bài giảng THANH TOÁN QUỐC tế TRONG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG i tỷ GIÁ hối đoái

129 288 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:25

THANH TOAN QUễC Tấ TRONG NGOAI THNG Gii thiờ ờu chung vờ mụn hoc Tai liờu: Multinational Business Finance (Eiteman et al, 2008) Giao trinh toan quục tờ ngoai thng (GS inh Xuõn Trinh, FTU) BEA 1882, ULB 1930, Luõt cac cụng cu chuyờn nhng UCP 600, ISBP 681, eUCP 1.1 URC 522, URDG 478, URR 522, ISP 98 Giang viờn: ThS Vu Ph ng Hoang Khoa Tai chinh Ngõn hang Email: vuphuonghoang@yahoo.com Gii thiờ ờu chung vờ mụn hoc Kờt cõu mụn hoc: phõn Phõn I: Ty gia va th trng ngoai hụi Phõn II: Can cõn toan Phõn III: Cac cụng cu thng c s dung toan quục tờ Phõn IV: Phng thc toan quục tờ Phõn V: Tin dung quục tờ ChươngưI Tỷ giá hối đoái Nội dung chơng Khái niệm ngoại hối Khái niệm tỉ giá hối đoái Phơng pháp yết tỉ giá Xác định tỷ giá theo phơng pháp tính giá chéo Các loại tỷ giá hối đoái Các nhân tố anh hởng đến biến động tỷ giá hối đoái kinh tế mở Phơng pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái Thị trờng hối đoái Thị trờng ngoại hối Việt Nam Ti phi nghiờn cu t giỏ Mt cụng ty Vit Nam xuõt khu 1000MT c phờ Robusta sang M vi giỏ $1.530/MT Tng giỏ tr hp ng l $1.530.000,00 Vo lỳc ký kờt hp ng, ngy 20/10/2009, t giỏ USD/VND = 17.890 Tng gia tr hp ng theo VND khong: 27,37 t Vo lỳc toỏn, ngy 5/1/2010, t giỏ 18.479 Tng gia tr hp ng theo VND khong: 28,72 t Chờnh lch khong: 901 triu ng I Khái niệm ngoại hối Định nghĩa Ngoại hối phơng tiện tiền tệ hay tín dụng đợc dùng toán gia quốc gia khác Các loại ngoại hối Khon 1, iều 4, Pháp lệnh ngoại hối nm 2005 ng tiờn ca quục gia khỏc hoc ng tiờn chung Chõu u v ng tiờn chung khỏc c s dung toỏn quục tờ v khu vc (goi l ngoai t) Phng tin toỏn bng ngoai t, gm sộc, the toỏn, hụi phiờu oi n, hụi phiờu nhõn n v cỏc phng tin toỏn khỏc Các loại giấy tờ có giá ngoai t nh: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu loại giấy tờ có giá khác; Các loại ngoại hối Vng thuc d tr ngoai hụi nh nc, trờn ti khon ca nc ngoi ca ngi c trỳ; vng di dang khụi, thoi, hat, miờng trng hp mang vo v mang khoi lanh th VN; ồng tiền nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trờng hợp chuyển vào chuyển khỏi lãnh thổ Việt Nam đợc sử dụng toán quốc tế Tại phi qun lý đồng Việt Nam với t cách ngoại hối đồng Việt Nam đợc chuyển vào chuyển khỏi lãnh thổ Việt Nam đợc sử dụng toán quốc tế VI Các nhân tố nh hởng đến biến động tỷ giá hối đoái kinh tế mở Mức chênh lệch lạm phát nớc USD = E VND USD + Iu.USD = E (VND + Iv.VND) USD(1+Iu) =E.VND(1 + Iv) USD = E.VND.(1+Iv)/(1+Iu) = E VND [(1+Iv)/(1+Iu) + 1-1] = E.VND + E.VND [(1+Iv)/(1+Iu) -1] = E.VND + E.VND (Iv Iu)/(1+Iu) Mức chênh lệch lạm phát nớc Nếu, Iu 0, 1+Iu => USD = E.VND + E.VND (Iv Iu) Ví dụ: Tỷ giá USD/VND nm 2009 17.800 Dự báo tỉ giá nm 2010 với gi định lạm phát VND, Iv 12% USD, Iu 2,4% Mức chênh lệch lãi suất gia nớc Is lãi suất USD Iv lãi suất VND Et tỉ giá thời điểm t Et+1 tỉ giá dự tính thời điểm t + => Công thức thể quy luật ngang giá lãi suất gia khon vay đồng tiền khác nhau: Is = Iv (Et+1 - Et)/ Et Mức chênh lệch lãi suất gia nớc Ví dụ: Việt Nam có 10.000 USD Iv = 8%/nm, Is = 2%/nm Tỉ giá (ngày 14/1/2009) 18.479 Dự tính đến 31/12/2010 tỉ giá 19.500 => ồng VN giá: (19.500-18.479)/19.500 = 5.53% => Gửi VND hay USD? Các yếu tố khác tác động lên cung cầu ngoại hối thị trờng 3.1 Tỡnh trạng d thừa, thiếu hụt cán cân TTQT Sự d thừa cán cân toán quốc tế (surplus) Sự thâm hụt cán cân toán quốc tế (deficit) 3.2 Thu nhập GDP thực tế tng lên 3.3 Nhu cầu ngoại hối bất thờng 3.4 Các yếu tố khác mang tính chất sách, biện pháp VII Phơng pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái Chính sách chiết khấu (discount policy) Chính sách hối đoái (exchange policy, open market policy) Phá giá tiền tệ (Devaluation, Depreciation) Nâng giá tiền tệ (Revaluation, Appreciation) Chính sách chiết khấu (discount policy) Ngân hàng tƯ NHTM DN NHĐT DN HTXTD DN DN QĐTPT DN Sơ đồ 7: Hệ thống ngân hàng cấp Thị trờng liên ngân hàng Quan hệ quản lý nội ngành ngân hàng thị trờng tài DN Chính sách chiết khấu (discount policy) iều 9, Luật NHNN - Tái cấp vốn hỡnh thức cấp tín dụng có bo đm Ngân hàng Nhà nớc nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phơng tiện toán cho ngân hàng - Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng hỡnh thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nớc cho ngân hàng cho vay khách hàng - Lãi suất tái cấp vốn lãi suất Ngân hàng Nhà nớc áp dụng tái cấp vốn - Lãi suất tái chiết khấu hỡnh thức lãi suất tái cấp vốn đợc áp dụng Ngân hàng Nhà nớc tái chiết khấu thơng phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác cho tổ chức tín dụng Chính sách chiết khấu (discount policy) iều 17 Hỡnh thức tái cấp vốn -Ngân hàng Nhà nớc thực việc tái cấp vốn cho ngân hàng theo nhng hỡnh thức sau đây: Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng; Chiết khấu, tái chiết khấu thơng phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác; Cho vay có bo đm cầm cố thơng phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác Chính sách chiết khấu (discount policy) Tác dụng sách chiết khấu - Chính sách chiết khấu cao - Chính sách chiết khấu thấp Chính sách hối đoái (exchange policy, open market policy) ịnh nghĩa - iều 9, khon 4, luật NHNN 97 Nghiệp vụ thị trờng mở nghiệp vụ mua, bán giấy tờ có giá ngắn hạn Ngân hàng Nhà nớc thực thị trờng tiền tệ nhằm thực sách tiền tệ quốc gia iều kiện để thực sách hối đoái: Chính sách hối đoái (exchange policy, open market policy) iều kiện để thực sách hối đoái: - Quỹ dự trữ ngoại hối - Thị trờng ngoại hối tự (có thể có điều tiết nhà nớc) iều kiện để thực sách hối đoái Theo N 86/CP-1999 dự tr ngoại hối qun lý dự tr ngoại hối thỡ dự tr ngoại hối Việt Nam bao gồm phần: + Quỹ dự tr ngoại hối => + Quỹ dự tr bỡnh ổn hối đoái (Exchange Stabilization Fund) Phá giá tiền tệ (Devaluation, Depreciation) Định nghĩa: ánh tụt sức mua đồng tiền nớc mỡnh so với ngoại tệ thấp sức mua thực tế nó, SGT tr 30 Tác động tích cực phá giá tiền tệ Tác động tiêu cực iều kiện để phá giá thành công Việt Nam có nên phá giá đồng VND không? Vỡ sao? VII Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái Nâng giá Appreciation) tiền tệ Định nghĩa Tác động Các sách biện pháp khác (Revaluation, [...]...II Kh i niệm về tỉ giá h i đo i 1 ịnh nghĩa Tỷ giá là số đơn vị n i tệ trên một đơn vị ngo i tệ (Cẩm nang thị trờng ngo i h i và các giao dịch kinh doanh ngo i h i, trang 87) Tỉ giá h i đo i là quan hệ so sánh gia 2 tiền tệ của 2 nớc v i nhau (Sách giáo trỡnh tr10) Giá c của một đơn vị tiền tệ này thể hiện bằng một số đơn vị của tiền tệ nớc kia (Sách giáo trỡnh, tr10) 1 ịnh nghĩa Tỷ giá h i đo i. .. đó ở Việt Nam G i E là tỷ giá h i đo i USD/VND => 1 USD * E = 15.000 VND => E = 15.000VND/1USD Quy luật một giá (The law of one price - LoP) Pi là giá của hàng hóa i ở nớc A Pi* là giá của hàng hóa i ở nớc B E là tỷ giá h i đo i gia tiền tệ của nớc A/tiền tệ nớc B Pi = E x Pi* từ đó => E =Pi/Pi* Lập rổ hàng hóa, tiền tệ o sc mua Nguyờn tc lõp r Lo i hàng hoá, dịch vụ, lo i ngo i tệ Th i kỳ lập... con cú th biờn ng do cỏc yờu tụ khỏc nh m khụng nh hng trc tiờp ờn cỏn cõn 33 Cơ sở xác định tỷ giá Tip cn trờn c s th trng ti sn T giỏ c xỏc nh trờn c s cung cõu cỏc ti sn ti chớnh: Thay i trong cung cõu cac tai sn tai chinh s lam thay i t gia Nhng thay i trong chinh sach tin t va tai khúa s thay i li tc k vng va ri ro tng i ca cac loai tai sn tai chinh va do ú s lam nh hng ờn t gia h i oai Cơ sở xác... Tỷ giá h i đo i là giá c của một đồng tiền tính ra một đồng tiền khác (Tiền tệ, ngân hàng và thị trờng t i chính - Miskin tr 584) Tỷ giá là giá c của một đồng tiền đợc biểu thị thông qua đồng tiền khác (Cẩm nang thị trờng ngo i h i và các giao dịch kinh doanh ngo i h i, trang 87) 2 Cơ sở xác định giá c của tiền tệ 2.1 Chế độ bn vị tiền vàng (Gold standard system) 2.2 Chế độ tiền giấy đ i ra vàng (Modern... tệ Th i kỳ lập rổ N i lấy giá c Nguyên tắc lấy giá c Ngang giỏ sc mua tuyt i (Absolute PPP) cụng thc n E=P/P*= Pi i =1 n Pi* i =1 Giả sử tỉ trọng hàng hóa trong rổ là nh nhau Ngang giỏ sc mua tng i (Relative PPP) cụng thc E là tỉ lệ % biến động chênh lệch tỉ giá P là tỉ lệ % biến động giá P của nớc A P* là tỉ lệ % biến động giá P* của nớc B Ngang giỏ sc mua tng i (Relative PPP) cụng thc P... LoP) - Trong i u kiện không tính đến các chi phí giao dịch, thi các lực lợng thị trờng sẽ khiến cho nhng hàng hoá giống nhau sẽ đợc bán v i giá giống nhau ở các nớc khác nhau nếu đợc tính bằng cùng một đồng tiền Quy luật một giá (The law of one price - LoP) 1 chai nớc ở Mỹ là 1 USD 1 chai nớc ở Việt Nam là 15.000 VND Nếu quy về cùng một đồng tiền thì giá của chai nớc ở Mỹ bằng v i giá của chai nớc... cỏn cõn thanh toỏn quục tờ s nh hng ờn cung cõu cỏc loai tiờn t v do ú s nh hng ờn t giỏ h i o i 3 thnh phõn c bn ca cỏn cõn thanh toỏn: Can cõn vóng lai (Current account) Can cõn tai chinh (Financial account) D tr chinh thc (Official Reserves) Cơ sở xác định tỷ giá Tip cn trờn c s Cỏn cõn thanh toỏn Giỳp d oỏn mt phõn nhng biờn ng trong ngn han ca t giỏ Sụ liu sn cú Khụng ton din vỡ t giỏ con... trc tip nc ngoi 4 C ch iu hnh t giỏ 5 D tr ngoi hi chớnh thc Cơ sở xác định tỷ giá Hc thuyt ngang giỏ sc mua (PPP) La hc thuyt c tha nhn rng r i nht Gm 2 loai: Ngang gia sc mua tuyt i Ngang gia sc mua tng i Ngang giỏ sc mua tuyt i (Absolute PPP) - Sức mua của tiền (Purchasing Power): chc nng d tr giỏ tr v chc nng chuyn sc mua hin tai sang sc mua tng lai - Quy luật một giá (The law of one price... xác định tỷ giá Ba hoc thuyờt ch yờu vờ c s xỏc nh t giỏ: Cac hc thuyờt ngang gia (Parity conditions) Tiờp cõn trờn c s can cõn thanh toan (Balance of payments approach) Tiờp cõn trờn c s th trng tai sn (Asset market approach) Chế độ tiền tệ hậu Bretton Woods Cơ sở xác định tỷ giá Cac iu kin ngang gia 1 Tng quan lm phỏt 2 Tng quan l i sut 3 Tng quan t giỏ k hn 4 Ngang giỏ l i sut Loi tin t ú cú... coi (1 + P*) 1 => E= ( P- P*) Cơ sở xác định tỷ giá Hc thuyt ngang giỏ sc mua (PPP) Cú kh nng d bỏo t giỏ trong trung v di han Dựng o sc mua thc ca cỏc ng tiờn v so sỏnh mc sụng gia cỏc quục gia Han chờ do s khỏc nhau vờ r hng húa gia cỏc quục gia Gi nh ca quy luõt mt giỏ vờ s di chuyn ca hng húa Sai sút trong o lng Cơ sở xác định tỷ giá Tip cn trờn c s Cỏn cõn thanh toỏn Nhng thay i trong
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng THANH TOÁN QUỐC tế TRONG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG i tỷ GIÁ hối đoái , bài giảng THANH TOÁN QUỐC tế TRONG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG i tỷ GIÁ hối đoái , bài giảng THANH TOÁN QUỐC tế TRONG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG i tỷ GIÁ hối đoái , I. Khái niệm về ngoại hối, Các loại ngoại hối, Cơ sở xác định giá c của tiền tệ, Ngang giỏ sc mua tng i (Relative PPP) cụng thc, Cơ sở xác định tỷ giá Tip cn trờn c s th trng ti sn, III. Phương pháp yết tỉ giá (Exchange Rate quotation), Tỷ giá mua vào, tỷ giá bán ra, Phương pháp yết tỷ giá (Exchange rate quotation), Cách đọc tỉ giá trên thị trường ngoại hối, Chờnh lch giỏ mua v giỏ bỏn (Bid/Ask spread), Tính tỷ giá chéo của 2 tiền tệ yết giá khác nhau, V. Các loại tỷ giá hối đoái, Tính tỷ giá séc, Cn cứ vào nghiệp vụ ngân hàng, 3, Cn cứ vào cơ chế qun lý ngoại hối, Khái niệm thị trường hối đoái, Hot ng th trng ngoi hi Giao dch in t bỡnh quõn theo gi, Phân loại thị trường hối đoái, Tỷ giá kỳ hạn Cỏch tớnh, S lói/l ca giao dch k hn, Phng phỏp quyt toỏn v tt toỏn ti s giao dch i vi hp ng tng lai - Vớ d, Giao dch hoỏn i (Swap) Vớ d Giao ngay v k hn, Nghiệp vụ quyền chọn, Nghiệp vụ ácbit (Arbitrage), VI. Các nhân tố nh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế mở, VII. Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay