Tổng kết khái niệm trong Nguyên Lý Kế Toán

7 277 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:45

1 Kế toán Việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thông tin kinh tế, tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động Kế toán Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích, cung cấp thông tin kinh tế, quản trị tài theo yêu cầu quản trị định kinh tế tài nội đơn vị kế toán Kế toán tài việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thông tin kinh kế, tài báo cáo tài cho đối tượng có nhu Kế toán cầu sử dụng thông tin đơn vị kế toán Đối tượng kế toán có tài thể bên bên DN chủ yếu bên doanh nghiệp, trợ giúp họ việc định liên quan tới đơn vị kế toán Đối tượng xử dụng thông tin Phân biệt Nguyên tắc kế toán (có tuân thủ nguyên tắc chung không) kế toán Giá trị pháp lý quản trị Đặc điểm thông tin: tài chính, sức lao động, vật; thông tin tổng hợp kế hay chi tiết; có thông tin dự báo không? toán tài Hệ thống báo cáo gồm thứ Kì kế toán Trung thực: Các thông tin phải ghi ch sở nhữn đủ, khách quan v tế trạng, dung giá trị ng sinh Khách Các thông tin số liệu kế toán phải đượ quan cáo với thực tế, không bị xuyên tạc, méo, dựa chứng khách quan tin người thứ ba nhìn vào chứng kết tương tự giao dịch Yêu cầu thông tin kế toán Đầy đủ Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh kế toán phải ghi chép, báo cáo đầy bỏ sót Kịp thời Các thông tin số liệu kế toán phải đượ cáo kịp thời, trước thời hạn qu chập trễ Dễ hiểu Các thông tin số liệu kế toán trình bày phải rõ ràng, dễ hiểu người Có thể so Các thông tin cần trình bày quán để sánh kì kế toán doanh nghiệp hợp không quán phải giải thích tr minh Đơn vị kế Là tổ chức độc lập với chủ thể, cá nhân khác độc lập với toán Hoạt động liên tục 10 11 chủ sở hữu đơn vị kế toán Là giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động tương lai gần, nghĩa doanh nghiệp ý định không cần thiết phải thu hẹp quy mô doanh nghiệp Là khoảng thời gian mà kế toán phản ánh tình hình tài hoạt Kì kế động đơn vị với kiện giao dịch xảy khoảng thời toán gian Cơ sở Kế toán sở dồn tích nghĩa nghiệp vụ ghi sổ vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực tế thu chi tiền dồn tích Cơ sở Kế toán theo sở tiền mặt nghĩa nghiệp vụ ghi sổ chúng gắn với dòng tiền thu chi tiền mặt Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc giá gốc Tài sản nhận ban đầu th gốc giá tính đ sản hình th vào sổ sách kế t nghiệp Giá gốc tiền khoản trả, phải trả tạ nhận Lí chọn nguy giản, giả định sứ biến động, doan động liên tục Nguyên tắc Ghi nhận doanh thu xem doanh thu, trình tạo thu nhập kết thúc thu nhập Trong kế toán dồn tích, doanh thu đượ thực chuyển giao quyền sở hữu hàng h bên mua hoàn thành phần ch cung cấp; nhận tiền ho khoản nợ, việc thu tiền đảm bảo Nguyên tắc Yêu cầu việc ghi nhận doanh thu, chi phù hợp với Cái tham gia vào việc tạo phải tính Chi phí phù hợp với doanh thu quan tới việc tạo doanh thu Cách xác định chi phí phù hợp: - Xem xét mối quan hệ nhân - Phân bổ cách có hệ thống gian phát huy tác dụng - Ghi nhận chi ph Nguyên tắc Nguyên tắc áp dụng nhằm bảo vệ mộ thận trọng Nguyên tắc quán Nguyên tắc trọng yếu Nguyên tắc coi trọng chất kinh tế hình thức pháp lý dụng thông tin kế toán khỏi rủi ro hình tài DN Khi áo dụng nguyên tắc này, doanh n ước tính kế toán điều kiện k chi phí ghi nhận có phát sinh chi phí Đồng thơi kế toán không ghi nh doanh thu lợi nhuận trước chúng đ Nhằm đảm bảo thông tin có khả thời gian Các khái niệm, nguyên tắc, sách kế toán doanh nghiệp c trình bày số liệu kế toán phải giống toán sang kì khác Trường hợp có thay đổi, doanh nghiệ ảnh hưởng thay đổi đ đơn vị phần thuyết m Nguyên tắc cho phép có trình hạch toán, thiếu sót hưởng đến tính trung thực hợp lý c tài lập (sai sót không trọn Thông thường người ta áp dụng ví dụ khoản mục trọng yếu kho lớn 5% lợi nhuận Để thông tin tài có độ xác coi trọng chất kinh tế giao dịc pháp lý chúng Ví dụ việc thuê TSCĐ thời g ích TSCĐ việc đ hàng để mua TSCĐ, ghi nh ghi nhận nợ phải trả 12 Tổng quan hệ thống kế toán VN 13 Tài sản phân loại tài sản 14 Nguồn Tài sản nguồn lực đơn vị kế toán kiểm soát thu lợi ích kinh tế tương lai Điều kiện để trở thành tài sản là: đơn vị kế toán kiểm soát, thu lợi ích kinh tế từ nó, đo lường giá trị được, kết nghiệp vụ kiện xảy Phân loại tài sản: Theo hình thái vật chất: tài sản vô hình tài sản hữu hình Theo tiêu chí thời gian sử dụng: tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn Nguồn vốn nguồn hình thành nên vốn doanh nghiệp vốn phân loại nguồn vốn 15 Quy trình sản xuất kinh doanh 16 Khái niệm doanh thu 17 Khái niệm chi phí 18 Khái niệm bảng cân đối kế toán 19 Khái niệm bảng kết kinh doanh Phân loại: Vốn chủ sở hữu Nợ Có thể chia thành giai đoạn sau: Giai đoạn chuẩn bị yếu tố đầu vào Giai đoạn sản xuất Giai đoạn phân phối, tiêu thụ sản phẩm Các hoạt động phát sinh chi phí thực khoản thu nhập Tài sản, vốn doanh nghiệp vận động cách liên tục, biến đổi mặt hình thái lẫn giá trị, làm phát sinh chi phí, thu nhập tạo cải vật chất cho chủ sở hữu doanh nghiệp Doanh thu thu nhập khác toàn lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kì kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường hoạt động khác góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, không bao gồm phần đống góp chủ sở hữu Chi phí biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời kì định Chi phí phí tổn nguồn lực, tài sản cụ thể dịch vụ sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh Một khoản chi mà mang lại lợi ích kinh tế nhiều kì kế toán tương lai ghi nhận tài sản Tổng giá trị tài sản tổng giá trị nguồn vốn Bản cân đối kế toán báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng quát tình tình tài sản doanh nghiệp theo giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản thời điểm định Thông thường, tài sản xếp theo khả khoản (tăng dần giảm dần), nguồn vốn xếp theo thời gian đáo hạn (tăng giảm) Báo cáo tình hình kinh doanh, xác định lỗ, lãi kì kế toán Đây báo cáo tài tổng hợp tình hình kết kinh doanh kì hoạt động doanh nghiệp báo cáo kết kinh doanh 511 521 + 531+ 532 (nếu tình thuế GTGT theo pp trực tiếp phải cộng vào đây)  doanh thu (511 - 521 - 531 -532) 632  lợi nhuận gộp bán hàng (511 - 521 - 531 - 632) 515 20 Khái 635 641 642  lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (511 - 521 - 531 - 532 - 632 + 515 - 635 - 641 - 642) 711 811  lợi nhuận khác (711 - 811)  Lợi nhuận trước thuế = lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh + lợi nhuận khác 8211 8212  lợi nhuận sau thuế thu nhập = lợi nhuận trước thuế thu nhập - 8211 8212 (911, kết chuyển sang 421) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh việc hình thành sử dụng tiền kì kế toán định niệm bảng dòng tiền 21 Các nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài Hoạt động liên tục Cơ sở dồn tích Nhất quán Báo cáo tài sở giá đị nghiệp s động bình thườn định b hoạt động, mô Kh nghiệp biết trước nêu rõ báo gồm lý dn có sở lập báo Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chí toán dồn tích, ngoại trừ thông tin liên q tiền Theo sở dồn tích, giao dịch nhận vào thời điểm phát sinh, không c điểm thực thu thực chi tiền đư toán báo cáo tài kì k Các khoản chi phí ghi nhận theo hợp Việc trình bày phân loại khoản cáo tài phải quán từ niên độ khác, trừ có thay đổi đá 22 Lifo, fifo, bình chất hoạt động doanh nghiệp, hoặ mực kế toán khác yêu cầu thay đổi cá Doanh nghiệp trình bày theo cá sắm lý lớn tài sản Khi có thay đổi doanh nghiệp phải thông tin mang tính so sánh phải g ảnh hưởng thay đổi phần Trọng yếu Từng khoản mục trọng yếu phải tập hợp biệt báo cáo tài Thông tin cho trọng yếu trình bày thiếu xác thông t sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm định kinh tế người dùng báo Nếu khoản mục không trọng yếu, tậ khoản mục khác có tính chất hoặ báo cáo tài trình bày thuyết minh Việc trình bày khoản mục thiết phải theo chuẩn mực kế toán Bù trừ Các khoản mục tài sản nợ phải trìn cáo tài không phép bù trừ chuẩn mực kế toán khác quy định hoặ trừ Các khoản mục doanh thu, thu nhập k bù trừ khi: quy định toán khác, khoản lãi lỗ cá quan phát sinh từ giao dịch tương tự tính Có thể so Các thông tin số liệu cần t sánh ứng với thông tin số liệu tron kì trước nhằm dễ so sánh Các cần phải bao gồm thông tin diễ điều cần thiết giúp cho ngư rõ báo cáo tài kì Khi thay đổi cách trình bày cách phân loại số liệu so sánh nhằm đảm so sánh với kì tại, phải trình b liệu lí việc phân loại lại Nếu khô số liệu tương ứng doanh ngh tính chất thay đổi nế lại số liệu thực Các nguyên tắc xác định đơn giá hàng kho Search google có thi quân gia quyền…
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng kết khái niệm trong Nguyên Lý Kế Toán, Tổng kết khái niệm trong Nguyên Lý Kế Toán, Tổng kết khái niệm trong Nguyên Lý Kế Toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay