bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH

18 153 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:24

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Sự đời phát triển thò trường tài Khái niệm, phân loại thò trường tài Thò trường tiền tệ Thò trường vốn Vai tròï thò trường tài Giảng phần , phần Sinh viên tự tìm hiểu nghiên cứu phần phần I CƠ SỞ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH II KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Khái niệm thò trường tài nơi diễn hoạt động mua bán loại giấy có giá, nơi gặp gỡ nguồn cung cầu vốn, qua hình thành nên giá mua bán loại cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, …hình thành nên giá loại vốn đầu tư bao gồm: lãi suất vay, lãi suất cho vay, lãi suất ngắn hạn, trung hạn dài hạn Các yếu tố cấu thành TTTC: - Đối tượng thò trường tài - Công cụ tham gia thò trường tài - Chủ thể tham gia thò trường tài Phân loại thò trường tài - Nếu vào thời gian vận động vốn TTTC bao gồm : Thò trường tiền tệ có thời gian luân chuyểnvốn không năm Thò trường vốn cung cấp tài cho dự án đầu tư dài hạn - Nếu vào cách thức huy động vốn Thò trường công cụ nợ Thò trường vốn cổ phần - Nếu vào cấu tổ chức, Thò trường sơ cấp Thò trường thứ cấp III THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Khái niệm phân loại Thò trường tiền tệ thò trường mua bán loại giấy có giá ngắn hạn có kỳ hạn năm, nơi đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho kinh tế - Nếu vào cấu tổ chức, thò trường tiền tệ bao gồm: Thò trường tiền tệ cũ: thò trường tiền tệ cổ điển, thò trường vay vốn ngắn hạn tổ chức tín dụng đặt quản lý ngân hàng trung ương Tại hình thành lãi suất đạo thò trường tiền tệ mà giới biết đến qua tên : lãi suất LIBOR thò trường tiền tệ London (London Inter Banking Offered Rate) Thò trường tiền tệ mới: Đây thò trường trái phiếu ngắn hạn mà cấu gồm hai cấp : Thò trường tiền tệ sơ cấp Thò trường tiền tệ thứ cấp Thò trường mở Nếu vào đối tượng tham gia thò trường, thò trường tiền tệ Thò trường tín dụng ngắn hạn Thò trường công cụ nợ Thò trường hối đoái Chủ thể tham gia thò trường tiền tệ -chủ thể cho vay đại diện cho nguồn cung vốn -chủ thể vay đại diện cho nguồn cầu vốn -chủ thể trung gian môi giới Các nghiệp vụ thò trường tiền tệ 3.1 Nghiệp vụ vay cho vay vốn ngắn hạn - Cho vay tiền - Cho vay hình thức cầm cố chiết khấu chứng từ có giá Tái chiết khấu Bảo chứng lại 3.2 Nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn Các loại chứng từ có giá thị trường tiền tệ IV THỊ TRƯỜNG VỐN Khái niệm phân loại - Thò trường vốn thò trường giao dòch công cụ tài có kỳ hạn năm, thò trường cung ứng vốn đầu tư dài hạn cho kinhtế Thò trường vốn bao gồm: Thò trường vay nợ dài hạn biểu qua hoạt động hai dạng thò trường phổ biến thò trường tín dụng thuê mua thò trường vay chấp Thò trường chứng khoán - Căn vào cấu tổ chức, thò trường vốn bao gồm: Thò trường sơ cấp Thò trường thứ cấp - Căn vào công cụ tham gia thò trường vốn, thò trường vốn cấu thành ba phận Thò trường chứng khoán Nhà nước Thò trường trái phiếu doanh nghiệp Thò trường cổ phiếu Các công cụ thò trường vốn 2.1 Cổ phiếu 2.2 Trái phiếu Các chủ thể hoạt động thò trường vốn - Chủ thể phát hành chứng khoán - Người đầu tư - Người môi giới chứng khoán - Người kinh doanh chứng khoán - Người tổ chức thò trường - Người điều hòa thò trường - Nguyên tắc đấu giá chứng khoán thực theo trình tự ưu tiên Hàng ngày phòng giao dòch tiếp nhận nhiều lệnh đặt hàng, đó, trước phiên giao dòch lệnh mua bán chứng khoán xếp lại theo nguyên tắc ưu tiên giá: lệnh bán với giá thấp xử lý trước lệnh mua với giá cao xử lý trước Như lệnh đặt bán xếp theo thứ tự từ giá thấp đến cao lệnh đặt mua xếp thứ tự từ giá cao đến thấp Ngoài nguyên tắc ưu tiên giá trên, nguyên tắc phụ sau áp dụng: - Ưu tiên thời gian: Trong lệnh có mức giá, lệnh dến trước ưu tiên trước - Ưu tiên khách hàng: có loại khách hàng cá nhân khách hàng nhà đầu tư có tổ chức sở giao dòch ưu tiên cho khách hàng cá nhân trước - Ưu tiên khối lượng: lệnh có khối lượng lớn ưu tiên trước - Ưu tiên ngẫu nhiên: theo nguyên tắc này, người ta ưu tiên giá, sau lệnh đưa vào hệ thống máy tính xếp cách ngẫu nhiên Áp dụng nguyên tắc đấu giá để xác đònh giá giao dòch chứng khoán A phiên giao dòch lúc thò trường đóng cửa có tài liệu sau: Lệnh mua:  100 CP  200 CP  150 CP  120 CP  100 CP Lệnh bán:  150 CP  100 CP  200 CP  150 CP  giá giá giá giá giá 12.000 11.500 12.500 11.000 10.500 đồng đồng đồng đồng đồng giá giá giá giá 10.500 11.500 11.000 12.500 đồng đồng đồng đồng 200 CP giá 12.000 đồng Lệnh Bán Giá Lệnh Mua Tổng Tổng 300 300 10500 100 670 500 200 11000 120 570 600 100 11500 200 450 800 200 12000 100 250 950 150 12500 150 150 [...]... vụ trên thò trường tiền tệ 3.1 Nghiệp vụ vay và cho vay vốn ngắn hạn - Cho vay bằng tiền - Cho vay dưới hình thức cầm cố hoặc chiết khấu các chứng từ có giá Tái chiết khấu Bảo chứng lại 3.2 Nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn 4 Các loại chứng từ có giá trên thị trường tiền tệ IV THỊ TRƯỜNG VỐN 1 Khái niệm và phân loại - Thò trường vốn là thò trường giao dòch của các công cụ tài chính có kỳ... là thò trường cung ứng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinhtế Thò trường vốn bao gồm: Thò trường vay nợ dài hạn biểu hiện qua hoạt động của hai dạng thò trường phổ biến là thò trường tín dụng thuê mua và thò trường vay thế chấp Thò trường chứng khoán - Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, thò trường vốn bao gồm: Thò trường sơ cấp Thò trường thứ cấp - Căn cứ vào các công cụ tham gia trên thò trường vốn, thò trường. .. cấu thành bởi ba bộ phận Thò trường chứng khoán Nhà nước Thò trường trái phiếu doanh nghiệp Thò trường cổ phiếu 2 Các công cụ trên thò trường vốn 2.1 Cổ phiếu 2.2 Trái phiếu 3 Các chủ thể hoạt động trên thò trường vốn - Chủ thể phát hành chứng khoán - Người đầu tư - Người môi giới chứng khoán - Người kinh doanh chứng khoán - Người tổ chức thò trường - Người điều hòa thò trường - Nguyên tắc đấu giá chứng... nhận nhiều lệnh đặt hàng, do đó, trước phiên giao dòch các lệnh mua và bán chứng khoán sẽ được sắp xếp lại theo nguyên tắc ưu tiên về giá: lệnh bán với giá thấp nhất sẽ được xử lý trước và lệnh mua với giá cao nhất sẽ được xử lý trước Như vậy các lệnh đặt bán sẽ được xếp theo thứ tự từ giá thấp đến cao và lệnh đặt mua sẽ được xếp thứ tự từ giá cao đến thấp Ngoài nguyên tắc ưu tiên về giá trên, những... giá, sau đó các lệnh khi đưa vào hệ thống sẽ được máy tính sắp xếp một cách ngẫu nhiên Áp dụng nguyên tắc đấu giá để xác đònh giá giao dòch của chứng khoán A tại một phiên giao dòch lúc thò trường đóng cửa có tài liệu như sau: Lệnh mua:  100 CP  200 CP  150 CP  120 CP  100 CP Lệnh bán:  150 CP  100 CP  200 CP  150 CP  giá giá giá giá giá 12.000 11.500 12.500 11.000 10.500 đồng đồng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay