bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 2 TIỀN tệ

8 156 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:24

Chương 2: Lý Luận Tiền tệ 1- Sự đời phát triển cuả tiền tệ (TT) 1.1 Khái quát quá trình phát triển của tiền tê 1.2 Các thời kỳ phát triển của TT: +Hóa tệ khơng kim loại +Tiền kim loại +Tiền giấy –tiền tín dụng + Các hình thức khác của tiền tệ ( Bút tệ ,Tiền điện tử …) 2.Khái niệm & Chức của TT  2.1 Khái niệm Thế kỷ 15: Thuyết tiền kim loại  Thế kỷ 18;Thuyết tiền danh Thế kỷ19: Quan điểm K Marx Thế kỷ 20 : Quan điểm kinh tế học đại Theo Luật Ngân Hàng Nhà Nước Viêt Nam (1997) (Điều 9) : Tiền phương tiên tóan bao gờm: tiền giấy,tiền kim lọai,và giấy tờ có giá trị tiền   2.2 Chức năng: +Phương tiện trao đổi +Đơn vi tính tóan +Phương tiện cất trữ  3-Cung- Cầu tiền tệ 3.1 CẦU TIỀN TỆ Quy luật lưu thông tiền tệ K.Marx Kc = H V Trong đó:    Kc khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông H tổng giá hàng hóa V tốc độ lưu thông tiền tệ Nếu gọi KT lượng tiền thực có lưu thông lượng tiền mà ta chủ động cung ứng vào lưu thông yêu cầu qui luật phải đảm bảo quan hệ cân đối KT Kc Thuyết số lượng tiền tệ của I Fisher M.V = P.Q Trong đó:  M: Tổng khối lượng tiền lưu hành bao gồm tiền mặt kể phương tiện toán tài khoản séc  V: Tốc độ lưu hành lượng tiền lưu thông  P: Mức giá trung bình  Q: Tổng lượng hàng hóa dòch vụ trao đổi  3.2 Các chủ thể cung ứng tiền 3.2.1 Ngân hàng trung ương Ngân hàng trung ương quan độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông.Thông thường, việc phát hành tiền ngân hàng trung ương thực qua đường sau : - Phát hành qua kênh ngân sách -Phát hành qua kênh tín dụng - Phát hành qua thò trường mở -Phát hành qua thò trường vàng ngoại tệ 3.2.2 Ngân hàng trung gian 3.2.3 Các chủ thể khác 4- Lam ̣ phát
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 2 TIỀN tệ , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 2 TIỀN tệ , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 2 TIỀN tệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay