Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 5 ngân hàng thương mại

29 148 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:34

Chương 5: Ngân hàng thương mại Kết cấu chương I Tổng quan ngân hàng thương mại II Bảng cân đối kế toán ngân hàng thương mại III Các hoạt động ngoại bảng ngân hàng IV Quản trị ngân hàng thương mại 01/12/16 I Tổng quan NHTM Khái niệm NHTM Chức NHTM 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Khái niệm NHTM • Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng (là hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán) hoạt động khác có liên quan 01/12/16 Chức NHTM a Chức trung gian tín dụng b Chức toán c Chức “tạo tiền” 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Chức tạo tiền NHTM Mô hình tạo tiền giản đơn NGÂN HÀNG A B C D E F Tổng CÁC MÓN TIỀN GỬI +100 + 90 + 81 + 72,9 + 65,61 + 59,05 CÁC MÓN CHO VAY + 90 + 81 + 72,9 + 65,61 + 59,05 + 53,14 ∆D= +1000,00 ∆C = +900,00 CÁC KHOẢN DTBB +10 + + 8,1 + 7,29 + 6,56 + 5,91 ∆r = +100,00 Chức tạo tiền NHTM Mô hình tạo tiền thực tế • D =MB* 01/12/16 C RR ER + + D D D Tài tiền tệ- Chương III Bảng cân đối kế toán NHTM 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương • • • • Tài sản Có = Tài sản Nợ (Tài sản = Nguồn vốn) (Tài sản = Nợ phải trả + Vốn ngân hàng) (Assets = Liabilities + Capital) 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Nghiệp vụ tài sản nợ (nghiệp vụ huy động vốn) - Phần Tài sản nợ (Nguồn vốn) cho biết NHTM huy động vốn từ đâu a Các khoản nợ phải trả (Liabilities) • Tiền gửi • Vốn vay b.Vốn chủ sở hữu (Bank capital) • • • • Vốn điều lệ Các quỹ ngân hàng Lợi nhuận giữ lại Nguồn vay nợ chuyển đổi thành cổ phần 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 10 Nghiệp vụ tín dụng • Cho vay: - Cho vay lần Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay thấu chi Cho vay theo dự án đầu tư Cho vay trả góp Các hình thức cho vay khác • Chiết khấu giấy tờ có giá • Ủy thác thu/ bao toán • Cho thuê tài 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 15 IV Hoạt động ngoại bảng ngân hàng (off-balance sheet activities) - Tạo nên khoản thu nhập từ phí cho NHTM không làm thay đổi cấu bảng cân đối kế toán ngân hàng Cung cấp dịch vụ toán/ thu hộ Bảo lãnh: NHTM cam kết hình thức thư bảo lãnh việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng trường hợp khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết Tín thác: NHTM nhận ủy thác khách hàng thực số nghiệp vụ đầu tư hộ, mua bán kinh doanh ngoại hối hộ 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 16 V Quản trị ngân hàng thương mại • Quản trị tính khoản (liquidity management) • Quản trị tài sản có (asset management) • Quản trị tài sản nợ (liability management) • Quản trị vốn chủ sở hữu (capital adequacy management) • Quản trị rủi ro 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 17 Quản trị tính khoản • Ngân hàng phải đảm bảo có đủ tiền trả người gửi tiền có nhu cầu rút tiền • Dự trữ vượt mức giúp NH đối mặt với chi phí liên quan đến việc người gửi tiền rút tiền ạt Những chi phí cao NH muốn giữ nhiều dự trữ vượt mức Quản trị tài sản Có • Để tối đa hoá lợi nhuận, NH có mục tiêu tìm kiếm lợi tức cao từ khoản cho vay đầu tư, giảm thiểu rủi ro đảm bảo đủ tính khoản, công cụ: - Tìm kiếm người vay có lực tài tốt, trả lãi cao - Mua chứng khoán có lợi tức cao rủi ro thấp - Đa dạng hoá tài sản để giảm rủi ro - Đảm bảo tính khoản tài sản Quản trị tài sản Nợ • • • • Đóng vai trò ngày quan trọng Huy động vốn với chi phí thấp Hình thức huy động vốn ngày đa dạng NH chủ động hoạt động Quản trị vốn chủ sở hữu • Vì NHTM phải định số vốn chủ sở hữu mà họ phải có? - Vốn chủ sở hữu giúp NH không bị phá sản - Vốn chủ sở hữu ảnh hưởng đến lợi tức mà chủ NH hưởng - Các quan pháp luật yêu cầu phải trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu Quản trị rủi ro • Quản trị rủi ro tín dụng • Quản trị rủi ro lãi suất Câu • • • • Vốn điều lệ NHTM chủ yếu dùng để: a Xây dựng trụ sở ngân hàng, chi nhánh b Cho doanh nghiệp vay ngắn hạn c Trả lương cho nhân viên ngân hàng 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 23 Câu • Nguồn tài dùng để trích lập quỹ NHTM là: • a Lợi nhuận trước thuế • b Lợi nhuận sau thuế • c Chi phí hoạt động ngân hàng • d Lợi nhuận chưa chia 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 24 Câu • Nếu tài sản có ngân hàng nhạy cảm với lãi suất so với tài sản nợ, lãi suất giảm dẫn đến: • a Lợi nhuận giảm • b Lợi nhuận tăng • c Lợi nhuận không đổi • d Ngân hàng có lợi nhuận 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 25 Câu • Trong bảng tổng kết tài sản ngân hàng, khoản mục không thuộc Tài sản Nợ: • a Tiền gửi, tiền vay Ngân hàng • b Tiền gửi tiết kiệm khách hàng • c Cho vay kinh doanh với khách hàng • d Vốn quỹ 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 26 Câu • Số nhân tiền tăng lên khi: • a Các giao dịch toán tiền mặt tăng lên • b Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức • c Hoạt động toán thẻ trở nên phổ biến • d b c 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 27 Câu • Chức sau KHÔNG phải chức NHTM: • a Chức trung gian tín dụng • b Chức trung gian toán • c Chức ổn định tiền tệ • d Chức “tạo tiền” 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 28 Câu • Trong bảng cân đối kế toán ngân hàng: a Phần Tài sản nợ cho biết việc sử dụng quỹ phần Tài sản Có cho biết nguồn gốc quỹ b Phần Tài sản Nợ cho biết nguồn gốc quỹ phần Tài sản Có cho biết việc sử dụng quỹ c Giá trị tài sản ròng cho biết nguồn gốc quỹ Tài sản Nợ cho biết việc sử dụng quỹ d Không có đáp án 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 29 [...]... a Tiền gửi, tiền vay các Ngân hàng • b Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng • c Cho vay và kinh doanh với khách hàng • d Vốn và các quỹ 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 26 Câu 5 • Số nhân tiền tăng lên khi: • a Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng lên • b Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức • c Hoạt động thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn • d b và c 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương. .. phí hoạt động của ngân hàng • d Lợi nhuận chưa chia 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 24 Câu 3 • Nếu tài sản có của ngân hàng nhạy cảm với lãi suất hơn so với tài sản nợ, khi lãi suất giảm sẽ dẫn đến: • a Lợi nhuận giảm • b Lợi nhuận tăng • c Lợi nhuận không đổi • d Ngân hàng không thể có lợi nhuận 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 25 Câu 4 • Trong bảng tổng kết tài sản của ngân hàng, khoản mục... ngân quỹ - Tiền dự trữ - Tiền gửi tại các ngân hàng khác - Tiền mặt trong quá trình thu 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 14 Nghiệp vụ tín dụng • Cho vay: - Cho vay từng lần Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay thấu chi Cho vay theo dự án đầu tư Cho vay trả góp Các hình thức cho vay khác • Chiết khấu giấy tờ có giá • Ủy thác thu/ bao thanh toán • Cho thuê tài chính 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương. .. hàng thực hiện một số nghiệp vụ như đầu tư hộ, mua bán kinh doanh ngoại hối hộ 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 16 V Quản trị ngân hàng thương mại • 1 Quản trị tính thanh khoản (liquidity management) • 2 Quản trị tài sản có (asset management) • 3 Quản trị tài sản nợ (liability management) • 4 Quản trị vốn chủ sở hữu (capital adequacy management) • 5 Quản trị rủi ro 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương. .. định - Các quỹ ngân hàng - Lợi nhuận giữ lại - Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần • Ý nghĩa của vốn chủ sở hữu 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 12 2 Nghiệp vụ Tài sản Có (hoạt động sử dụng vốn) • Nghiệp vụ Tài sản Có (Tài sản) cho biết NHTM sử dụng nguồn vốn huy động được như thế nào • a Nghiệp vụ ngân quỹ • b Nghiệp vụ tín dụng • c Nghiệp vụ đầu tư 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 13...a Các khoản nợ phải trả * Tiền gửi: Nguồn vốn lớn và quan trọng nhất của các NHTM Các loại tiền gửi: - Tiền gửi thanh toán - Tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi có kỳ hạn * Vốn đi vay - Vay từ NHTW - Vay từ các NHTM khác - Vay dưới hình thức phát hành các giấy tờ có giá - Vay khác 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 11 Vốn chủ sở hữu • - Vốn điều lệ - vốn ghi trong điều... quan pháp luật yêu cầu phải duy trì một tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu 5 Quản trị rủi ro • Quản trị rủi ro tín dụng • Quản trị rủi ro lãi suất Câu 1 • • • • Vốn điều lệ của NHTM chủ yếu dùng để: a Xây dựng trụ sở ngân hàng, chi nhánh b Cho doanh nghiệp vay ngắn hạn c Trả lương cho nhân viên ngân hàng 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 23 Câu 2 • Nguồn tài chính dùng để trích lập các quỹ của NHTM... năng nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của NHTM: • a Chức năng trung gian tín dụng • b Chức năng trung gian thanh toán • c Chức năng ổn định tiền tệ • d Chức năng “tạo tiền 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 28 Câu 7 • Trong bảng cân đối kế toán của một ngân hàng: a Phần Tài sản nợ cho biết việc sử dụng các quỹ và phần Tài sản Có cho biết nguồn gốc của các quỹ b Phần Tài sản Nợ cho biết nguồn gốc... chính tiền tệ- Chương 3 15 IV Hoạt động ngoại bảng ngân hàng (off-balance sheet activities) - Tạo nên các khoản thu nhập từ phí cho NHTM nhưng không làm thay đổi cơ cấu bảng cân đối kế toán ngân hàng 1 Cung cấp các dịch vụ thanh toán/ thu hộ 2 Bảo lãnh: NHTM cam kết dưới hình thức thư bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng của mình trong trường hợp khách hàng không thực hiện... (capital adequacy management) • 5 Quản trị rủi ro 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 3 17 1 Quản trị tính thanh khoản • Ngân hàng phải đảm bảo có đủ tiền trả khi người gửi tiền có nhu cầu rút tiền • Dự trữ vượt mức giúp các NH đối mặt với những chi phí liên quan đến việc người gửi tiền rút tiền ồ ạt Những chi phí này càng cao thì các NH càng muốn giữ nhiều dự trữ vượt mức 2 Quản trị tài sản Có • Để tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 5 ngân hàng thương mại , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 5 ngân hàng thương mại , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 5 ngân hàng thương mại , Chương 5: Ngân hàng thương mại, Chức năng của NHTM, Chức năng tạo tiền của NHTM Mô hình tạo tiền trong thực tế, Nghiệp vụ Tài sản Có (hoạt động sử dụng vốn), Nghiệp vụ tín dụng, Quản trị rủi ro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay