giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 2 môi trường thương mại quốc tế

32 127 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:28

Quản trị Kinh doanh Quốc tế Chương 2: Môi trường thương mại quốc tế • • • • 12/01/16 Các lý thuyết mậu dịch quốc tế Các rào cản mậu dịch Các hình thức hội nhập kinh tế Giải pháp để vượt qua rào cản Nguyễn Thanh Trung Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.1 Thuyết trọng thương Thuyết trọng thương cho phồn thịnh quốc gia đo kho dự trữ kim loại quý (vàng, bạc) châu báu quốc gia Vàng, bạc, châu báu thu thông qua xuất hàng hóa sang nước khác, ngược lại, nhập hàng hóa từ nước khác kho tàng đất nước bị kiệt quệ Do đó, lợi ích dân tộc, quốc gia cần xuất nhiều tốt nhập tốt  Như theo quan điểm phái Trọng thương, dân tộc giàu có lên cách bòn rút dân tộc khác Nếu vậy, thương mại quốc tế phát triển không dân tộc lại tự nguyện để dân tộc khác bòn rút cải Một tất nước hạn chế nhập có giao dịch thương mại quốc tế 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung I.1 I.2 I… I.7 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.2 Thuyết lợi tuyệt đối Thuyết lợi tuyệt đối nhà kinh tế học cổ điển người Anh Adam Smith đưa Theo Smith, nước có lợi tuyệt đối sản xuất loại sản phẩm nước sản xuất có hiệu so với nước khác Như vậy, nước nên tập trung chuyên môn hóa vào sản xuất mặt hàng mà có lợi tuyệt đối dùng sản phẩm để trao đổi mặt hàng mà lợi tuyệt đối nước khác sản xuất Khi đó, thương mại quốc tế mang lại lợi ích cho tất nước tham gia A B C X Y 10 12 Z 12/01/16 Một quốc gia lợi tuyệt đối việc sản xuất sản phẩm lợi tham gia vào trình thương mại quốc tế? Nguyễn Thanh Trung I.1 I.2 I… I.7 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.3 Thuyết lợi so sánh Theo David Ricardo quốc gia thu lợi chuyên môn hóa vào sản xuất mặt hàng sản xuất hiệu (có lợi so sánh so với sản xuất mặt hàng khác) để xuất nhập sản phẩm mà việc sản xuất hiệu (không có lợi so sánh) VN Thái Xe 2c 5c Gạo 10t 12.5t LĐ 10n 10n Xe Gạo VN Thái  VN: 100t 5t/c 2.5t/c  Thái: 50c 0.2c/t 0.4c/t I.1 I.2 I.3 I.7 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.3 Thuyết lợi so sánh Sau VN Thái lan tiến hành trao đổi theo tỷ lệ nằm khoảng 2.5t/c đến 5t/c Giả sử 3t/c Thái lan định đổi 20 xe lấy 60 gạo Vậy lượng hàng hóa mà nước có là: VN Thái Xe 5t/c 2.5t/c Gạo 0.2c/t 0.4c/t Xe VN Thái Xe 50c Gạo 100t VN Thái 20c 30c Thái 12c 30c I.1 Gạo 40t 60t Sản lượng có thương mại quốc tế 12/01/16 Xe VN Nguyễn Thanh Trung Gạo 40t 50t Sản lượng tự sản xuất I.2 I.3 I.7 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.3 Thuyết lợi so sánh Lợi so sánh lý thuyết Ricardo tạo nên khác biệt suất lao động Thuyết lợi so sánh với quốc gia lợi tuyệt đối sản xuất sản phẩm Với việc chuyên môn hóa sản xuất xuất mặt hàng có lợi so sánh, quốc gia thu lợi tham gia thương mại quốc tế I.3 I.5 I.6 I.7 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.4 Thuyết Heckscher – Ohlin Theo lý thuyết Heckscher – Ohlin, quốc gia hướng đến chuyên môn hóa sản xuất xuất sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất mà quốc gia dư thừa tương đối nhập sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất (vốn lao động) mà quốc gia khan tương đối Hai nhà kinh tế học Thụy Điển Eli Heckbucker (1919) Bertil Ohlin (1933) đưa lý giải xuất lợi so sánh khác biệt phân bổ yếu tố sản xuất quốc gia I.4 I.5 I.6 I.7 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.5 Thuyết vòng đời sản phẩm Dựa quan sát số sản phẩm giới công ty Mỹ phát triển đưa bán Mỹ, Raymond Vernon rút quy luật vòng đời (hay chu kỳ sống) sản phẩm, theo sản phẩm trải qua ba thời kỳ: đời, trưởng thành tiêu chuẩn hóa I.4 I.5 I.6 I.7 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.5 Thuyết vòng đời sản phẩm Sản xuất Các nước thu nhập cao Số lượng Tiêu dùng Xuất Nhập Các nước thu nhập trung bình Xuất Nhập Các nước thu nhập thấp Xuất I.5 Nhập Sản phẩm Sản phẩm trưởng thành Sản phẩm chuẩn hóa Các giai đoạn phát triển sản xuất 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung I.6 I.7 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.6 Lý thuyết thương mại Lý thuyết thương mại đời vào năm 1970, số chuyên gia kinh tế đặt lại vấn đề giả định lợi tức giảm dần theo mức độ chuyên môn hóa thường sử dụng thuyết thương mại quốc tế Họ cho số ngành công nghiệp đạt lợi tức tăng dần theo mức độ chuyên môn hóa Nguyên nhân đạt lợi tức tăng dần tính kinh tế nhờ quy mô hiệu ứng học hỏi (learning effects) 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung I.5 I.6 I.7 10 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết mậu dịch quốc tế I.8 Ý nghĩa kinh doanh quốc tế  Chính sách thương mại: Doanh nghiệp người đóng vai trò thương mại quốc tế Vì vậy, doanh nghiệp tạo ảnh hưởng lớn với phủ việc đề sách thương mại thông qua vận động hành lang để yêu cầu mở cửa tự thương mại hay hạn chế thương mại Theo lý thuyết thương mại quốc tế, thương mại tự mang lại lợi ích cho quốc gia, lúc có lợi cho doanh nghiệp Thực tế cho thấy việc hạn chế tự thương mại để bảo hộ ngành công nghiệp nội địa gây tác hại cho ngành công nghiệp có sử dụng sản phẩm ngành công nghiệp bảo hộ quốc gia đó, mà có hại cho ngành công nghiệp bảo hộ làm động lực nâng cao hiệu sản xuất dẫn tới giảm sức cạnh tranh quốc tế I.8 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 18 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các rào cản mậu dịch II.1 Thuế quan  Là khoản thuế đánh vào hàng hóa lưu thông quốc tế Phổ biến thuế nhập  Để bảo vệ công nghiệp hay công ty nước  Tăng thu nhập cho phủ  Giảm chi tiêu nước công dân để cải thiện cán cân toán II.1 II.2 II.3 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 19 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các rào cản mậu dịch II.2 Phi thuế quan Hạn ngạch nhập việc hạn chế trực tiếp lượng hàng nhập thông qua việc cấp hạn ngạch cho doanh nghiệp Tự nguyện hạn chế xuất hạn ngạch nước xuất áp đặt cho doanh nghiệp mình, thường áp lực nước nhập đe dọa trừng phạt thương mại Yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa yêu cầu tỷ lệ phần trăm cụ thể loại hàng hóa phải sản xuất chỗ Tài trợ việc phủ hỗ trợ tài cho II.1 nhà sản xuất nước thông qua việc cấp tiền, II.2 khoản vay ưu đãi, miễn giảm thuế, hay phủ II.3 tham gia góp vốn cho doanh nghiệp, … 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 20 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các rào cản mậu dịch II.2 Phi thuế quan Các biện pháp hành chánh quy định hành chánh đặt nhằm gây khó khăn cho việc thâm nhập thị trường nội địa hàng nhập Hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng liên quan đến sức khỏe, an toàn, kích cỡ trọng lượng, … nhằm loại trừ sản phẩm không đáp ứng yêu cầu Nhưng công cụ sử dụng để để làm cản trở hoạt động thương mại Các sách chống phá giá: Hàng hóa “phá giá” hàng bán với giá thấp phí sản xuất hay giá “hợp lý” trường nươc Chính sách nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung coi chi II.2 thị II.3 21 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các rào cản mậu dịch II.3 Ý nghĩa với kinh doanh quốc tế  Đối với chiến lược kinh doanh: - Rào cản mậu dịch làm tăng chi phí giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp quốc tế Biện pháp doanh nghiệp đặt sở sản xuất quốc gia quốc gia không chịu tác động rào cản với nhiều công đoạn sản xuất - Các doanh nghiệp dùng quy định chống bán phá giá để hạn chế cạnh tranh giá thấp đối thủ nước  Đối với sách: Chính sách bảo hộ gây nhiều tác hại mang lại lợi ích thường khuyến khích sản xuất hiệu quả, tạo nguy bị trả đũa thương mại gây chiến tranh thương mại, thường điều hành không tốt nên mang lợi ích lại cho nhóm nhỏ II.3 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 22 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các hình thức hội nhập kinh tế Hội nhập kinh tế gì?  Hội nhập kinh tế việc thiết lập luật lệ nguyên tắc vượt phạm vi quốc gia để cải thiện thương mại kinh tế hợp tác nước 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 23 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các hình thức hội nhập kinh tế III.1 Khu vực tự mậu dịch  Một khu vực tự mậu dịch thỏa hiệp hội nhập kinh tế rào chắn thương mại thuế quan thành viên tháo dở Qua thỏa hiệp thành viên tham gia kiếm lợi việc chuyên sản xuất hàng hóa dịch vụ mà họ có thuận lợi tương đối nhập hàng hóa dịch vụ mà họ có ưu điểm EFTA: Áo, Phần Lan< Iceland, Thụy Sĩ, Thụy Điển III.1 NAFTA: Bắc Mỹ III III.4 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 24 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các hình thức hội nhập kinh tế III.2 Liên minh thuế quan  Là hình thức hội nhập kinh tế tất thuế quan nước thành viên bỏ Chính sách thương mại chung nước không thành viên thực đưa đến cấu trúc thuế quan bên giống EU, Andean Pact III.2 III.3 III.4 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 25 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các hình thức hội nhập kinh tế III.3 Thị trường chung  Là hình thức hội nhập kinh tế mà có đặc tính: (a) hàng rào thương mại thành viên, (b) sách thương mại chung bên ngoài, (c) tính chuyển động yếu tố sản xuất nước thành viên Thị trường chung EU III.3 III.4 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 26 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các hình thức hội nhập kinh tế III.4 Liên minh kinh tế  Ở mức độ hội nhập này, điều kiện giống thị trường chung, nước thành viên liên minh kinh tế phải có đồng tiền chung, hệ thống thuế hài hòa chung với sách tài tiền tệ chung Bỉ Luxembourg ví dụ điển hình Hai nước có mức hối đoái (1 France Bỉ = France Luxembourg), sách tiền tệ kết hợp cao, mức cấu trúc thuế giống hệt III.4 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 27 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Giải pháp để vượt qua rào cản IV.1 Liên doanh  Một giải pháp để vượt qua rào cản thành lập liên doanh với công ty thành viên khối kinh tế Boeing – Airbus: xây dựng loại máy bay phản lực 800 chỗ ngồi Spring – Alcatel: hệ hệ thống truyền siêu nhanh Whirlpool – N.V Phillips: sản xuất thiết bị tiêu dùng VI.1 VI.2 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 28 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Giải pháp để vượt qua rào cản IV.2 Địa phương hóa điều hành kinh doanh IV.2.1 Địa phương hóa sản phẩm IV.1 IV.2  Yêu cầu việc phát triển, sản xuất tiếp thị hàng hóa cho phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng thị trường địa phương Những MNC thường địa phương hóa sản phẩm việc đầu tư cho nghiên cứu phát triển, họ sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu đặc biệt thị trường IV.2.2 Địa phương hóa lợi nhuận  Là tái đầu tư khoản lợi kiếm thị trường địa phương Những MNC thường đem khoản lợi để mở rộng hoạt động sản xuất, làm cho khoản đầu tư hiệu 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 29 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Giải pháp để vượt qua rào cản IV.2 Địa phương hóa điều hành kinh doanh VI.2.3 Địa phương hóa sản xuất  Liên quan đến việc sản xuất hàng hóa địa phương Nhiều MNC gia tăng thành phần nguyên vật liệu địa phương cấu tạo thành sản phẩm, cuối sản xuất toàn sản phẩm địa phương Địa phương hóa sản phẩm thường tiến hành qua việc liên kết với đối tác nước sở tại, đối tác cung cấp nhà máy, nhân sự, MNC chịu trách nhiệm sản phẩm kỹ thuật VI.1 VI.2 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 30 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Giải pháp để vượt qua rào cản IV.2 Địa phương hóa điều hành kinh doanh VI.2.4 Địa phương hóa điều hành Qua việc khuyến khích nhà quản lý văn phòng nước họ tìm hiểu tập tục văn hóa địa phương trở thành phần cộng đồng   Giao phó quyền hạn cho nhà quản lý sở phát triển khuyến khích khả họ có thể./ IV.2 12/01/16 Nguyễn Thanh Trung 31 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Bài kiểm tra tiết Những thay đổi công nghiệp vận tải, công nghệ thông tin đóng góp vào toàn cầu hóa thị trường toàn cầu hóa sản xuất nào? Nếu thay đổi công nghiệp vận tải, công nghệ thông tin này, toàn cầu hóa thị trường toàn cầu hóa sản xuất xảy không? Cho mô hình mậu dịch sau: 12/01/16 VN Thái Xe 100c 120c Gạo 1000t 1500t LĐ 10n 10n VN nên sản xuất mặt hàng nào? Thái Lan nên sản xuất mặt hàng nào? Chứng minh mậu dịch quốc tế mang lại lợi ích cho hai quốc gia Nguyễn Thanh Trung 32 [...]... trả đũa thương mại và gây chiến tranh thương mại, và thường được điều hành không tốt nên chỉ mang lợi ích lại cho một nhóm nhỏ II.3 12/ 01/16 Nguyễn Thanh Trung 22 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các hình thức hội nhập kinh tế Hội nhập kinh tế là gì?  Hội nhập kinh tế là việc thiết lập những luật lệ và nguyên tắc vượt phạm vi một quốc gia để cải thiện thương mại kinh tế và sự hợp tác giữa các nước 12/ 01/16... thị trường về sản phẩm đó sau này Cho thấy việc đầu tư tài chính lớn để xây dựng lợi thế của người đi tiên phong là đáng giá, cho dù có phải chịu lỗ I.8 nặng trong một vài năm đầu 12/ 01/16 Nguyễn Thanh Trung 17 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế I.8 Ý nghĩa đối với kinh doanh quốc tế  Chính sách thương mại: Doanh nghiệp là người đóng vai trò chính trong thương mại quốc tế. .. Trung 25 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các hình thức hội nhập kinh tế III.3 Thị trường chung  Là một hình thức của hội nhập kinh tế mà nó có những đặc tính: (a) không có hàng rào thương mại giữa các thành viên, (b) một chính sách thương mại chung đối với bên ngoài, và (c) tính chuyển động của những yếu tố sản xuất giữa các nước thành viên Thị trường chung EU III.3 III.4 12/ 01/16 Nguyễn Thanh Trung 26 Quản. .. hoạt động thương mại 7 Các chính sách chống phá giá: Hàng hóa được là “phá giá” khi hàng được bán với giá thấp hơn phí sản xuất hay dưới giá “hợp lý” của nó trên trường nươc ngoài Chính sách này nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh 12/ 01/16 Nguyễn Thanh Trung coi chi II .2 thị II.3 sự 21 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các rào cản mậu dịch II.3 Ý nghĩa với kinh doanh quốc tế  Đối với chiến lược kinh doanh: - Rào... I.6 I.7 12/ 01/16 Nguyễn Thanh Trung 11 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế I.6 Lý thuyết thương mại mới  Một quốc gia có thể thống lĩnh việc xuất khẩu một loại sản phẩm cụ thể khi tính kinh tế nhờ quy mô đối với sản phẩm đó là quan trọng, đồng thời sản lượng để đạt được tính kinh tế nhờ quy mô chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng của thế giới, và quốc gia đó có doanh. .. quốc tế Vì vậy, doanh nghiệp có thể tạo ảnh hưởng lớn với chính phủ trong việc đề ra các chính sách thương mại thông qua vận động hành lang để yêu cầu mở cửa tự do thương mại hay hạn chế thương mại Theo các lý thuyết thương mại quốc tế, thương mại tự do sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia, mặc dù không phải lúc nào cũng có lợi cho doanh nghiệp Thực tế cũng cho thấy việc hạn chế tự do thương mại để bảo hộ... III.4 12/ 01/16 Nguyễn Thanh Trung 24 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các hình thức hội nhập kinh tế III .2 Liên minh thuế quan  Là một hình thức của hội nhập kinh tế trong đó tất cả những thuế quan giữa những nước thành viên đều được bỏ đi Chính sách thương mại chung đối với những nước không thành viên được thực hiện đưa đến một cấu trúc thuế quan bên ngoài giống nhau EU, Andean Pact III .2 III.3 III.4 12/ 01/16... càng tạo nhiều áp lực buộc doanh nghiệp phải phát huy sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, đầu tư nâng cấp các yếu tố sản xuất tiên tiến,và như vậy giúp tạo nên những đối thủ cạnh tranh tầm cỡ quốc tế I.7 12/ 01/16 Nguyễn Thanh Trung 16 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế I.8 Ý nghĩa đối với kinh doanh quốc tế  Địa điểm sản xuất: Các quốc gia đều có một lợi thế... vì sao một quốc gia lại thành công trong cạnh tranh quốc tế ở ngành công nghiệp này và thất bại ở ngành khác Porter đã nêu ra bốn yếu tố cơ bản của một quốc gia giúp định hình lên môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp nội địa và góp phần thúc đẩy hay kìm hãm việc tạo ra lợi thế cạnh tranh I.7 I.8 12/ 01/16 Nguyễn Thanh Trung 13 Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế I.7 Mô.. .Quản trị Kinh doanh Quốc tế Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế I.6 Lý thuyết thương mại mới Với những ngành công nghiệp mà nhu cầu của thế giới chỉ đủ chỗ cho một vài doanh nghiệp với công suất đạt được tính kinh tế nhờ quy mô, những doanh nghiệp gia nhập thị trường sớm và đạt tới quy mô đủ lớn để có lợi tức tăng theo quy mô sẽ giành được lợi thế mà các doanh nghiệp đi sau khó
- Xem thêm -

Xem thêm: giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 2 môi trường thương mại quốc tế , giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 2 môi trường thương mại quốc tế , giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 2 môi trường thương mại quốc tế , Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế, Các rào cản mậu dịch, Các hình thức hội nhập kinh tế, Giải pháp để vượt qua rào cản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay