Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Marketing

11 188 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:42

1 Nhu cầu gì? A Là cảm giác thiếu hụt mà người cảm nhận B Là nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa nhân cách cá thể C Là mong muốn kèm theo điều kiện có khả toán D Tất phương án Nhu cầu người có đặc điểm gì? A Đa dạng phong phú biến đổi B Đa dạng phong phú cố định C Cụ thể biến đổi D Cả A C Trao đổi gì? A Là hành vi trao nhận thứ mà hai mong muốn B Là hành vi trao nhận thứ mà hai phía không mong muốn C Là hành vi trao nhận thứ mà bên mong muốn D Cả A C “Chỉ bán mà khách hàng cần không bán mà doanh nghiệp có” Doanh nghiệp vận dụng quan niệm nào? A Quan niệm hoàn thiện sản phẩm B Quan niệm sản gia tăng nỗ lực thương mại C Quan niệm marketing D Quan niệm hoàn thiện sản xuất Quan niệm marketing đạo đức xã hội phải cân yếu tố? A B C D Theo P.kotler hệ thống marketing bao gồm phận nào? A Chế độ báo cáo nội bộ, phận thu thập thông tin marketing, phận nghiên cứu marketing, phận phân tích thông tin marketing B Bộ phận thu thập thông tin marketing, phận nghiên cứu marketing, phận phân tích thông tin marketing phận thực marketing C Bộ phận nghiên cứu marketing, phận phân tích thông tin marketing, phận thực marketing phận đánh giá kết marketing D Tất sai Nhiệm vụ nghiên cứu marketing bao gồm A Đặc tính thị trường, xu hoạt động kinh doanh hàng hóa đối thủ cạnh tranh B Sự phản ứng khách hàng với mặt hàng C Dự báo ngắn hạn dài hạn D Cả A,B,C Nghiên cứu marketing A Đó trình thu thập, tập hợp, ghi chép, phân tích xử lí liệu có lien quan đếnmm hàng hóa dịch vụ nhằm đạt tới mục tiêu định hoạt động kinh doanh B Đó trình thu thập, ghi chép, phân tích xử lí liệu có lien quan đếnmm hàng hóa dịch vụ nhằm đạt tới mục tiêu định hoạt động kinh doanh C Đó trình tập hợp, ghi chép, phân tích xử lí liệu có lien quan đếnmm hàng hóa dịch vụ nhằm đạt tới mục tiêu định hoạt động kinh doanh D Tất phương án Quá trình nghiên cứu marketing gồm bước? A B C D 10 Phân tích liệu bước thứ trình nghiên cứu marketing A B C D 11 Phương pháp để thu thập liệu gồm A Khảo sát, quan sát, thực nghiệm mô B Tìm kiếm khảo sát thu thập cà ghi chép C Thu thập ghi chép mô D Tất A B C 12 Hệ thống thông tin marketing gì? A Hệ thống liên kết người thiết bị với phương pháp hoạt động hợp lý nhằm thu thập xử lí thông tin B Hệ thống lien kết người người với phương pháp hoạt động hợp lý nhằm thu thập xử lý thông tin C Hệ thống lien kết doanh nghiệp khách hàng với phương pháp hoạt động hợp lý nhằm thu thập xử lý thông tin D Tất phương án 13 Có nhóm môi trường marketing? A B C D 14 Nhóm nhân tố vi mô gồm loại nhân tố A Nhân tố công ty, nhà cung cấp B Người môi giới marketing khách hàng C Đối thủ cạnh tranh công chúng trực tiếp D Cả a,b,c 15 Có nhóm khách hàng DN A B C D 16 Độc quyền nhóm xuất A Trên thị trường tồn nhiều nhà cạnh tranh kinh doanh nhiều mặt hàng B Trên thị trường tồn số nhà cạnh tranh kinh doanh mặt hàng C Trên thị trường tồn số nhà cạnh tranh kinh doanh nhiều mặt hàng D Cả A C 17 Câu đặc điểm độc quyền nhóm A Quy mô thị trường lớn phân đoạn B Khống chế một đoạn thị trường C Được tạo số hay nhóm nhà sản xuất D Tất sai 18 Cạnh tranh túy gọi A Cạnh tranh không hoàn hảo B Cạnh tranh độc quyền C Cạnh tranh hoàn hảo D Tất sai 19 Nhóm nhân tố vĩ mô gồm A Kinh tế nhân khoa học cộng nghệ B Văn hóa trị C Khách hàng đối thủ cạnh tranh D Chỉ có A B 20 Môi trường nhân gồm A Quy mô tốc độ tăng dân số B Trình độ học vấn thay đổi phân phối lại thu nhập C Thay đổi gia đình nơi cư trú D Cả a b c 21 Theo quan niệm marketing thị trường hiểu A Tập hợp người mua hàng tiềm B Tập hợp người mua hàng khứ C Cả A B D Không câu 22 Để tìm kiếm khai thác thị trường mục tiêu cách tốt nhất, doanh nghiệp phải tập trung vào loại nhiệm vụ A Khai thác thị trường có cách thâm nhập sâu vào thị trường với nhiều giải pháp khác B Tìm phương thức để mở rộng ranh giới thị trường C Khai thác thị trường với nhiều sản phẩm D Cả A B 23 DN phân chia thị trường thành loại loại sau A Thị trường tiềm năng, thị trường thực tế, thị trường mục tiêu thị trường thâm nhập B Thị trường tiềm năng, thị trường mục tiêu, thị trường ngắn hạn thị trường dài hạn C Thị trường mục tiêu, thị trường ngắn hạn trung hạn dài hạn D Tất a b c 24 Thị trường tiềm hiểu A Thị trường mà doanh nghiệp khai thác tương lai B Thị trường mà Dn khai thác tương lai bao gồm khách hàng chưa mua hàng khách hàng mua hàng đối thủ C Thị trường mà DN khai thác khai thác tương lai D Tất sai 25 Thị trường thực tế hiểu A Thị trường mà DN khai thác tương lai B Thị trường chiếm phần lớn doanh số bán DN C Thị trường mà DN khai thác D Thị trường DN chiếm lĩnh gia tăng thị phần 26 Phân đoạn thị trường A Là trình phân chia thị trường thành đoạn nhỏ mang tính không đồng B Là trình phân chia thị trường thành đoạn nhỏ mang tính đồng cao C Là trình phân chia thị trường thành đoạn khác biệt mang tính không đồng D Tất 27 Tiêu thức phân đoạn thị trường gồm tiêu thức A Địa lí kinh tế, đặc điểm nhân học lối sống hành vi B Kinh tế xã hội, đặc điểm nhân học lối sống hành vi C Khoa học công nghệ, địa lí kinh tế đặc điểm nhân học 28 Phân đoạn thị trường tạo hội cho doanh nghiệp A DN lớn B DN vừa nhỏ C DN thành lập D Cả a b c 29 Định vị sản phẩm đoạn thị trường lựa chọn bước thứ phát triển kế hoạch phân đoạn cụ thể A B C D 30 Marketing phân loại khách hàng thành loại A Cá nhân tổ chức B Cá nhân DN C DN tổ chức D Cả a b c 31 Chọn câu trả lời tiến trình định mua hàng khách hàng người mua cá nhấn A Nhận thức vấn đề, tìm kiếm thông tin B Đánh giá phương án lựa chọn C Quyết định mua hàng thái độ sau mua D Tất phương án 32 Người mua hàng tổ chức hay gọi người tiêu dùng tổ chức hiểu A Những tổ chức mua hàng hóa dịch vụ để phục vụ nhu cầu hoạt động chung B Những tổ chức mua hàng hóa dịch vụ để sản xuất để bán lại C A B D Không có phương án 33 Người tiêu dung tổ chức so với người tiêu dung cuối có khác biệt A Bản chất sử dụng B Bản chất chọn nhà cung cấp C Bản chất mua hàng D Cả a b c 34 Người tiêu dung tổ chức mua hàng thường vận dụng phương pháp phân tích đặc thù A Phương pháp phân tích giá trị sản phẩm phương pháp phân tích giá trị tập trung B Phương pháp phân tích giá trị sản phẩm phương pháp đánh giá nhà cung cấp C Phương pháp đánh giá nhà cung cấp phương pháp phân tích giá trị tập trung D Cả a b c 35 Với hợp đồng mua hàng quan trọng phức tạp người tiêu dung tổ chức thường sử dụng cách thức A Mua hàng trực tiếp B Mua hàng gián tiếp C Đấu thầu thương lượng 36 Về phương diện tiếp cận thị trường người tiêu dung tổ chức có đặc điểm A Nhu cầu người tiêu dung tổ chức bắt nguồn từ nhu cầu người tiêu dung cuối B Số lượng người tiêu dùng tổ chức thường tập trung so với người tiêu dùng cuối C Người tiêu dùng tổ chức thường mua theo định kì thông qua hợp đồng D Cả a b c 37 Có hai loại hình dịch vụ mà người tiêu dùng tổ chức thường yêu cầu A Dịch vụ trực tiếp dịch vụ tương tác B Dịch vụ gián tiếp dịch vuj tương tác C Dịch vụ đại diện dịch vụ tương tác D Không có đáp án 38 Mục đích xây dựng kế hoạch chiến lược marketing A Chỉ định hướng công ty B Giúp công ty phân bổ nguồn nhân lực hợp lí C Giúp phận công ty tự đánh giá, nhận thức điểm mạnh yếu D Cả a b c 39 Xây dựng kế hoạch chiến lược marketing A Nhắm tiếp cận thị trường, nghiên cứu sân sau dành thị phần lớn thị trường hạn chế B Nhắm tiếp cận thị trường mới, nghiên cứu sân sau dành thị phần nhỏ thị trường hạn chế C Nhắm tiếp cận thị trường, nghiên cứu sân sau dành thị phần lớn thị trường không hạn chế D Không câu 40 Kế hoạch marketing phân loại theo A Thời gian, quy mô B Thời gian, quy mô phương thức thực C Thời gian, không gian, quy mô phương thức thực D Cả a b c 41 Kế hoạch marketing trung hạn có thời gian là? A 2-3 năm B 2-4 năm C 2-5 năm D 2-6 năm 42 Kế hoạch marketing dài hạn có thời gian là? A 5-10 năm B 5-12 năm C 5-15 năm D Cả a c 43 Người ta xây dựng thực kế hoạch marketing theo cách thức nào? A Từ lên B Từ xuống C A B D A B 44 Biểu tượng sao- bò sữa-dấu hỏi-con chó đề cập tới m trận A Cơ hội thị trường sản phẩm B BCG C PIMS D GE 45 Cấu trúc sản phẩm xác định theo cấp độ A Sản phẩm hữu hình, sản phẩm vô hình sản phẩm thực B Sản phẩm hữu hình, sản phẩm vô hình sản phẩm mở rộng C Sản phẩm hữu hình sản phẩm thực sản phẩm mở rộng D Cả a b 46 Sản phẩm tiêu dùng gồm có A Hàng hóa thiết yếu B Hàng hóa lâu bền C Hàng hóa đặc biệt D Cả a b c 47 Mua túy, mua lặp lại, mua có cân nhắc mua có kế hoạch muốn nhắc tới kiểu tiêu dùng A Tiêu dùng hàng ngày B Hàng ứng cứu C Hàng mua tùy hứng D Cả b c 48 Hàng hóa tiêu dùng lâu bền chia thành nhóm A Hàng hóa dựa đặc điểm loại hàng hóa B Hàng hóa dựa giá C Hàng hóa dựa công dụng sản phẩm D Cả a b 49 Vòng đời sản phẩm A Là quãng thời gian tồn thực thị trường kể từ sản phẩm thương mại hóa tới bị đào thải khỏi thị trường B Là quãng thời gian tồn thị trường kể từ sản phẩm thương mại hóa tới bị đào thải khỏi thị trường C Là quãng thời gian tồn thực thị trường kể từ sản phẩm đưa thị trường tới bị đào thải khỏi thị trường D Tất sai 50 Sắp xếp với vòng đời sản phẩm A Giới thiệu trưởng thành tăng trưởng suy thoái B Giới thiệu tăng trưởng trưởng thành bão hòa C Giới thiệu tăng trưởng trưởng thành suy thoái D Tất sai 51 Hoạch định mục tiêu sách giá gồm A Doanh số bán lợi nhuận B Mục tiêu thị phần dẫn đầu chất lượng sản phẩm C Mục tiêu cần thiết khác D Không có câu 52 Nhà sản xuất định giá thấp giá thị trường, DN hướng tới mục tiệu A Doanh số bán lợi nhuận B Mục tiêu thị phần C Mục tiêu cần thiết khác D Không có câu 53 Một công ty hàng không thông báo bán vé đại hạ giá để thu hút lượng khách hàng đủ lớn với mức giá A DN có lãi B DN cần đủ chi phíu túy C DN chưa có phần lợi nhuận D Cả b c 54 Mục tiêu sống sót thường áp dụng với DN A DN phát triển B DN phá sản C DN hoạt động không hiệu D Không câu 55 Cầu ô tô tăng 10% tháng giá loại sản phẩm tăng 20% Vậy hệ số co giãn A 2% B % C 0,2 % D 0,5% 56 Có loại chi phí A Chi phí cố định chi phí biến đổi B Chi phí cố định bình quân chi phí biến đổi bình quân C Tổng chi phí cố định tổng chi phí biến đổi bình quân D Cả a b 57 Có nhứng sách định giá phổ biến A Chính sách định giá hớt váng dựa sở chi phí B Chính sách dựa nhận thức khách hàng phản ứng cạnh tranh C Theo định hướng nhu cầu truyền thống D Cả a b c 58 DN sản xuất 100 máy tính với tổng chi phí cố định 1000000$ tổng chi phí biến đổi 25000$ mong muốn thu khoản lợi nhuận 50000$ Vậy giá bán sản phẩm A 1057$ B 1075$ C 1175$ D 1157$ 59 Kênh phân phối A Tất tổ chức, đơn vị phận thuộc doanh nghiệp tất người có lien quan đến trình phân phối giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm B Tất tổ chức, đơn vị phận tất người có lien quan đến trình phân phối giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm C Tất tổ chức, phận tất người có lien quan đến trình phân phối giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm D Tất sai 60 Chức kênh phân phối A Nghiên cứu marketing mua hàng B Xúc tiến bán hàng dịch vụ khách hàng C Kế hoạch hóa sản phẩm đặt giá D Tất a b c 61 Câu chức kênh phân phối A Nghiên cứu marketing mua hàng B Xúc tiến bán hàng dịch vụ khách hàng C Nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh D Kế hoạch hóa sản phẩm đặt giá 62 Nhà sản xuất- nhà trung gian bán lẻ-người tiêu dùng cuối loại kênh A cấp B cấp C cấp D Tất sai 63 Nhà sản xuất – nhà trung gian bán lẻ - nhà trung gian bán buôn – người tiêu dùng cuối lọi kênh phân phối gián tiếp nào? A cấp B cấp C cấp D Tất sai 64 Kết hợp nhà sản xuất với nhà bán buôn kết hợp theo: A Chiều ngang B Chiều dọc C Chiều sâu D Tất a,b,c 65 Nội dung nội dung quản lý kênh phân phối: A Quản lý luồng sản phẩm B Quản lý hàng dự trữ C Quản lý kho bãi vận chuyển D Quản lý giá bán sản phẩm 66 Có công cụ truyền thông nào? A Marketing trực tiếp B Quan hệ công chúng C Quảng cáo xúc tiến D Cả a, b, c 67 Chức quảng cáo gồm: A Chức gợi nhớ B Chức thuyết phục C Chức thông tin D Cả a, b, c 68 Nhu cầu trở thành…… nhu cầu bị thúc thiết đến mức độ buộc người phải hành động để thỏa mãn A Nhận thức B Động C Hành vi mua D Cấp thiết 69 Các nhân tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi mua: A Thái độ,niềm tin, cá tính, tiếp thu, trình độ học vấn, nhận thức B Sự tiếp thu, niềm tin thái độ, động cơ, cấ tính, nhận thức C Sự tiếp thu, trình độ học vấn, cá tính, nhận thức, động D Cả câu sai 70 Hai người có động giống tình cụ thể, có hành vi khác Đó do….của họ khác A Thái độ B Niềm tin C Nhận thức D Lối sống 71 Các tác nhân kích thích Marketing là: A Sản phẩm, giá B Điều phối, xúc tiến C Phân phối, xúc tiến D A,c E A,b 72 Điều nhân tố định đến việc mua hàng: A Khả toán B Trình độ học vấn C Nhận thức D Nghề nghiệp 73 Người có nhiệm vụ lựa chọn nhà cung ứng chuẩn bị điều kiện mua hàng là: A Người định B Người mua C Người tiếp thị D Người môi giới 74 Để DN có lợi cạnh tranh thị trường phải nắm rõ phản ứng người tiêu dùng A Tài chính, nhân sự, hàng hóa tốt B Loại sản phẩm, mẫu mã, lợi ích sản phẩm mang lại C Đặc tính sản phẩm, giá bán, thông điệp quảng cáo Cả câu sai 75 Nhân tố định hành động ước muốn người A Tâm lý B Tâm lý xã hội C Xã hội D Văn hóa 76 Hành vi mua người tiêu dùng thường theo hướng niềm tin – thái độ- hành vi? A Hành vi mua phức tạp B Hành vi mua thỏa hiệp C Hành vi mua theo thói quen D Hành vi mua nhiều lựa chọn 77 Công việc nhà làm marketing kết thúc nào? A Sản phẩm bán B Môi giới thành công C Tiếp thị cho khách hàng biết sản phẩm D Cả câu sai 78 Câu sau đúng: A Thị trường người bán lại có khối lượng sản phẩm giao dịch thị trường thường không lớn B Thị trường người tổ chức giống thị trường người tiêu dùng chỗ bao gồm nhà cung ứng sản phẩm với mục đích kiếm lời C Thị trường tổ chức có số người mua khối lượng giao dịch lớn nhiều so với thị trường người tiêu dùng D Thị trường người tiêu dùng mang tính tập trung mặt địa lý nhiều so với thị trường tổ chức 79 Công ty sản xuất bánh mở thêm dây chuyền sản xuất bánh snack Như công ty thực hiện: A Đa dạng hóa B Thâm nhập thị trường C Phát triển thị trường D Phát triển sản phẩm 80 Hãng sản xuất tăng doanh số bán hàng cách tăng cường khuyến khách hàng Như hãng thực hiện: A Đa dạng hóa B Thâm nhập thị trường C Phát triển thị trường D Phát triển sản phẩm ĐÁP ÁN A A A C B A D A C 10 C 11.D 12 A 21 A 22 D 31 D 32 C 41 B 42 D 51 D 52 B 61 C 62 A 71 D 72 A 13.A 14 D 15 B 16 B 17 D 18 C 19 D 23 A 24 B 25 C 26 B 27 A 28 B 29 C 33.C 34 B 35 C 36 D 37 C 38 D 39 A 43 C 44 B 45 C 46 D 47 C 48 D 49 A 53 D 54 C 55 C 56 A 57 D 58 B 59 B 63 B 64 B 65 D 66 D 67 D 68 B 69 B 73 B 74 C 75 D 76 C 77 D 78 C 79 D 20 D 30 A 40 B 50 C 60 D 70 C 80 C
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Marketing, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Marketing, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay