bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 1 lý LUẬN TAI CHINH

7 161 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:24

CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 1 Tiền đề đời phát triển tài chính(TC) Bản chất TC 2.1 Nguồn tài - Căn hình thức tồn nguồn TC biểu qua dạng: + Tiền tệ (chủ yếu) + Hiện vậät - Căn phạm vi vận động nguồn TC bao gồm: + Nguồn TC từ nội lực + Nguồn TC từ ngoại lực - Căn vào phương thức huy động Huy động theo phương thức cưỡng chế Huy động theo phương thức tự nguyện Huy động theo phương thức vay 2.2 Khái niệm TC : TC phản ánh hệ thống mối quan hệ KT chủ thể với trình phân phối nguồn lực TC - Quan hệ KTế nhà nước doanh nghiệp - Quan hệ KTế nhà nước dân cư - Quan hệ KTế nhà nước quan quản lý nhà nước, đơn vò nghiệp… - Quan hệ KTế doanh nghiệp với thò trường - Quan hệ KTế nôò doanh nghiệp 3-Chức TC 3.1 Huy động nguồn lực TC 3.2-Phân bổ nguồn lực TC 3.3- Kiểm tra TC 4- Hệ thống TC 4.1 Khái niệm cấu - Hệ thống TC tổng thể phận cấu thành , gắn liền vơi việc huy động, sử dụng nguồn lực TC, tạo lập môi trường kinh tế xã hội cụ thể Sơ đồ 1.3: Cấu trúc hệ thống tài Vốn Vốn Các đònh chế cung vốn 1Tài công 2Tài doanhnghiệp 3Tài cá nhân hộ gia đình Vốn Các đònh chế tài Các đònh chế cần vốn 1Tài công 2Tài doanh nghiệp Thò trường tài Vốn Vốn 3Tài cá nhân hộ gia đình Cơ cấu hệ thống tài gồm: Thò trường tài Các đònh chế tài – chu thê kiến tạo thò trường Cơ sở hạ tầng tài hệ thống tài 4.2 Đặc điểm phận hệ thống tài - Thò trường tài - Các đònh chế tài Tài công Tài doanh nghiệp Các trung gian tài Tài cá nhân hộ gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 1 lý LUẬN TAI CHINH , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 1 lý LUẬN TAI CHINH , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 1 lý LUẬN TAI CHINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay