bài giảng THANH TOÁN QUỐC tế TRONG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG 2 cán cân THANH TOÁN QUỐC tế

22 200 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:24

Chương II Cán cân toán quốc tế I Khái niệm Định nghĩa (Sách giáo trình trang 57): Cán cân toán quốc tế bảng đối chiếu khoản tiền mà nước trả cho nước khoản tiền mà nước trả cho người nước thời gian định Khái niệm Định nghĩa (Sổ tay cán cân toán quốc tế IMF Balance of payment manual): báo cáo thống kê cách hệ thống, giao dịch kinh tế kinh tế với phần lại giới cho thời kỳ định Đặc điểm Bản chất CCTTQT Tính chất thời kỳ Chủ thể lập cán cân Đối tượng báo cáo i tng bỏo cỏo Các giao dịch chủ yếu người cư trú người phi cư trú, bao gồm: Nhng giao dch trao i Mt ngi giao dch cung ng mt giỏ tr kinh t nhn c mt lng giỏ tr tng ng Giao dch mt chiu (One-sided transactions, transfers) Mt ngi giao dch cung ng mt giỏ tr kinh t nhng khụng nhn v mt lng giỏ tr tng ng Vic thiu giỏ tr kinh t cho mt v nờn cncos mt bỳt toỏn toỏn i ng m bo s cõn bng trờn c s nguyờn tc bỳt toỏn kộp Bỳt toỏn i ng (offset) ny c gi l giao dch chuyn giao (transfer) l mt loi giao dch i ng vi vic cung ng hoc tip nhn cỏc giỏ tr kinh t (a contra entry) Giao dch trao i Trao i hng húa, dch v nhn c cỏc hng mc ti chớnh (Financial items) Hng húa & cỏc quyn li ti chớnh (Financial claims) Thanh toỏn, nhn thu nhp, cỏc yu t sn xut Cỏc quyn li ti chớnh v Thu nhp (Financial claims & Income) Hng i hng Barter Trao i cỏc hng mc ti chớnh nhn v cỏc hng mc ti chớnh Dũng tin hay s d tớch ly (Flows or Stocks)? Cỏn cõn toỏn th hin cỏc giao dch v vỡ vy cỏn cõn ch th hin cỏc dũng tin ch khụng th hin cỏc s d tớch ly Cỏn cõn toỏn phn ỏnh cỏc giao dch kinh t din thi k nghiờn cu ch khụng phn ỏnh tng ti sn hoc cụng n ti mi thi im II Kết cấu cán cân toán quốc tế Current Account -Tài khoản vãng lai 1.1 Trade balance - cán cân thương mại hàng hoá 1.2 Service balance- Cán cân dịch vụ 1.3 Income - Thu nhập 1.4 Transfers Các khoản chuyển giao II Kết cấu cán cân toán quốc tế Financial Account Balance-Cán cân vốn tài 2.1 FDI - Đầu tư trực tiếp nước 2.2 Medium and long term loans -Nợ trung dài hạn 2.4 Portfolio Investments: u t theo danh mc 2.5 Short term capital - Vốn ngắn hạn II Kết cấu cán cân toán quốc tế Error and Omission - Sai số bỏ sót (có sách dùng Discrepencies) Gross Official Reserves Tài sản dự trữ Cán cân tổng thành (overall balance): Current account + Financial Account Cán cân sở (basic balance): Current Account + FDI + Long and Medium term loan IV Nguyên tắc bút toán kép Nguyên tắc bút toán kép Các giao dịch ghi nợ Các giao dịch ghi có Nguyên tắc bút toán kép Nguyờn tc bỳt toỏn kộp lp Cỏn cõn toỏn l mi mt giao dch c th hin bng hai bỳt toỏn vi cựng mt giỏ tr Trong hch toỏn cỏn cõn, hai bỳt toỏn c dựng ghi nhn bờn cho v bờn nhn ca mi giao dch Nguyên tắc bút toán kép Thut ng Ghi cú (credit) c dựng ghi nhn mt s gim ti sn hoc mt s tng v cụng n Thut ng Ghi n (Debit) c s dng ghi nhn vic gim cụng n hoc mt s tng v ti sn Mi giao dch ghi n s c i ng bng mt giao dch ghi cú v ngc li Bỳt toỏn cú (Credit entries) Xut khu hng húa v dch v Thu nhp phi thu Giao dch i ng vi cỏc giao dch nhn cỏc khon chuyn giao n phng di dng ti sn thc hoc ti sn ti chớnh (transfers) Tng cụng n Gim ti sn ti chớnh Bỳt toỏn ghi n (Debit entries) Nhp khu hng húa dch v Cỏc khon thu nhp phi tr Cỏc giao dch i ng vi cỏc giao dch chuyn cỏc khon chuyn giao n phng Tng ti sn ti chớnh Gim cụng n Lp BOP Vớ d Lp cỏn cõn toỏn cho nc M vi cỏc giao dch sau: Cụng ty M xut khu vi tng giỏ tr $500 triu Cỏc cụng dõn M i du lch nc ngoi v tr $200 triu Cung cp gúi vin tr cho mt nc khỏc $100 triu Mua chng khoỏn ca nc ngoi vi tr giỏ $400 triu Phỏt hnh trỏi phiu kho bc nc ngoi vi tr giỏ $300 triu Cỏc cụng dõn Vit Nam lm vic ti M v thu c $100 triu, s dng 50 triu mua hng húa v dch v Cỏc cụng dõn ny chuyn $30 triu cho h hng Vit Nam v 20 triu cũn li gi vo cỏc ngõn hng thng mi M Chỳ ý v s chuyn tin nc ngoi US Citibank Exporte r Vietnam Payment order (P/O) by cable VCB Citibank VCB Importe r Lp BOP Cỏc bỳt toỏn c th Mụ t giao dch Ghi cú Cụng ty M xut khu vi tng giỏ tr $500 triu Hng húa 500 Ti sn d tr (Hoc ti khon ti chớnh liờn quan) 500 Cỏc cụng dõn M i du lch nc ngoi v tr $200 triu Ti sn d tr (Hoc ti khon ti chớnh liờn quan) 200 Dch v Cung cp gúi vin tr cho mt nc khỏc $100 triu (hng húa) Hng húa 200 100 Chuyn giao n phng Ghi n 100 Mua chng khoỏn ca nc ngoi vi tr giỏ $400 triu Ti sn d tr (Hoc ti khon ti chớnh liờn quan) Ti sn ti chớnh (c phiu u t danh mc0 400 400 Lp BOP Cỏc bỳt toỏn c th Ghi cú Ghi n Phỏt hnh trỏi phiu kho bc nc ngoi vi tr giỏ $300 triu Cụng n ti chớnh (N di hn) 300 Ti sn d tr (Hoc ti khon ti chớnh liờn quan) 300 Cỏc cụng dõn Vit Nam lm vic ti M v thu c $100 triu, s dng 50 triu mua hng húa v dch v Cỏc cụng dõn ny chuyn $30 triu cho h hng Vit Nam v 20 triu cũn li gi vo cỏc ngõn hng thng mi M Thu nhp (Tin lng) 100 Chi phớ du lch 50 Ti sn i ngoi ca cỏc ngõn hng thng mi Commercial banks external assets 30 Cụng n i ngoi ca cỏc ngõn hng thng mi Commercial banks external liabilities 20 Lp BOP Cỏn cõn th (Trial Balance) Credit Debit Current Account 1.1 Trade balance 1.2 Service balance 1.3 Income 100 1.4 Transfers 100 Financial Account 2.1 FDI 2.2 Medium and long term loans 2.3 Portfolio investment 2.4 Short term capital 600 50 200 300 400 650 800 IV Điều chỉnh cán cân toán quốc tế Vay n Cỏc iu chnh khỏc Chớnh sỏch chit khu (Discount policy) Bỏn cỏc ti sn nc ngoi Phỏ giỏ tin t (Devaluation) [...]... t¾c bót to¸n kÐp  Nguyªn t¾c bót to¸n kÐp  C¸c giao dÞch ghi nî  C¸c giao dÞch ghi cã Nguyªn t¾c bót to¸n kÐp  Nguyên tắc bút toán kép để lập Cán cân thanh toán là mỗi một giao dịch được thể hiện bằng hai bút toán với cùng một giá trị Trong hạch toán cán cân, hai bút toán được dùng để ghi nhận bên cho và bên nhận của mỗi giao dịch Nguyªn t¾c bót to¸n kÐp  Thuật ngữ Ghi có (credit) được dùng để... họ hàng ở Việt Nam và 20 triệu còn lại gửi vào các ngân hàng thương mại Mỹ Thu nhập (Tiền lương) 100 Chi phí du lịch 50 Tài sản đối ngoại của các ngân hàng thương mại Commercial bank’s external assets 30 Công nợ đối ngoại của các ngân hàng thương mại Commercial bank’s external liabilities 20 Lập BOP – Cán cân thử (Trial Balance) Credit Debit 1 Current Account 1.1 Trade balance 1 .2 Service balance 1.3... thử (Trial Balance) Credit Debit 1 Current Account 1.1 Trade balance 1 .2 Service balance 1.3 Income 100 1.4 Transfers 100 2 Financial Account 2. 1 FDI 2. 2 Medium and long term loans 2. 3 Portfolio investment 2. 4 Short term capital 600 50 20 0 300 400 650 800 IV §iÒu chØnh c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ  Vay nợ  Các – – – điều chỉnh khác Chính sách chiết khấu (Discount policy) Bán các tài sản ở nước ngoài... đối ứng với các giao dịch chuyển các khoản chuyển giao đơn phương  Tăng tài sản tài chính  Giảm công nợ Lập BOP – Ví dụ Lập cán cân thanh toán cho nước Mỹ với các giao dịch sau: 1 Công ty Mỹ xuất khẩu với tổng giá trị $500 triệu 2 Các công dân Mỹ đi du lịch nước ngoài và trả $20 0 triệu 3 Cung cấp gói viện trợ cho một nước khác $100 triệu 4 Mua chứng khoán của nước ngoài với trị giá $400 triệu 5 Phát... cho họ hàng ở Việt Nam và 20 triệu còn lại gửi vào các ngân hàng thương mại Mỹ Chú ý về sơ đồ chuyển tiền ra nước ngoài US Citibank Exporte r Vietnam Payment order (P/O) by cable VCB Citibank VCB Importe r Lập BOP – Các bút toán cụ thể Mô tả giao dịch 1 Ghi có Công ty Mỹ xuất khẩu với tổng giá trị $500 triệu Hàng hóa 500 Tài sản dự trữ (Hoặc tài khoản tài chính liên quan) 2 500 Các công dân Mỹ đi du... nước ngoài và trả $20 0 triệu Tài sản dự trữ (Hoặc tài khoản tài chính liên quan) 20 0 Dịch vụ 3 Cung cấp gói viện trợ cho một nước khác $100 triệu (hàng hóa) Hàng hóa 20 0 100 Chuyển giao đơn phương 4 Ghi nợ 100 Mua chứng khoán của nước ngoài với trị giá $400 triệu Tài sản dự trữ (Hoặc tài khoản tài chính liên quan) Tài sản tài chính (cổ phiếu– Đầu tư danh mục0 400 400 Lập BOP – Các bút toán cụ thể Ghi... giao dịch ghi nợ sẽ được đối ứng bằng một giao dịch ghi có và ngược lại Bút toán có (Credit entries)  Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ  Thu nhập phải thu  Giao dịch đối ứng với các giao dịch nhận các khoản chuyển giao đơn phương dưới dạng tài sản thực hoặc tài sản tài chính (transfers)  Tăng công nợ  Giảm tài sản tài chính Bút toán ghi nợ (Debit entries)  Nhập khẩu hàng hóa dịch vụ  Các khoản thu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng THANH TOÁN QUỐC tế TRONG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG 2 cán cân THANH TOÁN QUỐC tế , bài giảng THANH TOÁN QUỐC tế TRONG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG 2 cán cân THANH TOÁN QUỐC tế , bài giảng THANH TOÁN QUỐC tế TRONG NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG 2 cán cân THANH TOÁN QUỐC tế , Dũng tin hay s d tớch ly (Flows or Stocks)?, II. Kết cấu cơ bản của cán cân thanh toán quốc tế, IV. Nguyên tắc bút toán kép

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay