De thi hoc ki 1 toan 12 trac nghiem

6 266 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:53

đồ thị có tiệm cận ngang là số giao điểm đường con với trục hoànhCâu 1: Hàm số y  x3  3x 2  4 đồng biến trên khoảng nào?A.  2;0 B. ; 2 và 0;C.  2;0 D. ; 2 và 0;Câu 2: Hàm số y  2x  sin xA. Nghịch biến trên tập xác định B. Đồng biến trên ( ∞;0)C. Đồng biến trên tập xác định D. Đồng biến trên (0; +∞)Câu 3: Hàm số 7 19 21 33 2y  x  x  x  đạt cực trị tại x1, x2. Khi đó x1.x2 bằng:A. 7 B. 2 C. 7 D. – 2Câu 4: Hàm số y  f x có đạo hàm là f x  x 2x 132  3x. Khi đó số điểm cực trị của hàm số làA. 0 B. 1 C. 2 D. 3Câu 5: Hàm số y  3x3  4x 1 có giá trị nhỏ nhất trên 0;2 bằngA. 0 B. 1 C. 3 D. 2Câu 6: Đồ thị hàm số3 14 x xy có đường tiệm cận ngang là:A. y = 1 B. y = 2 C. y = 3 D. y = 4Câu 7: Số giao điểm của đường cong y  x 4  5x 2  2 và trục hoành làA. 2 B. 0 C. 4 D. 3Câu 8: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn đáp ánA, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào?A. y  x 4  x 2 1 C. y  x 4  3x 2  3B. y  x 4  x 2  2 D. y 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 NĂM HỌC: 2016 – 2017 MÔN: TOÁN ; LỚP: 12 Thời gian làm bài: 90 phút; Không kể thời gian phát đề x −1 đồng biến khoảng: x+3 A (−∞; −3);( −3; +∞) B (−∞; −3);(3; +∞) C (−∞;1);(1; +∞) Câu 1: Hàm số y = Câu 2: Hàm số y = x4 − x − đồng biến khoảng A (−∞; −1);(0;1) B ( −1; 0);(0;1) C (−1;0);(1; +∞) D ( −∞; +∞ ) D (−1; +∞) ( m + ) x3 + ( m + ) x + ( m + 3) x Hàm số sau đồng biến R m A m < −2 B m ≤ −2 C m ≥ −2 D m > −2 Câu 4: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng?  π  π A “ x ≥ sin x , ∀x ∈  0;  ” B “ x < sin x , ∀x ∈  0;  ”  2  2  π  π C “ x > sin x , ∀x ∈  0;  ” D “ x ≤ sin x , ∀x ∈  0;  ”  2  2 Câu 5: Hàm số sau cực trị? Câu 3: y = A y = x +1 x−2 B y = x C y = x − 3x D y = x Câu 6: Giá trị m để hàm số y = x − x + mx − có cực trị A m ≠ B m > C m ≥ D m < Câu 7: Điểm cực đại hàm số y = x − 3x + 3x − là? A Không có điểm cực trị B (1;2) C (1; −2) D (0; −3) Câu 8: Cho hàm số y = x − x + có đồ thị (C) Để khoảng cách từ điểm cực đại đồ thị hàm số đến đường thẳng ∆ : x + my − = hì m 12 + 21 12 − 21 B 5 Câu 9: Hàm số sau có tiệm cận? A A y = x −1 x B y = x C Cả A B D C y = x x −1 có tiệm cận đứng là? x+3 A x = −3 B x = C y = 1 Câu 11: Cho hàm số y = − x − Xét mệnh đề x −1 1+ D y = Câu 10: Hàm số y = D y = −3 (I) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = y = − x Facebook.com/mathvncom Trang 1/6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam (II) Hàm số nghịch biến ( −∞;1) (1; +∞ ) (III) yCD = y ( ) = −3 , yCT = y ( ) = Mệnh đề đúng? A (I) (II) B (I) mx − có hai tiệm cận đứng x − 3x + B m ≠ m ≠ C Một kết khác Câu 12: Để đồ thị hàm số y = A m ≠ m ≠ C (II) D (III) Câu 13: Hàm số y = −x + 9x cắt trục tung điểm có tọa độ A (0;0) B (0;1) C (0;0) ; (3;0) D m ≠ D (0;0) ; (3;0) ; (-3;0) Câu 14: Điều sau nói hàm số y = ax + bx + c (a ≠ 0) đúng? A Có tâm đối xứng điểm uốn B Có đồ thị đối xứng qua trục tung C Có ba điểm cực trị D Có cực trị Câu 15: Cho hàm số y = x3 − x + có đồ thị (C) Đường thẳng d có phương trình y = m cắt (C) ba điểm phân biệt A ≤ m ≤ B m > C m > D < m < Câu 16: Hình ảnh đồ thị hàm số A y = –x3 – 3x2 + B y = –x3 + 3x2 + C y = x3 + 3x2 + Câu 17: Giá trị lớn hàm số y = − 4x đoạn −1;1 A B C Câu 18: Giá trị lớn hàm số y = x − A B đoạn (0; 3  x C D y = x3 – 3x2 + D D Câu 19: Cho hàm số y = sin x − cos2x + sin x +2 Giá trị nhỏ hàm số khoảng  π π − ;   2  23 D 27 Câu 20: Cho nhôm hình vuông có chu vi 36 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Với giá trị hộp nhận đạt thể tích lớn ? A −1 B Facebook.com/mathvncom C Trang 2/6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam A 27 cm3 B 54 cm3 D 27 cm3 C 81 cm3 Câu 21: Chọn mệnh đề mệnh đề sau 1,4 A − >4 − B 3 0, a ≠ Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R B Tập giá trị hàm số y = log a x tập R C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +∞) D Tập xác định hàm số y = log a x tập R Câu 28: Hàm số y = x+ lnx có đạo hàm x +1 A B x x C Câu 29: Hàm số y = ln ( − x + x − ) có tập xác định x −1 x D a 8b14 D x2 − x A (0; +∞) B (-∞; 0) C (2; 3) D (-∞; 2) ∪ (3; +∞) A x2ex B -2xex C (2x - 2)ex D (2x + 2)ex C D Câu 30: Hàm số y = ( x − x + ) e x có đạo hàm Câu 31: Phương trình 43x −2 = 16 có nghiệm A x = B x = Câu 32: Phương trình lg ( 54 − x ) = 3lgx có nghiệm A B Facebook.com/mathvncom C D Trang 3/6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam Câu 33: Phương trình ln x + ln ( 3x − ) = có nghiệm A B C D Câu 34: Bom nguyên tử loại bom chứa Uranium-235 phát nổ ghép khối Uranium-235 thành khối chứa 50kg tinh khiết Uranium-235 có chu kỳ bán rã 704 triệu năm Nếu bom ban đầu chứa 64kg Uranium-235 tinh khiết sau t triệu năm bom phát nổ Khi t thỏa mãn phương trình t 50   704 A =  64   t 64   704 B =  50   Câu 35: Bất phương trình x > có tập nghiệm A T = (2; +∞) B T = ( −∞; 2) C t 64 = ( ) 704 50 C T = (0; 2) Câu 36: Bất phương trình x − 3x − < có tập nghiệm A (1;+∞ ) B ( −∞;1) C ( −1;1) D t 50 = ( ) 704 64 D T = ∅ D Kết khác Câu 37: Bất phương trình log ( x − ) > log ( − x ) có tập nghiệm  6 B  1;   5 A (0; +∞) 1  C  ;3  2  D ( −3;1) Câu 38: Khối đa diện A Phần không gian giới hạn hình đa diện B Hình đa diện C Phần không gian giới hạn hình đa diện kể hình đa diện D Các hình lăng trụ Câu 39: Khối đa diện sau loại nào? (Khối hai mười mặt đều) A Loại {3;5} B Loại {3;3} C Loại {4;3} D Loại {5;3} Câu 40: Cho khối đa diện (H) loại {4;3} Khẳng định sau đúng? A (H) có đỉnh mặt B (H) có đỉnh mặt C (H) có đỉnh mặt D (H) có đỉnh mặt Câu 41: Thể tích khối lập phương có cạnh a A V = a B V = a C V = a D V = a 3 Câu 42: Cho khối lăng trụ tích V =2a đáy có diện tích S = a Tìm chiều cao h khối lăng trụ đó? B h = 3a C h = 6a D h = 4a A h = 2a Câu 43: Cho khối chóp ABCD có ba cạnh đội vuông góc A AB = a , AC = b, AD = c Thể tích V khối chóp A V = a.b.c B V = a.b.c C V = a.b.c D V = 3a.b.c Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB=2a AD=a Hình chiếu S lên mặt phẳng (ABCD) trung điểm H AB, cạnh bên SC tạo với đáy góc 45o Thể tích khối chóp S.ABCD 2a A B a3 Facebook.com/mathvncom C 2a 3 D a3 Trang 4/6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam V SA Khi tỉ số SMBD bằng: VSABD 1 A B C D Câu 46: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a Tam giác SAD cân S mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD a Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD) 65a 65a A h = B h = C h = D h = a a 65 65 65 Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD, M điểm SA mà SM= Câu 47: Cho hình chóp S A B C có đáy tam giác ABC vuông cân B, AC = a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA = a S Gọi G trọng tâm ∆ S B C , mặt phẳng mp (α ) qua A G song song với B C cắt SC, SB M , N Khi thể tích khối chóp S A M N bằng: 3 A B C a D a a a 27 27 9 Câu 48: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ 20cm2, 28cm2, 35cm2.Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp bằng: 10 10 A 10cm B C 30cm D cm cm 2 Câu 49: Một hình trụ có đường kính đáy chiều cao nội tiếp mặt cầu bán kính R Diện tích xung quanh hình trụ : A 4π R B 2π R C 2π R2 D 2π R Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC cạnh a= 3cm Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) SA=2a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp A 16 3π (cm3 ) B 32 3π (cm3 ) C 3π (cm2 ) D 14 3π (cm2 ) - - HẾT Facebook.com/mathvncom Trang 5/6 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 10 A C C C A D A C A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C A B D D D C C B Facebook.com/mathvncom 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A C A A B B B C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C B A A B B C A A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A A A D B B B B B Trang 6/6
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 1 toan 12 trac nghiem, De thi hoc ki 1 toan 12 trac nghiem, De thi hoc ki 1 toan 12 trac nghiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay