Slide bài giảng lý thuyết tài chính chương 3 THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH

13 84 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:33

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Thị trường tài gì?  TTTC nơi diễn việc chuyển giao nguồn tài cách trực tiếp gián tiếp chủ thể kinh tế với thông qua phương thức giao dịch công cụ tài định nhằm thoả mãn quan hệ cung-cầu vốn nhằm mục đích kiếm lời 2 Phân loại thị trường tài     Theo phương thức huy động nguồn TC: - Thị trường nợ - Thị trường vốn cổ phần Theo luân chuyển nguồn TC: - Thị trường sơ cấp - Thị trường thứ cấp Căn vào tính chất pháp lý: - Thị trường thức - Thị trường không thức Căn vào thời gian sử dụng nguồn TC huy động được: - Thị trường tiền tệ - Thị trường vốn Chức thị trường TC  Dẫn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu  Cung cấp khả khoản cho chứng khoán  Cung cấp thông tin kinh tê' đánh giá giá trị doanh nghiệp  Là môi trường để nhà nước thực sách tiền tệ ĐK cần thiết để phát triển TTTC (i) Nền KT h.hoá phát triển, tiền tệ ổn định (ii) Hàng hoá TTTC phải đa dạng, phong phú (iii) Phát triển trung gian TC (iv) Hoàn thiện hệ thống PL làm sở hoạt động kiểm soát TTTC, có tổ chức QLNN để điều khiển, giám sát TTTC (v) Tạo sở vật chất kỹ thuật, hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho hoạt động TTTC (vi) Có đội ngũ nhà KD, nhà QL am hiểu kiên thức TTTC 5 Các công cụ chủ yếu thị trường tài KN: Đó công cụ mà thông qua nguồn tài chuyển từ chủ thể sang chủ thể khác Bao gồm: - Các công cụ chủ yếu thị trường tiền tệ - Các công cụ chủ yếu thị trường chứng khoán 5.1.Công cụ chủ yếu TT tiền tệ a) Tín phiếu kho bạc (Treasury Bill- TB) b) Chứng tiền gửi chuyển nhượng (Negotiable Bank Certificate of Deposit- NCDs) c) Thương phiếu (Commercial Paper- CP)@© d) Chấp phiếu ngân hàng (Banker’s Acceptance- BA) e) Các hợp đồng mua lại (Repo) f)Tín phiếu ngân hàng trung ương (Central Bank Bill- CBB) g) Đô la Châu Âu (Euro dollars) 5.2 Công cụ thị trường vốn a) Cổ phiêú (Stock) * Cổ phiếu CK chứng nhận số vốn góp vào c.ty CP quyền lợi người sở hữu CK c.ty CP  * Cổ phiếu có loại là: cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi  b)Trái phiếu (Bond) * loại CK nợ, chứng nhận khoản vay người vay phát hành cam kết trả lợi tức hoàn trả vốn vay theo thời hạn định cho người sở hữu CK. c) Các CK phái sinh chứng từ có giá có nguồn gốc từ CK lưu hành, như: chứng quyền, hợp đồng quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai, hợp đông kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi  Các chủ thể tham gia TTTC Các chủ thể tham gia TT tiền tệ  Các chủ thể tham gia TTCK  6.1 Các chủ thể tham gia TT tiền tệ a)NHTƯ: quản lý điều hành thị trường b) Các NHTM  vai trò chủ lực TT tiền tệ: trì khả toán, tận dụng vốn nhàn rỗi KT để kiếm lời c) Các DN, hộ gia đình cá nhân d) Các tổ chức tài phi ngân hàng e) Các nhà môi giới chuyên nghiệp 6.2.Chủ thể tham gia TTCK  Chủ thể phát hành CK: chủ thể có nhu cầu vốn đầu tư Nhà nước cho phép phát hành CK để huy động vốn  Người đầu tư: người có vốn nhàn rỗi họ muốn mua CK để kiếm lời  Các công ty KD TTCK: trung gian kết nối nguồn cung - cầu CK.  Người tổ chức thị trường: Ban điều hành sở giao dịch CK 7 TTTC VIỆT NAM Thị trường tiền tệ Việt Nam:  thức đời năm 1990 sau hệ thống NH cấp Việt Nam thức chuyển sang mô hình hệ thống NH cấp  Các phận cấu thành: - TT tiền gửi (tín dụng):hình thành năm 1990 (sau hệ thống NH cấp thức chuyển sang mô hình cấp) - TT nội tệ liên ngân hàng (LNH): thành lập ngày 10/3/1993, thức h.động từ đầu năm 1994 - TT ngoại tệ LNH: thành lập ngày 20/9/1994 - TT tín phiếu kho bạc: thức hoạt động tháng 6/1995 - TT mở: thức hoạt động ngày 12/7/2000 2 Thị trường vốn Việt Nam (TTCK) 2.1.Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP Hồ Chí Minh: - Khởi đầu Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TP Hồ Chí Minh: mở phiên giao dịch vào ngày 28/7/2000  tổ chức theo mô hình tập trung với quy mô nhỏ - Ngày 8/8/2007:TTGDCK TP Hồ Chí Minh  Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (dưới dạng công ty TNHH thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) 2.2 Sở giao dịch chứng khoán Hà nội: - Khởi đầu Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội khai trương ngày 8/3/2005  dành cho DN vừa nhỏ - Tháng 01/2009 8/8/2007:TTGDCK Hà nội  Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (dưới dạng công ty TNHH thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) Đặc điểm: mang tính sơ khai, quy mô nhỏ bé,hàng hoá chất lượng, nghèo nàn chủng loại [...]... nối nguồn cung - cầu về CK.  Người tổ chức thị trường: Ban điều hành của các sở giao dịch CK 7 TTTC VIỆT NAM 1 Thị trường tiền tệ của Việt Nam:  chính thức ra đời năm 1990 sau khi hệ thống NH 1 cấp của Việt Nam chính thức chuyển sang mô hình hệ thống NH 2 cấp  Các bộ phận cấu thành: - TT tiền gửi (tín dụng):hình thành năm 1990 (sau khi hệ thống NH 1 cấp chính thức chuyển sang mô hình 2 cấp) - TT... thống NH 1 cấp chính thức chuyển sang mô hình 2 cấp) - TT nội tệ liên ngân hàng (LNH): thành lập ngày 10 /3/ 19 93, chính thức h.động từ đầu năm 1994 - TT ngoại tệ LNH: thành lập ngày 20/9/1994 - TT tín phiếu kho bạc: chính thức hoạt động tháng 6/1995 - TT mở: chính thức hoạt động ngày 12/7/2000 2 Thị trường vốn Việt Nam (TTCK) 2.1.Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP Hồ Chí Minh: - Khởi đầu là Trung tâm... (dưới dạng công ty TNHH 1 thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) 2.2 Sở giao dịch chứng khoán Hà nội: - Khởi đầu là Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội được khai trương ngày 8 /3/ 2005  dành cho của các DN vừa và nhỏ - Tháng 01/2009 8/8/2007:TTGDCK Hà nội  Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (dưới dạng công ty TNHH 1 thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng lý thuyết tài chính chương 3 THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH , Slide bài giảng lý thuyết tài chính chương 3 THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH , Slide bài giảng lý thuyết tài chính chương 3 THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH , Các công cụ chủ yếu của thị trường tài chính, Các chủ thể tham gia trên TTTC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay