Bộ máy nhà nước qua các bản hiến pháp

5 652 6
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:25

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP Hiến pháp 1946 Chính phủ Chủ tịch nước Nghị viện Nội Ban Thường vụ UBHC Bộ HĐND UBHC cấp Tỉnh UBHC cấp Huyện HĐDN UBHC cấp Xã Tòa án tối cao Tòa án phúc thẩm Tòa đề nhị cấp Tòa sơ cấp • Hiến pháp 1959 Chủ tịch nước Hội đồng phủ Quốc hội UBTVQH Tòa án NDTC HĐND UBND Tỉnh Tòa án ND Tỉnh HĐND UBND cấp Huyện HĐND UBND cấp Xã Tòa án ND Huyện Các Tòa án Quân Tòa án đặc biệt Viện kiểm sát NDTC Viện kiểm sát ND Cấp Tỉnh Viện kiểm sát ND Cấp Huyện Các viện kiểm sát quân • Hiến pháp 1980 Quốc hội Hội đồng nhà nước Hội đồng Bộ trưởng Tòa án NDTC Viện kiểm sát NDTC HĐND UBND Tỉnh Tòa án ND Tỉnh Các tòa án quân Viện kiểm sát ND Cấp Tỉnh HĐND UBND cấp Huyện HĐND UBND cấp Xã Tòa án ND Huyện Viện kiểm sát ND Cấp Huyện Các viện kiểm sát quân • Hiến pháp 1992 Quốc hội UBTVQH Chủ tịch nước Chính phủ Viện kiểm sát NDTC Tòa án NDTC HĐND UBND tỉnh Tòa án ND tỉnh Các tòa án quân Viện kiểm sát ND Cấp tỉnh HĐND UBND cấp huyện HĐND UBND cấp xã Tòa án ND huyện Viện kiểm sát ND Cấp huyện Các viện kiểm sát quân • Hiến pháp 2013 Quốc hội UBTVQH Chủ tịch nước Kiểm toán NN HĐ bầu cử QG Chính phủ Tòa án NDTC CQĐP cấp tỉnh (HĐND & UBND) CQĐP cấp huyện (HĐND & UBND) CQĐP cấp xã (HĐND & UBND) Tòa án ND Cấp cao Các tòa án quân Viện kiểm sát NDTC Viện kiểm sát ND Cấp cao Tòa án ND Tỉnh Viện kiểm sát ND Cấp tỉnh Tòa án ND Huyện Viện kiểm sát ND Cấp Huyện Các viện kiểm sát quân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ máy nhà nước qua các bản hiến pháp, Bộ máy nhà nước qua các bản hiến pháp, Bộ máy nhà nước qua các bản hiến pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay