tính chất của phi kim

23 93 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:50

A Special Message 1Lưu huỳnh Clo Dmitri Ivanovich Mendeleev 1834-1907 Cacbon Phốt Đây Kim Có là2loại ngun ngun tố thuộc tố hóa loại học? đơn Được chất chhia mà làm emloại chưa chính? học? Đây làdụng nhà bác học người Nga đưa tác với loại đơn chất nàng tạo thành muối? Cho ví du? Vì em loại biếtnào? ? tố hóa học? ngun tác Là xếp ngun CHƯƠNG PHI KIM – SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC CHƯƠNG PHI KIM – SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC Tiết 30 - Bài 25  Bµi 25-tiÕt 30: tÝnh chÊt cđa phi kim  i Phi kim cã nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ nµo?  *ë ®iỊu kiƯn b×nh thêng phi kim tån t¹i ë tr¹ng th¸i: R¾n, láng, khÝ  +R¾n nh: C, S, P, … ë ®iỊu kiƯn b×nh thêng phi kim tån  +Láng nh : Br t¹i tr¹ng th¸i nµo?  +KhÝ nh: O , N , H , Cl , …  *PhÇn lín c¸c nguyªn tè phi kim kh«ng dÉn ®iƯn dÉn nhiƯt, 2 2, cã nhiƯt ®é nãng ch¶y thÊp  * Mét sè phi kim ®éc h¹i nh : Cl , Br , I 2 Nêu khác tính chất vật lí kim loại phi kim ? PHI KIM KIM LOẠI +Tr¹ng th¸i : R¾n láng, khÝ +Tr¹ng th¸i: R¾n , láng +PhÇn lín dÉn ®iƯn, +Cã tÝnh dÉn ®iƯn dÉn nhiƯt kh«ng dÉn nhiƯt +Cã ¸nh kim kh«nglín +PhÇn cã ¸nh kim kh«ng Bµi 25-tiÕt 30: tÝnh chÊt cđa phi kim i Phi kim cã nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ nµo? II Phi kim cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc nµo ?  T¸c dơng víi kim lo¹i  *NhiỊu phi kim t¸c dơng víi kim lo¹i t¹o thµnh mi ®éng nhãm (3’ ) t  Na(r¾n, tr¾ng)Ho¹t + Cl (khÝ,vµng lơc)  NaCl (r¾n tr¾ng) ViÕtFetÊt c¶ c¸c ph¬ng ttr×nh ph¶n øng mµ  ( r, tr¾ng x¸m) + S( r, vµng)  FeS ( r , ®en) t chÊt tham gia lµ em2Al ®·(r, biÕt, ®ã cã  tr¾ng) + Cl (k, vµng)  2AlCl (r, tr¾ng) phikim kim  *O xi t¸c dơng víi nhiỊu lo¹i t¹o thµnh oxit  2Cu (r, ®á) + O (k ) t 2CuO (r, ®en)  3Fe (r, tr¾ng x¸m) + 2O (k, kh«ng mÇu) t Fe O (r,n©u ®á) o o o o o *KÕt ln: Phi kim t¸c dơng víi kim lo¹i t¹o thµnh mi hc o xit Bµi 25-tiÕt 30: tÝnh chÊt cđa phi kim i Phi kim cã nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ nµo? II Phi kim cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc nµo ?  T¸c dơng víi kim lo¹i  T¸c dơng víi hi®ro  - O xi t¸c dơng víi hi®ro to O2(k) + 2H2 (k)  2H2O (h) - Clo t¸c dơng víi hi®ro,  *ThÝ nghiƯm: H2 c¸nh tiÕn hµnh §a H2 ®ang ch¸y H·y quan s¸t h×nh vÏ vµ nªu vµo lä ®ùng khÝ c¸nh tiÕn hµnh thÝ nghiƯm clo sau ph¶n øng cho mét Ýt níc vµo lä l¾c nhĐ råi H2 dïng giÊy q tÝm ®Ĩ thư KhíHCl Cl2 Dung dịch HCl Giấy quỳ tím Biến thành màu đỏ TiÕt 30 Bµi 25:Tính chất phi kim Thí nghiệm Hiện tượng quan sát Vì quỳ tím chuyển màu Viết PTHH Khí Clo tác dụng với khí Hiđrô Hiđro cháy Clo với lửa sáng trắng tạo khí không màu,Clo màu,quỳ tím hóa đỏ Hiđro cháy Clo tạo sản phẩm khí HCl, khí tan nước tạo dd axit HCl làm quỳ tím hóa đỏ H2(k) + Cl2(k) vµng lơc t0 2HCl(k) kh«ng mµu TiÕt 30 Bµi 25:Tính chất phi kim i Phi kim cã nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ nµo? II Phi kim cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc nµo ? *Ngồi ra, nhiều phi kim khác C, S, Br2, F2, Tác dụng với H2 1000oc 2C(r) + H2(k) → S(r) + 3000 H2(k) → Br2(l) + H2(k) F2 (r) + *KÕt H2 → Đun nóng Ngay bóng (k)tối → CH4 ↗ (k) H2S ↗ (k) 2HBr ↗ 2HF ↗ (k) (k) ln : Phi kim t¸c dơng víi H2 t¹o thµnh hỵp chÊt khÝ Tiết 30 - Bài 25 I PHI KIM CĨ NHỮNGTÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO? II TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1) Tác dụng với kim loại: 2) Tác dụng với Hiđrơ: 3) Tác dụng với Oxi: Oxi H·y nªu tÝnh chÊt ho¸ häc ?cđa o xi vµ viÕt PTHH KhÝ oxi KhÝ kh«ng mÇu §èt Lu hnh KhÝ oxi Khãi Khãi tr¾ng tr¾ng §èt Phèt Tiết 30 - Bài 25 I II PHI KIM CĨ NHỮNGTÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO? PHI KIM CĨ NHỮNGTÍNH CHẤT hãa häc Nµo? 1) Tác dụng với kim loại: 2) Tác dụng với Hiđrơ: 3) Tác dụng với Oxi: Oxi S to (r) vàng 4P (r) đỏ + O2 (k) → SO2 (k) Khơng màu + O2 Khơng màu to → 2P2O5 (k) Khơng màu (r) Trắng Nhận xét: xét Nhiều phi kim tác dụng với Oxi tạo thành Oxit axit SO2 + H2O  H2SO3 Tiết 30 - Bài 25 I PHI KIM CĨ NHỮNGTÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO? II Phi kim cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc nµo?  1) Tác dụng với kim loại: 2) Tác dụng với Hiđrơ: 3) Tác dụng với Oxi: Oxi 4) Mức độ hoạt động hóa học phi kim Fe(r) + Cl2 (k) Fe(r) + F2 (k) + Cl2 (k) + → Ngay bóng tối H2 (k) III → 2FeCl3 (r) to S (r) H2 (k) to → II Cl > S FeS (r) 2HF ↗ (k) ás → 2HCl ↗ (k) F2 > Cl2 > S > C 300o → S (k) + H2 (k) C (r) + H2 (k) 1000 →c o H2S ↗ CH4 ↗ (k) (k) Dựa vào c¸c phản ứng trªn, em h·y xếp c¸c phi kim thành m ột d·y theo thứ tự mức độ hoạt động giảm dần Dùa vµo c¸c I TÍNH CHẤT VẬT LÝ: II TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1) Tác dụng với kim loại: loại 2) Tác dụng với Hidrơ: Hidrơ 3) Tác dụng với Oxi: Oxi 4) Mức độ hoạt động hóa học phi kim: kim *Được xét vào khả mức độ phản ứng phi kim với kim loại với khí Hiđrơ Căn vào đâu để đánh giá _ F, O, Cl : phi kim hoạt động mạnh, F phi kim mạnh mức độ hoạt động phi kim? - S, P, C, Si : phi kim hoạt động yếu Tiết 30 - Bài 25 I PHI KIM CĨ NHỮNGTÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO? II PHI KIM CĨ NHỮNGTÍNH CHẤT hãa häc Nµo? 1) Tác dụng với kim loại: 2) Tác dụng với Hiđrơ: 3) Tác dụng với Oxi: Oxi 4) Mức độ hoạt động hóa học phi kim Ghi nhí: Phi kim tån t¹i ë ba tr¹ng th¸i: r¾n , láng , khÝ phÇn lín c¸c phi kim kh«ng dÉn ®iƯn, dÉn nhiƯt Phi kim t¸c dơng ®ỵc víi kim lo¹i,hi®ro vµ oxi BÀI TẬP: TRỊ CHƠI Ơ CHỮ P H O T P I O X H H I R Ắ N, L Ỏ N G, K K H I M A H O T H Í Í U Ố Í Từ hàng dọc:Là loại chất tác dụng với khí hiđro tạo thành hợp chất khí Câu 5: Là trạng thái chất sản phẩm phản ứng phi kim với khí Câu 2: Câu Câu 3: 6: loại Là Làhợp cơng loạichất hợp thức vơ chất hóa vơ tạo học tạo chất PTHH sản phẩm hidro? Câu 1:Là Là tên chất tham gia khuyết sau: Câu 4: Là tháinhiều tồn phi phản trong ứng phi phản kimtrạng ứng tác dụng với oxi phi kim với .+ 0PTHHsau: P20giữa (k)  (r) kim nhiệt kim loại? độ thường? H2 (k) + I2 (k) KẾT QUẢ *Híng dÉn häc ë nhµ Häcthc phÇn ghi nhí vµ lµm bµi tËp sè 2;3;4;5;6(SGK/76) -Híng dÉn bµi tËp 6: +Hçn hỵp A lµ Fe vµ FeS +Hçn hỵp khÝ B ph¶i lµ khÝ H2 vµ H2S +Dùa vµo lỵng S sÏ tÝnh ®ỵc l¬ng Fe d vµ lỵng FeS t¹o thµnh tõ ®ã tÝnh ®ỵc lỵng a xit vµ dung dÞch a xit cÇn dïng? -Xem bµi 26 (Clo ) [...]... 25:Tớnh chaỏt cuỷa phi kim i Phi kim có những tính chất vật lí nào? II Phi kim có những tính chất hoá học nào ? *Ngoi ra, nhiu phi kim khỏc nh C, S, Br2, F2, Tỏc dng vi H2 1000oc 2C(r) + H2(k) S(r) + 3000 H2(k) Br2(l) + H2(k) F2 (r) + *Kết H2 un núng Ngay búng (k)ti CH4 (k) H2S (k) 2HBr 2HF (k) (k) luận : Phi kim tác dụng với H2 tạo thành hợp chất khí Tit 30 - Bi 25 I PHI KIM Cể NHNGTNH CHT... phi kim? - S, P, C, Si : l nhng phi kim hot ng yu hn Tit 30 - Bi 25 I PHI KIM Cể NHNGTNH CHT VT L NO? II PHI KIM Cể NHNGTNH CHT hóa học Nào? 1) Tỏc dng vi kim loi: 2) Tỏc dng vi Hirụ: 3) Tỏc dng vi Oxi: Oxi 4) Mc hot ng húa hc ca phi kim Ghi nhớ: 1 Phi kim tồn tại ở ba trạng thái: rắn , lỏng , khí phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt 2 Phi kim tác dụng đợc với kim loại,hiđro và oxi BI TP:... sp xp các phi kim thnh m t dãy theo th t mc hot ng gim dn Dựa vào các I TNH CHT VT Lí: II TNH CHT HểA HC: 1) Tỏc dng vi kim loi: loi 2) Tỏc dng vi Hidrụ: Hidrụ 3) Tỏc dng vi Oxi: Oxi 4) Mc hot ng húa hc ca phi kim: kim *c xột cn c vo kh nng v mc phn ng ca phi kim vi kim loi v vi khớ Hirụ Cn c vo õu ỏnh giỏ _ F, O, Cl : l nhng phi kim hot ng mnh, F l phi kim mnh mc nht hot ng ca phi kim? - S,... (k) Khụng mu + 5 O2 Khụng mu to 2P2O5 (k) Khụng mu (r) Trng Nhn xột: xột Nhiu phi kim tỏc dng vi Oxi to thnh Oxit axit SO2 + H2O H2SO3 Tit 30 - Bi 25 I PHI KIM Cể NHNGTNH CHT VT L NO? II Phi kim có những tính chất hoá học nào? 1) Tỏc dng vi kim loi: 2) Tỏc dng vi Hirụ: 3) Tỏc dng vi Oxi: Oxi 4) Mc hot ng húa hc ca phi kim 1 2 3 4 2 Fe(r) + 3 Cl2 (k) Fe(r) + F2 (k) + Cl2 (k) + Ngay búng ti H2 (k)... KIM Cể NHNGTNH CHT VT L NO? II TNH CHT HểA HC: 1) Tỏc dng vi kim loi: 2) Tỏc dng vi Hirụ: 3) Tỏc dng vi Oxi: Oxi Hãy nêu tính chất hoá học ?của o xi và viết PTHH Khí oxi Khí không mầu Đốt Lu huỳnh Khí oxi Khói Khói trắng trắng Đốt Phốt pho Tit 30 - Bi 25 I II PHI KIM Cể NHNGTNH CHT VT L NO? PHI KIM Cể NHNGTNH CHT hóa học Nào? 1) Tỏc dng vi kim loi: 2) Tỏc dng vi Hirụ: 3) Tỏc dng vi Oxi: Oxi S to (r)... 5: L trng thỏi cht sn phm ca phn ng gia phi kim vi khớ Cõu 2: Cõu Cõu 3: 6: loi L Lhp cụng loicht hp thc vụ cht húa c vụ to hc c ra ca to trong cht ra PTHH sn phm hidro? Cõu 1:L L tờn cht tham gia cũn khuyt trong sau: Cõu 4: L cỏc thỏinhiu tn ti ca phi phn trong trong ng phi phn kimtrng ng tỏc dng vi oxi phi kim vi .+ 0PTHHsau: P20gia 2 (k) 5 (r) kim nhit kim loi? thng? H2 (k) + I2 (k) KT QU *Hớng... *Hớng dẫn học ở nhà Họcthuộc phần ghi nhớ và làm bài tập số 2;3;4;5;6(SGK/76) -Hớng dẫn bài tập 6: +Hỗn hợp A là Fe và FeS +Hỗn hợp khí B phải là khí H2 và H2S +Dựa vào lợng S sẽ tính đợc lơng Fe d và lợng FeS tạo thành từ đó tính đợc lợng a xit và dung dịch a xit cần dùng? -Xem bài 26 (Clo )
- Xem thêm -

Xem thêm: tính chất của phi kim , tính chất của phi kim , tính chất của phi kim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay