tỷ số lượng giác

14 95 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:50

1 Kh¸i niƯm tØ sè l­ỵng gi¸c cđa mét gãc nhän: a) Më ®Çu: C ∆ABC C' A B A' B' AB ⇒ BC AB AC AC AB AC BC ∆A' B ' C ' A' B' = B' C' A' B ' = A' C ' A' C ' = A' B ' A' C ' = B' C ' Kh¸i niƯm tØ sè l­ỵng gi¸c cđa mét gãc nhän: a) Më ®Çu: ?1 XÐt tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A C cã Bˆ = α Chỉïn g minh ràòn g AC a ) α = 45 ⇔ =1 AB A α = 450 Tam giạc ABC vng tải A cọ α = 450 nãn tam gi¸c ABC vu«ng c©n t¹i A AC ⇔ AB = AC ⇔ =1 B AB Kh¸i niƯm tØ sè l­ỵng gi¸c cđa mét gãc nhän: a) Më ®Çu: ?1 a) α = 600 ⇔ AC = AB C Tam giạc ABC vng tải A cọ α = 600 nãn tam gi¸c vng ABC l nỉía tam giạ c âãư u ⇔ AB = BC ⇔ BC = 2AB ma BC = AB2 + AC2 ( D/l Pitago ) α = 600 A B ⇔ 4AB2 = AB2 + AC2 ⇔ AC2 = 3AB2 AC ⇔ AC = AB ⇔ = AB Kh¸i niƯm tØ sè l­ỵng gi¸c cđa mét gãc nhän: b) §Þnh nghÜa: C *TØ sè gi÷a c¹nh ®èi vµ c¹nh hun ®­ỵc Cản h âäiú ưn hu ûnh Ca gäi lµ sin cđa gãc α , kÝ hiƯu lµ sinα *TØ sè gi÷a c¹nh kỊ vµ c¹nh hun ®­ỵc gäi lµ cosin cđa gãc α , kÝ hiƯu lµ cosα *TØ sè gi÷a c¹nh ®èi vµ c¹nh kỊ ®­ỵc gäi lµ tang cđa gãc α , kÝ hiƯu lµ tgα (hay α tanα ) ACản h kãư B *TØ sè gi÷a c¹nh kỊ vµ c¹nh ®èi ®­ỵc gäi lµ cotang cđa gãc α , kÝ hiƯu lµ cotgα (hay cotα ) 1 Kh¸i niƯm tØ sè l­ỵng gi¸c cđa mét gãc nhän: b) §Þnh nghÜa: h ûnh Ca ãưn uy Cản h âäiú C α ACản h kãư B sin α = c¹nh ®èi c¹nh hun c¹nh kỊ cos α = c¹nh hun c¹nh ®èi tgα = cot gα = c¹nh kỊ c¹nh kỊ c¹nh ®èi h ûnh Ca ãưn uy Cản h âäiú Kh¸i niƯm tØ sè l­ỵng gi¸c cđa mét gãc nhän: b) §Þnh nghÜa: B *Nháûn xẹt < sin α < , < cosα < β ACản h kãư C ?2 Cho tam giạc ABC vng tải A cọ Cˆ = β Hy viãút cạc tè säú lỉåüng giạc ca gọc β ãưn uy Cản h âäiú h ûnh Ca Kh¸i niƯm tØ sè l­ỵng gi¸c cđa mét gãc nhän: b) §Þnh nghÜa: *Nháûn xẹt < sin α < , < cosα < B ?2 p dủng tè säú lỉåüng giạc ca gọc nhn vo tam giạc ABC vng tải A ta cọ β ACản h kãư C AB AC sin β = ; cosβ = BC BC AB AC tg β = ; cotgβ = AC AB *Bi táûp 10 : (sgk/trang 76) Cản h kãư C 340 Dỉûng mäüt tam giạc ABC vng tải A cọ ˆ = 340.p dủng tè säú lỉåüng giạc ca gọc C nhn vo tam giạc ABC vng tải A ACản h âäiú AB sin 34 = BC AC cos 34 = BC AB tg 34 = AC AC cot g 34 = AB B 0 *Hc thüc cạc âënh nghéa *Lm bi táûp 11 ;14 ; 16 sgk/76-77 *Mang theo bụt läng *Xem vê dủ ; v /sgk trang 73 Kh¸i niƯm tØ sè l­ỵng gi¸c cđa mét gãc nhän: b) §Þnh nghÜa: C *Nháûn xẹt < sin α < , < cosα < a a A a 45 α B ?2 Cho tam giạc ABC vng tải A cọ Hy viãút cạc tè säú lỉåüng giạc ca gọc Cáu1 : Phạt biãøu âënh lê vãư quan hãû giỉỵa cảnh gọc vng v hçnh chiãúu ca trãn cảnh huưn * p dủng : Tçm x åí hçnh v sau A B x H C A Cáu : Chn cáu âụng B a/AH = 32 ( cm ) b/AH = 4,8( cm ) c/AH = 3,2( cm ) d/AH = 2,4( cm ) ? H C M Cáu : Chn cáu sai N a/MA = AN.AP 1 b/MA = + 2 MN MP c/MP.MN = NP.MA d/MA = NA.AP A P
- Xem thêm -

Xem thêm: tỷ số lượng giác , tỷ số lượng giác , tỷ số lượng giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay