ôn tập chương 1 tiết 1 đại số 9

14 83 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:54

PHềNG GIO DC V O TO VIT TRè Giỏo viờn: Nguyn Tin Dng T T nhiờn Trng THCS Du Lõu Tit 18: ễN TP CHNG I ( tit 1) Em hóy cho bit cỏc kin thc m em ó hc chng trỡnh i s 9? Tit 18: ễN TP CHNG I ( tit 1) CN BC HAI CN BC BA Cn bc hai Cn thc bc hai Cỏc kin thc trng tõm Cỏc cụng thc bin i cn thc bc hai Cỏc bi toỏn bin i n gin biu thc cha cn thc bc hai Cn bc ba Tit 18: ễN TP CHNG I ( tit 1) I Cn bc hai - Cn thc bc hai Cn bc hai s hc x * Vi a thỡ: x = a x = a * So sỏnh cỏc cn bc hai s hc: a 0; b ta cú: a 0) B B 4) A B (B 0) A B = 5) A B = A B (A 0; B 0) A B (A< 0; B 0) A B = Khi vit bng cụng thc bin i cn thc bc hai, bn An vụ tỡnh lm m i mt s ch Em hóy giỳp bn? 6) A = AB ( AB 0; B 0) B B 7) A A B ( B > 0) = B B 8) C C ( A m B) = (A 0; A B ) A B A-B 9) C Am B C = (A 0; B 0; A B) A B A-B ( ) CC CễNG THC BIN I CN THC Hng ng thc A2 = A Liờn h gia phộp nhõn v phộp khai phng Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng a tha s ngoi du cn a tha s vo du cn Kh mu ca biu thc ly cn Trc cn thc mu 1) A2 = A 2) AB= A B 3) 4) (A 0; B 0) A A = (A 0; B > 0) B B A 2B = A B (B 0) ) A B = A B (A 0; B 0) A B = - A 2B (A< 0; B 0) 6) A = AB B B 7) A A B = ( B > 0) B B 8) C C ( A B) = ( A 0; A B ) A B AB 9) C C = A B ( ( AB 0; B 0) A m B A-B ) (A 0;B 0; A B) Tit 18: ễN TP CHNG I ( tit 1) II.CC DNG BI TP C BN: Rỳt gn biu thc ( dng s ) Rỳt gn biu thc ( dng ch) Phõn tớch thnh nhõn t Chng minh ng thc Gii phng trỡnh ( tỡm x ) Tit 18: ễN TP CHNG I ( tit 1) Dng 1: Rỳt gn biu thc ( dng s) Bi 70/ SGK.40: Tỡm giỏ tr cỏc biu thc sau bng cỏch bin i, rỳt gn thớch hp: 25 16 196 25 16 196 14 40 a) = = = 81 49 81 49 9 27 640 34,3 64.343 64.49.7 8.7 56 c) = = = = 567 567 81.7 9 Tit 18: ễN TP CHNG I ( tit 1) II LUYN TP CC BI TP C BN: Dng 1: Rỳt gn biu thc ( dng s) Bi 71/ SGK 40: Rỳt gn cỏc biu thc sau: a, ( + 10 ) d )2 ( 3) + 2.(3) (1) = 16 + 20 = 2 + 2.9 = 46+2 = 2.(3 ) + = + = 62 +3 = 1+ Tit 18: ễN TP CHNG I ( tit 1) Dng 2: Rỳt gn biu thc ( dng ch) Bi 73/ SGK.40: Rỳt gn ri tớnh giỏ tr ca cỏc biu thc sau: a ) A = 9a + 12a + 4a ti Gii: a = a) A = 9a + 12a + 4a Hóy cho bit biu thc di du cn cú c im gỡ ? 9a = 32.(a ) = ? + 12a + 4a = a 32 + 2.3.2a + (2a) = 32 + 2.3.2a + (2a) = a (3 + 2a) = (3 + 2a) = a + 2a =? Thay a = vo biu thc A, ta cú: A = (9) + 2.(9) = 3.3 15 = Tit 18: ễN TP CHNG I ( tit 1) Dng 2: Rỳt gn biu thc ( dng ch) Bi 73/ SGK.40: Rỳt gn ri tớnh giỏ tr ca cỏc biu thc sau: 3m m 4m + m = 1,5 b) B = + m2 3m m 4m + m2 3m = 1+ (m 2) m2 3m + 3m nu m > = 1+ m = m2 3m nu m < Giải: B = + Thay m = 1,5 vo biu thc B, ta cú: B = 1,5 = 3,5 Tng t phn (a) em nhn xột gỡ v biu thc di du cn? m 4m + = (m 2) = m2 Tiết 18: ôn tập chơng I ( Tiết 1) Hướ ngưdẫnưvềưnhà Tip tc ụn chng I theo cỏc cõu hi v cỏc cụng thc bin i cn thc bc hai Xem li cỏc dng bi ó cha Lm bi 72; 74; 75; 76/ SGK trang 40 41 Tiết 18: ôn tập chơng I ( Tiết 1) Hướ ngưdẫnưvềưnhà Bi 75/ SGK 40: Chng minh cỏc ng thc: a+ a a a d )(1 + )(1 ) = a (a 0, a 1) a +1 a a ( a + 1) a ( a 1) BĐVT: + .1 a +1 a = (1 + a ).(1 a ) [...]... 18 : «n tËp ch¬ng I ( TiÕt 1)  H­í ng­dÉn­vÒ­nhµ 1 Tiếp tục ôn tập chương I theo các câu hỏi và các công thức biến đổi căn thức bậc hai 2 Xem lại các dạng bài tập đã chữa 3 Làm bài tập 72; 74; 75; 76/ SGK trang 40 – 41 TiÕt 18 : «n tËp ch¬ng I ( TiÕt 1)  H­í ng­dÉn­vÒ­nhµ Bài 75/ SGK 40: Chứng minh các đẳng thức: a+ a a− a d ) (1 + ) (1 − ) = 1 − a (a ≥ 0, a ≠ 1) a +1 a 1  a ( a + 1)   a ( a − 1) .. .Tiết 18 : ÔN TẬP CHƯƠNG I ( tiết 1) Dạng 2: Rút gọn biểu thức ( dạng chữ) Bài 73/ SGK.40: Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau: 3m m 2 − 4m + 4 t¹i m = 1, 5 b) B = 1 + m−2 3m m 2 − 4m + 4 m−2 3m = 1+ (m − 2) 2 m−2 3m 1 + 3m nếu m > 2 = 1+ m − 2 =   m−2 1 − 3m nếu m < 2 Gi¶i: B = 1 + Thay m = 1, 5 vào biểu thức B, ta có: B = 1 – 3 1, 5 = −3,5 Tương tự phần (a) em... tËp ch¬ng I ( TiÕt 1)  H­í ng­dÉn­vÒ­nhµ Bài 75/ SGK 40: Chứng minh các đẳng thức: a+ a a− a d ) (1 + ) (1 − ) = 1 − a (a ≥ 0, a ≠ 1) a +1 a 1  a ( a + 1)   a ( a − 1)  B§VT: 1 + . 1 −  a +1   a 1   = (1 + a ). (1 − a )
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập chương 1 tiết 1 đại số 9 , ôn tập chương 1 tiết 1 đại số 9 , ôn tập chương 1 tiết 1 đại số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay