Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn hiện nay

2 196 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:32

Đặc điểm Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam việc bảo đảm tiêu chí nhà nước pháp quyền nói chung, Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa nói riêng, c cn có số đặc điểm sau: - Về tŕnh hh nh thành phát triển, Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam hh nh thành phát triển sở đánh đổ chế độ phong kiến, thực dân, không kinh qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư Đây đặc điểm lịch sử quan trọng cho thấy rơ điểm xuất phát tŕnh xây dựng nhà nước với khó khăn, yếu hạ tầng sở thượng tầng kiến trúc xă hội Qua chục năm phấn đấu, xây dựng đổi phương thức tổ chức hoạt động, đến Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khóa VII (1994), lần văn thức Đảng, xác định việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân, vh nhân dân - Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước nhân dân, nhân dân vh nhân dân Đây đặc điểm quan trọng mà nhà nước pháp quyền tư sản có Thực chất đặc điểm Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm bảo đảm tính giai cấp, tính nhân dân Nhà nước ta Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân nhân dân định đoạt, nhân dân định phương thức tổ chức, xây dựng vận hành máy quyền lực nhà nước nhằm đáp ứng ngày cao lợi ích nhân dân toàn dân tộc Đây c cn thể tính ưu việt chế độ xă hội chủ nghĩa so với chế độ khác - Trong Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp quan chức nhà nước để thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Đây phương thức tổ chức thực quyền lực nhà nước mẻ, phải lấy hiệu thực tiễn để kiểm nghiệm Về nguyên tắc, không thừa nhận học thuyết "tam quyền phân lập" vh máy móc, khô cứng theo kiểu quyền hoàn toàn độc lập, phối hợp, chí đến đối lập, hạn chế sức mạnh quan lập pháp, hành pháp tư pháp Tuy nhiên, trở lại với nguyên tắc tập quyền, tức tập trung toàn quyền lực cao nhà nước lập pháp, hành pháp tư pháp cho cá nhân, quan tổ chức nhà nước Bởi vh, làm ngược lại lịch sử tiến nhân loại Vấn đề đặt yêu cầu phải nghiên cứu giải Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam phải có phân công, phân định thẩm quyền cho rơ ràng, minh bạch để thực có hiệu với chất lượng cao ba quyền, tránh thnh trạng chồng chéo, tùy tiện, lạm quyền Theo Hiến pháp pháp luật, Quốc hội quan giao thực thẩm quyền lập pháp, bên cạnh Quốc hội cnc giao thực 13 nhiệm vụ (xem Điều Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001); Chính phủ phân công thực thẩm quyền hành pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ṭa án nhân dân tối cao phân công thực thẩm quyền tư pháp Như vậy, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ṭa án nhân dân tối cao quan giao nhiệm vụ lập pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Ṭa án nhân dân lại quy định quan tŕnh dự án luật, pháp lệnh trước Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội Có kiến cho rằng, không nên giao cho Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân, Ṭa án nhân dân tối cao chủ tŕ soạn thảo tŕnh Quốc hội dự án luật, pháp lệnh, vh thẩm quyền Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nữa, khái niệm lập pháp phải bao hàm toàn nội dung tŕnh soạn thảo dự án luật, thông qua ban hành luật, có bảo đảm tính khách quan toàn diện chất lượng văn pháp luật - Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Một số nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp Tập trung dân chủ thể tŕnh tổ chức xây dựng máy quyền lực nhà nước Tuy nhiên, áp dụng nguyên tắc cần cân nhắc, xem xét điều kiện cần đủ để phát huy tác dụng, hiệu tích cực nguyên tắc này; đặc biệt phải lưu đến quyền hạn trách nhiệm cá nhân việc thực công vụ máy công quyền - Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp công dân, công dân phải làm tṛn nghĩa vụ ḿnh Nhà nước xă hội Mối quan hệ qua lại Nhà nước với công dân, dân chủ với kỷ cương Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam phải pháp luật quy định điều chỉnh Đây đặc điểm quan trọng, xuyên suốt toàn tŕnh xây dựng nhà nước pháp quyền phải thực tất lĩnh vực đời sống xă hội - Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam quản lư xă hội chủ yếu pháp luật, không ngừng tăng cường đổi công tác lập pháp, hành pháp tư pháp; đồng thời, thường xuyên quan tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao thức pháp luật cho nhân dân - Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lănh đạo Nhà nước xă hội Đây đặc điểm bật Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam Hiến pháp ghi nhận nhân dân Việt Nam đồng thnh ủng hộ Đảng lănh đạo Nhà nước thông qua cương lĩnh, đường lối, sách thể chế pháp luật Đảng không làm thay Nhà nước phải hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Đảng không ngừng đổi phương thức lănh đạo ḿnh nhằm tạo điều kiện cho máy nhà nước hoạt động có hiệu quả, đặc biệt điều kiện xây dựng kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa Mặt khác, Đảng không ngừng đổi công tác tổ chức xây dựng máy để bảo đảm Đảng giữ vai tṛ lănh đạo Nhà nước, không chồng chéo với quan chức tương ứng máy Quốc hội, Chính phủ quan tư pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn hiện nay, Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn hiện nay, Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay