giáo dục công dân 12 bài 5

31 100 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:14

Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn ®èng ®a Gi¸o viªn d¹y : ph¹m dòng KIỂM TRA BÀI CŨ Tính hai mặt cạnh tranh ? Nhà nước làm với hai mặt cạnh tranh ? Câu hỏi Đáp án Mặt tích cực : + Kích thích LLSX phát triển + Khai thác tối đa nguồn lực + Tăng trưởng phát triển kinh tế Cạnh tranh lành mạnh  Phát huy Mặt hạn chế : + Ảnh hưởng đến TNTN – MT + Những thủ đoạn phi pháp , bất lương + Gây rối loạn thị trường  Cạnh tranh không lành mạnh  Hạn chế Thị trường Cầu Người mua sách - Người bán sách Người mua cặp - Người bán cặp Người du lịch - Dịch vụ du lịch ……………………………… Quan hệ cung cầu Cung BÀI 5: CUNG CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA Khái niệm cung, cầu a) Khái niệm cầu Em cho biết Cầu gì? Em có nhu cầu loại hàng hoá ? Em mua loại ? Mũ vải 15.000đ/chiếc Bút bi 3.000đ/ngòi Vở ghi 5.000đ/q Ô tô 30.000 $/chiếc Xe máy 35.000.000 đ/chiếc Nhu cầu Có khả toán (Cầu): tức nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua, đảm bảo số lượng tiền đủ để thực nhu cầu 12/01/16 Không có khả toán: mong muốn đạt điều người Đó mong ước chủ quan a Khái niệm cầu Cầu khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua thời kì định, tương ứng với giá thu nhập xác định Những yếu tố ảnh hưởng đến “cầu” thị hiế u ả c Giá Cầu Thu nhập lý tâm tập qu n SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CẦU Quan hệ tỉ lệ nghịch Giá P Đường cầu Giá giảm Lượng cầu tăng Giá tăng Lượng cầu giảm P2 P1 O Q2 Q1 Q Số lượng BÀI 5: CUNG CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA Khái niệm cung, cầu b) Khái niệm cung Em cho biết Cung gì? Thảo luận nhóm Biểu nội dung quan hệ Cung - cầu Nhóm Cung – Cầu tác động lẫn nào? 12/01/16 Nhóm Nhóm Cung – cầu ảnh hưởng đến giá thị trường nào? Giá thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu nào? Cung – cầu tác động lẫn Cầu tăng SX kinh doanh mở rộng Cung HH tăng Cầu giảm SX kinh doanh thu hẹp Cung HH giảm 12/01/16 Cung – cầu ảnh hưởng đến giá thị trường Nếu cung > cầu Nếu cung < cầu Nếu Cung = Cầu 12/01/16 Giá < giá trị Giá > giá trị Giá = giá trị Giá thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu Đối với cung : Giá tăng DN mở rộng SX Cung tăng Giá giảm DN thu hẹp SX Cung giảm Đối với cầu : 12/01/16 Giá giảm Nhu cầu XH tăng Cung tăng Giá tăng Nhu cầu XH giảm Cung giảm MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG CẦU VÀ ĐƯỜNG CUNG Giá P Đường Cung P0 E Đường cầu O Q0 Q Số lượng Vận dụng quan hệ cung cầu Thảo luận nhóm Nhóm Đối với nhà nước? VD? 12/01/16 Nhóm Đối với người sản xuất – kinh doanh? VD? Nhóm Đối với người tiêu dùng? VD? Đối với nhà nước • Vận dụng quan hệ cung – cầu thông qua việc điều tiết cung – cầu thị trường • Ví dụ : Khi thị trường bị rối loạn nguyên nhân khách quan lũ lụt, nắng hạn, chiến tranh Hoặc hoạt động tự phát đầu tích trữ số tư nhân làm cho thị trường cung nhỏ cầu, giá hàng hóa tăng đột biến Trong trường hợp đó, Nhà nước cần thông qua pháp luật, sách nhằm lập lại cân đối cung cầu, ổn định giá đời sống nhân dân 12/01/16 Đầu gạo, xăng dầu Lụt lội - Phố thành sông 12/01/16 Đối với người sản xuất – kinh doanh • Vận dụng quan hệ cung – cầu cách thu hẹp sản xuất kinh doanh mặt hàng thị trường cung lớn cầu, giá thấp giá trị, bị thua lỗ Ngược lại, để có lãi, họ phải chuyển sang sản xuất – kinh doanh mặt hàng thị trường cung nhỏ cầu, giá hàng hóa cao giá trị 12/01/16 Doanh nghiệp Mở rộng sản xuất kinh doanh cung < cầu, giá > giá trị Thu hẹp sản xuất kinh doanh cung > cầu, giá < giá trị Đối với người tiêu dùng • Vận dụng quan hệ cung – cầu cách giảm nhu cầu mua mặt hàng cung nhỏ cầu giá cao giá trị để chuyển sang mua mặt hàng cung lớn cầu có giá thấp tương ứng • Ví dụ : Giá cà phê cao, giá chè giảm nên chuyển sang dùng chè thay cho cà phê 12/01/16 Người tiêu dùng: • Giảm mua hàng hóa cung < cầu • Tăng mua hàng hóa cung > cầu LUYỆN TẬP- CỦNG CỐ Câu 1: Khi người sản xuất kinh doanh em mở rộng sản xuất nào? b Cung < cầu a Cung > cầu c Cung = cầu d Cả a, b, c Câu 2: Khi người tiêu dùng em mua nhiều hàng hóa nào: a Cung > cầu b Cung < cầu c Cung = cầu d Cả a, b, c Xin chân chân thành thành cảm cảm ơn ơn Xin QUÝ THẦY CÔ CÁC EM HỌC SINH [...]... động lẫn nhau như thế nào? 12/ 01/16 Nhóm 2 Nhóm 3 Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường như thế nào? Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu như thế nào? Cung – cầu tác động lẫn nhau Cầu tăng SX kinh doanh mở rộng Cung HH tăng Cầu giảm SX kinh doanh thu hẹp Cung HH giảm 12/ 01/16 Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường Nếu cung > cầu Nếu cung < cầu Nếu Cung = Cầu 12/ 01/16 Giá cả < giá trị... nhỏ hơn cầu, giá cả hàng hóa tăng đột biến Trong trường hợp đó, Nhà nước cần thông qua pháp luật, chính sách nhằm lập lại cân đối cung cầu, ổn định giá cả và đời sống nhân dân 12/ 01/16 Đầu cơ gạo, xăng dầu Lụt lội - Phố thành sông 12/ 01/16 Đối với người sản xuất – kinh doanh • Vận dụng quan hệ cung – cầu bằng cách thu hẹp sản xuất kinh doanh mặt hàng trên thị trường khi cung lớn hơn cầu, giá cả thấp... Giá tăng DN mở rộng SX Cung tăng Giá giảm DN thu hẹp SX Cung giảm Đối với cầu : 12/ 01/16 Giá giảm Nhu cầu XH tăng Cung tăng Giá tăng Nhu cầu XH giảm Cung giảm MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG CẦU VÀ ĐƯỜNG CUNG Giá cả P Đường Cung P0 E Đường cầu O Q0 Q Số lượng 3 Vận dụng quan hệ cung cầu Thảo luận nhóm Nhóm 1 Đối với nhà nước? VD? 12/ 01/16 Nhóm 2 Đối với người sản xuất – kinh doanh? VD? Nhóm 3 Đối với người tiêu... cung lớn hơn cầu, giá cả thấp hơn giá trị, có thể bị thua lỗ Ngược lại, để có lãi, họ phải chuyển sang sản xuất – kinh doanh mặt hàng trên thị trường khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả hàng hóa cao hơn giá trị 12/ 01/16 Doanh nghiệp Mở rộng sản xuất kinh doanh khi cung < cầu, giá cả > giá trị Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị Đối với người tiêu dùng • Vận dụng quan hệ cung – cầu bằng... hơn cầu và giá cả cao hơn giá trị để chuyển sang mua các mặt hàng nào khi cung lớn hơn cầu và có giá cả thấp tương ứng • Ví dụ : Giá cà phê cao, giá chè giảm nên chuyển sang dùng chè thay cho cà phê 12/ 01/16 Người tiêu dùng: • Giảm mua hàng hóa khi cung < cầu • Tăng mua hàng hóa khi cung > cầu LUYỆN TẬP- CỦNG CỐ Câu 1: Khi là người sản xuất kinh doanh em sẽ mở rộng sản xuất khi nào? b Cung < cầu a
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo dục công dân 12 bài 5 , giáo dục công dân 12 bài 5 , giáo dục công dân 12 bài 5 , Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Vận dụng quan hệ cung cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay