tiếng anh 6 unit 6

24 100 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:56

This is Thuy and this is her house This is Thuy and this is her house I Pre - Reading Vocabulary - a lake (n): hồ - a river (n): sông - a tree (n): Cái - a flower (n): hoa - a rice paddy (n): cánh đồng lúa - a park (n): công viên Checking vocabulary a river WHAT AND WHERE a tree a flower a lake a rice paddy a park I Pre - Reading Vocabulary a lake (n) a river (n) a tree (n) a flower (n) a rice paddy (n) a park (n) Hello, my name’s Thuy I’m twelve and I’m a student I have a brother, Minh He’s twenty We live in a house near a lake Our house has a yard Open – prediction: It’s a beautiful here There is a river and a lake There is a hotel near the lake There is a park near the hotel There are trees and flowers in the park There is a rice paddy near our house What’s there, near Thuy’s house? I Pre - Reading Vocabulary a lake (n) a river (n) a tree (n) a flower (n) a rice paddy (n) a park (n) Open – prediction: II While - reading a How old is Thuy? b What does she do? c What’s her brother’s name? Guessing words d How old is he? Comprehension questions e Where does Thuy live? f What’s there, near the house? a How old is Thuy? => Thuy is twelve years old b What does she do? => She is a student c What’s her brother’s name? => His name is Minh d How old is he? => He is twenty years old e Where does Thuy live? => Thuy lives in a house near the lake f What’s there, near the house? =>There is a river, a hotel, a park and a rice paddy near the house a b c d e f g h i II While - reading Model sentences : What is there / are there near the house? Near the house, there is a river, a lake, a hotel, a park and a rice paddy field S1: What is this? that? S2: It’s a rice paddy S1: What are these? those? S2: They are trees Practice: It is a lake What is this / that? It is a rice paddy It is a hotel It is a river What is these / those? They are trees They are flowers III Post - reading Structure ( Miêu tả cảnh vật gần nhà) There is a………… near ……………… There are…………… near…………… a There / river /our house -> There is a river near our house b There / trees /our house -> There are trees near our house c There / trees /river -> There are trees near the river Write Complete the sentences Our house has a There is a hotel There is a river There are trees yard It’s near a near the and a and rice paddy lake park flowers in the park UNIT6: Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6: Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6: Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6: Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6: Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6: Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6: Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6: Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 I Pre - Reading Vocabulary a lake (n) a river (n) a tree (n) a flower (n) a rice paddy (n) a park (n) Open – prediction: II While - reading Guessing words Comprehension questions III Production Practice: Picture drill IV Homework -Learn Vocabulary - Ask and answer “ What is there, near your house?” - Prepare A 3,4,5,7 [...]... the park UNIT6 : Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6 : Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6 : Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6 : Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6 : Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6 : Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6 : Places – Period 31th - Lesson 1: A1,2 Practice: UNIT6 : Places
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếng anh 6 unit 6 , tiếng anh 6 unit 6 , tiếng anh 6 unit 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay