bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP tín CHỈ

19 171 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:24

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP • • • • Bản chất vai trò tài doanh nghiệp 1.1 Doanh nghiệp đặc trưng doanh nghiệp 1.2 Bản chất tài doanh nghiệp 1.3 Vai trò Cấu trúc tài doanh nghiệp 2.1 Khái niệm nhâïn tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp 2.2 Cấu trúc vốn tài sản kinh doanh 2.2.1 Tài sản cố đònh 2.2.2 Tài sản lưu động 2.2.3 Đầu tư tài 2.3 Cấu trúc nguồn vốn tài trợ hoạt động Thu nhập phân phối lợi nhuận 3.1 Thu nhập 3.2 Phân phối lợi nhuận 1/ Phân biêt vơn đinh &vơn lưu đơng 2/ Phân tích ưu nhươc điêm cua ngn vơn chu sơ hưu & ngn vơn vay 3/ Phân tích quan tài phát sinh q trinh phân phơi thu nhâp cua doanh nghiêp Quan tài ban ? Tai ? I BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP Khái niệm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp • 1.1 Khái niệm Cấu trúc tài doanh nghiệp mô hinh tài doanh nghiệp xây dựng chu kỳ kinh doanh, gắn liền với mục tiêu chiến lược cho thò trường thời gian cụ thể 1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp - Tính chất hàng hoá dòch vụ kinh doanh -Phương tiện công nghệ sản xuất kinh doanh - Thò phần qui mô thò trường - Năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp • - Chính sách kinh tế xã hội quốc gia, quốc tế… • Cấu trúc tài doanh nghiệp bao gồm hai phận: (i) cấu trúc nguồn vốn; (ii) cấu trúc vốn tài sản kinh doanh • Cấu trúc vốn kinh doanh 2.1 Khái niệm đặc điểm Vốn kinh doanh phương tiện, tài • sản, yếu tố vật chất mà doanh nghiệp phải có để tiến hành hoạt đông kinh doanh • 2.1.1 Vốn cố đònh Vốn cố đònh doanh nghiệp biểu • tiền toàn tài sản cố đònh (TSCĐ) phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các loại tài sản dùng vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gọi TSCĐ tài sản hội tụ đủ đồng thời hai điều kiện : a) Có thời gian sử dụng dài • b) Có giá trò lớn • TSCĐ có đặc điểm sau: • TSCĐ tham gia nhiều chu kỳ kinh doanh, không thay đổi hinh thái vật chất • Giá trò TSCĐ bò giảm dần chúng bò hao mòn, biểu giảm dần giá trò giá trò sử dụng • Hao mòn hữu hình Hao mòn vô hình • 2.1.2 Vốn lưu động • Vốn lưu động biểu tiền toàn tài sản lưu động doanh nghiệp để phục vụ cho trinh kinh doanh doanh nghiệp • Tài sản lưu động (TSLĐ) có đặc điểm sau: • Khi tham gia vào kinh doanh, tài sản lưu động vận hành, thay chuyển hóa lẫn qua công đoạn trinh kinh doanh • Chỉ tham gia chu kỳ kinh doanh Với đặc điểm này, đòi hỏi doanh nghiệp phải tri khối lượng vốn lưu động đònh để đầu tư, mua sắm tài sản lưu động, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh tiến hành liên tục • 2.1.3 Vốn đầu tư tài • - Sự cần thiết khách quan - Phân loai • • • • • • • 2.2 Quản lý sử dụng vốn tài sản 2.2.1 Quản lý sử dụng vốn cố đònh - Quản lý vật - Quản lý giá trò 2.2.2 Quản lý sử dụng vốn lưu động - Quản lý vật - Quản lý giá trò Cấu trúc nguồn vốn tài trợ hoạt động kinh doanh • 3.1 Khái niệm Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động doanh nghiệp nguồn lực tài có kinh tế, doanh nghiệp huy động, khai thác nhiều phương pháp, hinh thức, chế khác nhau, để đảm bảo nguồn lực tài cho hoạt động kinh doanh trước mắt lâu dài Như cấu trúc nguồn vốn an toàn ổn đònh, hợp lý, linh hoạt mang lại phát triển động hiệu cho doanh nghiệp 3.2 Phân loại nguồn vốn tài trợ cho hoạt động doanh nghiệp • - Căn vào phạm vi tài trợ Nguồn vốn bên • • Nguồn vốn bên - Căn vào thời gian tài trợ Nguồn vốn tài trợ ngắn hạn • Nguồn vốn dài hạn • - Căn vào tính chất sở hữu nguồn tài Vốn đóng góp ban đầu chủ sở hữu Nguồn vốn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế Nguồn vốn bổ sung cách kết nạp thêm thành viên - Nguồn vốn vay chiếm dụng Tín dụng thương mại Tín dụng ngân hàng Tín dụng th mua Huy động phát hành trái phiếu doanh nghiệp Các nguồn vốn chiếm dụng khác … - Căn vào hình thức huy động vốn • Nguồn vốn huy động dạng tiền • Nguồn vốn huy động dạng tài sản - Căn vào tính pháp lý Nguồn vốn huy động thò trường • thức • Nguồn vốn huy động thò trường phi thức • * phân tích ưu nhươc điêm cua ngn vơn chu sơ hưu & ngn vơn vay • Bài đọc thêm : Tap chí Tài sơ 2/2010 (từ trang 26-34 ) viết Tái cấu trúc vơn cua Doanh nghiêp Viêt Nam Tap chí Tài sơ 7/2010 (từ trang 21-32 ) viết Cổ phần hóa DNNN… III THU NHẬP VÀ LI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP • Thu nhập doanh nghiệp • Thu nhập doanh nghiệp toàn số tiền mà doanh nghiệp thu từ hoạt động đầu tư kinh doanh Thu nhập sở kinh tế cho xuất nguồn tài doanh nghiệp • Lợi nhuận doanh nghiệp • Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc sau: • Đảm bảo cho trinh tích lũy đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh tương lai Dự phòng để phòng hạn chế rủi ro gây tổn thất làm thiệt hại mặt tài doanh nghiệp, tạo an toàn kinh doanh Tạo động lực kích thích nguồn lao động • gắn bó với doanh nghiệp lâu dài Tạo thống mục tiêu kinh tế người đầu tư với người lao động [...]... (từ trang 21-32 ) các bài viết về Cổ phần hóa DNNN… III THU NHẬP VÀ LI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP • 1 Thu nhập của doanh nghiệp • Thu nhập của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động đầu tư kinh doanh Thu nhập chính là cơ sở kinh tế cho sự xuất hiện nguồn tài chính của doanh nghiệp • 2 Lợi nhuận của doanh nghiệp • Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp phải đảm bảo được... • • • • • • 2.2 Quản lý và sử dụng vốn tài sản 2.2.1 Quản lý và sử dụng vốn cố đònh - Quản lý hiện vật - Quản lý về giá trò 2.2.2 Quản lý và sử dụng vốn lưu động - Quản lý hiện vật - Quản lý về giá trò 3 Cấu trúc nguồn vốn tài trợ hoạt động kinh doanh • 3.1 Khái niệm Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp là những nguồn lực tài chính có trong nền kinh tế, được doanh nghiệp huy động, khai... động dưới dạng tiền • Nguồn vốn huy động dưới dạng tài sản - Căn cứ vào tính pháp lý Nguồn vốn huy động trên thò trường • chính thức • Nguồn vốn huy động trên thò trường phi chính thức • * phân tích ưu nhươc điêm cua ngn vơn chu sơ hưu & các ngn vơn vay • Bài đọc thêm : Tap chí Tài chính sơ 2/2010 (từ trang 26-34 ) các bài viết về Tái cấu trúc vơn cua Doanh nghiêp Viêt Nam Tap chí Tài chính sơ 7/2010... đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh trước mắt và lâu dài Như vậy một cấu trúc nguồn vốn an toàn ổn đònh, hợp lý, linh hoạt sẽ mang lại sự phát triển năng động và hiệu quả cho doanh nghiệp 3.2 Phân loại nguồn vốn tài trợ cho hoạt động doanh nghiệp • - Căn cứ vào phạm vi tài trợ Nguồn vốn bên trong • • Nguồn vốn bên ngoài - Căn cứ vào thời gian tài trợ Nguồn vốn tài trợ ngắn hạn ... trợ ngắn hạn • Nguồn vốn dài hạn • - Căn cứ vào tính chất sở hữu nguồn tài chính Vốn đóng góp ban đầu của các chủ sở hữu Nguồn vốn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế Nguồn vốn bổ sung bằng cách kết nạp thêm các thành viên mới - Nguồn vốn đi vay và chiếm dụng Tín dụng thương mại Tín dụng ngân hàng Tín dụng th mua Huy động bằng phát hành trái phiếu doanh nghiệp Các nguồn vốn chiếm dụng khác … - Căn cứ... được các nguyên tắc sau: • Đảm bảo cho quá trinh tích lũy đầu tư mở rộng các hoạt động kinh doanh trong tương lai Dự phòng để phòng hạn chế những rủi ro gây tổn thất làm thiệt hại về mặt tài chính của doanh nghiệp, tạo ra sự an toàn trong kinh doanh Tạo ra động lực kích thích nguồn lao động • gắn bó với doanh nghiệp lâu dài Tạo ra sự thống nhất mục tiêu kinh tế giữa người đầu tư với người lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP tín CHỈ , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP tín CHỈ , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP tín CHỈ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay