bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

12 127 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:23

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN Khái niệm, đặc điểm, phân loại đònh chế tài trung gian Vai trò đònh chế tài trung gian ( sinh viên tự nghiên cứu ) Các loại hình tổ chức tài trung gian khái niệm, đặc điểm - Khái niệm: Các đònh chế tài trung gian tổ chức thực huy động nguồn tiền nhàn rỗi chủ thể kinh tế nhiều hình thức, phương pháp, chế khác nhau, sau cung cấp cho chủ thể có nhu cầu vốn Người tiết đònh chế TC người cần kiệm trung gian vốn Đặc điểm • - Đònh chế tài trung gian tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh tiền tệ, loại giấy tờ có giá • - Đònh chế thực hoạt động làm trung gian việc huy động vốn nhàn rỗi qua hình thức, phương pháp, chế khác nhau, từ cung ứng nguồn vốn tập trung cho chủ thể kinh tế • Bảo vệ giá trò vốn cung ứng, chuyển giao tương lai • Góp phần khắc phục tình trạng thơng tin bất cân xứng • Trung gian chuyển giao rủi ro,cơ hội đầu tư Phân loại • -Căn đăc trưng hoạt động Ngân hàng thương mại • Quỹ tín dụng • Quỹ tiết kiệm • Cty tài • Quỹ tương hỗ • Công ty BH… • • -Căn phương thức huy động Đònh chế huy động tiền gởi • Đònh chế huy động theo hợp đồng • Đònh chế làm trung gian đầu tư • Vai trò Các loại hình tổ chức đònh chế tài trung gian 3.1 Định chế Ngân hàng Ngân hàng thương mại đònh chế tài trung gian thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt kinh doanh khác có liên quan Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dòch vụ ngân hàng với nội dung chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung cấp dòch vụ toán Ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính, cung cấp dòch vụ tài 3.2 Đònh chế phi ngân hàng • A - Công ty bảo hiểm • Là tổ chức tài chính, hoạt động chủ yếu nhằm đảm bảo mặt tài chính, cách cung ứng dòch vụ bảo hiểm cho khách hàng rủi ro xảy sở người tham gia phải trả khoản tiền gọi phí bảo hiểm • -Sự cần thiết khách quan của hoạt đợng BH: + Khắc phục những hạn chế của các loại Quỹ dự phòng khác nền kinh tế + Đáp ứng nhu cầu bù đắp tởn thất của người tham gia BH + Góp phần điều tiết ng̀n vớn thị trường B- Công ty tài C-Quỹ tín dung ̣ D- Cơng ty đầu tư E- Quỹ tương hỡ… KHẢO SÁT MỘT SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH • LÃI SUẤT • 4.1 Khái niệm lãi suất - Tiền lãi (interest) chi phí cho việc sử dụng vốn vay - Lãi suất: ( rate of interest) tỉ lệ % tiền lãi tổng số vốn vay Lãi suất người vay phải trả • cho việc sử dụng tiền người cho vay Nói khác đi, lãi suất số tiền phải trả để thuê mượn vốn khoảng thời gian đònh 4.2- Các loại lãi suất : • - Lãi suất danh nghóa(nominal interest rate-NIR) Loại lãi suất niêm yết báo chí, niêm yết ngân hàng, phương tiện truyền thông khác - Lãi suất thực (real interest rate - RIR) Là số lãi mà người vay phải trả tính theo giá trò thực tế, nói cách khác loại lãi suất vận hành không gian thời gian mà lạm phát giả sử không RIR = NIR - tỉ lệ lạm phát Sự đa dang ̣ cua ̉ thò trường tạo nên nhiều phận thi trường khác nhau, từ đó các loaị LS thị trường phát sinh như: LS thò trường liên ngân hàng, LS thò trường hối đoái, LS thò trường chứng khoán 4.3- Các nhân tớ ảnh hưởng đến sự biến đợng của LS?? [...]... các phương tiện truyền thông khác - Lãi suất thực (real interest rate - RIR) Là số lãi mà người vay phải trả tính theo giá trò thực tế, nói cách khác đây là loại lãi suất được vận hành trong không gian và thời gian mà trong đó lạm phát được giả sử bằng không RIR = NIR - tỉ lệ lạm phát Sự đa dang ̣ cua ̉ thò trường tạo nên nhiều bộ phận thi trường khác nhau, từ đó các loaị LS thị trường sẽ phát sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN , bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay