Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay

22 586 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:28

Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayVai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayVai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayVai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayVai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayVai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayVai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHAN TH SNH VAI TRò CủA TòA áN TRONG VIệC BảO Vệ QUYềN CON NGƯờI VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh: Lý lun v Lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: GS TS HONG TH KIM QU H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy thỏng 10 nm 2014 NGI CAM OAN Phan Th Sỏnh MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V QUYN CON NGI V VAI TRề CA TềA N TRONG VIC BO V QUYN CON NGI 13 1.1 Nhn thc chung v quyn ngi 13 1.1.1 Khỏi nim v quyn ngi 13 1.1.2 Cỏc thuc tớnh c bn ca quyn ngi 15 1.1.3 Phõn loi quyn ngi 16 1.2 Khỏi quỏt chung v cỏc c ch bo v quyn ngi 16 1.2.1 Khỏi nim v c ch bo v quyn ngi 16 1.2.2 Cỏc c ch bo v quyn ngi Error! Bookmark not defined 1.3 Khỏi nim, c im ca vic bo v quyn ngi bng Tũa ỏn Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khỏi nim Error! Bookmark not defined 1.3.2 c im ca vic bo v quyn ngi bng Tũa ỏnError! Bookmark not d 1.4 Cỏc cỏch thc bo v quyn ngi bng Tũa ỏnError! Bookmark not de 1.4.1 Tũa ỏn bo v quyn ngi thụng qua vic kim soỏt quyn lc Nh nc Error! Bookmark not defined 1.4.2 Tũa ỏn bo v quyn ngi thụng qua vic bo v quyn t v an ton ca cỏ nhõn Error! Bookmark not defined 1.4.3 Tũa ỏn bo v quyn ngi bng vic trng pht cụng bng ngi thc hin hnh vi phm ti Error! Bookmark not defined 1.4.4 Tũa ỏn bo v quyn ngi bng cỏch khụi phc li quyn v li ớch ca cỏ nhõn thụng qua hot ng xột xError! Bookmark not defined 1.4.5 Tũa ỏn bo v quyn ngi thụng qua vic giỏo dc ý thc tụn trng v bo v quyn ngi ca ton xó hiError! Bookmark not defin 1.5 Nhng yu t tỏc ng n vic thc hin vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Error! Bookmark not defined 1.5.1 Vic t chc quyn lc Nh nc Error! Bookmark not defined 1.5.2 H thng phỏp lut ca quc gia Error! Bookmark not defined 1.5.3 Cht lng ca i ng Thm phỏn Error! Bookmark not defined 1.5.4 iu kin kinh t - húa Error! Bookmark not defined 1.5.5 Hiu qu ca hot ng thi hnh ỏn Error! Bookmark not defined Chng 2: THC TRNG VAI TRề CA TềA N TRONG VIC BO V QUYN CON NGI VIT NAM HIN NAYError! Bookmar 2.1 Thc trng t chc h thng tũa ỏn Vit Nam hin nayError! Bookmark n 2.1.1 Tũa ỏn nhõn dõn cp huyn Error! Bookmark not defined 2.1.2 Tũa ỏn nhõn dõn cp tnh Error! Bookmark not defined 2.1.3 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao Error! Bookmark not defined 2.2 Thc trng v trớ, vai trũ ca tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thc trng v trớ ca Tũa ỏn h thng cỏc c quan nh ncError! Bookmark 2.2.2 Thc trng mi quan h gia Tũa ỏn vi cỏc c quan khỏc b mỏy nh nc ta hin Error! Bookmark not defined 2.2.3 Thc trng vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin Error! Bookmark not defined 2.3 Mt s nguyờn nhõn ca thc trng m bo quyn ngi hot ng xột x ca Tũa ỏn Vit Nam hin nayError! Bookmark not 2.3.1 Tũa ỏn cha thc s c lp hot ng xột xError! Bookmark not defin 2.3.2 Hn ch, bt cp i ng Thm phỏnError! Bookmark not defined 2.3.3 H thng quy nh ca phỏp lut cha to iu kin thun li Tũa ỏn bo v quyn ngi quỏ trỡnh xột xError! Bookmark not def 2.3.4 S hn ch ca t chc h thng Tũa ỏn hin nayError! Bookmark not defined 2.3.5 Mt s nguyờn nhõn khỏc Error! Bookmark not defined Chng 3: QUAN IM V GII PHP C BN NHM M BO VAI TRề CA TềA N TRONG VIC BO V QUYN CON NGI VIT NAM HIN NAYError! Bookmark not def 3.1 Quan im, nh hng v vic m bo vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quan im, nh hng ca ng v Nh nc v vic m bo vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngiError! Bookmark not def 3.1.2 Tip tc ci cỏch t phỏp theo hng m bo cho Tũa ỏn thc hin ỳng n quyn c lp T phỏp Error! Bookmark not defined 3.2 Mt s gii phỏp nhm m bo vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin nayError! Bookmark not defined 3.2.1 Cn t chc thc hin Hin phỏp nm 2013 v cỏc quy nh liờn quan n Tũa ỏn Error! Bookmark not defined 3.2.2 Cn xõy dng i ng Thm phỏn, Hi thm cú nng lc, o c v bn lnh ngh nghip Error! Bookmark not defined 3.2.3 Cn nõng cao nhn thc ca ng, Nh nc v ngi dõn v vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngiError! Bookmark not defined 3.2.4 Cn hon thin h thng phỏp lut lm c s phỏt huy vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngiError! Bookmark not defined 3.2.5 Cn tng cng c ch giỏm sỏt Nh nc v giỏm sỏt xó hiError! Bookmark KT LUN Error! Bookmark not defined TI LIU THAM KHO Error! Bookmark not defined DANH MC CC T VIT TT Ký hiu vit tt í ngha BLTTDS B lut T tng dõn s BLTTHS B lut T tng hỡnh s CCTP Ci cỏch t phỏp CNXH Ch ngha xó hi HND Hi ng nhõn dõn TAND Tũa ỏn nhõn dõn TANDTC Tũa ỏn nhõn dõn ti cao XHCN Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Quỏ trỡnh i mi t chc v hot ng ca cỏc c quan t phỏp giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN, cựng vi ú l quỏ trỡnh nht th húa hi nhp phỏp lut ó v ang thc s din trờn nhiu lnh vc, cú tỏc ng sõu sc n s phỏt trin ca nc ta hin Trong ú, hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut bo v quyn ngi cỏc hot ng ca cỏc c quan T phỏp ó v ang c ng v Nh nc ta c bit quan tõm iu ú c phn ỏnh cỏc kin i hi ca ng Cng Sn Vit Nam, cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn CNXH cỏc k i hi va qua Nhm c th húa mt s ch chng ca ng, ti ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02 thỏng nm 2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ó ch rừ hon thin h thng phỏp lut liờn quan n lnh vc t phỏp phự hp vi mc tiờu ca chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vi nh hng xỏc nh Tũa ỏn l khõu trung tõm ca quỏ trỡnh ci cỏch, xột x l khõu trng tõm ca ton b hot ng t phỏp, ú coi trng vic hon thin chớnh sỏch phỏp lut, c cu t chc v quỏ trỡnh hot ng ca cỏc c quan t phỏp vi quan im cỏc c quan t phỏp phi tht s l ch da ca nhõn dõn vic bo v cụng lý, quyn ngi, ng thi phi l cụng c hu hiu bo v phỏp lut v phỏp ch XHCN, u tranh cú hiu qu vi cỏc loi ti phm v vi phm [5] Vi ch chng ci cỏch t phỏp nờu trờn thỡ vic nghiờn cu vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin cú ý ngha vụ cựng quan trng v thit thc iu ny c th hin trờn cỏc bỡnh din ch yu di õy: - V mt lý lun: Lun l cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn kho cp v phõn tớch cú h thng nhng ni dung c bn v vai trũ ca Tũa ỏn c bit l thm quyn v chc nng ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi vi nhng úng gúp v mt khoa hc phỏp lý, lm sỏng t bn cht phỏp lý ca ny - V mt lp phỏp: Kt qu ca quỏ trỡnh nghiờn cu s h tr, b sung cho cỏc c quan nh nc cú thm quyn quỏ trỡnh xõy dng v ỏp dng phỏp lut Nú giỳp chỳng ta nhn nhng c th cn thng nht, cn lm sỏng t cỏc quy nh ca phỏp lut, nhm nõng cao vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi c bit l Hin phỏp nm 2013 va cú hiu lc ó quy nh nhiu mi ú cú vic i mi chc nng, nhim v, hot ng, c cu v t chc ca Tũa ỏn i vi vic bo v quyn ngi D tho sa i Lut t chc TAND ang c Quc hi cho ý kin cng cú nhiu quy nh mi, bc u ó c th húa c cỏc quy nh ca Hin phỏp nm 2013, th hin c mt s nh hng ci cỏch t phỏp ca ng liờn quan n t chc, hot ng v nhim v ca TAND - V mt thc tin: kt qu ca vic nghiờn cu s cung cp cho cỏc nh lm lut, cỏc nh lý lun, cỏc Thm phỏn hoc cỏc ch th khỏc hot ng lnh vc phỏp lut nhng gii phỏp gii quyt cỏc xó hi giai on hin Cỏc gii phỏp ny ụi hu ớch hn nhng t tng ang b võy hóm cht ch bi h thng phỏp lut quc gia ang cn ci cỏch c bit, hin nhng quy nh ca phỏp lut v cỏc hot ng ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi cũn mt s im khú khn, vng mc, bt cp cha c gii quyt Da trờn kt qu ca vic nghiờn cu nờu trờn s gúp phn xõy dng v hon thin cỏc ch nh liờn quan n hot ng ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi nc ta hin Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu ti Vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin nay, t ú a nhng gii phỏp gúp phn hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut tr thnh mt yờu cu cp bỏch v cú ý ngha thit thc v mt lý lun, lp phỏp cng nh thc tin ỏp dng cỏc quy nh ca phỏp lut nc ta giai on hin Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Vn vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin l mt ln, mc dự ó cú nhiu ti liu cp n nh: Giỏo trỡnh lý lun v phỏp lut v quyn ngi, Khoa lut - i Hc Quc gia H Ni, Nxb i Hc Quc Gia H Ni, 2009; ti cp nh nc TS Uụng Chu Lu lm ch nhim hon thnh nm 2006, Ci cỏch c quan t phỏp, hon thin h thng cỏc th tc t phỏp, nõng cao hiu lc xột x ca To ỏn nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn, vỡ dõn; GS.TS Nguyn ng Dung (Ch biờn): Tũa ỏn Vit Nam bi cnh xõy dng Nh nc phỏp quyn, Nxb i hc quc gia H Ni; TS Nguyn Ngc Chớ: bo v quyn ngi bng phỏp lut t tng hỡnh s, Tp Khoa hc, Kinh t - Lut s 23, 2007; Phm Hng Thỏi, Nguyn Th Thu Hng: bo m, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn phỏp lut hnh chớnh Vit Nam (mt s cú tớnh phng phỏp lun, nh hng nghiờn cu), Tp Khoa hc i hc Quc Gia H Ni, Lut hc s 28, 2012; LS Trng Trng Ngha: Bo v cụng lý, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn l nhim v hng u ca Tũa ỏn, Bỏo Cụng lý, 2014; PGS.TS Nguyn Bỏ Dng: Vit Nam, quyn ngi c bo m v thc hin tt, Bỏo in t ng Cng sn Vit Nam, 2013; Ths Th Duyờn: hot ng xột x ca TAND cụng c hu hiu bo m quyn ngi bi cnh sa i Hin phỏp Vit Nam, Bỏo tra, 2014 Nhng cụng trỡnh ny ó phn no cp n vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi nhng khớa cnh khỏc Tuy nhiờn, cỏc cụng trỡnh ny cha nghiờn cu mt cỏch cú h thng v chuyờn bit ny Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu ti ny cú ý ngha thit thc v mt lý lun cng nh v thc tin ỏp dng, nhm a mt cỏch h thng, ton din, y v chuyờn bit nht, ỏnh giỏ vic bo v quyn ngi thc tin v a nhng gii phỏp nhm nõng cao vai trũ ca Tũa ỏn bo v quyn ngi nc ta giai on hin Tỏc gi chn ti Vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin lm lun tt nghip cng nhm mc ớch ú Mc ớch v nhim v nghiờn cu ti - Mc ớch: Mc ớch ca lun ú l lm sỏng t mt cỏch cú h thng v mt lý lun cng nh thc tin nhng ni dung c bn v quyn ngi, cỏc c ch bo v v thỳc y quyn ngi t ú ỏnh giỏ v trớ cng nh vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi, xỏc nh nhng bt cp thc tin xut nhng gii phỏp tip tc hon thin thi gian ti nhm nõng cao hiu qu ca vic bo v quyn ngi nc ta giai on hin - Nhim v: Vi mc ớch nghiờn cu trờn, lun trung vo gii quyt nhng nhim v sau: + Xỏc nh ni hm ca quyn ngi v cỏc c ch bo v quyn ngi + Lm sỏng t v trớ, vai trũ ca Tũa ỏn cng nh nhng yu t tỏc ng n quỏ trỡnh hot ng ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi + Trờn c s nhng lun im nờu trờn v ỏnh giỏ thc trng bo v quyn ngi nc ta hin nay, tỏc gi cng xut mt s gii phỏp nhm nõng cao vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin i tng v phm vi nghiờn cu ti i tng nghiờn cu ca lun l cỏc quan im v quyn ngi, cỏc c ch bo v quyn ngi trờn th gii cng nh ti Vit Nam; lm rừ chc nng, v trớ, vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam Lun nghiờn cu cỏc khỏi nim, quan im c bn v quyn ngi, cỏc c ch bo v v thỳc y quyn ngi nc ta v trờn th gii; nghiờn cu chc nng, thm quyn cng nh t chc hot ng ca Tũa ỏn i vi vic bo v quyn ngi c quy nh Hin phỏp, Lut t chc Tũa ỏn v cỏc bn phỏp lut khỏc cú liờn quan ng thi, lun cng nghiờn cu thc tin ỏp dng cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam vic bo v quyn ngi C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ti C s lý lun ca lun l quan im ca ch ngha Mỏc-Lờnin v t tng H Chớ Minh, cỏc quan im ng li chớnh sỏch ca ng Cng Sn Vit Nam v ca Nh nc ta v Nh nc phỏp quyn v hot ng t phỏp, cỏc hc thuyt chớnh tr phỏp lý trờn th gii Lun cng c trỡnh by trờn c s nghiờn cu Hin phỏp, Lut T chc TAND v cỏc ti liu khỏc Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s, lun s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th nh phng phỏp h thng, lch s, logic, phõn tớch, tng hp, so sỏnh lut hc Ngoi ra, quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi cũn tham kho ý kin ca cỏc chuyờn gia u ngnh lnh vc t phỏp liờn quan n ti Nhng im mi, úng gúp mi ca lun Lun a cỏi nhỡn tng quan nht, c bn nht v quyn ngi; cỏc c ch bo v v thỳc y quyn ngi trờn th gii Lun l cụng trỡnh ln u tiờn nghiờn cu i sõu vo phõn tớch mt cỏch ton din, y v cú h thng v vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin Tỏc gi cng a thc trng bo v quyn ngi nc ta hin ng thi ỏnh giỏ mt cỏch tng i y v ton din thc tin cht lng cng nh hiu qu hot ng ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi nhng nm gn õy nc ta T thc trng bo v quyn ngi nc ta hin nay, lun cng xut mt s gii phỏp c th nhm nõng cao vai trũ ca Tũa ỏn vic bo m cng nh bo v quyn ngi thi k hin Kt cu ca lun Ngoi phn M u, Kt lun, Danh mc ti liu tham kho, Lun bao gm chng vi kt cu nh sau: Chng 1: Mt s lý lun v quyn ngi v vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Chng 2: Thc trng vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin Chng 3: Quan im v gii phỏp c bn nhm m bo vai trũ ca Tũa ỏn vic bo v quyn ngi Vit Nam hin Chng MT S VN Lí LUN V QUYN CON NGI V VAI TRề CA TềA N TRONG VIC BO V QUYN CON NGI 1.1 Nhn thc chung v quyn ngi 1.1.1 Khỏi nim v quyn ngi Trờn th gii cng nh Vit Nam, t trc n ó cú rt nhiu nh ngha v quyn ngi c cụng b, mi nh ngha li tip cn t mt gúc nht nh, ch nhng thuc tớnh nht nh ca quyn ngi Theo ti liu Hi ỏp v Nhõn quyn ca Liờn hp quc (United Nations: Human rights: Questions and Answers) thỡ cú n gn 50 nh ngha v quyn ngi ó c cụng b Vn phũng Cao y Liờn hp quc a khỏi nim: Quyn ngi l nhng bo m phỏp lý ton cu (universal legal guarantees) cú tỏc dng bo v cỏc cỏ nhõn v cỏc nhúm chng li nhng hnh ng (actions) hoc s b mc (omissions) m lm tn hi n nhõn phm, nhng s c phộp (entitlements) v t c bn (fundamental freedoms) ca ngi [25, tr.23] Mt nh ngha khỏc cng thng c trớch dn l Quyn ngi l nhng s c phộp m tt c thnh viờn ca cng ng nhõn loi, khụng phõn bit gii tớnh, chng tc, tụn giỏo, a v xó hi u cú t sinh ra, n gin ch vỡ h l ngi [23, tr.37] Ti hai kin ni ting th gii l Tuyờn ngụn c lp ca M nm 1776 v Tuyờn ngụn Nhõn quyn ca Phỏp nm 1978, khỏi nim v quyn ngi c th hin mt cỏch rt c th: Nhng chõn lý sau õy ó c chỳng tụi cụng nhn nh nhng s tht hin nhiờn l tt c mi ngi sinh u bỡnh ng; to húa ó cho h cỏc quyn khụng th thay th c; nhng quyn y cú quyn c sng, quyn t do, v quyn mu cu hnh phỳc [24, tr.96] Vit Nam, qua nghiờn cu, chỳng tụi nhn thy cha cú mt bn phỏp lý no quy nh v quyn ngi nh mt nh ngha, mt iu lut chuyờn bit Ni hm ca khỏi nim quyn ngi ch c th hin cỏc quan im, chớnh sỏch, phỏp lut v cng ch c quy nh mt cỏch chung chung m khụng a mt nh ngha rừ rng, riờng bit Theo cun i T in Ting Vit thỡ quyn ngi c hiu l iu m phỏp lut hoc xó hi cụng nhn cho c hng, c lm, c ũi hi [1, tr.1010] Hin phỏp nm nm 2013 quy nh: nc Cng hũa XHCN Vit Nam, cỏc quyn ngi, quyn cụng dõn v chớnh tr, dõn s, kinh t, húa, xó hi c cụng nhn, tụn trng, bo v, bo m theo Hin phỏp v phỏp lut Quyn ngi, quyn cụng dõn ch cú th b hn ch theo quy nh ca lut trng hp cn thit vỡ lý quc phũng, an ninh quc gia, trt t, an ton xó hi, o c xó hi, sc khe ca cng ng [41, iu 14] Trờn phng din nghiờn cu khoa hc phỏp lý, Giỏo trỡnh Lý lun v phỏp lut v Quyn ngi ca Khoa Lut i Hc Quc gia H Ni, thỡ quyn ngi l nhng nhu cu, li ớch t nhiờn, cú v khỏch quan ca ngi c ghi nhn v bo v phỏp lut quc gia v cỏc tha thun phỏp lý quc t [23, tr.38] Ti bui quỏn trit Ngh quyt Trung ng (Khúa XI) ca ng y TANDTC ngy 26/02/2014 núi v nhng im mi v quyn ngi, quyn cụng dõn c quy nh Hin phỏp nm 2013, PGS.TS Trn Vn - Chỏnh ỏn Tũa ỏn Quõn s Trung ng, Phú Chỏnh ỏn TANDTC cho rng: quyn ngi l quyn ca cỏ nhõn m sinh d l ó cú, cũn quyn cụng dõn l quyn c quy nh c th Hin phỏp v phỏp lut ca nh nc nú gn lin vi quc tch ca mi cụng dõn [65] Chỳng tụi cng ng quan im vi PGS.TS Trn Vn v quan nim v quyn ngi nờu trờn Bi vỡ, õy l khỏi nim khỏi quỏt d hiu v c bn nht v quyn ngi Nú phự hp vi hc thuyt v quyn t nhiờn (natural rights) cho rng quyn ngi l nhng gỡ bm sinh, cú m mi cỏ nhõn sinh u c hng, khụng phõn bit ng cp, mu da, gii tớnh, dõn tc hay tụn giỏo 1.1.2 Cỏc thuc tớnh c bn ca quyn ngi - Tớnh ph bin: Tớnh ph bin th hin ch quyn ngi c ỏp dng chung cho tt c mi ngi, khụng phõn bit mu da, dõn tc, gii tớnh, tụn giỏo, tui, thnh phn xut thõn Con ngi, dự nhng ch xó hi riờng bit, thuc nhng truyn thng húa khỏc hng nhng quyn v s t c bn ca ngi - Tớnh c thự: Thuc tớnh ny c hiu l mi ngi u c hng quyn ngi nhng mc th hng cú s khỏc bit, ph thuc vo nng lc cỏ nhõn ca tng ngi, hon cnh chớnh tr, truyn thng húa xó hi m ngi ú ang sng mi vựng, mi quc gia khỏc nhau, quyn ngi mang nhng sc thỏi, c trng riờng gn lin vi trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi khu vc ú - Tớnh khụng th b tc b: Quyn ngi khụng th tựy tin b tc b hay hn ch mt cỏch tựy tin bi bt c ch th no, k c cỏc c quan v quan chc nh nc, ch mt s trng hp nht nh c phỏp lut quy nh trc v phi l nhng ch th c bit mi cú th hn ch hay tc b quyn ngi - Tớnh liờn h v ph thuc ln gia cỏc quyn: Tt c cỏc quyn ngi u cú mi liờn h cht ch vi nhau, vic thc hin tt quyn ny s l tin thc hin quyn Ngc li, cú mt quyn b xõm phm thỡ s nh hng n cỏc quyn khỏc 1.1.3 Phõn loi quyn ngi Cỏch phõn loi c bn v ch yu nht ú l phõn loi quyn ngi theo lnh vc Theo ú, quyn ngi c phõn thnh hai nhúm chớnh: - Nhúm cỏc quyn dõn s - chớnh tr bao gm: quyn bu c, ng c; quyn tham gia qun lý nh nc v xó hi; cỏc quyn t c bn; quyn c bo m an ninh cỏ nhõn; quyn bỡnh ng; - Nhúm quyn kinh t - xó hi - húa bao gm: quyn lm vic, quyn s hu, quyn kinh doanh, quyn c bo v sc khe, quyn c hc v sỏng to; quyn hot ng húa - ngh thut Ngoi ra, quyn ngi cú th c phõn chia theo ch th ca quyn Cú th chia quyn ngi thnh quyn cỏ nhõn; quyn ca nhúm nh quyn ca ph n, tr em, ngi cao tui v quyn th nh quyn dõn tc t quyt v quyn ca cỏc dõn tc thiu s 1.2 Khỏi quỏt chung v cỏc c ch bo v quyn ngi 1.2.1 Khỏi nim v c ch bo v quyn ngi Khỏi nim c ch c nờu cun i t in Ting Vit l cỏch thc lm ng hng, c s theo ú m thc hin [1, tr.464] Do cỏc quyn ngi rt phong phỳ v nhng vi phm xõm phm n quyn ngi cng rt a dng, c thc hin bi nhiu loi ch th trờn nhiu lnh vc khỏc nờn vic bo v v thỳc y quyn ngi ũi hi phi cú s tham gia ca nhiu dng ch th (cỏ nhõn, cng ng, t chc phi chớnh ph, c quan nh nc, t chc quc t) thụng qua nhiu bin phỏp; t ph bin, giỏo dc, nõng cao nhn thc cho n theo dừi, giỏm sỏt, v x lý nhng References o Duy Anh (1996), T in Hỏn Vit, Nxb Tp H Chớ Minh Ban Bớ th Trung ng ng (1992), Ch th s 12-CT/TW ngy 12/7/1992 v Vn quyn ngi v quan im, ch trng ca ng ta, H Ni B chớnh tr (2002), Bỏo cỏo túm tt kt qu 04 nm trin khai thc hin Ngh quyt 08-NQ/TW, ngy 02/02/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm ca cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni B chớnh tr (2002), Ngh quyt s 08/NQ-TW, ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm ca cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni B chớnh tr (2005), Ngh quyt s 49/NQ-TW, ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni Lờ Cm (2006), Nh nc phỏp quyn vic bo v an ninh quc gia, an ninh quc t v cỏc quyn ngi bng phỏp lut hỡnh s, Tp Kim sỏt, (17) Nguyn Ngc Chớ (2007), Bo v quyn ngi bng phỏp lut t tng hỡnh s, Tp Khoa hc, Kinh t, (23) Nguyn ng Dung (2005), Th ch T phỏp nh nc phỏp quyn, Nxb T phỏp, H Ni Nguyn ng Dung (2006), Nh nc v trỏch nhim ca nh nc, Nxb T phỏp, H Ni 10 Nguyn ng Dung (2007), Trng tõm ca cụng tỏc ci cỏch t phỏp hin l bo m cho nguyờn tc c lp cú hiu lc trờn thc t, Tp Dõn ch v Phỏp lut, (178) 11 Nguyn ng Dung, Phm Hng Thỏi, V Cụng Giao, Ló Khỏn Tựng (2013), Hi ỏp v Quyn ngi, Nxb i Hc Quc Gia H Ni 12 Th Duyờn (2014), Hot ng xột x ca Tũa ỏn nhõn dõn cụng c hu hiu bo m quyn ngi bi cnh sa i Hin phỏp Vit Nam, Bỏo tra 13 Nguyn Bỏ Dng (2013), Vit Nam, quyn ngi c bo m v thc hin tt, Bỏo in t ng Cng sn Vit Nam 14 Trnh Hng Dng (ch nhim ti) (1996), V trớ vai trũ v chc nng ca To ỏn nhõn dõn b mỏy nh nc ta qua cỏc thi k cỏch mng Vit Nam, To ỏn nhõn dõn ti cao, H Ni 15 ng Cng sn Vit Nam (1997), Ngh quyt Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng ng (khúa VIII) phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, tip tc xõy dng Nh nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam sch, vng mnh, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (2000), Vn kin ng Ton tp, 7, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi ng ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr Quc gia 18 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt 48-NQ/TW ngy 02/5/2005 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 19 Hong Vn Ho, Chu Hng Thanh (Ch biờn) (2002), Cỏc kin quc t v quyn ngi, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, NXB Chớnh tr quc gia 20 Phan Trung Hoi (2007), Mt s lý lun v thc tin vic thc thi cỏc quy nh ca phỏp lut nhm bo m quyn ca lut s quỏ trỡnh tham gia t tng hỡnh s, dõn s, Tp Kim sỏt, (04) 21 Josef Thesing (ch biờn) (2005), Nh nc phỏp quyn phỏp quyn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 22 V c Khin (ch nhim ti) (2006), Xõy dng v hon thin h thng phỏp lut ỏp ng yờu cu ca Nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn, vỡ dõn, B T phỏp, H Ni 23 Khoa lut - i Hc Quc gia H Ni (2009), Giỏo trỡnh lý lun v phỏp lut v quyn ngi, Nxb i Hc Quc Gia H Ni 24 Khoa Lut i hc Quc gia H Ni (2010), Tuyờn ngụn nhõn quyn quc t nm 1948, Nxb Lao ng - Xó hi 25 Liờn Hip Quc (2000), Hin chng Liờn Hip Quc 26 Liờn Hp quc (1966), Cụng c quc t v quyn dõn s, chớnh tr 27 Hong Th Liờn (2006), Xõy dng v hon thin th ch phỏp lut phc v ci cỏch t phỏp mt nhim v tõm ca ngnh t phỏp, Tp Dõn ch v phỏp lut, (07) 28 on c Lng (2007), Nõng cao nng lc xột x cỏc v ỏn dõn s ca Tũa ỏn quỏ trỡnh ci cỏch t phỏp, Tp Dõn ch v phỏp lut, (02) 29 Uụng Chu Lu (ch nhim ti) (2006), Ci cỏch cỏc c quan t phỏp, hon thin h thng cỏc th tc t phỏp, nõng cao hiu lc xột x ca Tũa ỏn nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn, vỡ dõn, B T phỏp, H Ni 30 Nguyn Huyn Ly (2012), Vai trũ ca To ỏn nh nc phỏp quyn Vit Nam, Lun Thc s Lut hc, i Hc Quc Gia H Ni 31 Trng Trng Ngha (2014), Bo v cụng lý, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn l nhim v hng u ca Tũa ỏn, Bỏo Cụng lý 32 Hong Phờ (2008), T in Ting Vit, Trung tõm t in hc, Nxb Nng 33 Hong Th Kim Qu (2006), Quyn ngi v giỏo dc quyn ngi Vit Nam hin nay, Tp Khoa hc, (4), i hc Quc gia H Ni 34 Quc hi (1992), Hin phỏp nm 1946, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 35 Quc hi (1992), Hin phỏp nm 1950, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 36 Quc hi (1992), Hin phỏp nm 1980, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 37 Quc hi (1992), Hin phỏp nm 1992, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 38 Quc hi (2002), Lut T chc Tũa ỏn nhõn dõn 2002, Nxb Lao ng, H Ni 39 Quc hi (2004), B lut t tng hỡnh s nm 2004, Nxb T phỏp 40 Quc hi (2011), B lut t tng dõn s nm 2011, Nxb T phỏp 41 Quc hi (2013), Hin phỏp nm 2013, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 42 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2005), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2005, H Ni 43 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2006), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2006, H Ni 44 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2007), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2007, H Ni 45 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2008), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2008, H Ni 46 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2009), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2009, H Ni 47 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2010), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2010, H Ni 48 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2011, H Ni 49 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2012, H Ni 50 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), Bỏo cỏo tng kt nm thc hin Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 51 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca Tũa ỏn nhõn dõn 2013, H Ni 52 Phm Hng Thỏi (2012), Kim soỏt gia cỏc c quan nh nc thc hin cỏc quyn lp phỏp, hnh phỏp v t phỏp, Tp Khoa hc, (28), éHQGHN 53 Phm Hng Thỏi, Nguyn Th Thu Hng (2012), Bo m, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn phỏp lut hnh chớnh Vit Nam (mt s cú tớnh phng phỏp lun, nh hng nghiờn cu), Tp Khoa hc (28), i hc Quc Gia H Ni 54 Chu Hng Thanh (1996), Tỡm hiu v nhõn quyn th gii hin i, NXB Lao ng, H Ni 55 o Trớ c (ch biờn) (2002), H thng t phỏp v ci cỏch t phỏp Vit Nam hin nay, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 56 Vin thụng tin Khoa hc xó hi (1998), Tuyờn ngụn c lp (Hp chng quc Hoa K) Quyn ngi Cỏc kin quan trng, Nxb Vn húa Thụng tin 57 Nguyn Nh í (1999), i t in Ting Vit, Nxb Vn húa- Thụng tin, H Ni 58 http://asean.mofa.gov.vn/vi/vnemb.vn/tin_hddn/ 59 http://dantri.com.vn/ban-doc/bai-1-ky-an-khong-dang-ki-ket-hon-toa-xu-lyhon-724535.htm 60 http://tcbta.toaan.gov.vn/ 61 http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/56071985/56494212? 62 http://vov.vn/phap-luat/lao-dao-chon-phap-dinh-283058.vov 63 http://www.nhanquyen.vn 64 http://www.tinmoi.vn/nguoi-chet-khong-duoc-yen-vi-quyet-dinh-khang-ancua-toa-toi-cao-011253313.html 65 http://www.tcbta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tcbta/ /27677465? [...]... kỳ hiện nay 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn bao gồm 3 chương với kết cấu như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quyền con người và vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người Chương 2: Thực trạng vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay Chương 3: Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo vai trò của. .. pháp cơ bản nhằm đảm bảo vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CON NGƢỜI VÀ VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CON NGƢỜI 1.1 Nhận thức chung về quyền con ngƣời 1.1.1 Khái niệm về quyền con người Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, từ trước đến nay đã có rất nhiều định nghĩa về quyền con người được công bố, mỗi định nghĩa...chức năng, vị trí, vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam Luận văn nghiên cứu các khái niệm, quan điểm cơ bản về quyền con người, các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở nước ta và trên thế giới; nghiên cứu chức năng, thẩm quyền cũng như tổ chức hoạt động của Tòa án đối với việc bảo vệ quyền con người được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức Tòa án và các văn bản... nước ta hiện nay Đồng thời đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn diện thực tiễn chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người trong những năm gần đây ở nước ta Từ thực trạng vấn đề bảo vệ quyền con người ở nước ta hiện nay, luận văn cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm cũng như bảo vệ quyền con người trong. .. của luận văn Luận văn đưa ra cái nhìn tổng quan nhất, cơ bản nhất về quyền con người; các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên thế giới Luận văn là công trình lần đầu tiên nghiên cứu đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về vấn đề vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay Tác giả cũng đưa ra thực trạng vấn đề bảo vệ quyền con người ở. .. gồm: quyền làm việc, quyền sở hữu, quyền kinh doanh, quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền được học tập và sáng tạo; quyền hoạt động văn hóa - nghệ thuật… Ngoài ra, quyền con người có thể được phân chia theo chủ thể của quyền Có thể chia quyền con người ra thành quyền cá nhân; quyền của nhóm như quyền của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi… và quyền tập thể như quyền dân tộc tự quyết và quyền của các dân tộc... xử của Tòa án nhân dân – công cụ hữu hiệu bảo đảm quyền con người trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam, Báo thanh tra 13 Nguyễn Bá Dương (2013), Ở Việt Nam, quyền con người được bảo đảm và thực hiện tốt, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 14 Trịnh Hồng Dương (chủ nhiệm đề tài) (1996), Vị trí vai trò và chức năng của Toà án nhân dân trong bộ máy nhà nước ta qua các thời kỳ cách mạng Việt Nam, ... cơ chế bảo vệ quyền con ngƣời 1.2.1 Khái niệm về cơ chế bảo vệ quyền con người Khái niệm cơ chế được nêu trong cuốn Đại từ điển Tiếng Việt là cách thức để làm đường hướng, cơ sở theo đó mà thực hiện [1, tr.464] Do các quyền con người rất phong phú và những vi phạm xâm phạm đến quyền con người cũng rất đa dạng, được thực hiện bởi nhiều loại chủ thể trên nhiều lĩnh vực khác nhau nên việc bảo vệ và thúc... sỹ Luật học, Đại Học Quốc Gia Hà Nội 31 Trương Trọng Nghĩa (2014), Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là nhiệm vụ hàng đầu của Tòa án, Báo Công lý 32 Hoàng Phê (2008), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm từ điển học, Nxb Đà Nẵng 33 Hoàng Thị Kim Quế (2006), Quyền con người và giáo dục quyền con người ở Việt Nam hiện nay , Tạp chí Khoa học, (4), Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Quốc hội (1992),... công tác của Tòa án nhân dân 2006, Hà Nội 44 Tòa án nhân dân tối cao (2007), Báo cáo tổng kết công tác của Tòa án nhân dân 2007, Hà Nội 45 Tòa án nhân dân tối cao (2008), Báo cáo tổng kết công tác của Tòa án nhân dân 2008, Hà Nội 46 Tòa án nhân dân tối cao (2009), Báo cáo tổng kết công tác của Tòa án nhân dân 2009, Hà Nội 47 Tòa án nhân dân tối cao (2010), Báo cáo tổng kết công tác của Tòa án nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay, Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay, Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay