ôn tập chương 2 lý 11

22 105 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:16

Tiết 21: TỔNG KẾT CHƯƠNG II : DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI Củng cố lí thuyết chương II Làm tập trắc nghiệm khách quan Làm tập tự luận phiếu học tập Cường độ dđ: E I= RN + r Suất điện động nguồn điện: E = UN+ I.r ĐL Ơm tồn mạch *Cường độ dđ: I= ∆q ∆t A q Pin điện hố Acquy Dòng điện DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI D.đ khơng đổi: I= Suất điện động: E = q t Ghép nguồn điện thành Nguồn điện Cơng; Cơng suất: Ang = EIt ; Png = EI Bộ nguồn nối tiếp: Bộ nguồn song Eb=E1 +E2+ +En song n nguồn điện: rb= r1 + r2 + + rn Eb=E ; rb= r/n Bài tập điền khuyết Hãy điền chữ thích hợp để hồn thiện cơng thức sau: P = EI A = UIt RN H= RN + r E = U N + Ir U I= R P = UI A = EIt UN H= E E = I(R N + r) I = E RN + r Bài tập điền khuyết Hãy điền chữ thích hợp để hồn thiện cơng thức sau: P = EI A = UIt RN H= RN + r E = U N + Ir U I= R P = UI A = EIt UN H= E E = I(R N + r) I = E RN + r Bài tập trắc nghiệm Câu Chọn câu phát biểu đúng: Theo định luật Jun-Lenxơ, nhiệt lượng tỏa dây dẫn: A Tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện B Tỉ lệ với cường độ dòng điện qua dây dẫn C Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện D Tỉ lệ với bình phương điện trở dây dẫn 20 12 19 17 15 14 18 04 13 11 01 00 16 03 10 06 05 09 02 07 08 Bài tập trắc nghiệm Câu Chọn câu phát biểu đúng: Theo định luật Jun-Lenxơ, nhiệt lượng tỏa dây dẫn: A Tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện B Tỉ lệ với cường độ dòng điện qua dây dẫn C Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện D Tỉ lệ với bình phương điện trở dây dẫn 20 12 19 17 15 14 18 04 13 11 01 00 16 03 10 06 05 09 02 07 08 II Bài tập trắc nghiệm Câu Tổ hợp đơn vị đo lường khơng tương đương với đơn vị cơng suất hệ SI? A J/s B Ω2/V C AV D A2Ω 11 20 12 19 17 15 14 18 04 13 01 00 16 03 10 06 05 09 02 07 08 II Bài tập trắc nghiệm Câu Tổ hợp đơn vị đo lường khơng tương đương với đơn vị cơng suất hệ SI? A J/s C AV B Ω 2/V D A2Ω Câu 3: Cho đoạn mạch hình vẽ: E, r + - R Với: E = V, r = 1,5 Ω, R = 7,5 Ω UAB= 4,5 V A I = 1,0(A) B I = 1,5(A) Thì cường độ dòng điện mạch là? A C I = 0,5(A) I D I = 0,6(A) B II Bài tập trắc nghiệm Câu Tổ hợp đơn vị đo lường khơng tương đương với đơn vị cơng suất hệ SI? A J/s C AV B Ω 2/V D A2Ω Câu 3: Cho đoạn mạch hình vẽ: E, r + - R Với: E = V, r = 1,5 Ω, R = 7,5 Ω UAB= 4,5 V A I = 1,0(A) B I = 1,5(A) Thì cường độ dòng điện mạch là? A C I = 0,5(A) I D I = 0,6(A) B II Bài tập trắc nghiệm Câu 4: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 2V, r = 0,1Ω mắc với điện trở ngồi R = 9,9 Ω E,r I Hiệu điện hai cực nguồn điện là: A U = 2,0 V C U = 1,95 V B U = 1,98 V D U = V R Phiếu học tập Phiếu 1: Cho mạch điện h vẽ Cho biết E = V; r = Ω; R1= Ω; R2= 12 Ω; R3= 24 Ω Tính hiệu điện hai điểm A, B cường độ dòng điện qua điện trở Phiếu 2: Cho mạch điện h vẽ Cho biết E = 18 V; r = Ω; R1= Ω; R2= 20 Ω Phải điều chỉnh biến trở R3 cho điện trở để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi lớn nhất? Phiếu 3:Cho mạch điện hv Các nguồn A điện giống nhau, nguồn có E = V; r = 0,4 Ω; R1= 30 Ω; R2= 20 Ω; R3= 10 Ω Xác định chiều độ lớn dòng điện qua R E; r R2 R1 E; r R3 R2 R1 R3 B R3 C R1 R2 D HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu 1: Cho mạch điện h vẽ Cho biết E = 3V; r = 1Ω; R1=6Ω; R2=12 Ω; R3=24 Ω Tính hiệu điện hai điểm A, B cường độ dòng điện qua điện trở Hướng dẫn giải E; r R1 R2 R3 + Tính điện trở tương đương mạch ngồi: RN = 14Ω + Tính cường độ dòng điện mạch chính: I= E = = 0,2( A) R N + r 14 + + Tính hiệu điện điểm A, B: UN= I.RN=2,8V + Cường độ dòng điện qua điện trở: I1= I = 0,2A; I2= 0,13A; I3=0,07A HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu 1: Cho mạch điện h vẽ Cho biết E = 3V; r = 1Ω; R1=6Ω; R2=12 Ω; R3=24 Ω Tính hiệu điện hai điểm A, B cường độ dòng điện qua điện trở Hướng dẫn giải E; r R1 R2 R3 + Tính điện trở tương đương mạch ngồi: RN = 14Ω + Tính cường độ dòng điện mạch chính: I= E = = 0,2( A) R N + r 14 + + Tính hiệu điện điểm A, B: UN= I.RN=2,8V + Cường độ dòng điện qua điện trở: I1= I = 0,2A; I2= 0,13A; I3=0,07A HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu 2: Cho mạch điện h vẽ Cho biết E = 18V; r = 6Ω; R1= 3Ω; R2=20 Ω Phải điều chỉnh biến trở R3 cho điện trở để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi lớn nhất? E; r R1 R2 R3 Hướng dẫn giải Cơng suất tiêu thụ mạch ngồi lớn tổng điện trở mạch ngồi điện trở nguồn điện: R R RN = R1 + = r R2 + R3 Giải pt ta R3= 3,53Ω HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu : Cho mạch điện h vẽ Các nguồn điện giống nhau, nguồn có E = 2V; r = 0,4Ω; R1= 30Ω; R2= 20 Ω; R3= 10 Ω Xác định chiều độ lớn dòng điện qua R3 A Hướng dẫn giải B R3 C R1 R2 + Tính suất điện động điện trở nguồn: EAB= E =2 V; rAB=0,2 Ω; ECD= 3E = V; rCD= 3.r = 1,2 Ω Ta thấy: EAB < ECDVậy dòng điện qua R3 có chiều từ C -> B ECD − EAB I= = 0,17A R 12 + R + rAB + rCD D HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu : Cho mạch điện h vẽ Các nguồn điện giống nhau, nguồn có E = 2V; r = 0,4Ω; R1= 30Ω; R2= 20 Ω; R3= 10 Ω Xác định chiều độ lớn dòng điện qua R3 A Hướng dẫn giải B R3 C R1 R2 + Tính suất điện động điện trở nguồn: EAB= E =2 V; rAB=0,2 Ω; ECD= 3E = V; rCD= 3.r = 1,2 Ω Ta thấy: EAB < ECDVậy dòng điện qua R3 có chiều từ C -> B ECD − EAB I= = 0,17A R 12 + R + rAB + rCD D Làm tập ôn luyện Bài 1: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 3V, điện trở r = 0,1Ω mắc với điện trở ngồi R = 9,9 Ω Tìm hiệu điện hai cực nguồn điện ĐS: U = 2.97V Bài 2: Nguồn điện có suất điện động E = 2V, điện trở nguồn r = 0.1Ω điện trở R1 = 5,5Ω mắc nối tiếp với điện trở R2 = 4,4Ω Tính cường độ dòng điện qua mạch ĐS: I = 0,2A Bài 3: Trong mạch kín mà điện trở ngồi 10 Ω, điện trở Ω có dòng điện A Tính hiệu điện đầu nguồn suất điện động nguồn ĐS: U = 20V; E = 22V Bài 4: Cho điện trở giống giá trị Ω, hai điện trở mắc song song cụm nối tiếp với điện trở lại Đoạn mạch nối với nguồn có điện trở Ω hiệu điện hai đầu nguồn 12 V Tính cường độ dòng điện mạch suất điện động mạch ĐS: I = 1A; E = 14V Hướng dẫn nhà - Ơn tập lại kiến thức học chuẩn bị kiểm tra tiết - Xem lại tập sgk, sbt tập ơn luyện DỊNG ĐIỆN Cường độ dòng điện: Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu dòng điện Nó xác định thương số điện lượng ∆q dịch chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn khoảng thời gian ∆t khoảng thời gian đó: Δq I= Δt Dòng điện khơng đổi: Dòng điện khơng đổi dòng điện có chiều cường độ khơng đổi theo thời gian q I= t NGUỒN ĐIỆN Suất điện động nguồn điện: Là đại lượng đặc trưng cho khả thực cơng nguồn điện đo thương số cơng A lực lạ thực dịch chuyển điện tích dương q ngược chiều điện trường độ lớn điện tích q A E = q Cơng cơng suất nguồn điện: + Cơng nguồn điện: Ang= Eq = EIt + Cơng suất nguồn điện: Png = A ng t = EI ĐỊNH LUẬT ƠM ĐỐI VỚI TỒN MẠCH Phát biểu viết biểu thức định luật Ơm vớiluật tồn mạch? -đối Định Ơm tồn mạch: Nêu mối liên hệEgiữa suất điện động độ giảm điện I =các đoạn mạch mạch điện R+r kín? - Mối liên hệ suất điện động độ giảm điện đoạn mạch mạch điện kín: E = UN + rI = I.RN+ rI GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ Bộ nguồn nối tiếp: Với n nguồn khác mắc nói tiếp ta có: + Suất điện động nguồn: Eb= E1 + E2 + + En + Điện trở nguồn: rb = r1 + r2 + + rn Bộ nguồn song song: Với n nguồn có E r mắc song song ta có: + Suất điện động nguồn: Eb= E + Điện trở nguồn: rb = r/n [...]... giống nhau, mỗi nguồn có E = 2 V; r = 0,4 Ω; R1= 30 Ω; R2= 20 Ω; R3= 10 Ω Xác định chiều và độ lớn dòng điện qua R 3 E; r R2 R1 E; r R3 R2 R1 R3 B R3 C R1 R2 D HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu 1: Cho mạch điện như h vẽ Cho biết E = 3V; r = 1Ω; R1=6Ω; R2= 12 Ω; R3 =24 Ω Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A, B và cường độ dòng điện đi qua mỗi điện trở Hướng dẫn giải E; r R1 R2 R3 + Tính điện trở tương đương... điện: R R RN = R1 + 2 3 = r R2 + R3 Giải pt ta được R3= 3,53Ω HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu 3 : Cho mạch điện như h vẽ Các nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có E = 2V; r = 0,4Ω; R1= 30Ω; R2= 20 Ω; R3= 10 Ω Xác định chiều và độ lớn dòng điện qua R3 A Hướng dẫn giải B R3 C R1 R2 + Tính suất điện động và điện trở trong của 2 bộ nguồn: EAB= E =2 V; rAB=0 ,2 Ω; ECD= 3E = 6 V; rCD= 3.r = 1 ,2 Ω Ta thấy: EAB... chính: I= E 3 = = 0 ,2( A) R N + r 14 + 1 + Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm A, B: UN= I.RN =2, 8V + Cường độ dòng điện qua các điện trở: I1= I = 0,2A; I2= 0,13A; I3=0,07A HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu 2: Cho mạch điện như h vẽ Cho biết E = 18V; r = 6Ω; R1= 3Ω; R2 =20 Ω Phải điều chỉnh biến trở R3 cho điện trở của nó bằng bao nhiêu để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi là lớn nhất? E; r R1 R2 R3 Hướng dẫn giải... chính: I= E 3 = = 0 ,2( A) R N + r 14 + 1 + Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm A, B: UN= I.RN =2, 8V + Cường độ dòng điện qua các điện trở: I1= I = 0,2A; I2= 0,13A; I3=0,07A HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu 1: Cho mạch điện như h vẽ Cho biết E = 3V; r = 1Ω; R1=6Ω; R2= 12 Ω; R3 =24 Ω Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A, B và cường độ dòng điện đi qua mỗi điện trở Hướng dẫn giải E; r R1 R2 R3 + Tính điện trở... B ECD − EAB I= = 0,17A R 12 + R 3 + rAB + rCD D HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP Phiếu 3 : Cho mạch điện như h vẽ Các nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có E = 2V; r = 0,4Ω; R1= 30Ω; R2= 20 Ω; R3= 10 Ω Xác định chiều và độ lớn dòng điện qua R3 A Hướng dẫn giải B R3 C R1 R2 + Tính suất điện động và điện trở trong của 2 bộ nguồn: EAB= E =2 V; rAB=0 ,2 Ω; ECD= 3E = 6 V; rCD= 3.r = 1 ,2 Ω Ta thấy: EAB < ECDVậy... ĐS: I = 0,2A Bài 3: Trong một mạch kín mà điện trở ngồi là 10 Ω, điện trở trong là 1 Ω có dòng điện là 2 A Tính hiệu điện thế 2 đầu nguồn và suất điện động của nguồn ĐS: U = 20 V; E = 22 V Bài 4: Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc song song và cụm đó nối tiếp với điện trở còn lại Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V Tính... ECD − EAB I= = 0,17A R 12 + R 3 + rAB + rCD D Làm bài tập ôn luyện Bài 1: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 3V, điện trở trong bằng r = 0,1Ω mắc với điện trở ngồi R = 9,9 Ω Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện ĐS: U = 2. 97V Bài 2: Nguồn điện có suất điện động E = 2V, điện trở trong của nguồn r = 0.1Ω điện trở R1 = 5,5Ω mắc nối tiếp với điện trở R2 = 4,4Ω Tính cường độ...Phiếu học tập Phiếu 1: Cho mạch điện như h vẽ Cho biết E = 3 V; r = 1 Ω; R1= 6 Ω; R2= 12 Ω; R3= 24 Ω Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A, B và cường độ dòng điện đi qua mỗi điện trở Phiếu 2: Cho mạch điện như h vẽ Cho biết E = 18 V; r = 6 Ω; R1= 3 Ω; R2= 20 Ω Phải điều chỉnh biến trở R3 cho điện trở của nó bằng bao nhiêu để cơng suất... Hướng dẫn về nhà - Ơn tập lại các kiến thức đã học chuẩn bị kiểm tra 1 tiết - Xem lại các bài tập trong sgk, sbt và các bài tập đã ơn luyện DỊNG ĐIỆN 1 Cường độ dòng điện: Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện Nó được xác định bằng thương số của điện lượng ∆q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó: Δq I= Δt 2 Dòng điện khơng... mạch điện kín: E = UN + rI = I.RN+ rI GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 1 Bộ nguồn nối tiếp: Với n bộ nguồn khác nhau mắc nói tiếp ta có: + Suất điện động của bộ nguồn: Eb= E1 + E2 + + En + Điện trở trong của bộ nguồn: rb = r1 + r2 + + rn 2 Bộ nguồn song song: Với n bộ nguồn có cùng E và r mắc song song ta có: + Suất điện động của bộ nguồn: Eb= E + Điện trở trong của bộ nguồn: rb = r/n
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập chương 2 lý 11 , ôn tập chương 2 lý 11 , ôn tập chương 2 lý 11 , Câu 3: Cho đoạn mạch như hình vẽ: Với: E = 9 V, r = 1,5 Ω, R = 7,5 Ω UAB= 4,5 V. Thì cường độ dòng điện trong mạch là?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay