hoán vị tổ hợp và chỉnh hợp

11 67 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:15

Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp 1- Hoán vị: a) Định nghĩa: dụ 1: Có vận động viên An , Bình, Châu tham gia chạy thi Nếu không kể trường hợp có vận động viên đích lúc có khả xảy ? Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp An An Châu Bình Châu An Châu Bình An Giải Châu An 3 3 Bình Bình Nhất Nhì Ba An Châu Bình Bình Châu Các kết An Bình Châu An Châu Bình Châu An Bình Châu Bình An Bình Châu An Bình An Châu Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp An An Châu Bình Châu An Bình Bình An (b,c,a) Châu An 3 (c,a,b) Châu Bình (a,c,b) Châu (c,b,a) An (a,b,c) Bình Bình Châu (b,a,c) Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp An An Châu Bình Châu An Bình Bình An (b,c,a) Châu An 3 (c,a,b) Châu Bình (a,c,b) Châu (c,b,a) An (a,b,c) Bình Bình Châu (b,a,c) Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp Định nghĩa : Cho tập hợp A có n (n ) phần tử Khi xếp n phần tử theo thứ tự, ta hoán vị phần tử tập hợp A ( Gọi tắt hoán vị A) Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp dụ 2: Cho tập hợp A= { 1; 2; 3; } Mỗi nhóm liệt kê hoán vị A Trong Nhóm 1: Liệt kê hoán vị A có số vị trí thứ Nhóm 2: Liệt kê hoán vị A có số vị trí thứ Nhóm 3: Liệt kê hoán vị A có số vị trí thứ Nhóm 4: Liệt kê hoán vị A có số vị trí thứ Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp b) Định lí 1: Số hoán vị tập hợp có n phần tử : Pn = n ! = n (n - 1).(n - 2).(n - 3) 3.2.1 Chứng minh:SGK - Tr.57 dụ 3: Một niên muốn đến chơi nhà cô bạn gái theo thứ tự Hỏi có khả xảy ? A- 4! B- 5! C- 6! D - 1! Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp b) Định lí 1: Số hoán vị tập hợp có n phần tử : Pn = n ! = n (n - 1).(n - 2).(n - 3) 3.2.1 Chứng minh:SGK - Tr.57 dụ 3: Một niên muốn đến chơi nhà cô bạn gái theo thứ tự Hỏi có khả xảy ? A- 4! B- 5! C- 6! D - 1! Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp Ví dụ 4: Có người A, B, C, D, E a) Hỏi có cách để xếp người thành hàng ngang ? b) Hỏi có cách để xếp người thành hàng ngang, hai người A, B đứng cạnh ? c) Hỏi có cách để xếp người thành hàng ngang, người A, B không đứng cạnh ? Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp dụ 5: Cho chữ số : 0; 1; 2; 3; 4; Hỏi : a) Có thể lập số tự nhiên có chữ số khác ? b) Có thể lập số tự nhiên có chữ số khác nhau, mà chia hết cho ? Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp Ví dụ 5: Cho chữ số : 0; 1; 2; 3; 4; Hỏi : a) Có thể lập số tự nhiên có chữ số khác ? b) Có thể lập số tự nhiên có chữ số khác nhau, mà chia hết cho ? [...]...Bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp tổ hợp Ví dụ 5: Cho các chữ số : 0; 1; 2; 3; 4; 5 Hỏi : a) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau ? b) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau, mà chia
- Xem thêm -

Xem thêm: hoán vị tổ hợp và chỉnh hợp , hoán vị tổ hợp và chỉnh hợp , hoán vị tổ hợp và chỉnh hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay