đề tài quản lý mua bán sách

55 158 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:57

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ************* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ Đề tài: QUẢN LÝ MUA BÁN SÁCH Sinh viên thực hiện: Lớp: Giảng viên hướng dẫn: ĐẶNG TẤN PHÁT NGUYỄN CÔNG HIẾU 38CTT ThS DƯƠNG VĂN PHƯỚC Đắk Lắk, 6/2015 Trang 1/55 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Trang 2/55 Trang 3/55 Trang 4/55 Trang 5/55 Đắk Lắk, ngày …… tháng ……năm…… Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Trang 6/55 Trang 7/55 Trang 8/55 Trang 9/55 Đắk Lắk, ngày …… tháng ……năm…… Giáo viên phản biện LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua, chúng em học nhiều kiến thức chuyên môn sống Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Cao Đẳng Nghề Đắk Lắk, thầy cô khoa ĐTTH Chúng em sử dụng thật tốt học để hoàn thành thật tốt khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn thầy DƯƠNG VĂN PHƯỚC hỗ trợ cho chúng em làm tốt đề tài khóa luận Thầy không ngại thời gian mà tận tình hướng dẫn chúng em, cho chúng em điều cần thiết để làm tốt Trong luận tránh khỏi thiếu sót cố gắng, chúng em mong nhận góp ý dẫn từ thầy cô ý kiến chân thành bạn chúng em lưu ý sau hoàn thành công việc thật tốt Nhóm sinh viên thực Đặng Tấn Phát Nguyễn Công Hiếu Trang 10/55 10 Hình 13 – Màn hình khuyến Mô tả chi tiết: STT Tên control Label8 Loại Control Label Công dụng Công dụng hình 10 Cmbtl ComboBox Chọn thể loại sách Cmbs Combobox Chọn tên sách Tungay DateTimePicker Chọn ngày bắt dầu Denngay DateTimePicker Chọn ngày kết thúc Txtgiamgia TextBox Nhập % giảm giá ListView1 ListView Hiển thị thông tin khuyến Btnthem Button Thêm thông tin khuyến Btnluu Button Lưu thông tin khuyến btndong Button Đóng hình 3.3.11 Màn hình Nhân viên: Cho phép người quản lý thêm, thay đổi phục hồi mật mặc định cho nhân viên Trang 41/55 10 11 12 Hình 14 – Màn hình nhân viên Mô tả chi tiết: STT Tên control Label1 Txthoten Txttendn Txtmatkhau Cmbchucvu Txtdiachi Txtdienthoai ListView1 Btnthem 10 Btnluu 11 Button1 12 Btndong 3.4 Thiết kế xử lý: Loại Control Label Công dụng Công dụng hình TextBox TextBox TextBox ComboBox TextBox TextBox ListView Button Button Button Button Nhập họ tên nhân viên Nhập tên đăng nhập Nhập mật Chọn chức vụ Nhập địa Nhập số diện thoại Hiển thị thông tin nhân viên Thêm nhân viên Lưu thông tin nhân viên Phục hồi mật mặc định Đóng hình 3.4.1 Thiết kế xử lý Đổi mật cho nhân viên: nhân viên đăng nhập đổi mật Trang 42/55 ClsQuanLySach public bool DoiMatKhau(ClsNhanVien nv) NhanVienDA public bool DoiMatKhau(ClsNhanVien nv) CSDL Trang 43/55 3.4.2 Thiết kế xử lý Thêm sách: ClsQuanLySach public bool ThemSach(ClsSach s) SachDA public bool ThemSach(ClsSach s) CSDL Trang 44/55 3.4.3 Thiết kế xử lý Cập nhật thông tin sách: ClsQuanLySach public bool SuaSach(ClsSach s) SachDA public bool SuaSach(ClsSach s) CSDL 3.4.4 Thiết kế xử lý Thêm phiếu nhập: Trang 45/55 ClsQuanLySach public bool ThemPhieuNhap(ClsPhieuNhap n) public bool ThemChiTietPhieuNhap(ClsChiTietPhieuNhap pn) PhieuNhapDA public bool ThemPhieuNhap(ClsPhieuNhap n) ChiTietPhieuNhapDA public bool ThemChiTietPhieuNhap(ClsChiTietPhieuNhap pn) CSDL 3.4.5 Thiết kế xử lý Thống kê phiếu nhập: Trang 46/55 ClsQuanLySach public ArrayList DocChiTietPhieuNhap() public ArrayList DocPhieuNhap() PhieuNhapDA public ArrayList DocPhieuNhap() ChiTietPhieuNhapDA public ArrayList DocChiTietPhieuNhap() CSDL 3.4.6 Thiết kế xử lý Thêm phiếu xuất: Trang 47/55 ClsQuanLySach public ArrayList DocChiTietPhieuXuat() public ArrayList DocPhieuXuat() PhieuXuatDA public ArrayList DocPhieuXuat() ChiTietPhieuXuatDA public ArrayList DocChiTietPhieuXuat() CSDL 3.4.7 Thiết kế xử lý Thông tin phiếu xuất: Trang 48/55 ClsQuanLySach public ArrayList DocChiTietPhieuNhap() public ArrayList DocPhieuNhap() PhieuNhapDA public ArrayList DocPhieuNhap() ChiTietPhieuNhapDA public ArrayList DocChiTietPhieuNhap() CSDL 3.4.8 Thiết kế xử lý Phục hồi mật mặc định cho nhân viên: Trang 49/55 ClsQuanLySach public bool PhucHoiMatKhau(ClsNhanVien nv) NhanVienDA public bool PhucHoiMatKhau(ClsNhanVien nv) CSDL 3.4.9 Thiết kế xử lý Thông tin nhà xuất bản: Khi thêm thông tin nhà xuất nhấn lưu lưu thông tin nhà xuất bản, muốn thay đổi chọn Trang 50/55 nhà xuất bản, sau thay đổi nhấn lưu ClsQuanLySach public bool ThemNhaXuatBan(ClsNhaXuatBan nxb) public bool SuaNhaXuatBan(ClsNhaXuatBan nxb) NhaXuatBanDa public bool ThemNhaXuatBan(ClsNhaXuatBan nxb) public bool SuaNhaXuatBan(ClsNhaXuatBan nxb) Trang 51/55 CSDL CHƯƠNG CÀI ĐẶT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Nội dung: 4.1 Môi trường cài đặt 4.2 Đánh giá kết 4.3 Hướng phát triển Trang 52/55 4.1 Môi trường cài đặt: Việc lựa chọn công nghệ cho phù hợp với ứng dụng muốn phát triển điều quan trọng Với phát triển Công nghệ thông tin nay, nhiều công nghệ đời, xuất nhiều ngôn ngữ để đáp ứng cho nhu cầu khác thuộc lĩnh vực khác Visual C# 2008 giúp thiết kế giao diện dễ dàng, đơn giản, ứng dụng quản lý Đề tài “Quản lý mua bán sách” xây dựng dựa vào kiến thức lập trình với công nghệ có ngôn ngữ - Công nghệ sử dụng: Microsoft.Net Framework 3.5 - Ngôn ngữ sử dụng xây dựng chương trình: Visual C# 2008 - Cơ sở liệu: Microsoft Access 2003 4.2 Đánh giá kết quả: Trong đề tài, vận dụng kiến thức lập trình, Microsoft Access 2003, chúng em xây dựng chương trình đáp ứng yêu cầu bản: - Phân quyền nhân viên sử dụng chương trình - Cho phép nhân viên đổi mật đăng nhập - Phục hồi mật mặc định cho nhân viên quên mật - Cho phép nhân viên thêm thông tin sách, cập nhật sách - Cập nhật số lượng sách nhập vào, xuất - Hiển thị tên nhân viên thêm phiếu nhập, phiếu xuất - Cho phép thêm chi tiết phiếu nhập, phiếu xuất - Trong phiếu xuất, sách có đợt khuyến mãi, % khuyến tính toán Trang 53/55 - Thống kê phiếu nhập, phiếu xuất theo tình trạng toán - Lưu lại thông tin nhà cung cấp để liên hệ cần - In thông tin phiếu nhập, phiếu xuất 4.3 Hướng phát triển: Mặc dù cố gắng nên đề tài không tránh khỏi nhiều thiếu sót hạn chế như: - Cho phép cập nhật lại tình trạng toán phiếu nhập, phiếu xuất - Cho phép ghi thông tin sách theo - Nếu sách xuất với số lượng lớn có % khuyến - Cho phép cập nhật thông tin phiếu nhập, phiếu xuất - Mỗi sách cần phải có mã vạch để việc bán sách thuận tiện Trang 54/55 Lời kết Với giúp đỡ thầy Dương Văn Phước cố gắng chúng em thời gian qua, chúng em xây dựng chương trình quản lý mua bán sách Chương trình hoàn thành tránh khỏi thiếu xót trình độ chuyên môn chúng em hạn chế mong quý thầy cô giúp đỡ, để chương trình hoàn thiện Nhóm sinh viên thực Nguyễn Công Hiếu Đặng Tấn Phát Trang 55/55 [...]...ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên Đề Tài: QUẢN LÝ MUA BÁN SÁCH Giáo viên hướng dẫn: DƯƠNG VĂN PHƯỚC Thời gian thực hiện: Từ 20/02/2015 đến ngày 27/04/2015 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Công Hiếu - 31071926 Đặng Tấn Phát - 31072248 Loại đề tài: Xây dựng ứng dụng Nội Dung Đề Tài: Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2003 để xây dựng ứng dụng chương trình quản lý mua bán sách. .. một ứng dụng phần mềm để quản lý mua bán sách Khi nhập sách về, nhân viên sẽ nhập thông tin sách vào chương trình Chương trình cần có chức năng quản lý thông tin sách: tên sách, thể loại, tên tác giả, năm xuất bản, đơn vị tính, đơn giá, nhà cung cấp, nhà xuất bản Khi bán sách cho khách hàng, chương trình cần ghi lại thông tin những sách được bán, cập nhật số lượng sách, ngày bán, số tiền và tên nhân... - Liệt kê sách hiện có - In thông tin những phiếu xuất, phiếu nhập - Cho phép đổi mật khẩu của nhân viên đăng nhập 1.2 Yêu cầu chức năng: Phần mềm Quản Lý có những chức năng sau: - Quản lý tất cả sách, có thể thêm, sửa sách - Khi sách được nhập về có thể quản lý được thông tin như: tên sách, nhà sản xuất, nhà cung cấp, ngày nhập, số lượng, đơn giá, thể loại, tác giả, năm xuất bản - Khi bán sách cho... cho việc quản lý được thuận tiện, dễ sử dụng Các thông tin cần quản lý phải đầy đủ Chương trình được tạo ra nhằm quản lý việc mua bán nhanh chóng, không mất thời gian, có thể kiểm tra sách 2.Tiếp cận và giải quyết vấn đề: - Tiếp cận vấn đề: Chúng ta phải khảo sát thực tế, từ đó đưa ra những yêu cầu, nhận diện các lớp của phần mềm , thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng sơ đồ lớp - Giải quyết vấn đề: Xây... Thiết kế xử lý chức năng thêm sách 38 3.4.3 Thiết kế xử lý chức năng cập nhật sách 39 3.4.4 Thiết kế xử lý chức năng thêm phiếu nhập 40 3.4.5 Thiết kế xử lý chức năng thống kê phiếu nhập 41 3.4.6 Thiết kế xử lý chức năng thêm phiếu xuất 42 3.4.7 Thiết kế xử lý chức năng thông tin phiếu xuất 43 3.4.8 Thiết kế xử lý chức năng phục hồi mật khẩu mặc định 44 3.4.9 Thiết kế xử lý chức năng... hình thông tin sách 8 Hình 8 Màn hình thêm phiếu nhập 9 Hình 9 Màn hình thống kê phiếu nhập 10 Hình 10 Màn hình in thông tin phiếu nhập 11 Hình 11 Màn hình thêm phiếu xuất 12 Hình 12 Màn hình thống kê phiếu xuất 13 Hình 13 Màn hình khuyến mãi 14 Hình 14 Màn hình nhân viên Trang 15/55 TÓM TẮT KHÓA LUẬN 1 Vấn đề nghiên cứu: Một nhà sách cần xây dựng một ứng dụng phần mềm để quản lý mua bán sách Phần mềm... quản lý mua bán sách với các chức năng sau: - Thống kê phiếu nhập theo tình trạng thanh toán - Thống kê phiếu xuất theo tình trạng thanh toán - In thông tin phiếu nhập và in theo tiêu chí trong phần thống kê Trang 16/55 CHƯƠNG 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT Nội dung: 1.1 Mô tả bài toán 1.2 Yêu cầu chức năng 1.3 Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề Trang 17/55 1.1 Mô tả bài toán: Một nhà sách. .. mới Lưu mật khẩu Đóng màn hình 3.3.4 Màn hình Thông tin sách: Trang 32/55 1 2 3 4 Hình 7 - Màn hình thông tin sách Mô tả chi tiết: STT 1 2 3 4 5 Tên Control listView1 Btnthem Btncapnhat Btnin Btndong Loại ConTrol listView Button Button Button Button Công Dụng Hiển thị thông tin sách Gọi màn hình thêm sách Gọi màn hình cập nhật sách In thông tin sách Đóng màn hình 3.3.5 Màn hình Thêm phiếu nhập: Trang... Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2003 để xây dựng ứng dụng chương trình quản lý mua bán sách Kết quả cho phép tiến hành sử dụng chương trình vào việc quản lý mua bán sách Kế Hoạch Thực Hiện: Tuần Nội dung Sinh Viên Thực Hiện 1(9/3 – 16/3) Khảo sát thực tế Hiếu 2(16/3 – 23/3) Phân tích bài toán với Cơ Sở Dữ Liệu Hiếu 3(23/3 – 30/3) Khai triển Cơ Sở Dữ Liệu Hiếu... xuất bản - Khi bán sách cho khách hàng phải cho biết: ngày bán, số lượng, đơn giá, tình trạng, tên sách, nhân viên, và khách hàng - Lưu lại thông tin sách sau mỗi lần nhập và xuất - Thống kê các phiếu nhập, xuất - In thông tin phiếu nhập, phiếu xuất 1.3 Phương pháp tiếp cận: Bài toán được giải quyết theo phương pháp sau: - Khảo sát thực tế tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ - Nhận diện các lớp ( class) phần mềm,
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài quản lý mua bán sách, đề tài quản lý mua bán sách, đề tài quản lý mua bán sách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay