chuyên đề đường lối xây dựng hệ thống chính trị

8 100 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:26

I LÝ LUẬN CHUNG Hệ thống trị Sơ lược Khái niệm Đặc trưng Hệ thống trị Sự lãnh đạo Đảng HTCT Bắt nguồn từ vai trò lịch sử GCCN thời đại Nhằm đảm bảo HTCT vận hành hướng, giữ vững chất c.m chế độ Đảm bảo tính thống cấu tổ chức, chế vận hành Đảng lãnh đạo HTCT thực cách toàn diện ba mặt: trị, tư tưởng tổ chức II ĐL XÂY DỰNG HTCT THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1945 – 1989) Cơ sở Đánh giá Chủ trương III ĐL XÂY DỰNG HTCT THỜI KỲ ĐỔI MỚI Đổi tư hệ thống trị Mục tiêu, quan điểm chủ trương xây dựng HTCT Những thành tựu hạn chế Thành tựu Đánh giá Nguyên nhân Hạn chế 01/12/16
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề đường lối xây dựng hệ thống chính trị , chuyên đề đường lối xây dựng hệ thống chính trị , chuyên đề đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay