Reading unit 1 english 11

13 614 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:51

Be incapable + of + Ving: không có khả năng làm gì I am incapable of telling lies.Lasting (adj) la:stiŋ : bền vững, lâu dàiUnselfishness (n) ʌnselfiʃnis: tính không ích kỉConstancy (n) ‘kɔnstənsi: sự bền lòngLoyalty (n) ‘lɔiəlti: lòng trung thànhRumour (n) ‘ru:mə: tin đồnGossip (n) ‘gɔsip: chuyện tầm phào, chuyện ngồi lê đôi máchSympathy (n) ‘simpəθi: sự đồng cảmPursuit (n) pə‘sju:t: sự mưu cầu, sự theo đuổi UNIT 1: FRIENDSHIP LESSON 1: READING How are these items related to “Friendship”? BAND-AID LOLLIPOP FRIENDSHIP BAG GLUE CANDLE FRIENDSHIP = Enjoy sweet moments together FRIENDSHIP Lights up your dark moments WHEN YOU FEEL DEPRESSED FRIENDSHIP = A strong bond FRIENDSHIP Heals all the wounds Vocabulary - Be incapable + of + V-ing: khả làm I am incapable of telling lies - Lasting (adj) /'la:stiŋ/ : bền vững, lâu dài - Unselfishness (n) /ʌn'selfiʃnis/: tính không ích kỉ - Constancy (n) /‘kɔnstənsi/: bền lòng - Loyalty (n) /‘lɔiəlti/: lòng trung thành - Rumour (n) /‘ru:mə/: tin đồn - Gossip (n) /‘gɔsip/: chuyện tầm phào, chuyện ngồi lê đôi mách - Sympathy (n) /‘simpəθi/: đồng cảm - Pursuit (n) /pə‘sju:t/: mưu cầu, theo đuổi Task Fill in each blank with a suitable word or phrase Good friendship should be based on understanding The children seem to be working quietly by themselves He is a(n) man He always helps people without thinking of his own benefit A(n) is a person one simply knows, and a(n) is a person with whom one has a deeper relationship You can’t always insist on your own way – there has to be Despite many changes in his life, he remained his working principles He started to get when she told him that she had been to Britain for many times Why we need to have friends? [...]... Task 1 Fill in each blank with a suitable word or phrase 1 Good friendship should be based on understanding 2 The children seem to be working quietly by themselves 3 He is a(n) man He always helps people without thinking of
- Xem thêm -

Xem thêm: Reading unit 1 english 11, Reading unit 1 english 11, Reading unit 1 english 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay