ước chung lớn nhất

10 86 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:57

GD Ơ KIỂM TRA BÀI CŨ Phân tích số 12; 18 thừa số nguyên tố Tìm tập hợp ƯC(12,18) Tìm số lớn tập hợp ƯC(12,18) Đáp án : 12 = 22 18 = 2.32 Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} ƯC(12,18) = {1; 2; 3; 6} Số lớn tập hợp ƯC(12, 18) là: (6 = 2.3) Tiết 31: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT 1.Ước chung lớn nhất: * Ví dụ 1: Tìm ƯC(12, 30) Ư(12) = {1 ; ; ; ; ; 12 } Ư(30) = {1 ; ; ; ; ; 10 ; 15 ; 30 } ƯC(12,30) = {1 ; ; ; } Số lớn tập hợp ƯC(12, 30) là: Ta nói ước chung lớn 12 30 Kí hiệu: ƯCLN(12, 30) = Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số x ƯCNL(a,b) a x, b x x số lớn ƯCLN(7,1) =  ƯCLN(a,1) = ƯCLN(4,6,1) =  ƯCLN(a,b,1) = * Chú ý : Với số tự nhiên a b, ta có: ƯCLN(a,1) = ƯCLN(a,b,1) = Hãy tìm mối quan hệ số ƯC(12, 30) ƯCLN(12, 30) ? *Nhận xét: Tất ước chung 12 30 (là 1, 2, 3, 6) ước ƯCLN(12, 30) ƯC(12, 30) = Ư[ƯCLN(12, 30)] Tìm Ước chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên tố: *Ví dụ 2: Tìm ƯCLN(36, 84, 168) + Phân tích ba số thừa số nguyên tố: 36 = •22 32 84 =• 22 168 = •23 + Chọn thừa số chung ba số là: Số mũ nhỏ : Số mũ nhỏ : + Khi : ƯCLN(36, 84, 168) = = 12 :Cách tìm ƯCLN hai hay nhiều số lớn * thừ-a số nguyên tố … Bước 1: Phân tích số ……………………………… nguyên tố chung Bước 2: Chọn thừa số tích ………………………………… ƯCLN nhỏ ?1 Tìm ƯCLN(12,30) 12 = 22 30 = ƯCLN(12,30) = = BT: Tìm nhanh ước chung lớn số sau : 1) Cho: a = 32 b = 24 73 11  ƯCLN(a, b) = 2) Cho: = 42 a = 224 552 11 b = 23 53 11 c = 222 33  ƯCLN(a, b, c) = = 20 ?2 Tìm ƯCLN(8, 9) ; ƯCLN(8, 12, 15) ; ƯCLN( 24, 16, 8) ƯCLN(8, 9) = gọi hai số nguyên tố ƯCLN(8, 12, 15) = , 12 15 gọi ba số nguyên tố ƯCLN( 24, 16, 8) = ( 24 16 8) •* Chú ý: •a) Nếu số cho thừa số nguyên tố chung ƯCLN chúng Hai hay nhiều số có ƯCLN gọi số nguyên tố •b) Trong số cho, số nhỏ ước tất số lại ƯCLN số cho số nhỏ BT: Hãy chọn câu câu sau: :Cho a =23 , b= 22.3.5 Khi ƯCLN(a,b) bằng( a) 60 b) 40 c) 20 Cho a =23 , b= 32.7 , c= 3.5.7 Khi ( :ƯCLN(a,b,c) a = a) 72 b) c) b=2 3.5 = 2ƯCLN(a,b) = 20 bằng( :Cho a=180,ƯCLN(a,b) b=60 Khi a) 180 b) 60 c) Đáp án khác a =23 CHÚ Ý by=là2cá 3c2số nguyê Các nhóm số sau đâ n tố nhau( c = c) Cả a b ƯCLN(a,b,c) =1 a) 4; b) 18, 20 11 Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN: Muốn tìm ước chung 12 30 có hai cách: Cách 1: Tìm ước 12 30 tìm ước chung Cách 2: Tìm ước chung lớn 12 30 tìm ước ƯCLN (12,30) Vậy để tìm ước chung số cho, ta tìm ước ƯCLN số
- Xem thêm -

Xem thêm: ước chung lớn nhất , ước chung lớn nhất , ước chung lớn nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay