Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 1 giới thiệu về marketing

27 135 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:29

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ MARKETING I II III IV Khái niệm marketing Chức marketing Phân loại marketing Marketing - mix MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Giới thiệu số khái niệm marketing, từ rút chất marketing Trình bày số quan điểm quản trò marketing Phân biệt marketing bán hàng Phân tích mục tiêu chức marketing Trình bày khái niệm marketing mix Giới thiệu số cách phân loại marketing KHÁI NIỆM MARKETING Một số khái niệm  Khái niệm marketing  Các giai đoạn phát triển marketing  Sự khác biệt marketing bán hàng  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN • 1- NHU CẦU: * Đòi hỏi (needs) • * Mong muốn (wants) • * Số cầu (demand) • • 2- SẢN PHẨM (PRODUCT): Là đưa thò trường • để thỏa mãn nhu cầu khách hàng • 3- TRAO ĐỔI (EXCHANGE): Là hành vi nhận vật từ người đưa • lại cho họ vật khác Trao đổi phương thức thỏa mãn nhu cầu người MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - THỊ TRƯỜNG (MARKET): Bao gồm tất khách hàng có yêu cầu hay mong muốn chưa thỏa mãn, có khả sẵn sàng tham gia trao đổi để thỏa mãn yêu cầu hay mong muốn 5- KHÁCH HÀNG (CUSTOMER): • Là cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp hướng nỗ lực Marketing vào, họ có điều kiện đònh mua sắm 6- NGƯỜI TIÊU THỤ (CONSUMER): • Là cá nhân, hộ gia đình sử dụng hay tiêu thụ SP MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN • 7- GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG (CUSTOMER-PERCEIVED VALUE): • Sự đánh giá khách hàng khác biệt toàn lợi ích tất chi phí bỏ ra, so với cạnh tranh • 8- SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG • (CUSTOMER SATISFACTION) • Sự thỏa mãn KH phụ thuộc vào mức độ nhận thức sản phẩm mối tương quan với kỳ vọng KH Needs, wants, demands Markets Exchange, transactions, relationships Products and Services Value, satisfaction KHÁI NIỆM MARKETING • * 6R: Marketing trình tạo • sản phẩm đến người cần dùng lúc, chỗ với mức giá hợp lý chiêu thò mức * CIM (UK’s Chartered Institute of Marketing): Marketing trình quản trò nhằm nhận biết, dự đoán đáp ứng yêu cầu khách hàng cách có hiệu KHÁI NIỆM MARKETING * DENIS LINDON: Marketing toàn phương cách tổ chức dùng để đặt ảnh hưởng theo chiều hướng thuận lợi lên thái độ tập tính quần chúng mà tổ chức quan tâm tới nhằm đạt mục tiêu tổ chức + Phong cách Marketing + Phương pháp nghiên cứu + Phương tiện hành động KHÁI NIỆM MARKETING • * HIỆP HỘI MARKETING MỸ(AMA): Marketing tổ chức hoạt động qui • trình tạo dựng, truyền thông mang lại giá trò cho khách hàng nhằm quản trò mối quan hệ với khách hàng theo hướng tạo lợi ích cho tổ chức cổ đông • => Bản chất marketing: - Quản trò - Hướng theo khách hàng - Trao đổi CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies • QUAN ĐIỂM SẢN XUẤT • (The Production Concept) – Tập trung vào sản xuất phân phối hiệu – Cho khách hàng chấp nhận sản phẩm cung cấp sẵn, giá thấp CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies • QUAN ĐIỂM SẢN PHẨM (The Product Concept) • Cho khách hàng muốn sản phẩm cung cấp phải: Chất lượng cao Có đặc trưng riêng Cải tiến Sử dụng hiệu nhất… CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies • QUAN ĐIỂM BÁN HÀNG • (The Selling Concept): Cho cần thúc đẩy khách hàng mua Bán có sẵn Tập trung vào giao dòch bán hàng (Khả cung cấp vượt mức, hàng hoá không cần đến) HARD SELL CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies • QUAN ĐIỂM MARKETING (KHÁCH HÀNG) The Marketing Concept Tập trung vào yêu cầu, mong muốn khách hàng Làm cho khách hàng hài lòng, thỏa mãn Hiệu so với cạnh tranh ty âng ) co fits ận pro hu y ( ïi n an Lơ mp Co Co Th ns oa um û m er ãn s( k wa hác nt h sa hàn ti s g fac ti o n) CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies MARKETING XÃ HỘI (Societal Marketing Concept) Lợi ích xã hội Society (human welfare) SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MARKETING VÀ BÁN HÀNG • BÁN HÀNG  Nhấn mạnh sản phẩm  Bán SP có sẵn  Hướng theo doanh số bán  Hoạch đònh ngắn hạn  Quyền lợi người bán • MARKETING  Nhấn mạnh nhu cầu KH  Xác đònh mong muốn, thiết kế, phân phối SP  Hướng đến lợi nhuận tối ưu  Hoạch đònh dài hạn  Lợi ích người mua SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MARKETING VÀ BÁN HÀNG SELLING Sản xuất Bán hàng Tiêu thụ MARKETING Nhu cầu KH Nỗ lực marketing Sự thỏa mãn KH Mục tiêu tổ chức CHỨC NĂNG MARKETING   Mục tiêu marketing Chức marketing MỤC TIÊU CỦA MARKETING  Thỏa mãn khách hàng: o Làm cho họ hài lòng theo cách mà họ muốn o Làm cho họ trung thành cách tự nguyện o Thu phục thêm khách hàng  Thắng cạnh tranh  Lợi nhuận tối ưu MARKETING 3C CHỨC NĂNG CỦA MARKETING • Phát thỏa mãn nhu cầu khách hàng hoạt động quản trò marketing Dự đoán nhu cầu Quản lý nhu cầu:  Kích thích nhu cầu  Khai thông nhu cầu  Điều chỉnh nhu cầu Thỏa mãn nhu cầu TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING Quan Quan trọ trọnngg đố đốii vớ vớii mọ mọii khácchh hà hànngg Quan Quan trọ trọnngg đố đốii vớ vớii cô cônngg việ việcc củ củaa bạ bạnn ẢẢnnhh hưở hưởnngg sự phá phátt triể triểnn kinh kinh tế tế MARKETING MIX KHÁI NIỆM: Là phối hợp công cụ Marketing phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế nhằm đạt mục tiêu thò trường chọn Là giải pháp có tính tình tổ chức MARKETING MIX SẢN PHẨM PRODUCT PHÂN PHỐI PLACE GIÁ PRICE XÚC TIẾN PROMOTION MARKETING MIX THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU MARKETING MIX CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG MARKETING - MIX:  Tính chất, đặc điểm sản phẩm  Chu kỳ tồn sản phẩm  Uy tín, vò trí công ty thò trường  Tình thò trường  Đặc điểm tiêu dùng  Khu vực thò trường MARKETING MIX 4P 4C Sản phẩm Product Giá Price Đòi hỏi mong muốn Customer needs & wants Phân phối Place Thuận tiện Convenience Xúc tiến Promotion Thông đạt Communication Chi phí KH Cost to the customer [...]... được giá trò từ KH nhằm tạo ra lợi nhuận và tài sản từ KH CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MARKETING 1 2 3 4 5 Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing theo theo theo theo theo hướng hướng hướng hướng hướng sản xuất (18 70) sản phẩm (19 10) bán hàng (19 30) khách hàng (19 50) xã hội (19 80) CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies • QUAN ĐIỂM SẢN XUẤT • (The Production Concept)... Bán hàng Tiêu thụ MARKETING Nhu cầu KH Nỗ lực marketing Sự thỏa mãn KH Mục tiêu tổ chức CHỨC NĂNG MARKETING   Mục tiêu marketing Chức năng marketing MỤC TIÊU CỦA MARKETING  Thỏa mãn khách hàng: o Làm cho họ hài lòng theo cách mà họ muốn o Làm cho họ trung thành một cách tự nguyện o Thu phục thêm khách hàng  Thắng trong cạnh tranh  Lợi nhuận tối ưu MARKETING 3C CHỨC NĂNG CỦA MARKETING • Phát hiện... MARKETING Marketing Management Philosophies • QUAN ĐIỂM MARKETING (KHÁCH HÀNG) The Marketing Concept Tập trung vào yêu cầu, mong muốn của khách hàng Làm cho khách hàng hài lòng, thỏa mãn Hiệu quả hơn so với cạnh tranh ty âng ) co fits ận pro hu y ( ïi n an Lơ mp Co Co Th ns oa um û m er ãn s( k wa hác nt h sa hàn ti s g fac ti o n) CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies MARKETING. .. tế MARKETING MIX KHÁI NIỆM: Là sự phối hợp những công cụ Marketing phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế nhằm đạt được các mục tiêu trong thò trường đã chọn Là giải pháp có tính tình thế của tổ chức MARKETING MIX SẢN PHẨM PRODUCT PHÂN PHỐI PLACE GIÁ PRICE XÚC TIẾN PROMOTION MARKETING MIX THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU MARKETING MIX CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG MARKETING - MIX:  Tính chất, đặc điểm của sản phẩm  Chu... (Societal Marketing Concept) Lợi ích xã hội Society (human welfare) SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MARKETING VÀ BÁN HÀNG • BÁN HÀNG  Nhấn mạnh sản phẩm  Bán SP đã có sẵn  Hướng theo doanh số bán  Hoạch đònh ngắn hạn  Quyền lợi người bán • MARKETING  Nhấn mạnh nhu cầu KH  Xác đònh mong muốn, thiết kế, phân phối SP  Hướng đến lợi nhuận tối ưu  Hoạch đònh dài hạn  Lợi ích người mua SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MARKETING. .. khách hàng chấp nhận sản phẩm được cung cấp sẵn, giá thấp CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies • QUAN ĐIỂM SẢN PHẨM (The Product Concept) • Cho rằng khách hàng muốn sản phẩm cung cấp phải: Chất lượng cao Có những đặc trưng riêng Cải tiến mới nhất Sử dụng hiệu quả nhất… CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies • QUAN ĐIỂM BÁN HÀNG • (The Selling Concept):... hoạt động quản trò marketing 1 Dự đoán nhu cầu 2 Quản lý nhu cầu:  Kích thích nhu cầu  Khai thông nhu cầu  Điều chỉnh nhu cầu 3 Thỏa mãn nhu cầu TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING Quan Quan trọ trọnngg đố đốii vớ vớii mọ mọii khá khácchh hà hànngg Quan Quan trọ trọnngg đố đốii vớ vớii cô cônngg việ việcc củ củaa bạ bạnn ẢẢnnhh hưở hưởnngg sự sự phá phátt triể triểnn kinh kinh tế tế MARKETING MIX KHÁI...QUI TRÌNH MARKETING Create value for customers and build customer relationships Thấu hiểu thò trường: nhu cầu, mong muốn của NTD Thiết kế chiến lược marketing hướng đến khách hàng Capture value from customers to create profits and customer equity Thiết kế chương trình marketing mang lại giá trò vượt trội cho KH Xây dựng mốùi quan hệ sinh... HƯỞNG MARKETING - MIX:  Tính chất, đặc điểm của sản phẩm  Chu kỳ tồn tại của sản phẩm  Uy tín, vò trí của công ty trên thò trường  Tình huống của thò trường  Đặc điểm tiêu dùng  Khu vực thò trường MARKETING MIX 4P 4C Sản phẩm Product Giá Price Đòi hỏi và mong muốn Customer needs & wants Phân phối Place Thuận tiện Convenience Xúc tiến Promotion Thông đạt Communication Chi phí đối với KH Cost to the
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 1 giới thiệu về marketing , Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 1 giới thiệu về marketing , Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 1 giới thiệu về marketing , MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, CÁC TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ MARKETING Marketing Management Philosophies, SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MARKETING VÀ BÁN HÀNG, TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay