Bài tập tiền tệ ngân hàng phần lãi xuất

9 73 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:25

1 Một người gửi 1000 $ vào ngân hàng với lãi suất 8,5%, lãi tính hàng năm Tính số tiền gốc lẫn lãi người nhận sau năm theo phương pháp lãi ghép Tài tiền tệ- Chương 01/12/16  Chị Hoa bán hàng cho đối tác lựa chọn nhận tiền hàng toán theo hai cách:  - A: Nhận 150 triệu vào thời điểm  - B: Nhận 50 triệu vào nhận tiếp 60 triệu sau năm thứ 65 triệu sau năm thứ hai  Chị Hoa nên định nhận tiền theo phương thức nào? Biết tỷ suất sinh lợi yêu cầu 10%/năm  Nhà đầu tư nên gửi tiền vào ngân hàng - nào, nếu: Ngân hàng A: Lãi suất 10%/năm, ghép lãi nửa năm lần Ngân hàng B: Lãi suất 9.75%/năm, ghép lãi liên tục Ngân hàng C: Lãi suất 10.5%/năm, ghép lãi hàng năm Ngân hàng D: Lãi suất 9.8%/năm, ghép lãi hàng quý  Bạn cho vay 80 triệu vào đầu năm, lãi suất 12%/ năm, lãi ghép hàng quý Số tiền bạn nhận cuối năm bao nhiêu?  Anh A gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất 4%/ năm Sau năm anh A nhận số tiền 1081.6 USD Tính số tiền anh A gửi vào ngân hàng? Câu hỏi 6:  Anh A vay ngân hàng số tiền $9000 Sau năm, anh A trả lại ngân hàng $9720 Tính lãi suất khoản vay anh A? Câu hỏi  Khoản tiền $300 ngày hôm với lãi suất     6%/ năm có giá trị tương lai sau năm A) $282.00 B) $318.00 C) $306.00 D) Không có đáp án Câu hỏi     Lãi suất thực giảm khi: a Lãi suất danh nghĩa giảm b Lạm phát tăng nhanh dự kiến c Cả a b Câu hỏi  Trong điều kiện sau việc vay      có lợi nhất: a Lãi suất 18% lạm phát dự kiến 12% b Lãi suất 8% lạm phát dự kiến 5% c Lãi suất 12% lạm phát dự kiến 5% d Lãi suất 4% lạm phát dự kiến 2%   Câu hỏi 10  Một khoản tiền có giá trị tương lai sau năm tháng $2541 Nếu lãi tính nửa năm lần nhập gốc, tính lãi suất danh nghĩa theo năm? Biết giá trị khoản tiền $1500 Tài tiền tệ- Chương 01/12/16
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tiền tệ ngân hàng phần lãi xuất , Bài tập tiền tệ ngân hàng phần lãi xuất , Bài tập tiền tệ ngân hàng phần lãi xuất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay