Đề cương ôn tập Quan hệ kinh tế quốc tế

38 202 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:49

ĐỀ CƢƠNG MÔN QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ HN 20/12/2010 Chƣơng 1: Tổng quan quan hệ kinh tế quốc tế Hãy nêu khái niệm, chủ thể hình thức quan hệ kinh tế quốc tế? - KN: tổng thể mối quan hệ KTĐN kinh tế xét phạm vi toàn giới (góc độ toàn giới) * Quan hệ KTĐN: mối quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ kinh tế với bên (góc độ kinh tế) - Chủ thể: + quốc gia, vùng lãnh thổ, kinh tế (>200QG+VLT; phát triển, phát triển, phát triển) + tổ chức quốc tế, liên kết kinh tế quốc tế (ASEAN, NAFTA, EU; APEC, ASEM; WB, IMF; FAO, UNDP, UNIDO, UNCTAD, -> LHQ) + tập đoàn, công ty xuyên quốc gia, hãng, doanh nghiệp, (đông nhất, đời, phát triển nhanh, biến mất) Trình bày bối cảnh phát triển quan hệ kinh tế quốc tế - Trật tự giới cũ làm giảm nguy chiến tranh hủy diệt quy mô toàn giới xung đột quốc tế gia tăng ảnh hưởng lớn đến tiến trình phát triển kinh tế giới - Cách mạng khoa học công nghệ ngày phát triển, với nội dung rộng lớn ngày tác động trực tiếp tới mặt đời sống, kinh tế xã hội tất nước, kinh tế giới chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức - Toàn cầu hóa kinh tế diễn vô mạnh mẽ, lôi tham gia hầu giới - Trong nhiều thập kỷ gần đây, khu vực kinh tế châu Á – Thái Bình Dương lên, trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, động giới - Loài người đứng trước nhiều vấn đề nan giải đòi hỏi cần phải có hợp tác nước để giải quyết: vấn đề môi trường, bệnh kỷ, bùng nổ dân số, thất nghiệp gia tăng, nghèo đói, Khái niệm toàn cầu hoá kinh tế, biểu tác động toàn cầu hoá kinh tế? - KN: tượng/quá trình liên kết KTQT phạm vi toàn cầu - Biểu hiện: tự + Sự gia tăng nhanh chóng số lượng thỏa thuận thương mại + Sự gia tăng vai trò liên kết khu vực, liên khu vực + Các tổ chức kinh tế mang tính chất toàn cầu ngày đóng vai trò quan trọng - Tác động: + Tích cực: mở nhiều hội, mang lại lợi ích cho phát triển kinh tế xã hội nước + Tiêu cực: phí tổn nguy đe dọa kinh tế quốc gia (tài nguyên, phân hóa giàu nghèo, ) Trình bày ƣu điểm, hạn chế sách đóng kinh tế sách mở kinh tế? Tại mở cửa kinh tế yêu cầu khách quan nƣớc phát triển ? Đóng cửa Mở cửa - Ít bị ảnh hưởng biến động - Tận dụng nguồn lực bên xấu từ bên phát triển kinh tế nước Ưu điểm - Tiềm đất nước khai thác - Nguồn thu ngoại tệ  tăng khả phát huy tối đa để xây dựng, phát nhập máy móc thiết bị, triển đa dạng ngành sản xuất công nghệ - Quyền tự trị Hạn chế - Tăng trưởng kinh tế cao nhanh - Đóng cửa thời gian dài gây bất lợi - phụ thuộc, dễ chao đảo lớn, không phù hợp với quy luật khách - phát triển phiến diện, cân đối quan cấu ngành, cấu lãnh thổ - Không tận dụng hội tăng - chênh lệch lớn trình đọ phát nguồn vốn đầu tư phục vụ trình triển, mức sống công nghiệp hóa, đại hóa - Tụt hậu * Mở cửa kinh tế lựa chọn tất yếu nước giới nến muốn tồn phát triển, không bị tụt hậu kinh tế so với nước khác Chƣơng II: Thƣơng mại quốc tế Trình bày nội dung chủ nghĩa trọng thƣơng Ƣu điểm, nhƣợc điểm trƣờng phái - Nội dung: + đề cao vai trò tiền tệ + coi trọng hoạt động thương mại, trước hết ngoại thương + lợi nhuận thương mại kết việc trao đổi không ngang giá, lừa gạt + đề cao vai trò Nhà nước điều tiết kinh tế - Ưu điểm: + lần tượng kinh tế giải thích lý luận + đề cao vai trò thương mại, đặc biệt thương mại quốc tế  cách mạng nhận thức + nhận thức vai trò nhà nước - Nhược điểm: + quan niệm chưa nguồn gốc giàu có + quan niệm chưa lợi nhuận + chưa nêu lên chất bên tượng kinh tế Trình bày nội dung lý thuyết lợi tuyệt đối Adam Smith Cho ví dụ minh hoạ - Nội dung: + Nguồn gốc giàu có ngoại thương mà sản xuất công nghiệp + Thương mại quốc tế quốc gia dựa sở tự nguyện bên có lợi Sự trao đổi phải ngang giá + Cơ sở mậu dịch quốc gia lợi tuyệt đối nước * Lợi so sánh tuyệt đối: khả nước sản xuất hang hóa với chi phí thấp sơ với nước khác - VD: Nước Dầu mỏ (thùng) đơn vị nguồn lực sản xuất Gạo (tấn) đơn vị nguồn lực sản xuất Iraq 10 VN Trình bày nội dung lý thuyết lợi so sánh David Ricardo Cho ví dụ minh hoạ - Nội dung: + Các nước có lợi tham gia vào TMQT + QG có lợi so sánh QG có khả sản xuất hàng hóa với mức chi phí hội thấp so với QG khác - VD: Đơn vị sản phẩm 1h lao động Mỹ tạo h lao động TQ tạo Quần áo (bộ) 1/4 Máy tính (chiếc) 1/5 1/28 * Chi phí hội sản xuất quần áo Mỹ: (1/5):1=1/5 Chi phí hội sản xuất quần áo TQ: (1/28):(1/4)=1/7 1/71 : thuận lợi + T[...]... các vấn đề khu vực & toàn câu fhoas kinh tế là nguyên nhân thúc đẩy sự hình thành liên kết kinh tế quốc tế 55 Nêu khái niệm và các hình thức của liên kết kinh tế quốc tế? - KN: là quá trình hợp nhất các nền kinh tế của các quốc gia trong 1 hệ thống kinh tế thống nhất trên cơ sở các bên ký kết các hiệp định thỏa thuận về 1 số vẫn đề nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế và mang lại lợi ích kinh tế cho... hình thành các liên kết kinh tế quốc tế - KN: là quá trình hợp nhất các nền kinh tế của các quốc gia trong 1 hệ thống kinh tế thống nhất trên cơ sở các bên ký kết các hiệp định thỏa thuận về 1 số vẫn đề nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế và mang lại lợi ích kinh tế cho các bên tham gia - Nguyên nhân hình thành: + khác biệt trình độ phát triển, nguồn lực sản xuất giữa các quốc gia thành viên + xuất phát... minh kinh tế: như thị trường chung; ngoài ra, các nước thành viên thực hiện thống nhất các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ & cùng nhau thiết lập bộ máy tổ chức điều hành sự phối hợp kinh tế giữa các nước, thay thế 1 phần chức năng quản lý kinh tế của chính phủ từng nước nhằm tạo 1 không gian kinh tế thống nhất, 1 cơ cấu kinh tế tối ưu, xóa bỏ dần sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa... trƣng của liên minh kinh tế và liên minh tiền tệ - Liên minh kinh tế: như thị trường chung; ngoài ra, các nước thành viên thực hiện thống nhất các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ & cùng nhau thiết lập bộ máy tổ chức điều hành sự phối hợp kinh tế giữa các nước, thay thế 1 phần chức năng quản lý kinh tế của chính phủ từng nước nhằm tạo 1 không gian kinh tế thống nhất, 1 cơ cấu kinh tế tối ưu, xóa bỏ... vực mậu dịch tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung, liên minh kinh tế, liên minh tiền tệ 56 Căn cứ vào cấp độ của quá trình liên kết kinh tế quốc tế: hãy trình bày tóm tắt nội dung của các hình thức liên kết kinh tế quốc tế - Khu vực mậu dịch tự do: + 2 hay nhiều nước thỏa thuận cắt giảm & tiến tới xóa bỏ hoàn toàn thuế quan & hàng rào phi thuế quan trong buôn bán giữa các thành viên trong khối,... Dễ rơi vào tình trạng phụ thuộc (vốn, công nghệ, thị trường, chính trị) + Phải chia sẻ lợi ích, quyền lợi + Nền kinh tế có thể rơi vào tình trạng phát triển lệch lạc, mất cân đối + Nước nhận đầu tư có thể trở thành bãi rác thải công nghệ Chƣơng VI: Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ 50 Nêu khái niệm và các yếu tố cấu thành công nghệ - KN: + Nghĩa rộng: là hệ thống các giải pháp nhằm ứng dụng các... triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa + Tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực + Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập quốc dân, tăng thu ngân sách + Tiếp nhận công nghệ mới, kỹ năng – kinh nghiệm quản lý của nước ngoài + Thúc đẩy hội nhập, phát triển và mở rộng các hình thức kinh tế đối ngoại khác, đặc biệt là thương mại quốc tế + Giúp các nước hiện đại hóa cơ sở... trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng - Dành cho các thành viên đang phát triển 1 số ưu đãi 63 Nêu khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế và lộ trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế - KN: là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế & thị trường của từng nước với kinh tế khu vực & thế giới thông qua các nỗ lực tự do hóa & mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương & đa phương - Lộ trình: + 28/7/1995:... thiện hệ thống kinh tế và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ hệ thống kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường + Có điều kiện thu hút vốn, kinh nghiệm quản lý và công nghệ mới… của nước ngoài + Nâng cao khả năng cạnh tranh và tính hiệu quả trong nền kinh tế, Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp Việt Nam - Thách thức: + Cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn, gây sức ép không nhỏ... không lành mạnh - Đối tượng: + Nhóm 1: các đối tượng có tính mới, tính sáng tạo: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn + Nhóm 2: các đối tượng có tính riêng, tính đặc trưng: nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý Chƣơng VIII: Liên kết kinh tế quốc tế 54 Khái niệm về liên kết kinh tế quốc tế? Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành các liên kết kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Quan hệ kinh tế quốc tế, Đề cương ôn tập Quan hệ kinh tế quốc tế, Đề cương ôn tập Quan hệ kinh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay