quy đồng mẫu số nhiều phân số

18 101 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:54

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ Người thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng Trường: Trung học sở Dữu Lâu KIỂM TRA BÀI CŨ: Điền số thích hợp vào ô vuông: -24 − − = = 5 40 -25 − − = = 40 8 Làm để −3 −5 phân số , , , có chung mẫu? TIẾT 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Quy đồng mẫu hai phân số: Quy đồng mẫu phân số biến đổi phân số cho thành phân số tương ứng chúng có mẫu số −5 −3 Với phân số mẫu chung 40 mẫu chung không? Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ ?1 Hãy điền số thích hợp vào ô vuông : -3 = 80 -5 = ; 80 -5 -3 = ; = 120 120 -5 -3 = ; = 160 160 TIÕT 75: QUY ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè 16 -48 -3 = 80 16 TIÕT 75: QUY ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè Hãy điền số thích hợp vào ô vuông : ?1 -3 -48 = 80 ; -3 -72 ; = 120 -96 -3 ; = 160 -50 -5 = 80 -75 -5 = 120 -5 -100 = 160 Nhận xét: Khi quy đồng mẫu hai phân số, ta thường lấy mẫu chung BCNN mẫu TIÕT 75: QUY ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè Quy đồng mẫu hai phân số: Quy đồng mẫu nhiều phân số: ?2 a, Tìm BCNN số 2, 5, 3, −3 −5 , , b, Tìm phân số , có mẫu BCNN( 2, 5, 3, 8) Nêu quy tắc tìm BCNN hai hay nhiều số lớn 1? Để tìm BCNN hai hay nhiều số lớn ta thực theo bước: Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố chung riêng Bước 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ lớn Tích BCNN phải tìm TIÕT 75: QUY ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè Quy đồng mẫu hai phân số: Quy đồng mẫu nhiều phân số: ?2 a, Tìm BCNN số 2, 5, 3, −3 −5 , , b, Tìm phân số , có mẫu BCNN( 2, 5, 3, 8) Ta có: a, BCNN( 2, 5, 3, 8) = 23.3.5 = 120 60 60 b, = = ; 2 60 120 − -72 = ; 120 80 = ; 120 − -75 = ; 120 TIÕT 75: QUY ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè Quy đồng mẫu hai phân số: Quy đồng mẫu nhiều phân số: * Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm sau : Bước : Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung Bước : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu) Bước : Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng TIÕT 75: QUY ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè ?3 a) Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số: 12 30 - Tìm BCNN(12, 30) : 12 = 22.3 30 = … 2.3.5 BCNN (12, 30) = … 22.3.5 = 60 - Tìm thừa số phụ : … 60 : 12 = … … 60 : 30 = … - Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng: 5 25 = = 12 12 60 7 14 = = 30 30 60 Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ ?3 − − 11 , , b, Quy đồng mẫu các phân số : 44 18 − 36 −5 Ta có : = −36 36 44 = 22.11 18 = 2.32 36 = 22.32 BCNN(44, 18, 36) = 22.32.11= 396 −3 −3.9 −27 = = 44 44.9 396 −11 −11.22 −242 = = 18 18.22 396 −5 −5.11 −55 = = 36 36.11 396 Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Quy đồng mẫu hai phân số: Quy đồng mẫu nhiều phân số: * Quy tắc: sgk/ 18 Luyện tập: Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Bài 1: Tìm mẫu chung cách hợp lý nhất? 21 11 13 b, ; ; a, 27 c, 35 −18 120 40 30 Giải: a, Mẫu chung: 27.8 = 216 b, Ta có: = − ; 21 = Mẫu chung: 3.5 = 15 − 18 c, Mẫu chung: 120 35 Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 13 −12 ; ; − 18 27 Có thể chọn số số sau làm mẫu số chung thích hợp Bài 2: Cho phân số A: 18,9 C C: B: 27,9 D: 18 27 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc quy tắc theo SGK -Làm tập: 30; 31;32(SGK/Tr 19) Bài tập: 41;42;43;44 (SBT/12- 13) HD Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Hướng dẫn bài 30 SGK : c, Số 60 nhân được 120, số này chia hết cho 30 và 40 nên nó chính là mẫu chung − 64 d, Không nên rút gọn 90 mà nhận xét rằng 90 = 180 chia hết cho 60 và 18 nên 180 chính là mẫu chung CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI [...]... , , b, Quy đồng mẫu các phân số : 44 18 − 36 5 −5 Ta có : = −36 36 44 = 22.11 18 = 2.32 36 = 22.32 BCNN(44, 18, 36) = 22.32.11= 396 −3 −3.9 −27 = = 44 44.9 396 −11 −11.22 −242 = = 18 18.22 396 −5 −5.11 −55 = = 36 36.11 396 Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 1 Quy đồng mẫu hai phân số: 2 Quy đồng mẫu nhiều phân số: * Quy tắc: sgk/ 18 3 Luyện tập: Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Bài... MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Bài 1: Tìm mẫu chung bằng cách hợp lý nhất? 3 5 21 11 7 13 6 b, và ; ; a, 8 và 27 c, 35 −18 120 40 30 Giải: a, Mẫu chung: 27.8 = 216 b, Ta có: 6 = − 1 ; 21 = 3 Mẫu chung: 3.5 = 15 − 18 3 c, Mẫu chung: 120 35 5 Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 5 13 −12 ; ; − 9 18 27 Có thể chọn số nào trong các số sau làm mẫu số chung là thích hợp nhất Bài 2: Cho 3 phân số A: 18,9 C C: B: 27,9 D:... 75: QUY ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè ?3 a) Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số: 5 7 và 12 30 - Tìm BCNN(12, 30) : 12 = 22.3 30 = … 2.3.5 BCNN (12, 30) = … 22.3.5 = 60 - Tìm thừa số phụ : … 5 60 : 12 = … … 60 : 30 = … 2 - Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng: 5 5 5 25 = = 12 12 5 60 7 7 2 14 = = 30 30 2 60 Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ ?3... số nào trong các số sau làm mẫu số chung là thích hợp nhất Bài 2: Cho 3 phân số A: 18,9 C C: B: 27,9 D: 18 27 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc quy tắc theo SGK -Làm bài tập: 30; 31;32(SGK/Tr 19) Bài tập: 41;42;43;44 (SBT/12- 13) HD Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Hướng dẫn bài 30 SGK : c, Số 60 nhân 2 được 120, số này chia hết cho 30 và 40 nên nó chính là mẫu chung − 64 d, Không nên rút
- Xem thêm -

Xem thêm: quy đồng mẫu số nhiều phân số , quy đồng mẫu số nhiều phân số , quy đồng mẫu số nhiều phân số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay