Toán 12 logarit

14 111 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:17

Hoạt động Tìm x để: a, = 27 x b, = c, 3x = d, = −3 x x HOẠT ĐỘNG 2: Tìm α biết : α =5 α Sẽ để thoả mãn đẳng thức ??? GiẢI TÍCH 12 I KHÁI NIỆM LÔGARIT Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với a≠1 Số α thỏa mãn đẳng thức aα = b gọi lôgarit số a b, kí hiệu log a b α α = log a b ⇔ a = b Tính chất: log a = a log a b =b log a a = log a ( a α ) =α Chú ý 1)Không có lôgarit số âm số 2)Cơ số lôgarit phải dương khác α = ⇔ α = log Tính giá trị sau: log = log = −2 vì   ÷ 2 log =2 2log  = 2  −2 log =8 =4  1 ÷ =  ÷ = 49    Hoạt động Cho: b = ,c = a , Tính: log b + log c;log (bc) b b , Tính: log b − log c;log c II.QUY TẮC TÍNH LÔGARIT Lôgarit tích Cho ba số a, b,c dương với a≠1 log a ( bc ) = log a b + log a c Lôgarit thương b log a  ÷ = log a b − log a c c Đặc biệt: log a = − log a b b Ví dụ Tính biểu thức sau:  98  a log 98 − log = log  ÷   = log 49 = 12 b log 12 − log 15 + log 20 = log + log 20 15  12  = log  20 ÷ = log 16 =  15  Tóm tắt học: 1.Định nghĩa lôgarit: α α = log a b ⇔ a = b ( < a ≠ 1, b > ) 2.Các tính chất: log a = log a a = a log a b =b α log a a = α Quy tắc tính lôgarit tích thương: log a ( bc ) = log a b + log a c b log a  ÷ = log a b − log a c c BÀI TẬP TRANG 68 Bài tập thêm Cho a=log73, b=log72 Tính x=log742 theo a b
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 logarit , Toán 12 logarit , Toán 12 logarit

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay