Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 4 thị trường tài chính

47 203 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:34

Chương 4: Thị trường tài Kết cấu chương – I Tổng quan thị trường tài – II Phân loại thị trường tài – III Tổng quan thị trường tiền tệ – IV Tổng quan thị trường vốn 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 2 I Tổng quan thị trường tài Khái niệm thị trường tài a Định nghĩa • Thị trường tài nơi diễn hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng khoản vốn chủ thể kinh tế công cụ biện pháp định b Đặc điểm - Đối tượng mua bán: Quyền sử dụng vốn -> công cụ tài Giá công cụ tài bị chi phối quan hệ cung cầu 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương c Sự cần thiết khách quan thị trường tài •Thị trường tài đời nhằm giải nhu cầu chủ thể thừa vốn thiếu vốn 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Quy trình dịch chuyển vốn Markets Deficit Surplus Intermediaries 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Vai trò thị trường tài • • • • a Tạo nên kênh dẫn vốn có hiệu b Tạo môi trường sinh lợi c Phản ánh tình trạng kinh tế d Tạo chế quản lý rủi ro 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương a Tạo nên kênh dẫn vốn có hiệu Kênh gián tiếp Vốn Trung gian tài Vốn Người cho vay Vốn Thị trường tài Kênh trực tiếp Vốn Vốn Người vay b Tạo môi trường sinh lợi - Tính lỏng - Đảm bảo việc mua bán công cụ tài thực cách nhanh chóng, hiệu với chi phí giao dịch thấp - Phân bổ hiệu nguồn vốn -> tăng suất hiệu cho kinh tế 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương c Phản ánh tình trạng kinh tế - Thị trường tài coi “phong vũ biểu” kinh tế - Thị trường tài phản ánh giá trị doanh nghiệp 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương d Tạo chế quản lý rủi ro - Giúp nhà đầu tư phân tán rủi ro thông qua việc đầu tư thị trường tài (portfolio diversification) - Tạo tính minh bạch cho thị trường -> giảm thiểu rủi ro 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 10 a Cổ phiếu (chứng khoán vốn) • - Cổ phiếu chứng thư hay bút toán ghi sổ chứng nhận trái quyền (quyền hưởng lợi claim) người nắm giữ cổ phiếu thu nhập tài sản công ty cổ phần - Cổ phần – Cổ đông – Cổ phiếu - Mệnh giá – Thị giá • - Có hai loại cổ phiếu bản: Cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 33 Phân biệt cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức Do HĐQT định Cố định Quyền tham gia quản lý Có Không Sau Trước trái phiếu sau cổ phiếu thường Thứ tự chia lãi b Trái phiếu - Trái phiếu chứng thư xác nhận khoản nợ người phát hành người nắm giữ trái phiếu, cam kết hoàn trả khoản nợ kèm với tiền lãi thời hạn định 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 35 b Trái phiếu – Phân loại • Phân loại theo chủ thể phát hành: - Trái phiếu Chính phủ - Trái phiếu Doanh nghiệp • Phân loại theo cách thức trả lãi: - Trái phiếu zero-coupon Trái phiếu hoàn trả cố định Trái phiếu coupon Trái phiếu consols 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 36 b Một số vấn đề cần ý với trái phiếu - Nguyên tắc định giá Lãi suất thị trường Lãi suất coupon Mệnh giá Thị giá Tỷ suất lợi tức thời kỳ nắm giữ (holding period return) - Lãi suất đáo hạn (yield to maturity – YTM) 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 37 c Các công cụ phái sinh • Forwards/Futures • Options: Call/ Put options • Swaps 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 38 Câu hỏi Tài sản tài : •a Trái phiếu •b Nguyên vật liệu •c Cổ phiếu •d Đáp án a c •e Đáp án a, b c 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 39 Câu hỏi 2: • • • • • Trên thị trường tiền tệ, người ta mua bán: a Các loại cổ phiếu b Trái phiếu kho bạc c Tín phiếu kho bạc d Cả a, b c 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 40 Câu hỏi • Thị trường tiền tệ: • a Là thị trường tài trợ cho thiếu hụt phương tiện toán chủ thể kinh tế • b Là nơi diễn giao dịch vốn có thời hạn từ hai năm trở xuống • c Cả a b 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 41 Câu hỏi • • • • • Trên thị trường vốn, người ta mua bán: a Trái phiếu doanh nghiệp b Chứng tiền gửi c Thương phiếu d Cả a, b c 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 42 Câu hỏi • Những đặc điểm thuộc thị trường sơ cấp: • a Là thị trường mua bán lần chứng khoán vừa phát hành • b Được tổ chức hoạt động hình thức Sở giao dịch • c Cả a b 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 43 Câu hỏi • Công cụ sau có tính lỏng độ an toàn cao nhất: • a Chứng tiền gửi • b Tín phiếu kho bạc • c Thương phiếu • d Hợp đồng mua lại 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 44 Câu hỏi7 • Đặc điểm với trái phiếu: • a Lãi trái phiếu phụ thuộc vào kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp • b Được hoàn trả vốn gốc đáo hạn • c Thời hạn hoàn trả vốn thường từ năm trở lên • d Đáp án b c • e Cả a, b c 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 45 Câu hỏi • Đặc điểm sau với cổ phiếu ưu đãi: a Cổ tức toán trước cổ phiếu thường b Có thời hạn hoàn trả tiền gốc c Cổ tức phụ thuộc vào kết kinh doanh d Đáp án a c 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 46 Câu hỏi • Khi cổ đông công ty A bán cổ phiếu công ty thị trường thứ cấp số tiền công ty A nhận là: a Hầu hết số tiền bán trừ tiền hoa hồng b Không c Tiền hoa hồng d Một tỷ lệ tiền định cổ phiếu giao dịch thị trường thứ cấp 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương 47 [...]... loại thị trường tài chính 1 Theo đặc điểm thời hạn của dòng vốn • a Thị trường tiền tệ • b Thị trường vốn 2 Theo đặc điểm của công cụ huy động vốn • a Thị trường nợ • b Thị trường vốn cổ phần • c Thị trường phái sinh 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 11 1 Theo đặc điểm thời hạn của dòng vốn a Thị trường tiền tệ b Thị trường vốn 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 12 a Thị trường tiền tệ - Là thị trường. .. là tài sản có giá trị phụ thuộc giá trị tài sản gốc (underlying assets) - Tài sản phái sinh được dùng để: phòng vệ hoặc đầu cơ 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 20 III Tổng quan về thị trường tiền tệ • 1 Các chủ thể trên thị trường tiền tệ • 2 Các công cụ của thị trường tiền tệ 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 21 1 Các chủ thể trên thị trường tiền tệ - Ngân hàng Trung Ương - Trung gian tài chính. .. dưới một năm - Có hai loại thị trường tiền tệ chủ yếu: Thị trường tiền tệ mở và thị trường liên ngân hàng • Thị trường tiền tệ có tính lỏng cao 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 13 b Thị trường vốn • Là thị trường mua bán các chứng khoán dài hạn, cụ thể là những chứng khoán có thời hạn thanh toán trên một năm • Trên thị trường vốn công cụ chủ yếu là các chứng khoán • Thị trường vốn có thể phân loại... 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 15 Thị trường vốn – Phân loại • Phân loại theo cách thức tổ chức: - Thị trường tập trung (Centralized/ Organized Exchange) - Thị trường phi tập trung (thị trường OTC – Over the Counter Exchange) 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 16 2 Theo đặc điểm của công cụ huy động • • • a Thị trường nợ (Debt markets) b Thị trường vốn cổ phần (Equity markets) c Thị trường phái... 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 18 b Thị trường vốn cổ phần • - Là thị trường giao dịch các chứng khoán vốn (equities) • - Chứng khoán vốn là loại công cụ tài chính cho phép người nắm giữ nó có quyền sở hữu một phần tài sản và quyền hưởng thu nhập ròng của người phát hành 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 19 c Thị trường phái sinh - Là nơi giao dịch các tài sản tài chính phái sinh - Tài sản... 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 14 Thị trường vốn – Phân loại • Theo nguồn gốc của vốn: - Thị trường sơ cấp (primary market) • Là nơi mua bán lần đầu các công cụ được phát hành (là thị trường phát hành các công cụ tài chính) • Initial public offering (IPO) & Secondary offering - Thị trường thứ cấp (secondary market) • Là thị trường mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường. .. gian tài chính 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 22 2 Các công cụ trên thị trường tiền tệ a Tín phiếu Kho bạc (Treasury bills, T-bills) b Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng (NCDs) c Thương phiếu (Commercial Paper) d Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận - Chấp phiếu ngân hàng (Banker’s Acceptance) e Hợp đồng mua lại (Repurchase Agreements Repos) 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 23 a Tín phiếu... kết trả nợ 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 26 d Chấp phiếu ngân hàng • Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận là các hối phiếu kỳ hạn do các công ty phát hành và được các ngân hàng đảm bảo thanh toán bằng cách đóng dấu chấp nhận lên tờ hối phiếu 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 27 Các bước tạo lập chấp phiếu ngân hàng Purchase Order 1 Importer Shipment of Goods 5 2 Exporter 4 L/C Notification 6... 2 Các công cụ của thị trường vốn 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 30 1 Các chủ thể trên thị trường vốn - Người phát hành Người đầu tư Người môi giới Người tạo lập và điều tiết thị trường 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 31 2 Các công cụ trên thị trường vốn • a Cổ phiếu • b Trái phiếu • c Công cụ phái sinh 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 32 a Cổ phiếu (chứng khoán vốn) • - Cổ phiếu là một... khoán chính phủ (thường là tín phiếu kho bạc) mà người này nắm giữ cho người cho vay và cam kết sẽ mua lại số chứng khoán đó vào một thời điểm trong tương lai với một mức giá nhất định - Mục đích phát hành - Thời hạn thanh toán - Đặc điểm lãi suất 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 2 29 IV Tổng quan về thị trường vốn 1 Các chủ thể trên thị trường vốn 2 Các công cụ của thị trường vốn 01/12/16 Tài chính tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 4 thị trường tài chính , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 4 thị trường tài chính , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 4 thị trường tài chính , Chương 4: Thị trường tài chính, I. Tổng quan về thị trường tài chính, Quy trình dịch chuyển vốn, a. Thị trường tiền tệ, Thị trường vốn – Phân loại, Các bước tạo lập chấp phiếu ngân hàng, a. Cổ phiếu (chứng khoán vốn), Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, c. Các công cụ phái sinh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay