại Phụ cấp = Tính Lương = Phụ cấp + Hệ số * Lương Chuyển kiểu liệu thành định dạng VND (200.000 VND) b) Đưa mức phụ cấp lương cao nhất, thấp nhất, mức lương trung bình Lương lớn ? Lương nhỏ ? Lương ? c) Sử dụng hàm thống kê liệu theo mẫu sau: CHỨC VỤ Hiệu trưởng Hiệu phó Giáo viên Cán Thi Microsoft Excel SỐ LƯỢNG CÁN BỘ … … … … TỔNG PHỤ CẤP … … … … TỔNG LƯƠNG … … … … Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) b) Cho biết thông tin nhân viên với mã nhân viên cho trước: Mã NV Họ tên Chức vụ Hệ số Phụ cấp … GV004F … … … Thi Microsoft Excel Lương Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Bạn vay chấp để kinh doanh với số tiền 1,5 tỉ VNĐ kinh doanh năm Cuối năm dự kiến bạn thu 200,300, 400, 500, 600, 700 triệu đồng năm 1, 2, 3, 4, 5, Với lãi suất 10% năm Sử dụng hàm IRR cho biết có nên đầu tư vào dự án không? Câu 2: Cho CSDL quản lý Danh sách nhân viên ủng hộ bão lụt sau: DANH SÁCH ỦNG HỘ BÃO LỤT Tiền ủng STT Mã NV Họ tên Giới tính Lương hộ M001PX1T Nguyễn Thu Hà 15000000 W002PX1F Trăn Văn Thắng 7000000 M003PX2T Nguyễn Mai Trang 8000000 W004BGĐT Nguyễn Thị Hồng M005PX2T Mai Anh Thơ W006PX3F Trần Trung Hiếu 9000000 W007PX3F Nguyễn Thu Thuỷ 5000000 12000000 6500000 Lê Xuân Thuỷ W008PX2F 11000000 CSDL cho biết chi tiết thông tin Chức vụ: Mã Chức vụ BGĐ PX1 PX2 PX3 Tiền Ủng hộ 1.000.000 800.000 700.000 500.000 Yêu cầu: a) Sử dụng hàm, dựa vào ký tự sát cuối Mã nhân viên miền CSDL điền Tiền Ủng hộ vào miền CSDL b) Điền liệu cho cột giới tính biết ký tự đầu Mã NV: M nam; W nữ c) Tổng hợp nhân viên theo giới tính: STT Giới tính Số lượng Tỷ lệ Nam … … Nữ … … Tổng: … … d) Tạo đồ thị mô tả Lương Tiền Ủng hộ nhân viên doanh nghiệp: Thi Microsoft Excel Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học đại cương Đề thi Excel, Tin học đại cương Đề thi Excel, Tin học đại cương Đề thi Excel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay