Tin học đại cương Đề thi thử Excel

7 762 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:57

Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Bạn vay chấp để kinh doanh với số tiền 1,5 tỉ VNĐ Cuối tháng bạn phải trả số tiền cố định 100 triệu đồng với lãi suất 1,15% tháng Sử dụng hàm Nper cho biết thời hạn bạn toán hết nợ năm? Câu 2: Cho CSDL quản lý Danh sách nhân viên ủng hộ bão lụt sau: DANH SÁCH ỦNG HỘ BÃO LỤT STT Mã NV Họ tên Chức vụ Giới tính Tiền ủng hộ M001GĐT Trần Thu Hà W002NVF Nguyễn Minh Hoàng M003NVT Đỗ Mai Nam W004TPT Nguyễn Hoàng Kim M005NVT Nguyễn Vũ Tùng W006NVF Ngô An W007NVF Lê Thùy Diễm W008PPF Lâm Thúy Hằng CSDL cho biết chi tiết thông tin Chức vụ: DANH MỤC CHỨC VỤ Mã Chức vụ GĐ PP TP Chức vụ Giám đốc P Giám đốc Trưởng phòng NV Nhân viên Yêu cầu: a) Sử dụng hàm, dựa vào ký tự sát cuối Mã nhân viên miền CSDL điền Chức vụ vào miền CSDL b) Sử dụng hàm tính Tiền ủng hộ phải đóng theo công thức: 300.000 chức vụ: Giám đốc 200.000 chức vụ: P Giám đốc 100.000 chức vụ: Trưởng phòng 50.000 chức vụ: Nhân viên Tiền ủng hộ = Chuyển kiểu liệu thành định dạng VND (200.000 VND) c) Lọc danh sách toàn cán Nhân viên đơn vị Kết in theo mẫu sau: STT … DANH SÁCH NHÂN VIÊN ỦNG HỘ BÃO LỤT Mã NV Họ tên Chức vụ Giới tính … Thi Microsoft Excel … … … Tiền ủng hộ … Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) … Tổng: d) Cho biết thông tin nhân viên với mã nhân viên cho trước: Mã NV Họ tên Chức vụ Giới tính W007NF Thi Microsoft Excel … … … Tiền ủng hộ … Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Năm 2006 Công ty ABC dự kiến vay ngân hàng 700 triệu đồng với lãi suất 10% năm để mở rộng nhà máy lợi nhuận tăng thêm hàng năm so với dự kiến sau: Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Số tiền thu/năm 105 125 150 175 225 230 Dùng hàm IRR cho biết có nên đầu tư vào dự án không? (Đơn vị: Triệu đồng) Câu 2: (3đ) Cho miền CSDL Bảng quản lý lương nhân viên sau: BẢNG LƯƠNG THÁNG 05/2012 Lương bản: 250.000 STT Mã nhân viên H001 Họ tên Ngày công Đơn vị 28 T001 Trần Thu Hà Nguyễn Minh Hoàng K001 Đỗ Mai Nam 27 H002 Nguyễn Hoàng Kim 25 T002 Nguyễn Vũ Tùng 22 S001 Ngô An 29 K002 Lê Thùy Diễm 24 H003 Lâm Thúy Hằng 25 Tiền lương Tổng lương 30 CSDL cho biết chi tiết thông tin Đơn vị: THÔNG TIN ĐƠN VỊ Mã Đơn vị H T K S Tên Đơn vị Hành Tổ chức Kế toán Sản xuất Phụ cấp 200.000 10.000 120.000 150.000 Yêu cầu: a) Sử dụng hàm dựa vào ký tự đầu mã nhân viên miền CSDL điền Đơn vị vào miền CSDL b) Tính Tiền lương theo công thức: Tiền lương = Lương * Ngày công Tổng lương = Tiền lương + Phụ cấp c) Tổng hợp bảng lương theo đơn vị Kết in theo mẫu: Tổng lương Tỷ lệ STT Đơn vị … … … … … Tổng: d) In danh sách bảng lương cho đơn vị Kết in theo mẫu: STT Mã nhân viên Họ tên Ngày công Đơn vị Tiền lương Tổng lương … … … … … … … … … Tổng: Thi Microsoft Excel Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Bạn có kế hoạch đầu tư vào dự án với số tiền 300 triệu VNĐ Thời hạn đầu tư năm Sử dụng hàm Pmt tính tháng bạn phải nhận số tiền biết lãi suất 1% tháng? Câu 2: (3đ) Cho CSDL quản lý TÊN HÀNG sau: BẢNG TÊN HÀNG Mã hàng Đơn giá loại Đơn giá loại B 45000 50000 C 30000 35000 M 27000 30000 T 42000 45000 CSDL báo cáo tình hình bán hàng quý I năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN HÀNG QUÍ I NĂM 2012 STT Mã hóa đơn Ngày bán Số lượng Tiền bán T01loai1 02/01/2012 261 C02loai2 02/01/2012 24 M03loai1 02/01/2012 202 M04loai1 31/03/2012 111 B05loai2 31/03/2012 281 M06loai2 02/01/2012 203 T07loai1 05/01/2012 141 C08loai2 05/01/2012 16 Yêu cầu: a) Sử dụng hàm dựa vào miền CSDL 1, tính tiền theo công thức: Tiền bán = Số lượng * Đơn giá với đơn giá loại khác (Loại 1, Loại 2) b) Sử dụng hàng xác định thứ tự giá trị Tiền bán hóa đơn báo cáo bán hàng c) Cho biết thông tin chi tiết mặt hàng với Mã hóa đơn nhập từ bàn phím: Mã hóa đơn Ngày bán Số lượng Tiền bán B05loai2 … … d) Tổng hợp Tiền bán theo Ngày bán đưa hình: BẢNG TỔNG HỢP TIỀN BÁN CỦA CÁC MẶT HÀNG STT Ngày bán TỔNG Thi Microsoft Excel … Tiền bán Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Bạn cân nhắc khoản đầu tư 100 triệu VND, khoản đầu tư dự kiến đem lại cho bạn cuối năm 20 triệu VND kéo dài năm Giả sử lãi suất 10%/năm Sử dụng hàm RATE xác định mức lãi thực khoản đầu tư Câu 2: Cho miền CSDL: BẢNG PHỤ CẤP LƯƠNG THÁNG 12/2012 Lương 1050000 STT Mã nhân viên HỌ VÀ TÊN GV001F Trần Thu Hà HT001T Nguyễn Minh Hoàng GV002T Đỗ Mai Nam GV003T Nguyễn Hoàng Kim HP001T Nguyễn Vũ Tùng CB001T Ngô An GV004F Lê Thùy Diễm GV005T Lâm Thúy Hằng CB002F Hoàng Hải 10 GV006T Lê Văn Hữu Yêu cầu: a) Dùng hàm điền thông tin vào cột Phụ cấp: CHỨC VỤ HỆ SỐ PHỤ CẤP LƯƠNG Giáo viên 2,34 Hiệu trưởng 6,0 Giáo viên 1,99 Giáo viên 2,67 Hiệu Phó 5,0 Cán 2,34 Giáo viên 3,0 Giáo viên 3,3 Cán 2,67 Giáo viên 2,67 1.000.000 mã nhân viên “HT” 700.000 mã nhân viên “HP” 500.000 mã nhân viên “GV” 200.000 trường hợp lại Phụ cấp = Tính Lương = Phụ cấp + Hệ số * Lương Chuyển kiểu liệu thành định dạng VND (200.000 VND) b) Đưa mức phụ cấp lương cao nhất, thấp nhất, mức lương trung bình Lương lớn ? Lương nhỏ ? Lương ? c) Sử dụng hàm thống kê liệu theo mẫu sau: CHỨC VỤ Hiệu trưởng Hiệu phó Giáo viên Cán Thi Microsoft Excel SỐ LƯỢNG CÁN BỘ … … … … TỔNG PHỤ CẤP … … … … TỔNG LƯƠNG … … … … Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) b) Cho biết thông tin nhân viên với mã nhân viên cho trước: Mã NV Họ tên Chức vụ Hệ số Phụ cấp … GV004F … … … Thi Microsoft Excel Lương Trang Họ tên: (ghi họ tên) Lớp: (ghi lớp) SBD: (ghi số báo danh) ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần III: MICROSOFT EXCEL Mỗi câu hỏi làm trang sheet, tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu, lưu file vào thư mục tạo Câu 1: (1đ) Bạn vay chấp để kinh doanh với số tiền 1,5 tỉ VNĐ kinh doanh năm Cuối năm dự kiến bạn thu 200,300, 400, 500, 600, 700 triệu đồng năm 1, 2, 3, 4, 5, Với lãi suất 10% năm Sử dụng hàm NPV cho biết có nên đầu tư vào dự án không? Câu 2: Cho CSDL quản lý Danh sách nhân viên ủng hộ bão lụt sau: DANH SÁCH ỦNG HỘ BÃO LỤT Tiền ủng STT Mã NV Họ tên Giới tính Lương hộ M001GĐT Trần Thu Hà 15000000 W002NVF Nguyễn Minh Hoàng 7000000 M003NVT Đỗ Mai Nam 8000000 W004TPT Nguyễn Hoàng Kim M005NVT Nguyễn Vũ Tùng 6500000 W006NVF Ngô An 9000000 W007NVF Lê Thùy Diễm 5000000 12000000 W008PPF Lâm Thúy Hằng 11000000 CSDL cho biết chi tiết thông tin Chức vụ: Mã Chức vụ GĐ PP TP NV Tiền Ủng hộ 1.000.000 800.000 700.000 500.000 Yêu cầu: a) Sử dụng hàm, dựa vào ký tự sát cuối Mã nhân viên miền CSDL điền Tiền Ủng hộ vào miền CSDL b) Điền liệu cho cột giới tính biết ký tự đầu Mã NV: M nam; W nữ c) Tổng hợp nhân viên theo giới tính: STT Giới tính Số lượng Tỷ lệ Nam … … Nữ … … Tổng: … … d) Tạo đồ thị hai trục mô tả Lương Tiền Ủng hộ nhân viên doanh nghiệp: Thi Microsoft Excel Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học đại cương Đề thi thử Excel, Tin học đại cương Đề thi thử Excel, Tin học đại cương Đề thi thử Excel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay