Slide Đầu tư quốc tế chương 2 Cô Quyên FTU

34 280 1
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:42

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Tài liệu tham khảo Imad A Moosa, 1998, Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice UNCTAD, World Investment Report 2012, 2013 Luật Đầu tư 2014 Nghị định 38 CP-NĐ ngày 23/04/2013 Về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn vốn ưu đãi nhà tài trợ OECD: oecd.org “Chinese tech firms is pouring billions into India Investors are running away from US stocks.” 11st August 2015 - CNN 2.1 Đầu tư 2.1.1 Khái niệm Kinh tế học: đầu tư có nghĩa chi tiêu cho hàng hóa vốn => tạo việc làm tăng trưởng kinh tế Tài chính: đầu tư mua sở hữu tài sản tài với kỳ vọng thu lợi ích tương lai dạng thu nhập hay lợi nhuận có từ khoản đầu tư Pháp luật đầu tư: tập trung vào vấn đề sở hữu/tài sản không kể tới chất sản xuất hay tài đầu tư => xác định phạm vi tài sản điều chỉnh công cụ pháp lý Tài sản thực (Real assets) E.g Land, buildings, machines, knowledge - Assets that can be used to produce goods and services - Generate net income for the economy, contribute directly to the productive capacity of the economy Tài sản tài (Financial Assets) E.g Shares, bonds,… (certificates, computer entries - Means by which individuals hold their claims on real asset (contracts) - Claims on the income generated by/derived from rea assets (or claims on the incom from the government) - Define the allocation of income or wealth among Đầu tư thực Đầu tư tài REAL INVESTMENTS FINANCIAL INVESTMENTS -Real Assets -Productive investment (contribute directly to the productive capacity of the economy) -Eg GM -Financial Assets -Financial investment (do not contribute directly to the productive capacity of the economy) - Primary & second market - Developing institute of FI -> RI INVESTMENT * “An investment is the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits.” Z Bodie, A Kane and A J Marcus, Investments, 8th edition, Mc Graw-Hill Irwin, 2009 * “A sum of money or other resources (including e.g knowledge or time) spent with the expectation of getting a future return from it.” An individual project: ROI (Return on Investment) ROI = Net Income / Total Investment A country: ICOR (Incremental Capital Output Ratio) ICOR = Total Investment/Δ GDP (Δ GDP = GDPt- GDPt-1 ) Harrod Domar model I k= GDP ∆GDP g= GDP k I ICOR = = g ∆GDP Samuelson Nordhaus: hy sinh tiêu dùng nhằm tăng tiêu dùng tương lai Từ điển Econterms: đầu tư việc sử dụng nguồn lực với mong muốn tăng lực sản xuất tăng thu nhập tương lai => Đầu tư sử dụng vốn vào hoạt động định nhằm thu lại lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế xã hội Đặc điểm: - Tính ưu đãi - Mang tính ràng buộc - Có khả gây nợ nần - Đảm bảo điều kiện định thúc đẩy hình thức đầu tư khác Grant element Determining Factors: • Lãi suất (%); •Thời gian ân hạn (Grace period): khoảng thời gian kể từ ngày thỏa thuận đến ngày toán dần khoản nợ • Thời gian đáo hạn (Maturity): khoảng thời gian kể từ ngày thỏa thuận đến thời gian trả khoản nợ cuối (amortization) Grant element PV(Loans) − PV (Payments) Grant element = x100% PV(Loans) CHÚ Ý: - ODA cách chi tiêu viện trợ nhà tài trợ - Nó tổng số tiền mà nước nhận tài trợ nhận - ODA phận hỗ trợ nước Examples of ODA Activities •Development Projects – schools, clinics, water supply systems etc… •Emergency Aid for Natural or Man-made Disasters •Contributions to Multilateral Development Agencies •Food Aid, Emergency and Developmental •Aid to Refugees •Debt Relief outlined by Paris Club Agreement Các hoạt động không thuộc ODA - Military or Security Assistance - Cultural program for the donor’s nationals resident in other countries - Aid from NGOs financed from private sources - Foreign Direct Investment - Official export credits or other commercially motivated transactions - Guarantees on private export credits or investments - Reduced tariffs or other concessions on imports from developing countries Các hình thức cung cấp ODA Tác động ODA Chủ đầu tư Nước tiếp nhận Xu hướng phát triển ODA 2.4 FDI (Foreign Direct Investment) 2.4.1 Khái niệm - IMF - UNCTAD - Quy định luật pháp Việt Nam TNCs/MNCs - A parent enterprises - Foreign affiliates: subsidiary, associate, branch 2.5 Đầu tư chứng khoán nước (Foreign Portfolio Investment) 2.5.1 Khái niệm 2.5.2 Đặc điểm Characteristics: - Quyền kiểm soát Sornarajah (2004) UNCTAD - Thu nhập chủ đầu tư - Tính ổn định - Chuyển giao công nghệ 3.6 Tín dụng quốc tế (International Loans) 2.6.1 Khái niệm 2.6.2 Đặc điểm Characteristics: - A voice in management - Return of investors - Technology transfer [...]... Luật Đầu tư 20 14: Vốn đầu tư là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp 2. 2 Đầu tư quốc tế 2. 2.1 Khái niệm Cách định nghĩa trong Luật Đầu tư: di chuyển/vận động dòng vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác Cách định nghĩa trong Hiệp định đầu tư quốc tế: tư bản (vốn đầu tư) của nhà đầu tư nước này nằm ở một nước khác 2. 2 .2. .. quốc gia khác Cách định nghĩa trong Hiệp định đầu tư quốc tế: tư bản (vốn đầu tư) của nhà đầu tư nước này nằm ở một nước khác 2. 2 .2 Phân loại 2. 2 .2. 1 Chủ đầu tư - Đầu tư tư nhân: FDI, FPI, IL - Đầu tư phi tư nhân: ODA, IL 2. 2 .2. 2 Mối quan hệ giữa chủ đầu tư và đối tư ng tiếp nhận - Quan hệ chủ sở hữu - Quan hệ vay nợ INTERNATIONAL FLOW OF FINANCIAL RESOURCES Official Flows Private Flows FOREIGN AID ODA.. .2. 2 .2 Đặc điểm - Vốn đầu tư - Tính sinh lợi - Rủi ro BIT giữa Hàn Quốc và Slovak (Seoul, ngày 14/5 /20 15): Điều 1: Các khái niệm: Để phục vụ cho mục đích của Hiệp định này: Đầu tư có nghĩa là tất cả các loại tài sản hoặc các quyền do các nhà đầu tư của bên đối tác trong hợp đồng tiến hành trong lãnh thể của đối tác còn lại... động của ODA Chủ đầu tư Nước tiếp nhận Xu hướng phát triển ODA 2. 4 FDI (Foreign Direct Investment) 2. 4.1 Khái niệm - IMF - UNCTAD - Quy định luật pháp Việt Nam TNCs/MNCs - A parent enterprises - Foreign affiliates: subsidiary, associate, branch 2. 5 Đầu tư chứng khoán nước ngoài (Foreign Portfolio Investment) 2. 5.1 Khái niệm 2. 5 .2 Đặc điểm Characteristics: - Quyền kiểm soát Sornarajah (20 04) UNCTAD -... ngoài (Foreign Portfolio Investment) 2. 5.1 Khái niệm 2. 5 .2 Đặc điểm Characteristics: - Quyền kiểm soát Sornarajah (20 04) UNCTAD - Thu nhập của chủ đầu tư - Tính ổn định - Chuyển giao công nghệ 3.6 Tín dụng quốc tế (International Loans) 2. 6.1 Khái niệm 2. 6 .2 Đặc điểm Characteristics: - A voice in management - Return of investors - Technology transfer ... AID ODA Grant s OA Concessi onal loans OOFs NonConcessiona l Loans FDI FPI Portf olio Equit y Flow s Private loans Bond Debt Flo ws Comme rcial Loans Bond Debt Flows X 2 12/ 01/16 16 2. 3 Khái niệm và đặc điểm ODA 2. 3.1 Khái niệm 2. 3 .2 Phân loại Phân loại ODA - Tính chất tài trợ: hoàn lại, không hoàn lại, tổng hợp -Mục đích sử dụng: hỗ trợ cơ bản và hỗ trợ kỹ thuật - Theo điều kiện: không ràng buộc và... vào công ty hoặc doanh nghiệp kinh doanh nào khác và quyền hoặc lợi ích có nguồn gốc từ đó Quyền / yêu cầu/đề xuất tiền hay bất kỳ hình thức nào theo hợp đồng này mà có giá trị kinh tế Quyền sở hữu trí tuệ (IPRs) bao gồm quyền với triển vọng đối với bản quyền, sáng chế, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quy trình kỹ thuật, bí mật thương mại và bí quyết - Nhượng quyền kinh doanh có giá trị kinh tế. .. Transfer of finance, commodities etc - Technical co-operation - Debt relief 2 Humanitarian Aid: - Disaster relief assistance 3 Military Assistance: 4 Food Aid - Offered to countries facing food shortages Đặc điểm: - Tính ưu đãi - Mang tính ràng buộc - Có khả năng gây nợ nần - Đảm bảo những điều kiện nhất định và thúc đẩy các hình thức đầu tư khác Grant element Determining Factors: • Lãi suất (%); •Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Đầu tư quốc tế chương 2 Cô Quyên FTU, Slide Đầu tư quốc tế chương 2 Cô Quyên FTU, Slide Đầu tư quốc tế chương 2 Cô Quyên FTU, CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ, Samuelson và Nordhaus: hy sinh tiêu dùng hiện tại nhằm tăng tiêu dùng trong tương lai Từ điển Econterms: đầu tư là việc sử dụng nguồn lực với mong muốn tăng năng lực sản xuất hoặc tăng thu nhập trong tương lai => Đầu tư là sử dụng vốn vào một hoạt động, BIT giữa Hàn Quốc và Slovak (Seoul, ngày 14/5/2015): Điều 1: Các khái niệm: Để phục vụ cho mục đích của Hiệp định này: “Đầu tư” có nghĩa là tất cả các loại tài sản hoặc các quyền do các nhà đầu tư của bên đối tác trong hợp đồng tiến hành trong lãnh thể củ, Luật Đầu tư 2014: Vốn đầu tư là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay