luyện tập bảng tuần hoàn

21 64 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:15

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐỐNG ĐA GV: Phạm Thị Mai Trang Chương 2: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn BÀI 11 LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Chương 2: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn BÀI 11 LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC A KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG Cấu tạo bảng tuần hoàn Sự biến đổi tuần hoàn Định luật tuần hoàn B BÀI TẬP Trong câu sau đây, câu đúng, câu sai TT NỘI DUNG Đ S Bảng tuần hoàn gồm chu kì, x có chu kì lớn chu kì nhỏ Bảng tuần hoàn gồm nhóm, số thứ tự x nhóm số e lớp Các nhóm A có số e lớp x số thứ tự nhóm Các nguyên tố s, p thuộc nhóm A x Các nguyên tố d, f thuộc nhóm A nhóm B Số lớp e nguyên tử số thứ tự chu kì bảng tuần hoàn x x Trong câu sau đây, câu đúng, câu sai TT NỘI DUNG Đ S Bảng tuần hoàn gồm chu kì, x có chu kì lớn chu kì nhỏ Bảng tuần hoàn gồm nhóm, số thứ tự x nhóm số e lớp Các nhóm A có số e lớp x số thứ tự nhóm Các nguyên tố s, p thuộc nhóm A x Các nguyên tố d, f thuộc nhóm A nhóm B Số lớp e nguyên tử số thứ tự chu kì bảng tuần hoàn x x SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM, BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ VÀ GIÁ TRỊ ĐỘ ÂM ĐIỆN CỦA CÁC NGUYÊN TỐ Chu kì Bán kính nguyên tử Tính kim loại Giá trị độ âm điện Tính phi kim Giá trị độ âm điện Tính kim loại Bán kính nguyên tử Nhóm A Tính phi kim Ghép đôi nội dung cột A cột B cho thích hợp TT TT A B Trong chu kì theo chiều tăng điện tích hạt nhân Cấu hình e lớp nguyên tố nhóm VIIA b Nguyên tố phi kim mạnh c Cấu hình e lớp nguyên tố nhóm IA Nguyên tố kim loại mạnh nhất(trừ nguyên tố phóng xạ) Trong nhóm A, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân Cấu hình e lớp nguyên tố nhóm VIIIA a d e g h Tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dần Flo (F) ns1 Xesi (Cs) ns2np6 Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần ns2np5 Bài (trang54) a Nguyên tố thuộc nhóm VIA  Nguyên tử nguyên tố có electron lớp b Nguyên tố thuộc chu kì  Lớp electron lớp electron thứ c Lớp electron thứ có 2electron Lớp electron thứ hai có electron Lớp electron thứ ba có electron  Cấu hình e nguyên tố là: 1s2 2s22p63s23p4 Bài (trang54) a Nguyên tố thuộc nhóm VIA  Nguyên tử nguyên tố có electron lớp b Nguyên tố thuộc chu kì  Lớp electron lớp electron thứ c Lớp electron thứ có 2electron Lớp electron thứ hai có electron Lớp electron thứ ba có electron  Cấu hình e nguyên tố là: 1s2 2s22p63s23p4 Bài (trang 54) Khi cho 0,6g kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo 0,336 lít khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) Xác định kim loại Bài giải: Số mol H2 thu là: n = V/22,4 = 0,336/22,4 = 0,015(mol) Gọi kim loại nhóm IIA M M + 2H2O  M(OH)2 0,015 + H2 0,015  MM = m/n = 0,6/0,015 = 40  M Canxi (Ca) (1) Bài 4:- Phiếu học tập Một nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA bảng tuần hoàn A Nguyên tử nguyên tố có …… e lớp B Các e lớp lớp e thứ …… 2 1s 2s 2p 3s C Cấu hình e nguyên tố X là: ………………………… Bài – Phiếu học tập Một nguyên tố K có cấu hình e: 1s2 2s22p63s23p64s1 A.Vị trí K bảng tuần hoàn: 19 IA Ô số: ………; chu kì: ……….; nhóm: ……… B Tính chất hóa học K: Tính kim loại - Tính kim loại, tính phi kim: ……………………… - Hóa trị cao nguyên tố hợp chất với oxi là: I K2O - Công thức oxit: …………… KOH - Công thức hiđroxit: …………… Tính bazơ - Hiđroxit có tính axit hay bazơ: …………… Bài 6: A B hai nguyên tố nhóm hai chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn Tổng số proton hạt nhân hai nguyên tử A B 32 Tên A, B  A Natri (Z = 11) Titan (Z = 22) B Magie (Z = 12) Canxi (Z = 20) C Photpho (Z = 15) Clo (Z = 17) D Flo (Z = 9) Clo (Z = 17) Trò chơi ô chữ Có 12 97456 Có chữ cái chữ M E N Đ Ê L C H U K N H K I M L O P H I K I M K H Í H I Ế Ê Ỳ Ó Ạ É P M I ↵ ↵ ↵ ↵ ↵ M B Ả N G T U Ầ N H O À N Tên tài liệu vềtố hóa công bố Dãy nguyên mà nguyên tử Tên nhà hóa học phát minh Tên gọi chung tố mà nguyên Tập hợp nguyên tốhọc mà nguyên tửVIIIA có tử Các gọi khác cácnguyên nguyên tố nhóm năm 1869 chúng thường códễ 1,(1834 2, 3lớp e thêm lớp cấu hình chúng nhận tựngoài enhaucùng chúng cóelectron sốtương electron người Nga -1907) ↵ Đi-mi-tri I-va-no-vich Menđêlêép (Ảnh năm 1897) Ñuù Đnúngg roàriồ!i Sairồriồi! ! Sai [...]... là Canxi (Ca) (1) Bài 4:- Phiếu học tập Một nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn 2 A Nguyên tử của nguyên tố đó có …… e lớp ngoài cùng 3 B Các e lớp ngoài cùng ở lớp e thứ …… 2 2 6 2 1s 2s 2p 3s C Cấu hình e của nguyên tố X là: ………………………… Bài 5 – Phiếu học tập Một nguyên tố K có cấu hình e: 1s2 2s22p63s23p64s1 A.Vị trí của K trong bảng tuần hoàn: 19 IA 4 Ô số: ………; chu kì: ……….;... là: I K2O - Công thức oxit: …………… KOH - Công thức hiđroxit: …………… Tính bazơ - Hiđroxit có tính axit hay bazơ: …………… Bài 6: A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử A và B là 32 Tên của A, B lần lượt là  A Natri (Z = 11) và Titan (Z = 22) B Magie (Z = 12) và Canxi (Z = 20) C Photpho (Z = 15) và Clo (Z = 17)... H Í H I Ế Ê Ỳ Ó Ạ É P M I ↵ ↵ ↵ ↵ ↵ M B Ả N G T U Ầ N H O À N Tên một tài liệu vềtố hóa được công bố Dãy các nguyên mà nguyên tử của Tên một nhà hóa học và phát minh Tên gọi chung của các tố mà nguyên Tập hợp các nguyên tốhọc mà nguyên tửVIIIA có tử Các gọi khác của cácnguyên nguyên tố nhóm năm 1869 của chúng thường códễ 1,(1834 2, 3lớp e thêm lớp cấu của hình chúng nhận tựngoài enhaucùng chúng cóelectron
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập bảng tuần hoàn , luyện tập bảng tuần hoàn , luyện tập bảng tuần hoàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay