Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 3 ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

46 155 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:34

Chương 3: Ngân hàng trung ương sách tiền tệ I Tổng quan NHTW Sự đời NHTW Định nghĩa NHTW Các mô hình NHTW Chức NHTW Sự đời NHTW Thế kỷ 15 đến kỷ 19 Ngân hàng thương mại đa - Doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ Bất ổn lưu thông tiền tệ Ngân hàng phát hành Sự can thiệp Nhà nước Ngân hàng trung gian Giữ tiền Cho vay Thanh toán Phát hành tiền Phát hành tiền Bảo lãnh Chiết khấu thương phiếu… Sự phân hoá hệ thống Ngân hàng Sự đời NHTW • Từ đầu TK 20 đến Hai xu đầu kỷ XX Khủng hoảng kinh tế 1929-33 + Học thuyết Keynes Tách rời chức độc quyền phát hành kinh doanh tiền tệ Thành lập NHTW với đầy đủ chất Quốc hữu hoá NHTW thành lập NHTW thuộc sở hữu Nhà nước Định nghĩa NHTW • NHTW định chế tài công thực chức quản lý Nhà nước hoạt động lưu thông tiền tệ tín dụng (là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng ngân hàng, ngân hàng Chính phủ) Các mô hình NHTW NHTW độc lập Chính phủ NHTW trực thuộc Chính phủ QUỐC HỘI QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Chức NHTW a Độc quyền phát hành tiền b NHTW ngân hàng Chính phủ c NHTW ngân hàng ngân hàng 4a Độc quyền phát hành tiền - NHTW thể chế Nhà nước cho phép phát hành tiền nhằm đảm bảo thống an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc gia - Đồng tiền NHTW phát hành tiền pháp định - Nguyên tắc phát hành tiền: • + Trong lịch sử, nguyên tắc phát hành tiền phải có vàng đảm bảo: NHTW yêu cầu phát hành tiền giấy sở có vàng đảm bảo • + Phát hành tiền phải dựa nhu cầu kinh tế 4b NHTW ngân hàng Chính phủ - Làm thủ quỹ cho KBNN thông qua quản lý tài khoản Kho bạc - NHTW cho Chính phủ vay tiền - NHTW làm đại lý, đại diện tư vấn cho Chính phủ 4c NHTW ngân hàng ngân hàng • NHTW mở tài khoản nhận tiền gửi ngân hàng trung gian hình thức: + Dự trữ bắt buộc: số tiền NHTM phải gửi tài khoản NHTW Số tiền DTBB=Tỷ lệ DTBB x Tổng số dư tiền gửi + Tiền gửi toán • NHTW cho NHTM vay tiền: hình thức tái chiết khấu (chiết khấu lại giấy tờ có giá ngắn hạn NHTM đưa đến, chủ yếu tín phiếu KB thương phiếu) • NHTW thực chức trung tâm toán cho ngân hàng trung gian Câu hỏi • Trong mục tiêu sách tiền tệ: a.Mục tiêu ổn định giá giảm thất nghiệp mâu thuẫn với ngắn hạn b.Mục tiêu tăng trưởng kinh tế tạo công ăn việc làm thống với c.Cả a b Câu hỏi NHTW bán tín phiếu làm: a Cơ số tiền tăng, cung tiền tăng b Cơ số tiền giảm, cung tiền giảm c Cơ số tiền giảm, cung tiền tăng d Cơ số tiền tăng, cung tiền giảm 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi • Trong phép đo cung tiền M1 có tài sản sau TRỪ: • a Công cụ phái sinh • b Tiền mặt • c Tiền gửi phát séc • d Đáp án b c 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi Chính sách tiền tệ KHÔNG sử dụng công cụ: a Nghiệp vụ thị trường mở b Tỷ lệ dự trữ vượt mức c Tái chiết khấu thương phiếu Câu hỏi Nếu NHTW chọn lãi suất làm mục tiêu trung gian, cầu tiền tăng: •a Cung tiền tăng •b Cung tiền giảm •c Lãi suất tăng •d Lãi suất giảm 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi • Trong hệ thống mục tiêu điều hành sách tiền tệ có hệ thống mục tiêu: a Mục tiêu trung gian & mục tiêu cuối cùng b Mục tiêu trung gian & mục tiêu giá c Mục tiêu hoạt động & mục tiêu giá 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi • Nếu NHTW mua trái phiếu từ công chúng làm: a.Giá trái phiếu mức sinh lời trái phiếu tăng b.Giá trái phiếu mức sinh lời trái phiếu giảm c Giá trái phiếu tăng mức sinh lời trái phiếu giảm d.Giá trái phiếu giảm mức sinh lời trái phiếu tăng 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ •a Ổn định giá trị đồng nội tệ •b Cung cấp vốn cho dự án đầu tư phủ •c Cả a b 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi 10 Khi công chúng chuyển tiền từ tài khoản séc sang tài khoản tiền gửi tiết kiệm, yếu tố khác không đổi, điều dẫn đến khối tiền M1: •a Tăng •b Giảm •c Không thay đổi 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi 11 Giả định yếu tố khác không thay đổi, lượng tiền cung ứng tăng khi: a NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc b NHTW tăng lãi suất tái chiết khấu c NHTW mua tín phiếu Kho bạc thị trường mở d Không có đáp án 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi 12 Giả định yếu tố khác không thay đổi, số nhân tiền tệ giảm khi: a NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc b NHTW tăng lãi suất tái chiết khấu c NHTW bán tín phiếu Kho bạc thị trường mở d Không có đáp án 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi 13 Công cụ nghiệp vụ thị trường mở NHTW: •a Có thể đảo ngược dễ dàng •b Không thể đảo ngược •c.Tác động khó kiểm soát •d Có độ trễ lớn 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi 14 • Nghiệp vụ NHTW bán chứng khoán thị trường mở sẽ: a Làm tăng dự trữ ngân hàng b Làm tăng giá chứng khoán c Làm lãi suất tăng d Làm tăng cung ứng vốn thị trường tiền tệ 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi 15 Ngân hàng Trung ương mua tín phiếu làm: •a Cơ số tiền tăng, cung tiền tăng •b Cơ số tiền giảm, cung tiền giảm •c Cơ số tiền giảm, cung tiền tăng •d Cơ số tiền tăng, cung tiền giảm 01/12/16 Tài tiền tệ- Chương Câu hỏi 16 • Trong tiêu sau, tiêu thường dùng để phản ánh mức độ lạm phát kinh tế: a Tốc độ tăng số CPI b Tốc độ tăng giá vàng c Tốc độ tăng số PPI d Tốc độ tăng giá ngoại hối [...]...II Chính sách tiền tệ 1) Các phép đo lượng tiền cung ứng 2) Mục tiêu của chính sách tiền tệ 3) Các công cụ của chính sách tiền tệ 1 Các phép đo lượng tiền cung ứng • M0 = C • M1 = C + DD = M0 + DD • M2 = C + DD + tiền gửi không phát séc + Tiền gửi có kỳ hạn • = C + Tiền gửi ngân hàng • M3 = M2 + Tiền gửi tại các định chế phi NH • = C + Các loại tiền gửi • L = M3 + Những thứ khác có thể được coi là tiền. .. tăng b Cơ số tiền giảm, cung tiền giảm c Cơ số tiền giảm, cung tiền tăng d Cơ số tiền tăng, cung tiền giảm 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 4 Câu hỏi 4 • Trong phép đo cung tiền M1 có các tài sản sau đây TRỪ: • a Công cụ phái sinh • b Tiền mặt • c Tiền gửi có thể phát séc • d Đáp án b và c 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 4 Câu hỏi 5 Chính sách tiền tệ KHÔNG sử dụng công cụ: a Nghiệp vụ thị trường... hành tiền b.Làm trung gian thanh toán cho các ngân hàng trong nước c.Cả a và b Câu hỏi 2 • Trong các mục tiêu của chính sách tiền tệ: a.Mục tiêu ổn định giá cả và giảm thất nghiệp chỉ mâu thuẫn với nhau trong ngắn hạn b.Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm thống nhất với nhau c.Cả a và b Câu hỏi 3 NHTW bán tín phiếu làm: a Cơ số tiền tăng, cung tiền tăng b Cơ số tiền giảm, cung tiền. .. ra từ trước - CSTT bành trướng (mở rộng) - CSTT thắt chặt 2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ b) Mục tiêu của chính sách tiền tệ •Mục tiêu cuối cùng: - Ổn định giá cả, ổn định lạm phát - Tạo công ăn việc làm cho nền kinh tế -Tăng trưởng kinh tế -> Mối quan hệ giữa các mục tiêu •Mục tiêu trung gian 3 Các công cụ của chính sách tiền tệ a) Nghiệp vụ thị trường mở b) Nghiệp vụ tái chiết khấu c) Tỷ lệ dự trữ... gửi • L = M3 + Những thứ khác có thể được coi là tiền Số nhân tiền tệ (m) - Giả định khối tiền trong nghiên cứu là MS = M1 MS = M1 = C + DD -Cơ số tiền tệ: MB = C + RR + ER MS C + DD c +1 m= = = MB C + RR + ER c + rb + re 2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ a Khái niệm • CSTT là chính sách kinh tế vĩ mô mà NHTW sử dụng để làm thay đổi lượng tiền cung ứng nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế đã đề ra từ... trường tiền tệ mở để làm thay đổi dự trữ của các NHTM -> thay đổi lượng tiền cung ứng a Nghiệp vụ thị trường mở Tín phiếu KB Cung tiền thiếu t ặ mnềi T Tín phiếu KB Tiền mặt Tại sao lại là tín phiếu KB? NHTW Tín phiếu KB Cung tiền thừa Tín phiếu KB NHTM NHTM TT tiền tệ mở NHTM NHTM Tín phiếu KB Tín phiếu KB Đặc điểm của thị trường tiền tệ mở a Nghiệp vụ thị trường mở • Ưu điểm: • + Độ linh hoạt và chính. .. cho NHTM trước nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng • + Là công cụ điều hành chính sách tiền tệ - Cơ chế tác động: • Tỷ lệ DTBB tăng -> khả năng cho vay của các NHTM giảm, khả năng mở rộng tiền gửi của hệ thống NH giảm, MS giảm c Tỷ lệ dự trữ bắt buộc • Ưu điểm: • + Tác động một cách bình đẳng tới tất cả các ngân hàng • + Một sự thay đổi nhỏ có thể thay đổi đáng kể lượng tiền cung ứng • + Đảm bảo khả... tiền tệ KHÔNG sử dụng công cụ: a Nghiệp vụ thị trường mở b Tỷ lệ dự trữ vượt mức c Tái chiết khấu thương phiếu Câu hỏi 6 Nếu NHTW chọn lãi suất làm mục tiêu trung gian, khi cầu tiền tăng: •a Cung tiền sẽ tăng •b Cung tiền sẽ giảm •c Lãi suất sẽ tăng •d Lãi suất sẽ giảm 01/12/16 Tài chính tiền tệ- Chương 4 ... năng thanh toán cho các NHTM • Nhược điểm: • + Thiếu linh hoạt • + Mang tính hành chính, cưỡng chế -> dễ gây phản ứng từ phía các NHTM • + Tăng DTBB có thể gây nên vấn đề mất khả năng thanh khoản ngay đối với một ngân hàng có dự trữ vượt mức thấp • + Có thể gây ra tình trạng kém ổn định cho các ngân hàng III Lạm phát 1 2 3 4 Khái niệm Đo lường lạm phát Phân loại lạm phát Nguyên nhân lạm phát 1 Khái niệm... quốc nội 3 Phân loại lạm phát a • - Phân loại theo mức độ Lạm phát vừa phải Lạm phát phi mã Siêu lạm phát b Theo khả năng dự đoán Lạm phát có thể dự kiến được Lạm phát không thể dự kiến được 4 Nguyên nhân lạm phát a Lạm phát chi phí đẩy b Lạm phát cầu kéo P Lạm phát chi phí đẩy P1 E1 Eα P0 E0 AS1 AD1 AS AD Yα Y0 Y P Lạm phát cầu kéo P1 E1 P0 E0 Eα AS1 AD1 AS AD Y0 Y α Y Câu hỏi 1 Ngân hàng trung ương
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 3 ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 3 ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 3 ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ , Chương 3: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, Sự ra đời của NHTW, Sự ra đời của NHTW, Số nhân tiền tệ (m), a. Nghiệp vụ thị trường mở, c. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, Nguyên nhân lạm phát, Lạm phát cầu kéo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay