quy đồng mẫu số nhiều phân số mẫu 2

23 101 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:54

Ngườ iưthựcưhiệnư:ư Nguyễn Tiến Thịnh Trườ ngưTHCSưDữuưLâu Kiểm tra cũ Điền số thích hợp vào chỗ ( ) 1 6 = = ; 2.6 12 3.3 -9 = = ; 4 12 12 -5 10 = = 6.2 12 Thứ ngày 20 tháng 02 năm 2012 Tiết 75 quy đồng mẫu nhiều phân số TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s Xột hai phõn s ti gin -3 v -5 Ta thy 40 l mt BC ca v ?Tỡm hai phõn s cú mu l 40 v ln lt bng -3 v -5 Tiu hc cỏc em quy ng mu s hai phõn s ny nh th no? TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s Ta cú: -3 = -24 ; 40 -5 = 40 l mu chung ca hai phõn s Quy ng mu cỏc phõn s l bin i cỏc phõn s ó cho thnh cỏc phõn s tng ng bng chỳng nhng cú cựng mu s -25 40 TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s Cỏc em hóy lm bi ?1 TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s ?1 Điền số thích hợp vào ô vuông: -48 -50 = ; = 80 80 -72 -75 = ; = 120 120 -100 -96 = ; = 160 160 TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s -3 = -24 40 ; -5 = -25 40 Nhn xột: Ta nhn thy 40; 80; 120; 160;u l cỏc BC ca v cho n gin quy ng mu hai phõn s, ta thng ly mu chung l BCNN ca cỏc mu TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s Quy ng mu nhiu phõn s ?2 a) Tìm BCNN (2, 3, 5, 8): ; ; ; b) Tìm phân số lần lợt nhng có mẫu BCNN (2, 3, 5, 8): Thc hin ?2 TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s Quy ng mu nhiu phõn s ?2 a) = 2; 3= 3; = 5; = 23 => BCNN (2, 3, 5, 8) = 23 = 120 b) 1 60 60 ; = = 2 60 120 2 40 80 ; = = 40 120 -3 -5 = = 24 -3 = 72 120 24 -5 15 75 = 15 120 ; TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s Quy ng mu nhiu phõn s Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dơng ta làm nh sau: Bớc Tìm bội chung (thờng BCNN) để làm mẫu chung Bớc Tìm thừa số phụ mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho mẫu) Bớc Nhân tử mẫu phân số với thừa số phụ tơng ứng TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s Quy ng mu nhiu phõn s *Quy tc:(SGK Tr.18) Hóy thc hin ? ?3 -Tim BCNN(12, 30) : 12 = 22.3 30 = 2.3.5 BCNN (12, 30) = 3.5 = 60 - Tim tha s phu : 60 : 12 = 60 : 30 = - Nhõn t v mu ca mụi phõn s vi tha s phu tng ng : 7 25 14 5 = = = = ; 30 30 60 60 12 12 TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S Quy ng mu hai phõn s Quy ng mu nhiu phõn s *Quy tc:(SGK Tr.18) ?3 b) Quy ng mu cỏc phõn s: 11 , , 44 18 36 ap an: ?3 b) Ta cú : 5 = 36 36 Mu chung : BCNN(44, 18, 36) = 396 3.9 27 = = 44 44.9 396 11 11.22 242 = = 18 18.22 396 5.11 55 = = 36 36.11 396 CNG C - Nhc li quy tc quy ng mu nhiu phõn s Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dơng ta làm nh sau: Bớc Tìm bội chung (thờng BCNN) để làm mẫu chung Bớc Tìm thừa số phụ mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho mẫu) Bớc Nhân tử mẫu phân số với thừa số phụ tơng ứng BAI TP TRC NGHIấM Hay chon cõu ung cac cõu sau : 13 Quy ng mu cỏc phõn s sau : , , 30 60 15 Kờt qu tng ng l : 14 13 28 , , A 60 60 60 14 13 14 , , B 60 60 60 14 13 21 , , C 60 60 60 14 13 28 , , D 60 60 60 Bai 28 (tr19 SGK) a) Quy ng mu cỏc phõn s sau : 21 , , 16 24 56 b) Trong cỏc phõn s ó cho, phõn s no cha ti gin ? T nhn xột ú, ta cú thờ quy ng mu cỏc phõn s ny nh thờ no ? Bai 28 (tr19) ap an: a) Mu chung : 336 Quy ng mu : 3.21 63 = = 16 16.21 336 5.14 70 = = 24 24.14 336 21 21.6 126 = = 56 56.6 336 ap an: Bai 28 (tr19) : 21 b) Phõn s cha ti gin 56 Cú thờ gii gon hn bng cỏch rut gon cỏc 21 = phõn s trc quy ng mu : 56 10 21 18 ; = ; = = = 16 48 24 48 56 48 Bai 29 (tr19) Quy ng mu cỏc phõn s sau : a) v 27 ap an: Bai 29 (tr19) 3.27 81 a) ; = = 8.27 216 5.8 40 = = 27 27.8 216 - Học thuộc quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dơng - Xem lại ví dụ -Làm tập 29, 30(b,d),31 SGK/19 -Làm tập phần luyện tập [...]... 36) = 396 3 3.9 27 = = 44 44.9 396 11 11 .22 24 2 = = 18 18 .22 396 5 5.11 55 = = 36 36.11 396 CNG C - Nhc li quy tc quy ng mu nhiu phõn s Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dơng ta làm nh sau: Bớc 1 Tìm một bội chung (thờng là BCNN) để làm mẫu chung Bớc 2 Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu) Bớc 3 Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tơng ứng...TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S 1 Quy ng mu hai phõn s 2 Quy ng mu nhiu phõn s Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dơng ta làm nh sau: Bớc 1 Tìm một bội chung (thờng là BCNN) để làm mẫu chung Bớc 2 Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu) Bớc 3 Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tơng ứng TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S 1 Quy ng mu hai phõn s 2 Quy ng... 16 .21 336 5 5.14 70 = = 24 24 .14 336 21 21 .6 126 = = 56 56.6 336 ap an: Bai 28 (tr19) : 21 b) Phõn s cha ti gin 56 Cú thờ gii gon hn bng cỏch rut gon cỏc 21 3 = phõn s trc khi quy ng mu : 56 8 3 9 5 10 21 3 18 ; = ; = = = 16 48 24 48 56 8 48 Bai 29 (tr19) Quy ng mu cỏc phõn s sau : 3 5 a) v 8 27 ap an: Bai 29 (tr19) 3 3 .27 81 a) ; = = 8 8 .27 21 6 5 5.8 40 = = 27 27 .8 21 6 - Học thuộc quy tắc quy đồng. .. Quy ng mu nhiu phõn s *Quy tc:(SGK Tr.18) Hóy thc hin ? 3 ?3 -Tim BCNN( 12, 30) : 12 = 22 .3 30 = 2. 3.5 2 BCNN ( 12, 30) = 2 3.5 = 60 - Tim tha s phu : 60 : 12 = 5 60 : 30 = 2 - Nhõn t v mu ca mụi phõn s vi tha s phu tng ng : 7 7 2 25 14 5 5 5 = = = = ; 30 30 2 60 60 12 12 5 TIT 75: QUY NG MU NHIU PHN S 1 Quy ng mu hai phõn s 2 Quy ng mu nhiu phõn s *Quy tc:(SGK Tr.18) ?3 b) Quy ng mu cỏc phõn s:... 7 13 7 Quy ng mu cỏc phõn s sau : , , 30 60 15 Kờt qu tng ng l : 14 13 28 , , A 60 60 60 14 13 14 , , B 60 60 60 14 13 21 , , C 60 60 60 14 13 28 , , D 60 60 60 Bai 28 (tr19 SGK) a) Quy ng mu cỏc phõn s sau : 3 5 21 , , 16 24 56 b) Trong cỏc phõn s ó cho, phõn s no cha ti gin ? T nhn xột ú, ta cú thờ quy ng mu cỏc phõn s ny nh thờ no ? Bai 28 (tr19) ap an: a) Mu chung : 336 Quy ng mu : 3 3 .21 63 =... 8 48 Bai 29 (tr19) Quy ng mu cỏc phõn s sau : 3 5 a) v 8 27 ap an: Bai 29 (tr19) 3 3 .27 81 a) ; = = 8 8 .27 21 6 5 5.8 40 = = 27 27 .8 21 6 - Học thuộc quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dơng - Xem lại các ví dụ -Làm các bài tập 29 , 30(b,d),31 SGK/19 -Làm các bài tập ở phần luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: quy đồng mẫu số nhiều phân số mẫu 2 , quy đồng mẫu số nhiều phân số mẫu 2 , quy đồng mẫu số nhiều phân số mẫu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay