tây âu hậu kỳ trung đại

22 148 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:17

Bi 11 TY U HU K TRUNG I Tit Cỏc cuc phỏt kin a lý v s ny sinh ca ch ngha t bn Tõy u Nhng chớnh Nguyờn nhõn Phát kiến địa lý Cỏc cuc PKL tiờu biu H qu Sự nảy sinh chủ nghĩa tư Qỳa trỡnh tớch ly t bn Biu hin Bi 11 Tõy u hu k trung i Phỏt kin a lý th k XV XVI THO LUN NHểM (3 nhúm) - Nhúm 1: Ti cỏc cuc PKL li din vo th k XV XVI? - Nhúm 2: Nờu tờn cỏc PKL tiờu biu th k XV XVI? Kt qu ca nhng PK ú? - Nhúm 3: H qu ca cỏc phỏt kin a lý? Bi 11 Tõy u hu k trung i Phỏt kin a lý th k XV XVI Nhúm 1: Nguyờn nhõn S gia tng nhu cu hng liu, vng bc v th trng phng ụng ca nn sn xut Tõy u Con ng buụn bỏn truyn thng ụng Tõy b ngi -rp chim Nhng tin b mi v khoa hc, k thut hng hi: quan nim Trỏi t hỡnh cu, tu Ca-raven, la bn Yờu cu tỡm ng mi sang phng ụng Bi 11 Tõy u hu k trung i Phỏt kin a lý th k XV XVI Nhúm 2: Cỏc PKL tiờu biu 1487 1492 1497 B Đi-a-xơ C Cô-lôm-bô Tỡm cc nam chõu Phi Tỡm chõu M V Ga-ma Tỡm ng bin mi sang n Bi 11 Tõy u hu k trung i 15191522 P Ma-gien-lăng Ln u tiờn i vũng quanh th gii Phỏt kin a lý th k XV XVI Nhúm 3: H qu a Tớch cc: - Khoa hc: em li nhng hiu bit mi - Kinh t: hỡnh thnh th trng th gii, thỳc y kinh t Tõy u phỏt trin - Vn hoỏ: thỳc y giao lu hoỏ - Xó hi: lm suy yu ch phong kin v to tin cho s ny sinh quan h sn xut t bn ch ngha Tõy u b Tiờu cc: - Ny sinh quỏ trỡnh cp búc thuc a v buụn bỏn nụ l Bi 11 Tõy u hu k trung i S ny sinh ch ngha t bn Tõy u a Qỳa trỡnh tớch ly t bn - Khỏi nim: L quỏ trỡnh chun b v nhõn cụng cho nn kinh t t bn ch ngha - Vn: + Cp búc thuc a + Búc lt nhõn dõn nc - Nhõn cụng: + Tc ot t liu sn xut ca nụng dõn v th th cụng Bi 11 Tõy u hu k trung i S ny sinh ch ngha t bn Tõy u a Qỳa trỡnh tớch ly t bn b Biu hin: Ch ngha t bn ó c hỡnh thnh lũng xó hi phong kin Bi 11 Tõy u hu k trung i Bi 11 Tõy u hu k trung i Biu hin Kinh t Xó hi Cụng Cụng n ty in trng th thng trang cụng mi tri Giai cp T sn Vụ sn Bi 11 Tõy u hu k trung i Mõu thun T sn >< Vụ sn Hóy nờu nhng biu hin ca s ny sinh ch ngha t bn Tõy u Bi 11 Tõy u hu k trung i Vn v nhõn cụng c to t nhng ngun no? Bi 11 Tõy u hu k trung i NHNG THNG L T TY SANG ễNG THI TRUNG I Chỳ gii Thng l sang phng ụng Thng l b chn ng Bi 11 Tõy u hu k trung i BN TH GII TH K XV Bi 11 Tõy u hu k trung i Bi 11 Tõy u hu k trung i La bn Bi 11 Tõy u hu k trung i B O NHA Lixbon Mi Xanh B I-A-X (BARTOLOMEU DIAS 1450-1500) Vnh Ghi nờ Chỳ gii Nhng cuc phỏt kin ca ngi B o Nha Mi Ho Vng Hnh trỡnh ca B i-a-x Hnh trỡnh ca Vaxco de Gama Nhng cuc phỏt kin ca ngi Tõy Ban Nha Hnh trỡnh ca C.Cụlụmbụ Hnh trỡnh ca F.Magienlan Bi 11 Tõy u hu k trung i TY BAN NHA Pa-lot .Xan xanvano 12-10-1492 Q Canari 3-8-1492 CRIT-XTP Cễ-LễM-Bễ (CHRISTOPHE COLOMB, 1451-1506) Chỳ gii Nhng cuc phỏt kin ca ngi B o Nha Hnh trỡnh ca B i-a-x Hnh trỡnh ca Vaxco de Gama Nhng cuc phỏt kin ca ngi Tõy Ban Nha Hnh trỡnh ca C.Cụlụmbụ Hnh trỡnh ca F.Magienlan Bi 11 Tõy u hu k trung i B O NHA Lix-bon VA-XCễ GA-MA Ca-li-cut(VASCO DE GAMA 1469-1524) Chỳ gii Mi Ho Vng Nhng cuc phỏt kin ca ngi B o Nha Hnh trỡnh ca B i-a-x Hnh trỡnh ca Vaxco de Gama Nhng cuc phỏt kin ca ngi Tõy Ban Nha Hnh trỡnh ca C.Cụlụmbụ ứ Hnh trỡnh ca F.Magienlan Bi 11 Tõy u hu k trung i ứ TY BAN NHA Lix-bon Pa-lot PHILIPPIN 16-3-1520 MA-GIEN-LNG (F DE MAGELLAN 1480-1521) BRAXIN Mi Ho Vng Chỳ gii 13-2-1522 Nhng cuc phỏt kin ca ngi B o Nha Hnh trỡnh ca B i-a-x Hnh trỡnh ca Vaxco de Gama Nhng cuc phỏt kin ca ngi Tõy Ban Nha 11-1519 Hnh trỡnh ca C.Cụlụmbụ Hnh trỡnh ca F.Magienlan Bi 11 Tõy u hu k trung i Bi 11 Tõy u hu k trung i Bi 11 Tõy u hu k trung i [...]... nghĩa tư bản ở Tây Âu Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại Vốn và nhân công được tạo ra từ những nguồn nào? Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại NHỮNG THƯƠNG LỘ TỪ TÂY SANG ĐÔNG THỜI TRUNG ĐẠI Chú giải Thương lộ sang phương Đông Thương lộ bị chặn đứng Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại 1 BẢN ĐỒ THẾ GIỚI THẾ KỈ XV Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại La bàn Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại BỒ ĐÀO... cuộc phát kiến của người Bồ Đào Nha Hành trình của B Đi-a-xơ Hành trình của Vaxco de Gama Những cuộc phát kiến của người Tây Ban Nha 11-1519 Hành trình của C.Côlômbô Hành trình của F.Magienlan Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại ... trình của F.Magienlan Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại BỒ ĐÀO NHA Lix-bon VA-XCÔ ĐƠ GA-MA Ca-li-cut(VASCO DE GAMA 1469-1524) Chú giải Mũi Hảo Vọng Những cuộc phát kiến của người Bồ Đào Nha Hành trình của B Đi-a-xơ Hành trình của Vaxco de Gama Những cuộc phát kiến của người Tây Ban Nha Hành trình của C.Côlômbô ø Hành trình của F.Magienlan Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại ø TÂY BAN NHA Lix-bon Pa-lot PHILIPPIN... Những cuộc phát kiến của người Tây Ban Nha Hành trình của C.Côlômbô Hành trình của F.Magienlan Bài 11 Tây Âu hậu kỳ trung đại TÂY BAN NHA Pa-lot Đ.Xan xanvano 12-10-1492 QĐ Canari 3-8-1492 CRIT-XTỐP CÔ-LÔM-BÔ (CHRISTOPHE COLOMB, 1451-1506) Chú giải Những cuộc phát kiến của người Bồ Đào Nha Hành trình của B Đi-a-xơ Hành trình của Vaxco de Gama Những cuộc phát kiến của người Tây Ban Nha Hành trình của C.Côlômbô
- Xem thêm -

Xem thêm: tây âu hậu kỳ trung đại , tây âu hậu kỳ trung đại , tây âu hậu kỳ trung đại , Phát kiến địa lý thế kỉ XV – XVI, Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay