Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 4 NGHIÊN cứu MARKETING

11 93 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:29

Chương 4: NGHIÊN CỨU MARKETING MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Phân tích tầm quan trọng nghiên cứu marketing Mô tả qui trình nghiên cứu markting Giới thiệu nguồn thông tin phương pháp thu thập thông tin KHÁI NIỆM • Theo AMA: “Nghiên cứu marketing (Marketing Research) trình thu thập phân tích có hệ thống liệu vấn đề liên quan đến hoạt động marketing” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU MARKETING Xác đònh đo lường hội kinh doanh Phân tích, lựa chọn thò trường mục tiêu Cung cấp thông tin để hoạch đònh thực chiến lược markeitng mix Đo lường đánh giá hoạt động marketing QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU MARKETING Market Research Process Xác đònh vấn đề mục tiêu cần nghiên cứu Xây dựng kế hoạch nghiên cứu: -Loại thông tin -Kế hoạch thu thập thông tin -Trình bày kế hoạch Thực kế hoạch nghiên cứu: Thu thậpTT, Xử lý & Phân tích TT Phân tích & báo cáo kết nghiên cứu XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Defining Problem and Objectives XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ cần giải nghiên cứu: thò trường, sản phẩm, hoạt động marketing… MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Khám phá: nhằm xác đònh vấn đề giả thiết, biến ảnh hưởng Mô tả: tình hình thò trường marketing Nhân quả: xác đònh kiểm tra mối liên hệ biến, nguyên nhân kết XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Develop the Research Plan 1- XÁC ĐỊNH LOẠI DỮ LIỆU CẦN CÓ Những đặc trưng khách hàng mục tiêu Cách thức sử dụng sản phẩm Khuynh hướng thay đổi nhu cầu Phản ứng nhà phân phối, khách hàng Những thay đổi mức bán DỮ LIỆU THỨ CẤP DỮ LIỆU SƠ CẤP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Develop the Research Plan 2- XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THU THẬP THÔNG TIN NGUỒN DỮ LIỆU THỨ CẤP SECONDARY DATA: Nguồn bên công ty Nguồn bên công ty Ưu: tốn thời gian thu thập, chi phí thấp Nhược: tính xác không cao, lỗi thời XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 2- XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THU THẬP THÔNG TIN NGUỒN DỮ LIỆU SƠ CẤP PRIMARY DATA : Xác đònh phương pháp thu thập liệu: Quan sát Phỏng vấn Điều tra khảo sát Thử nghiệm Phương tiện nghiên cứu: Máy Bản câu hỏi (mở, đóng) Kế hoạch chọn mẫu nghiên cứu XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 3- TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Nội dung chủ yếu kế hoạch nghiên cứu: Vấn đề cần giải nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Loại liệu Nguồn liệu thứ cấp Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Dự tính chi phí nghiên cứu THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Implement the Research  Thu thập liệu:  Tự thực hay thuê  Kiểm tra  Xử lý, phân tích liệu TRÌNH BÀY, BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Interpret and Report Findings [...]...THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Implement the Research  Thu thập dữ liệu:  Tự thực hiện hay thuê  Kiểm tra  Xử lý, phân tích dữ liệu TRÌNH BÀY, BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Interpret and Report Findings
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 4 NGHIÊN cứu MARKETING , Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 4 NGHIÊN cứu MARKETING , Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 4 NGHIÊN cứu MARKETING , XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Develop the Research Plan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay