co che dang lanh dao nha nuoc quan ly nhan dan lam chu

2 292 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:31

Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý Nhân dân làm chủ Việt Nam Khái niệm: Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ sáng tạo Đảng, phù hợp với chất dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) nước ta Để thực chế đạt mục tiêu cao điều kiện nước ta nay, mặt cần phải nâng cao nhận thức vai trò động lực dân chủ, mặt khác phải nâng cao lực làm chủ nhân dân Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ ba thành tố không tách rời chế tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” Trong đó, Nhân dân làm chủ vừa thành tố, vừa mục tiêu cao triển khai chế thực tiễn Tuy nhiên, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý Nhân dân chủ nhân chân xã hội, thực “làm chủ” công xây dựng, phát triển đất nước theo mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Do Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý hai thành tố thiếu để Nhân dân làm chủ, lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước có kết thiết thực người làm chủ chân xã hội Nhân dân Nói cách khác, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhằm mục tiêu thực thi quyền làm chủ Nhân dân Mối quan hệ ba thành tố chế tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, góc độ thể chế trị dân chủ - xã hội, thể nội dung chủ yếu sau đây: Thứ nhất, Đảng lãnh đạo để Nhân dân làm chủ Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc” [4, tr.88] Do xét chất, Đảng lãnh đạo Nhà nước xã hội mục đích khác để đem lại quyền làm chủ cho Nhân dân, đảm bảo tất quyền lực thuộc Nhân dân Chỉ Đảng Cộng sản lãnh đạo tất quyền lực thực Nhân dân Nhân dân, nhân dân lao động, trở thành chủ nhân chân điều kiện chủ nghĩa xã hội (CNXH) CNXH thành cách mạng Nhân dân lãnh đạo Đảng Đảng lãnh đạo để nhân dân xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN, xã hội đòi hỏi ngày tạo điều kiện trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để Nhân dân làm chủ Chỉ Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền xây dựng quyền Nhân dân, Nhà nước thực quyền lực Nhân dân Nhà nước công cụ chủ yếu để Nhân dân thực quyền làm chủ lĩnh vực đời sống xã hội Ngoài ra, Đảng tổ chức, giáo dục, lãnh đạo Nhân dân phát huy quyền làm chủ hình thức đa dạng khác (thông qua tổ chức đoàn thể, hội đoàn ) cách có hiệu V.I.Lênin viết: “chỉ có đảng giai cấp công nhân tức Đảng cộng sản, tập hợp, giáo dục, tổ chức đội tiên phong giai cấp vô sản tất quần chúng lao động, có đội tiên phong chống lại dao động tiểu tư sản lãnh đạo giai cấp mặt trị thông qua giai cấp mà lãnh đạo tất quần chúng” Thứ hai, Nhà nước quản lý để Nhân dân làm chủ Nhà nước dân chủ, nhà nước XHCN, nhân dân thiết lập nên để thực quyền lực Quyền lực nhà nước ta thực chất quyền lực Nhân dân ủy quyền, Nhà nước thay mặt Nhân dân để quản lý xã hội, quan hệ Nhà nước với Nhân dân quan hệ “công bộc” chủ nhân Vì Nhà nước quản lý để Nhân dân làm chủ? Trước hết, hình thức chủ yếu, qua Đảng lãnh đạo xã hội, lãnh đạo Nhân dân xây dựng xã hội mới, lãnh đạo Nhân dân làm chủ xã hội Thứ nữa, Nhân dân thực quyền làm chủ chủ yếu thông qua hoạt động Nhà nước Nhà nước ta - Đảng nhiều lần khẳng định - nhà nước mà tất quyền lực Nhân dân Nhà nước quản lý, thực quyền lực mình, thực chất, thực quyền lực Nhân dân, thực quyền làm chủ Nhân dân Nhà nước quản lý giữ vai trò làm phương tiện hay điều kiện để thực quyền làm chủ Nhân dân công việc quản lý đất nước xã hội Đó hình thức chủ yếu để nhân dân làm chủ điều kiện nước ta Thứ ba, nhân dân làm chủ để phát huy vai trò đảng nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: co che dang lanh dao nha nuoc quan ly nhan dan lam chu, co che dang lanh dao nha nuoc quan ly nhan dan lam chu, co che dang lanh dao nha nuoc quan ly nhan dan lam chu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay